Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

31001. СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ АНТЕ- ТА ІНТРАНАТАЛЬНУ ГІПОКСІЮ, І ЙОГО ПАТОГЕНЕТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 42 стр.
31002. СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА ПРИ ЇЇ ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 24 стр.
31003. СТАН СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 24 стр.
31004. СТАН СИСТЕМ ГОМЕОСТАЗУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ НАРКОТИЧНІ ПРЕПАРАТИ Автореферат 54 стр.
31005. СТАН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ТА ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ ТА ІНФАРКТ МІОКАРДА У ПОЄДНАННІ З ХЛАМІДОФІЛЬНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Автореферат 22 стр.
31006. СТАН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПЕРИФЕРИЧНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ФОРМАМИ НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ (НЕЙРО-, РЕСПІРАТОРНІ ТА ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ) Автореферат 20 стр.
31007. СТАН СИСТЕМИ МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕННЯХ ДИХАННЯ У ЖІНОК З НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЮ АСТЕНІЄЮ Автореферат 35 стр.
31008. СТАН СИСТЕМИ МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГІПОКСІЇ ПЛОДУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 44 стр.
31009. Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму Автореферат 24 стр.
31010. СТАН СИСТОЛІЧНОЇ ТА ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ПОЧАТКОВОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА ІЗ ЗУБЦЕМ Q І ЙОГО ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 21 стр.
31011. СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ЖІНОК З ГІПОЕСТРОГЕНІЄЮ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПРЕПАРАТАМИ ФІТОЕСТРОГЕНІВ Автореферат 24 стр.
31012. СТАН СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ ЩОДО ЙОГО ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
31013. Стан СТРАХУ ТА ЙОГО РОЛЬ у ПРавоохоронній ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС Автореферат 26 стр.
31014. СТАН СТРЕС–РЕАЛІЗУЮЧОЇ І СТРЕС–ЛІМІТУЮЧОЇ СИСТЕМ У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ I СПОСОБИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ В ЦИХ СИСТЕМАХ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 31 стр.
31015. СТАН СТРУКТУРИ КОМПЛЕКСІВ ТУРУНІВ ЕКОСИСТЕМ ПРИСАМАР'Я ДНІПРОВСЬКОГО В УМОВАХ ТИСКУ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ Автореферат 26 стр.
31016. СТАН СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ ІЗ ТРАВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ СПИННОГО МОЗКУ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
31017. СТАН СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН ПІДСТИЛКИ СТЕПОВИХ ЛІСІВ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 28 стр.
31018. СТАН СУДИННО-ТРОМБОЦИТАРНОЇ ЛАНКИ ГЕМОСТАЗУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИМИ ФОРМАМИ ГЕМОРАГІЧНОГО ВАСКУЛІТУ Автореферат 28 стр.
31019. стан тіол-дисульфідної системи та її значення у структурних зрушеннях печінки виводку, отриманого від опромінених щурів Автореферат 26 стр.
31020. СТАН ТА МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ТОВСТОЇ КИШКИУ ПІДЛІТКІВ З ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 27 стр.
31021. СТАН ТА ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ЛІСОВИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
31022. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ Автореферат 53 стр.
31023. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 27 стр.
31024. Стан та перспективи розвитку ринків продовольчих товарів Автореферат 29 стр.
31025. Стан та продуктивність штучних насаджень сосни звичайної, створених на староорних землях Центрального Полісся Автореферат 29 стр.
31026. СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЛЬОНАРСТВА Автореферат 28 стр.
31027. Стан трансмембранного транспорту Na+,K+, Са2+ в еритроцитах крові хворих на хронічний гепатит В та шляхи його корекції Автореферат 29 стр.
31028. СТАН УВАГИ ТА ВЕГЕТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ЛЮДИНИ ЗА УМОВ МІКРОКОЛИВАНЬ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ Автореферат 29 стр.
31029. СТАН ФІБРИНОЛІЗУ ПРИ АСЕПТИЧНОМУ ТА ГНІЙНОМУ ЗАПАЛЕННІ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 25 стр.
31030. Стан фібринолітичної активності легень у дітей раннього віку, хворих на гострі захворювання органів дихання Автореферат 23 стр.
31031. СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ ПРИ НАЯВНОСТІ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ Автореферат 27 стр.
31032. СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ БАГАТОВОДДІ БАКТЕРІАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 27 стр.
31033. СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНІЙ ТА ГЕРПЕТИЧНІЙ ІНФЕКЦІЯХ В ДИНАМІЦІ ТЕРАПІЇ Автореферат 28 стр.
31034. СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ ПРИ НЕВИНОШУВАННІ ВАГІТНОСТІ Автореферат 34 стр.
31035. СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ З ЕНДОКРИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 29 стр.
31036. Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру пневмонію Автореферат 28 стр.
31037. СТАН ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 66 стр.
31038. СТАН ХВОРИХ В РАННІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА З ПРИВОДУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ТА ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЯ (клініко-функціональне і морфологічне дослідження етапного лікування з використанням Моршинських мінеральних вод) Автореферат 29 стр.
31039. Стан ХОЛЕЦИСТОКіНіН-синтезуючої СИСТЕМи ГіПОТАЛАМУСу і РОЛЬ ХОЛЕЦИСТОКіНіНу-8 В РЕГУЛЯЦії еНДОКРИНної ФУНКЦії ПіДшлункової залози В НОРМі та при експериментальному цукровому діабеті Автореферат 25 стр.
