Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

31701. СТРУКТУРА ЗОНИ ГІБРИДИЗАЦІЇ ЧЕРВОНОЧЕРЕВОЇ (BOMBINA BOMBINA L.) І ЖОВТОЧЕРЕВОЇ (BOMBINA VARIEGATA L.) КУМОК В ПРИКАРПАТТІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
31702. СТРУКТУРА Й ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАУНИ ТА НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ СЕРЕДНЬОГО МІСТА (на прикладі Чернівців) Автореферат 25 стр.
31703. Структура комплексу щипівок родів Cobitis і Sabanejewia (Cypriniformes: Cobitidae) басейну Середнього Дніпра та р. Сіверський Донець Автореферат 28 стр.
31704. СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
31705. СТРУКТУРА МІЖТКАНИННИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ІНТАКТНОГО ЗУБА ЛЮДИНИ ТА ЇЇ СТАН ПРИ КАРІЄСІ Автореферат 24 стр.
31706. СТРУКТУРА МІОКАРДА ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ СИМАЗИНОМ І КОРЕКЦІЇ ТИМОГЕМІНОМ Автореферат 28 стр.
31707. СТРУКТУРА МАГНІТНОГО ПОЛЯ АКТИВНИХ ОБЛАСТЕЙ ТА РУХИ ПЛАЗМИ В ТІНІ ПЛЯМ НА СОНЦІ Автореферат 22 стр.
31708. СТРУКТУРА ОСАДОВОГО ЧОХЛА ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ДО ГЛИБИНИ 7000 м (У ЗВ‘ЯЗКУ З НАФТОГАЗОНОСНІСТЮ) Автореферат 33 стр.
31709. СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ТИПІВ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ ЗАХІДНИХ РАЙОНІВ КРИВОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО БАСЕЙНУ, СТАН ТА ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ Автореферат 28 стр.
31710. Структура популяцій збудників теМНО-БУРОЇ ТА СІТЧАСТОЇ ПЛЯМИСТОСТЕЙ ЛИСТЯ ячменю ярого у ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ ТА ПОШУК ДЖЕРЕЛ СТІЙКОСТІ Автореферат 21 стр.
31711. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ ОСНОВНИХ ДОМІНАНТІВ ТРАВ’ЯНО-ЧАГАРНИЧКОВОГО ЯРУСУ В ЛІСОВИХ МАСИВАХ ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Автореферат 28 стр.
31712. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ ТА ГІБРИДИЗАЦІЯ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ RANA ESCULENTA COMPLEX УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я Автореферат 25 стр.
31713. Структура популяций настоящих ящериц (Lacertidae в условиях центральной лесостепи Украины ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 27 стр.
31714. СТРУКТУРА ПРОТОПЛАНЕТНИХ ДИСКІВ ЗА ДАНИМИ ФОТОПОЛЯРИМЕТРИЧНОГО МОНІТОРИНГУ МОЛОДИХ ЗІР Автореферат 16 стр.
31715. структура розбавлених металічних розплавів-розчинів з обмеженою розчинністю у твердому стані Автореферат 18 стр.
31716. Структура семантичного поля дієслів багатократно-дистрибутивної Автореферат 26 стр.
31717. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДІВ РУЧНОЇ І МАШИННО-РУЧНОЇ ПРАЦІ Автореферат 27 стр.
31718. СТРУКТУРА СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ ТВАРИН ТА РОСЛИН Автореферат 30 стр.
31719. СТРУКТУРА СПЕКТРУ АЛГЕБР СИМЕТРИЧНИХ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ НА БАНАХОВИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 17 стр.
31720. СТРУКТУРА СПОНУКАЛЬНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ (КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 26 стр.
31721. СТРУКТУРА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
31722. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗАХИСНИХ ГІБРИДНИХ ПОКРИТТІВ TiN/Al2O3 ТА TiN/Cr/Al2O3 Автореферат 25 стр.
31723. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ЕВТЕКТИЧНИХ СПЛАВІВ ЗАЛІЗА З ТУГОПЛАВКИМИ ФАЗАМИ ВТІЛЕННЯ, ОТРИМАНИХ КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ В НЕРІВНОВАЖНИХ УМОВАХ Автореферат 46 стр.
31724. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЙОН-ПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛІВ   (01.04.19 – фізика полімерів) Автореферат 24 стр.
31725. СТРУКТУРА Та ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІЧНИХ ПОКРИТТів, НАНЕСЕНИХ ВИСОКОШВИДКІСНИМ ІМПУЛЬСНИМ СТРУМЕНЕМ ПЛАЗМИ НА МЕТАЛЕВІ ПІДКЛАДКИ Автореферат 21 стр.
31726. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ГЕКСАБОРИДУ ЛАНТАНУ, ОТРИМАНИХ СПРЯМОВАНОЮ КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ Автореферат 25 стр.
31727. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ МІДІ І БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВОК МІДЬ-НІКЕЛЬ, ОТРИМАНИХ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ ЕЛЕКТРОЛІЗІ Автореферат 19 стр.
31728. структура та властивості наношаруватих систем на основі перехідних металів і вуглецю Автореферат 42 стр.
