Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

30601. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В УЯВЛЕННЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автореферат 21 стр.
30602. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ РАЙОНІВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ Автореферат 27 стр.
30603. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА В ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 27 стр.
30604. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ МНС УКРАЇНИ У 2000-2006 рр. (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 24 стр.
30605. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА Автореферат 23 стр.
30606. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ В КОЛЕКТИВАХ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ ТА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ Автореферат 21 стр.
30607. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ Автореферат 28 стр.
30608. СОЦІАЛЬНО-РЕКОНСТРУКЦІОНІСТСЬКИЙ ПІДХІД У ПРАКТИКАХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Автореферат 32 стр.
30609. СОЦІАЛЬНО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
30610. СОЦІАЛЬНО-СУБСТАНЦІЙНА ПРИРОДА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО СУСПІЛЬСТВА: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 29 стр.
30611. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ЗМІСТ, ПРОТИРІЧЧЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Автореферат 19 стр.
30612. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ: ПРОБЛЕМА ПЕРСОНІФІКАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ (за матеріалами творів Ф.М.Достоєвського) Автореферат 15 стр.
30613. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ НА ПІДҐРУНТІ ЕТНОРЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 27 стр.
30614. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ НІГІЛІЗМУ (XIX – XX ст.) Автореферат 28 стр.
30615. Соціально-філософські та етико-гуманістичні аспекти проблеми смерті й безсмертя (на матеріалі історії української духовної культури кінця XVI – початку XVIIIст.) Автореферат 30 стр.
30616. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМИ Автореферат 27 стр.
30617. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА ВЛАСНОСТІЯК МОТИВАЦІЙНОЇ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 33 стр.
30618. Соціально-філософське осмислення картини світу київського книжника ХІ ст. (на матеріалі спадщини митрополита Іларіона) Автореферат 31 стр.
30619. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 29 стр.
30620. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОНТРАВЕРСІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ (НА МАТЕРІАЛАХ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА) Автореферат 19 стр.
30621. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ Автореферат 23 стр.
30622. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕКТИВУ Автореферат 18 стр.
30623. Соціально-філософський аналіз становлення громади та громадянського суспільства як чинників духовного розвитку соціуму (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ) Автореферат 24 стр.
30624. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТРІАДИ „ЛЮДИНА – СУСПІЛЬСТВО – ОСВІТА” НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 47 стр.
30625. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА ВЛАДИ Автореферат 24 стр.
30626. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ БЕРДЯЄВСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОДОЛАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ ЛЮДИНИ ВІД СУСПІЛЬСТВА Автореферат 29 стр.
30627. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПРАВОСВІДОМОСТІ Автореферат 23 стр.
30628. СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК АФГАНІСТАНУ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1945–1978 рр.) Автореферат 28 стр.
30629. СОЦІОАНТРОПОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНУ Автореферат 26 стр.
30630. Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття Автореферат 23 стр.
30631. СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Автореферат 24 стр.
30632. СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ Автореферат 24 стр.
30633. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ КОНЦЕПЦІЇ ГОСПОДАРСТВА С.М.БУЛГАКОВА Автореферат 29 стр.
30634. Соціокультурні орієнтації студентської молоді трансформаційного суспільства: сутність та динаміка. (На матеріалах життєтворчості сучасного українського студентства ) Автореферат 24 стр.
30635. Соціокультурні процеси в сучасному арабському світі:зміна основних парадигм Автореферат 23 стр.
30636. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості Автореферат 26 стр.
30637. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 23 стр.
30638. Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації Автореферат 27 стр.
30639. соціокультурні чинники споживання послуг вищої освіти у регіоні Автореферат 29 стр.
30640. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ СПРИЙМАННЯ ВИБОРЦЯМИ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ Автореферат 26 стр.
30641. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ Автореферат 24 стр.
30642. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ХАРИЗМАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 30 стр.
30643. СОЦІОКУЛЬТУРНА ІСТОРІЯ ХЕРСОНЩИНИ КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ. ЗА НАРАТИВНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ Автореферат 29 стр.
30644. СОЦІОКУЛЬТУРНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ НОВИН В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДІА ПРОСТОРІ Автореферат 21 стр.
30645. СОЦІОКУЛЬТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 36 стр.
30646. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І МУСУЛЬМАНСЬКОГО “РЕНЕСАНСУ” Автореферат 21 стр.
30647. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Автореферат 32 стр.
30648. Соціокультурний контекст становлення та розвитку підприємництва в Україні Автореферат 27 стр.
30649. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 34 стр.
30650. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК НІМЕЦЬКИХ І МЕНОНІТСЬКИХ КОЛОНІЙ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я (ХІХ – початок ХХ століття) Автореферат 24 стр.
30651. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ СТАТУС АСТРОЛОГІЇ Автореферат 28 стр.
30652. СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ (експериментально-фонетичне дослідження) Автореферат 26 стр.
30653. СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ ДОМІНАНТНОСТІ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 29 стр.
30654. СОЦІОЛЕКТ ПІДЛІТКІВ ЯК СУБКУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ЛІНГВОСОЦІУМУ (на матеріалі англійської мови 90-х років ХХ – початку ХХІ століття) Автореферат 29 стр.
30655. соціологічні аспекти міжкультурної комунікації в українському вузі Автореферат 30 стр.
30656. СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 24 стр.
30657. СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ: ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА Автореферат 20 стр.
30658. СОЦІОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОСТІ Автореферат 52 стр.
