Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

30701. СПАДКОВА МІНЛИВІСТЬ У ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО, ІНДУКОВАНА ГАММА-ПРОМЕНЯМИ Автореферат 25 стр.
30702. СПАДКОВЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 29 стр.
30703. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
30704. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
30705. СПАДКОВИЙ РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: КЛІНІЧНІ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 27 стр.
30706. СПАДКОВИЙ ФАКТОР І БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУХЛИННОГО РОСТУ У ХВОРИХ НА РАК ЯЄЧНИКА Автореферат 28 стр.
30707. СПАДКУВАННЯ ПРАВ ЗАСНОВНИКА (УЧАСНИКА) КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
30708. СПАДКУВАННЯ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ Автореферат 27 стр.
30709. Спадщина А.С. Макаренка у контексті світового історико-педагогічного процесу ХХ ст. (на матеріалах англомовних джерел) Автореферат 56 стр.
30710. СПАЛАХОВА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА БОТУЛІЗМ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 30 стр.
30711. СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КОНФОРМАЦІЙНО МОБІЛЬНИХ В ЕЛЕКТРОННО-ЗБУДЖЕНОМУ СТАНІ ДІАМІНОБЕНЗОФЕНОНІВ, ФТАЛІМІДВМІСНИХ БІХРОМОФОРІВ ТА ЕКСИМЕРІВ ПІРЕНУ Автореферат 21 стр.
30712. СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ _ЕЛЕКТРОНМІСТКИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМ З НАПРАВЛЕНИМ ПЕРЕНЕСЕННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗБУДЖЕНЬ Автореферат 27 стр.
30713. Спектральні ефекти при взаємодії випромінювання неперервного лазера на барвниках з атомами і молекулами Автореферат 31 стр.
30714. СПЕКТРАЛЬНІ ПРОЯВИ АГРЕГАЦІЇ АРОМАТИЧНИХ ХРОМОФОРІВ Автореферат 33 стр.
30715. спектральні прояви взаємодії ціанінових барвників у водних розчинах та на поверхні днк Автореферат 27 стр.
30716. СПЕКТРАЛЬНІ ПРОЯВИ СТРУКТУРНОЇ УПОРЯДКОВАНОСТІ ПРИСТІННИХ ШАРІВ ОРГАНІЧНИХ ПОЛЯРНИХ РІДИН Автореферат 22 стр.
30717. СПЕКТРАЛЬНІ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТІВ ТИПУ ГІСТЬ-ХАЗЯЇН НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРІВ І ОКСИДІВ ВАНАДІЮ ТА МОЛІБДЕНУ Автореферат 24 стр.
30718. СПЕКТРАЛЬНІ ТА ФОТОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛ-НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ZnO ТА CdS Автореферат 22 стр.
30719. СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНДО-1 ПРИ ЗВ'ЯЗУВАННІ Са2+ В КЛІТИНІ І В БІЛКОВИХ РОЗЧИНАХ Автореферат 25 стр.
30720. СПЕКТРАЛЬНА ТЕОРІЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ ЯДЕР ТЕПЛІЦА Автореферат 13 стр.
30721. СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІз СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Автореферат 23 стр.
30722. СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІз узагальнених матриць Якобі Автореферат 17 стр.
30723. Спектрально-кольориметричні методи і засоби Визначення вмісту основних форм гемоглобіну в крові Автореферат 20 стр.
30724. СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПЛЕТНИХ СТАНІВ МОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМ Автореферат 38 стр.
30725. СПЕКТРИ ПЕРІОДИЧНИХ ЗАДАЧ З УЗАГАЛЬНЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ Автореферат 16 стр.
30726. Спектри раманівського розсіювання та фазові переходи в змішаних кристалах сімейства КDP Автореферат 28 стр.
30727. СПЕКТРИ ТА ВЗАЄМОДІЯ КВАЗІЧАСТИНОК У НИЗЬКОРОЗМІРНИХ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМАХ Автореферат 20 стр.
30728. СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРИ ТА МІЖМОЛЕКУЛЯРНИХ ВЗАЄМОДІЙ В ГЕТЕРОГЕННИХ НАНОСИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ТИТАНУ Автореферат 31 стр.
30729. спектроскопія і структура центрів люмінесценції та радіаційних дефектів в склі системи СaO-Ga2O3-GeO2 Автореферат 56 стр.
30730. СПЕКТРОСКОПІЯ І ФОТОМЕТРІЯ КОМЕТ: АКТИВНІСТЬ, ФІЗИЧНІ УМОВИ В АТМОСФЕРАХ І ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ ЯДЕР Автореферат 26 стр.
30731. СПЕКТРОСКОПІЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВТОРИННИХ ЧАСТИНОК ПІД ДІЄЮ ПУЧКА ІОНІВ АРГОНУ НА МЕТАЛИ ТА ЇХ ХІМІЧНІ СПОЛУКИ Автореферат 29 стр.
30732. СПЕКТРОСКОПІЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗБУДЖЕНЬ В ОБ’ЄМНИХ КРИСТАЛАХ І НАНОЧАСТИНКАХ ПРЯМОЗОННИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ Автореферат 45 стр.
30733. СПЕКТРОСКОПІЯ КРИСТАЛІВ ТВЕРДИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ СУЛЬФІДУ ЦИНКУ Автореферат 38 стр.
30734. Спектроскопія міжмолекулярної взаємодії, динаміки та фазових переходів в гетерогенних системах на основі алкілціанобіфенілів Автореферат 29 стр.
30735. СПЕКТРОСКОПІЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ ДЕФЕКТІВ В СКЛОПОДІБНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ Sbx Se1-x Автореферат 23 стр.
30736. СПЕКТРОСКОПІЯ НЕВПОРЯДКОВАНИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКІВ СТРУКТУРИ ПЕРОВСКІТА Автореферат 20 стр.
30737. спектроскопія ЯМР адсорбованих молекул: будова адсорбційних комплексів та гідратних шарів Автореферат 48 стр.
30738. Спектроскопія ЯМР молекул з структурно напруженими фрагментами та групами з загальмованим внутрішнім обертанням Автореферат 25 стр.
30739. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ АТМОСФЕР УРАНА I НЕПТУНА Автореферат 16 стр.
30740. Спектрофотометричний аналіз зв'язування біологічно активних лігандів з молекулами ДНК Автореферат 25 стр.
30741. СПЕЦІАЛIЗАЦIЯ ЗЕЛЕНОЇ ДУБОВОЇ ЛИСТОВIЙКИ (TORTRIX VIRIDANA L.: LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) ДО КОРМОВОЇ РОСЛИНИ ТА ЇЇ ПРОЯВИ В IНДИВIДУАЛЬНИХ КОНСОРЦIЯХ I ФЕНОЛОГIЧНИХ ГРУПАХ КОНСОРЦIЙ ДУБУ Автореферат 24 стр.
30742. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БАНКИ: НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
30743. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС НА БАЗІ ІНДУКЦІЙНО-ДУГОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Автореферат 24 стр.
30744. СПЕЦІАЛЬНІ ЦЕМЕНТИ НА ОСНОВІ СПОЛУК СИСТЕМИ BaO - Al2O3 - Fe2O3 Автореферат 23 стр.
30745. СПЕЦІАЛЬНІ БЕТОНИ ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЯКІ ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ В УМОВАХ ДІЇ АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 48 стр.
30746. СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ Автореферат 24 стр.
30747. СПЕЦІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНІВ, МОДИФІКОВАНИХ СІРКОЮ Автореферат 28 стр.
30748. Спеціальні знання В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ (зміст, організація використання) Автореферат 26 стр.
30749. СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛІНОМІАЛЬНІ СПЛАЙНИ ТРЕТЬОГО, ЧЕТВЕРТОГО І П’ЯТОГО СТЕПЕНІВ У ГЕОМЕТРИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ Автореферат 20 стр.
30750. СПЕЦІАЛЬНІ СИЛОВІ ЯКОСТІ ДЗЮДОЇСТІВ ТА ЇХ РОЗВИТОК НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 23 стр.
30751. СПЕЦІАЛЬНІ ЦЕМЕНТИ НА ОСНОВІ СПОЛУК СИСТЕМИ BaO – Fe2O3 – SiO2 Автореферат 26 стр.
30752. Спеціальна силова підготовка висококваліфікованих гандболістів у річному циклі тренувального процесу Автореферат 22 стр.
30753. СПЕЦІАЛЬНА СИЛОВА ПІДГОТОВКА ТА ЗАСОБИ ЇЇ КОНТРОЛЮ У РІЧНОМУ ЦИКЛІ ТРЕНУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ Автореферат 25 стр.
30754. СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ Автореферат 24 стр.
30755. СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЧЕРГОВОГО БОЙОВОГО РОЗРАХУНКУ КОМАНДНОГО ЦЕНТРУ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
30756. СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТОРИКИ КУРСАНТІВ Автореферат 25 стр.
30757. СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ Автореферат 22 стр.
30758. СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ (КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 31 стр.
30759. СПЕЦВИДИ ТЕХНІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ: КНИГОЗНАВЧИЙ ТА БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
30760. СПЕЦИФІКА АВТОРСЬКОГО САМОПІЗНАННЯ У ПРОЗІ М.М. ЗОЩЕНКА (“ВОЗВРАЩЁННАЯ МОЛОДОСТЬ”, “ГОЛУБАЯ КНИГА”, “ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА”) Автореферат 29 стр.
30761. Специфіка антропонімів у химерній прозі (на матеріалі творчості В.Г.Дрозда) Автореферат 33 стр.
30762. СПЕЦИФІКА ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОГО АРХЕТИПУ У РОСІЙСЬКІЙ МЕТАФІЗИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ Автореферат 31 стр.
30763. СПЕЦИФІКА ЕМОЦІЙНОСТІ ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ КРЕАТИВНОСТІ Автореферат 29 стр.