31729. Структура та властивості переохолоджених рідин в області сильнов’язких станів Автореферат 23 стр.
31730. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК Со-Р, ОТРИМАНИХ ПРИ ІМПУЛЬСНИХ ДІЯХ Автореферат 22 стр.
31731. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, СФОРМОВАНИХ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ Автореферат 22 стр.
31732. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ХІМІЧНО СТІЙКОЇ КЕРАМІКИ, СИНТЕЗОВАНОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ Автореферат 49 стр.
31733. СТРУКТУРА ТА ДІАГНОСТИКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БЕЙСБОЛІСТІВ Автореферат 21 стр.
31734. Структура та динаміка рослинних угруповань дернових покриттів м. Києва Автореферат 28 стр.
31735. Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках TіO2 та TiO2/Fe2O3 Автореферат 25 стр.
31736. СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНДУКОВАНИХ ХОЛЕСТЕРИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ Автореферат 52 стр.
31737. СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI МЕТАЛЕВИХ ПЛIВОК З НАПІВПРОВІДНИКОВИМ ПОКРИТТЯМ В УМОВАХ ХIМIЧНОЇ ТА ДИФУЗIЙНОЇ ВЗАЄМОДIЇ АТОМIВ Автореферат 19 стр.
31738. Структура та електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів і інтеркальованих сполук на їх основі Автореферат 50 стр.
31739. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ ФАЗИ КЛАСТЕРІВ ІНЕРтНИХ ГАЗІВ І АЗОТУ Автореферат 23 стр.
31740. Структура та надпровідність напівпровідних гетероструктур халькогенидів свинцю, олова та рідкісноземельних металів Автореферат 22 стр.
31741. Структура та оптичні властивості плівок фулеренів при легуванні і опроміненні Автореферат 31 стр.
31742. СТРУКТУРА ТА ПРАГМАТИКА ФРАГМЕНТОВАНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови мас-медіа) Автореферат 36 стр.
31743. СТРУКТУРА ТА ПРИРОДООХОРОННЕ ЗНАЧЕННЯ ВІТРОПРИСУШНИХ БЕРЕГІВ НА ЧОРНОМУ МОРІ Автореферат 27 стр.
31744. СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ІМЕННИКОВИХ ПАРАДИГМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ XI – XIX ст.) Автореферат 33 стр.
31745. СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ІДІОСТИЛІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА на матеріалі художньої прози Автореферат 30 стр.
31746. СТРУКТУРА ТА ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК ФУЛЕРИТУ С60 Автореферат 23 стр.
31747. СТРУКТУРА ТА ТЕРМОПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛАСТОМЕРНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ Автореферат 26 стр.
31748. Структура та фізико-механічні властивості дентальних сплавів на основі систем Co-Cr-Mo та Ni-Cr-Mo при послідовних переплавах Автореферат 24 стр.
31749. СТРУКТУРА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БОРИДНИХ ПЛІВОК, ОТРИМАНИХ ВЧ-МАГНЕТРОННИМ РОЗПИЛЕННЯМ Автореферат 22 стр.
31750. СТРУКТУРА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКОПЛІВКОВИХ ДИФУЗІЙНИХ БАР’ЄРІВ W-Ti-N ТА Ta-Si-N НА ПІДКЛАДКАХ АРСЕНІДУ ТА НІТРИДУ ГАЛІЮ Автореферат 26 стр.
31751. СТРУКТУРА ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕЗОПОРИСТИХ ПЛІВОК ДІОКСИДУ ТИТАНУ, МОДИФІКОВАНИХ ДІОКСИДОМ ЦИРКОНІЮ ТА СРІБЛОМ Автореферат 30 стр.
31752. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ АБСОЛЮТНОЇ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
31753. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ КОЛОРИСТИКИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА (РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ) Автореферат 30 стр.
31754. Структура та функції макрозообентосу екотонних систем в умовах комплексного використання водойм ( на прикладі придунайських озер) Автореферат 30 стр.
31755. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ШВИДКООХОЛОДЖЕНИХ ФОЛЬГ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ NiTi Автореферат 19 стр.
31756. Структура та хімічні перетворення аморфних сплавів на основі заліза і кобальту Автореферат 24 стр.
31757. СТРУКТУРА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ І РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ РІВЕНЬ СПОРТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ Автореферат 18 стр.
31758. СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ІТЕРАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 30 стр.
31759. СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ НЕПОВНОТИ ОЗНАКИ Автореферат 21 стр.
31760. СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ СТЕПОВИХ ВИДІВ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
31761. Структура ґрунтового покриву Волинської височини Автореферат 30 стр.
31762. структура ґрунтового покриву гологоро-кременецького горбогір’я Автореферат 30 стр.
31763. СТРУКТУРА, CEМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ОКЛИЧНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
31764. Структура, властивості й електронно-променева технологія одержання композиційних матеріалів Cu-Mo-Zr-Y для електричних контактів Автореферат 30 стр.
31765. СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КОМПЛЕКСНИХ НАДЛУЖНИХ СУЛЬФОНАТНИХ МАСТИЛ Автореферат 25 стр.