30659. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ: ПРОЦЕСИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗМІН Автореферат 32 стр.
30660. СОЦІОПРАГМАТИЧНІ ТА КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ CУЧАСНОГО ДИСКУРСУ ПРЕСИ ІСПАНІЇ Автореферат 34 стр.
30661. СОЦІОСТРУКТУРНІ ЧИННИКИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНСЬКИХ ВИБОРЦІВ Автореферат 35 стр.
30662. СОЦІОФОНЕТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ ВИМОВИ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ НІМЕЧЧИНИ Автореферат 31 стр.
30663. СОЦІОФОНЕТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ СЕГМЕНТНОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ БУРСЬКО-АНГЛІЙСЬКИХ БІЛІНГВІВ Автореферат 28 стр.
30664. СОЦАЛЬНО-ПОБУТОВЕ В ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЯХ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 26 стр.
30665. СОЦАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ Автореферат 26 стр.
30666. СОЮЗ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ (1945-1949 рр.) Автореферат 26 стр.
30667. СОЮЗ ЧОРНИХ КЛОБУКІВ (тюркське об’єднання на Русі в ХІ-ХІІІ ст.) Автореферат 21 стр.
30668. СПІВАНКА-ХРОНІКА: СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ Автореферат 31 стр.
30669. СПІВВІДНОШЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 27 стр.
30670. СПІВВІДНОШЕННЯ ГЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН ТА МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН ЛОБОВО-СКРОНЕВОЇ ДІЛЯНКИ МОЗКУ Автореферат 22 стр.
30671. Співвідношення денотативної і конотативної інформації при перекладі (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) Автореферат 27 стр.
30672. СПІВВІДНОШЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ Автореферат 31 стр.
30673. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ У МОВНІЙ ОСВІТІ СТУДЕНТІВ ІНДУСТРІАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ Автореферат 26 стр.
30674. СПІВВІДНОШЕННЯ КЛІНІЧНИХ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ВЕНЕРИЧНИХ УРЕТРОПРОСТАТИТАХ У ЧОЛОВІКІВ Автореферат 60 стр.
30675. СПІВВІДНОШЕННЯ МЕТАБОЛІТІВ АНДРОГЕНІВ І ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ У ХВОРИХ З ВАЖКОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ (ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ І ПРОГНОЗУ) Автореферат 28 стр.
30676. СПІВВІДНОШЕННЯ МЕТАБОЛІТІВ АНДРОГЕНІВ І ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ ПОРУШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ Автореферат 28 стр.
30677. СПІВВІДНОШЕННЯ МОРАЛІ І ПРАВА У ФІЛОСОФІЇ І. КАНТА (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 28 стр.
30678. СПІВВІДНОШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ Автореферат 23 стр.
30679. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ Автореферат 32 стр.
30680. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ РОЗУМУ ТА ВІРИ В ІСТОРІОСОФІЇ П.І.ЛІНИЦЬКОГО Автореферат 28 стр.
30681. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИРОДНОГО ТА ЛЮДСЬКОГО ЯК ПРОБЛЕМА ДАВНЬОКИТАЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ (порівняльний аналіз даосистської та конфуціанської інтерпретацій) Автореферат 24 стр.
30682. СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗУМУ ТА ВІРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ - ст. Автореферат 20 стр.
30683. СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
30684. СПІВВІДНОШЕННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО І ПЛАСТИЧНОГО В ЖАНРІ БАЛЕТУ Автореферат 32 стр.
30685. Співпраця України з міжнародними фінансово-кредитними установами в умовах ринкової трансформації економіки Автореферат 23 стр.
30686. Співробітництво України з державами Співдружності Націй: проблеми становлення та розвитку Автореферат 22 стр.
30687. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
30688. СПІЛКА ВОЙОВНИЧИХ БЕЗВІРНИКІВ В АНТИРЕЛІГІЙНІЙ ПРОПАГАНДІ В УКРАЇНІ (20-ті – 40-ві роки ХХ ст.) Автореферат 36 стр.
30689. Спілкування як сумісна діяльність людей: соціально-філософський аналіз Автореферат 22 стр.
30690. СПІЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ОКРЕМИХ ВІДДІЛАХ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ Автореферат 47 стр.
30691. Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку Автореферат 25 стр.
30692. СПІЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ В УМОВАХ ЙОГО РОЗШИРЕННЯ Автореферат 29 стр.
30693. СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ Автореферат 20 стр.
30694. СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Спеціальність 08.01.01 - економічна теорія Автореферат 26 стр.
30695. СПІЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 25 стр.
30696. Спінові ефекти в молекулах кисню, озону та міжмолекулярних комплексах за участю кисню Автореферат 25 стр.
30697. СПІНОВІ ФЛЮКТУАЦІЇ В НЕВПОРЯДКОВАНИХ ФЕРОМАГНЕТИКАХ Автореферат 23 стр.
30698. СПІНОВИЙ ТРАНСПОРТ В КРИСТАЛАХ З СИЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ КОРЕЛЯЦІЯМИ Автореферат 17 стр.
30699. СПІРАЛЬНІ СВЕРДЛА З ПЕРЕРИВЧАСТИМИ РІЗАЛЬНИМИ КРОМКАМИ Автореферат 21 стр.
30700. СПАДКОВІ ДИСТРОФІЇ СТРОМИ РОГІВКИ (ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 54 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306  [307]  308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389