31040. СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ З ВЕГЕТАТИВНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ І КОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 30 стр.
31041. СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ, НАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНУ ГІПОКСІЮ Автореферат 30 стр.
31042. СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА НИРКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ Автореферат 31 стр.
31043. Стан церебральної гемодинаміки при гострих нейроінфекціях у дітей Автореферат 30 стр.
31044. СТАН ЧУТЛИВОСТІ ТКАНИН ДО ІНСУЛІНУ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ГЛЮКОЗИ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 31 стр.
31045. СТАН ШТУЧНОГО АНТИТОКСИЧНОГО ІМУНІТЕТУ ДО ДИФТЕРІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГОСТРІ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ТА ПІЄЛОНЕФРИТ Автореферат 19 стр.
31046. СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ СТРЕСУ ПРИ ЗМІНЕНОМУ ФОТОПЕРІОДІ Автореферат 26 стр.
31047. Стан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі рівнинної частини західного регіону України) Автореферат 23 стр.
31048. Стан, продуктивність та відтворення букових насаджень на Західному Поділлі Автореферат 31 стр.
31049. Стан, профілактика та лікування порушень периферичного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця з стенокардією напруги ІІ-ІІІ функціональних класів амлодІпіна бесілатом Автореферат 23 стр.
31050. Стан, тенденції та перспективи розвитку регіонального ринку яловичини (на прикладі Карпатського регіону) Автореферат 29 стр.
31051. СТАНOВЛЕННЯ І РОЗВИТОК IНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДIВ ОСВIТИ В КРИМУ(1920-2000рр.) Автореферат 31 стр.
31052. Стандартизація і оцінка КОМФОРТНОСТІ ЖИТЛА Автореферат 26 стр.
31053. СТАНДАРТИЗАЦІЯ БЕЗНАДЛИШКОВИХ РЯДІВ МЕТОДОМОПТИМАЛЬНИХ СТРУКТУРНИХ ПРОПОРЦІЙ Автореферат 25 стр.
31054. СТАНДАРТИЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ БЕЗПЕЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЦІОНАРНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ Автореферат 23 стр.
31055. Стандартизація освіти державних службовців в україні Автореферат 27 стр.
31056. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У АНГЛІЇ Й УЕЛЬСІ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) Автореферат 36 стр.
31057. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ І ЄВРОПИ Автореферат 30 стр.
31058. СТАНИ ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНИХ ДОМІШОК В СТРУКТУРНО НЕВПОРЯДКОВАНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 21 стр.
31059. СТАНИ ПСИХІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У СТУДЕНТІВ (КЛІНІКА, ДИНАМІКА, ПРИНЦИПИ КОРЕКЦІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ) Автореферат 43 стр.
31060. СТАНОВИЩЕ НЕПОВНОЛІТНІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ПЕРІОД НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1941 – 1945 рр.) Автореферат 31 стр.
31061. СТАНОВИЩЕ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1900 – 1917 рр.) Автореферат 28 стр.
31062. СТАНОВЛЕННЯ ПАРАДИГМИ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 51 стр.
31063. СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
31064. СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ КАПІТАЛІВ Автореферат 28 стр.
31065. СТАНОВЛЕННЯ ЄДИНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
31066. Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках україни Автореферат 26 стр.
31067. СТАНОВЛЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ ТОВАРИСТВ “ПРОСВІТА” ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (19051923 рр.) Автореферат 30 стр.
31068. СТАНОВЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 27 стр.
31069. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) Автореферат 28 стр.
31070. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ Автореферат 31 стр.
31071. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ БАГАТОУКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 29 стр.
31072. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ СУБКУЛЬТУРИ В УКРРАЇНІ Автореферат 28 стр.
31073. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕЙЗАЖНОСТІ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
31074. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ) Автореферат 25 стр.
31075. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Автореферат 52 стр.
31076. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ІЗРАЇЛІ Автореферат 27 стр.
31077. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ (друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 54 стр.
31078. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 45 стр.
31079. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ПЕРШІЙ ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1918-1938 рр.) Автореферат 24 стр.
31080. Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження Автореферат 27 стр.
31081. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (політекономічний аспект) Автореферат 30 стр.
31082. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОМП'ЮТЕРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
31083. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
31084. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 46 стр.
31085. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО ТЕАТРУ КІНЦЯ ХIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
31086. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В СТАРОДАВНІЙ ПЕРІОД Автореферат 30 стр.
31087. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (XIХ 30-ті роки ХХ СТ.) Автореферат 28 стр.
31088. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК НАУКИ (XVI–XX ст.) Автореферат 68 стр.
31089. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
31090. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ ОЙКОНІМІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ З ХРИСТИЯНСЬКИМИ ІМЕНАМИ В ОСНОВАХ Автореферат 28 стр.
31091. Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) Автореферат 45 стр.
31092. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ВІТЧИЗНЯНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Автореферат 47 стр.
31093. Становлення і розвиток новітньої соціал-демократії в Україні Автореферат 27 стр.
31094. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки Автореферат 50 стр.
31095. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
31096. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ (1936–2000 рр.) Автореферат 25 стр.
31097. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 21 стр.
31098. Становлення і розвиток підприємництва в аграрнОМУ виробництві Автореферат 29 стр.
31099. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ РЕГІОНУ Автореферат 27 стр.
31100. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ УКРАЇНІ (1802-1866 рр.) Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310  [311]  312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389