31766. СТРУКТУРА, ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ФУНКЦІЇ ЕМОЦІЙНО-ОЦІНОЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖИТТЯ Автореферат 24 стр.
31767. СТРУКТУРА, ДИНАМІКА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДРІБНОМАСШТАБНИХ МАГНІТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ у фотосфері Сонця Автореферат 49 стр.
31768. СТРУКТУРА, ДИНАМІКА ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФУЛЕРЕНІВ І ФУЛЕРИТІВ С60, С70 Автореферат 34 стр.
31769. СТРУКТУРА, ЕЛЕКТРО- ТА МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК МІДНО-НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ Автореферат 26 стр.
31770. СТРУКТУРА, КІНЕТИКА ЗРОСТАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК БОРИДІВ ТА БОРОНIТРИДІВ ВАНАДІЮ І ТАНТАЛУ Автореферат 24 стр.
31771. СТРУКТУРА, МОЛЕКУЛЯРНА РУХЛИВІСТЬ ТА ІОННА ПРОВІДНІСТЬ ОКСІЕТИЛЕНВМІСНИХ ПОЛІІОНЕНІВ Автореферат 23 стр.
31772. Структура, оптичні і електричні властивості плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпилення Автореферат 23 стр.
31773. СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДІЛОВОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі сучасної англійської мови) Автореферат 34 стр.
31774. СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ТЕКСТІВ-ІНТЕРВ’Ю (на матеріалі сучасної англомовної преси) Автореферат 29 стр.
31775. Структура, семантика і стилістичні функції епітета в художній прозі Івана Багряного Автореферат 23 стр.
31776. СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА ФРАНКОМОВНИХ ТЕКСТІВ-ПОПРАВОК (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради Європи) Автореферат 32 стр.
31777. СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА СЛОВОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ (на матеріалі англійської економічної термінолексики) Автореферат 29 стр.
31778. СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів) Автореферат 29 стр.
31779. СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 29 стр.
31780. Структура, стабільність і перколяційні властивості колоїдних композицій на основі багатошарових вуглецевих нанотрубок Автореферат 25 стр.
31781. СТРУКТУРА, СТАН І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ V2O5 і VOHPO40,5H2O, МЕХАНОАКТИВОВАНИХ У ВОДІ, В ЕТАНОЛІ ТА НА ПОВІТРІ Автореферат 26 стр.
31782. Структура, типологія, динаміка і відновлення дібров Дніпровсько-Орільського природного заповідника Автореферат 30 стр.
31783. Структура, фазові переходи і ліквації при твердінні та термічній обробці теплостійких сталеЙ з підвищенням експлуатаційних властивостей Автореферат 31 стр.
31784. СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ Склад та МЕХАНіЧні властивості ПОКРиТтів НА ОСНОВі СИСТЕМи ТИТАН-вУГЛЕць Автореферат 18 стр.
31785. СТРУКТУРАЛІСТСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Автореферат 22 стр.
31786. Структури рекурсивних цифрових фільтрів низького порядку для систем керування та контролю Автореферат 21 стр.
31787. Структуризація функціонування допоміжного виробництва промислових підприємств Автореферат 25 стр.
31788. СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 27 стр.
31789. СТРУКТУРНI I ЛЮМIНЕСЦЕНТНI ВЛАСТИВОСТI ПОРУВАТОГО КРЕМНIЮ, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ АНОДНОГО ЕЛЕКТРОХIМIЧНОГО ТРАВЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
31790. СТРУКТУРНІ І КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЖАНРУ ВІЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю (на матеріалі телепередач 2000 – 2004 років) Автореферат 36 стр.
31791. СТРУКТУРНІ ВЗАЄМОДІЇ В КОЛОЇДНИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: СТАТИСТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ПІДХІД Автореферат 47 стр.
31792. Структурні властивості поверхні Венериза даними радіолокаційної зйомкикосмічного апарата “Магеллан” Автореферат 19 стр.
31793. СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРОВСКИТОПОДІБНИХ СИСТЕМ В ОБЛАСТІ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 20 стр.
31794. Структурні зміни в економіці України та їх вплив на зайнятість населення Автореферат 27 стр.
31795. Структурні зміни в економіці України як фактор економічного зростання Автореферат 29 стр.
31796. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В КРИСТАЛАХ КРЕМНІЮ, ОПРОМІНЕНИХ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ЧАСТКАМИ, ЗА ДАНИМИ Х-ПРОМЕНЕВОЇ ДИФРАКТОМЕТРІЇ ТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ Автореферат 25 стр.
31797. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛАХ ПІД ДІЄЮ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЧЕРВОНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (експериментальне дослідження) Автореферат 21 стр.
31798. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ПОРИСТОМУ КРЕМНІЇ ПІСЛЯ ІОННОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ ФОСФОРОМ Автореферат 24 стр.
31799. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПРИ НАГРІВАННІ АМОРФНИХ МЕТАЛЕВИХ CПЛАВІВ НА ОСНОВІ Al та Fe. Автореферат 23 стр.
31800. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС РІЗНОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317  [318]  319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389