30764. СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (на матеріалі сучасної німецькомовної прози) Автореферат 29 стр.
30765. СПЕЦИФІКА КУРСІВ ЛОГІКИ У КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ (кінець XVII ст. – перша половина XVIII ст.) Автореферат 24 стр.
30766. СПЕЦИФІКА НЕОРЕАЛІЗМУ О.І. КУПРІНА Автореферат 24 стр.
30767. СПЕЦИФІКА РОСІЙСЬКОГО БАРОКО XVII СТОЛІТТЯ В ПРОЗІ СИМЕОНА ПОЛОЦЬКОГО Автореферат 30 стр.
30768. Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства (на матеріалах Криворізького регіону) Автореферат 31 стр.
30769. Специфіка тексту філософського роману ХХ століття Автореферат 58 стр.
30770. СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ОСВОЄННЯ ІСТОРІЇ Автореферат 21 стр.
30771. СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО СВІТУ МАРТІНА ВАЛЬЗЕРА Автореферат 33 стр.
30772. СПЕЦИФІЧНА І НЕСПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ФОРМУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМЫ У ДІТЕЙ З АЛЕРГІЙНИМ РИНІТОМ Автореферат 24 стр.
30773. Специфічна адсорбція полярних органічних сполук з водних розчинів на міжфазній межі дисперсних систем тверде тіло рідина Автореферат 45 стр.
30774. СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕРМАТОМІКОЗІВ СОБАК І КОТІВ Автореферат 28 стр.
30775. Специфічна профілактика колібактеріозу та рота-, коронавірусних інфекцій новонароджених телят Автореферат 26 стр.
30776. СПИРИДОН ЧЕРКАСЕНКО I ТЕАТР Автореферат 25 стр.
30777. СПЛАЙН-МЕТОДИ І ЗАСОБИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ Автореферат 39 стр.
30778. Сплайн-Фур’є методи й засоби підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем управління Автореферат 32 стр.
30779. СПОВІДАЛЬНО-МОЛИТОВНІ МОТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (генеза, типологія, ідіостилі) Автореферат 30 стр.
30780. СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
30781. СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ВАФЕЛЬ З РОСЛИННИМИ ДОБАВКАМИ Автореферат 19 стр.
30782. СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПРЕСЕРВІВ НА ОСНОВІ ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ Автореферат 26 стр.
30783. Споживчі властивості фігурних керамічних виробів на основі легкоплавких глин та вуглевміщуючих відходів Автореферат 10 стр.
30784. СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
30785. СПОЖИВЧИЙ БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ В УКРАЇНІ: РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ Автореферат 28 стр.
30786. СПОЛУКИ Й КОМПОЗИЦІЇ ФТОРИДІВ І ОКСИДІВ Eu(III,II) та Mg, Al, Pb, Sc, Hf: ВЗАЄМОДІЯ Й ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 26 стр.
30787. СПОЛУЧУВАНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОРТРЕТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 33 стр.
30788. СПОНТАННІ І ІНДУКОВАНІ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ СПІНОВІ КОНФІГУРАЦІЇ В БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКАХ Fe/Si, Gd/Co, Gd/Fe” Автореферат 24 стр.
30789. СПОНТАННА РОСЛИННІСТЬ М. ЧЕРКАСИ Автореферат 22 стр.
30790. СПОНТАННА ТА ІНДУКОВАНА МІНЛИВІСТЬ КУКУРУДЗИ IN VITRO Автореферат 55 стр.
30791. СПОНТАННЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОНА У ПОЛІ ЯДРА І ДВОХ СВІТЛОВИХ ХВИЛЬ Автореферат 18 стр.
30792. СПОНТАННЕ ПОРУШЕННЯ СИМЕТРІЇ В БОЗЕ- І ФЕРМІ-СИСТЕМАХ ТА ПРОСТОРОВО-ПЕРІОДИЧНІ СТАНИ Автореферат 20 стр.
30793. Спонтанний та індукований рентгенівським опроміненням мутагенез у ліній lozenge Drosophila melanogaster та характеристика фенолоксидази у одержаних мутантів Автореферат 22 стр.
30794. Спонтанний та індукований рентгенівським опроміненням мутагенез у ліній lozenge Drosophila melanogaster та характеристика фенолоксидази у одержаних мутантів Автореферат 22 стр.
30795. СПОНУКАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 28 стр.
30796. СПОРУДЖЕННЯ ВОДОСХОВИЩ ДНІПРОВСЬКОГО ГІДРОКАСКАДУ: СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ (50–70-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 32 стр.
30797. СПОРЯДЖЕННЯ КОНЯ СКІФСЬКОЇ ДОБИ У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЛІСОСТЕПУ Автореферат 25 стр.
30798. Спосіб і засоби організації віртуальних підмереж в мобільних корпоративних мережах Автореферат 20 стр.
30799. СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ Автореферат 27 стр.
30800. СПОСІБ ЛОКАЛЬНОГО ПІДСИЛЕННЯ КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307  [308]  309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389