Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

30401. СОЦІАЛЬНИЙ ЧАС УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
30402. СОЦІАЛЬНИЙ ЧАС: МОДЕЛІ СУБ'ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ Автореферат 35 стр.
30403. СОЦІАЛЬНО - ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (за даними загальних переписів населення 1959-2001 рр.) Автореферат 31 стр.
30404. СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Автореферат 42 стр.
30405. СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА У СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 34 стр.
30406. СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У СУЧАСНІЙ СІМ’Ї Автореферат 30 стр.
30407. СОЦІАЛЬНО - ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ДМИТРА ДОНЦОВА Автореферат 25 стр.
30408. СОЦІАЛЬНО - ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ КРИЗИ КУЛЬТУРИ Е.ДЮРКГЕЙМА І П.СОРОКІНА Автореферат 27 стр.
30409. СОЦІАЛЬНО - ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР ФОРМУВАННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
30410. СОЦІАЛЬНО ЗУМОВЛЕНІ ІННОВАЦІЇ В ОНОМАСТИКОНІ ЗАКАРПАТТЯ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ. Автореферат 22 стр.
30411. СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ Автореферат 32 стр.
30412. Соціально орієнтованЕ управління організаційно-економічною стійкістю підприємств міського електричного транспорту В умовах формування ринкових відносин Автореферат 26 стр.
30413. СОЦІАЛЬНО – ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МОДЕЛЬ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ Автореферат 58 стр.
30414. СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
30415. СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ Автореферат 25 стр.
30416. СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМЦЯ Автореферат 27 стр.
30417. СОЦІАЛЬНО-АДЕКВАТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ Автореферат 45 стр.
30418. СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕВМАТИЗМУ СЕРЕД МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ   Автореферат 25 стр.
30419. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДОНБАСІ В 1943 – 1955 РР. Автореферат 31 стр.
30420. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В МІСТАХ УКРАЇНИ (1920-1930-і рр.) Автореферат 23 стр.
30421. СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 70-80-х рр. ХХ ст. Автореферат 26 стр.
30422. Соціально-екологічні фактори та їх роль у формуванні збалансованого розвитку агросфери (на прикладі Житомирської області) Автореферат 26 стр.
30423. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-гі — середина 30-х рр. XX ст.) Автореферат 43 стр.
30424. Соціально-економічні аспекти маркетинговОЇ діяльнОстІ ПРОМИСЛОВИХ підприємств Автореферат 22 стр.
30425. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
30426. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Автореферат 55 стр.
30427. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
30428. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ Автореферат 28 стр.
30429. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
30430. Соціально-економічні аспекти формування регіонального продовольчого ринку Автореферат 26 стр.
30431. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 27 стр.
30432. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ГАРАНТІЇ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 37 стр.
30433. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ШАХТАРСЬКИХ МІСТ Автореферат 28 стр.
30434. соціально-економічні засади формування системи міжбюджетних відносин в Україні Автореферат 27 стр.
30435. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ В 20-х РОКАХ ХХ ст. Автореферат 21 стр.
30436. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ РАЙОНОМ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 54 стр.
30437. Соціально-економічні механізми управління акціонерним капіталом Автореферат 24 стр.
30438. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 45 стр.
30439. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ПЕРЕХІДНОМУ ЕТАПІ: ДИНАМІКА ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ Автореферат 28 стр.
30440. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 29 стр.
30441. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Автореферат 52 стр.
30442. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ Автореферат 30 стр.
30443. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
30444. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ Автореферат 25 стр.
30445. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД Автореферат 26 стр.
30446. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 29 стр.
30447. Соціально-економічні ПРОБЛЕМИ зайнятості І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УкраїнИ Автореферат 46 стр.
30448. Соціально-економічні проблеми реструктуризації промисловості УКРАЇНИ в умовах ринкових відносин (на прикладі Центрального регіону) Автореферат 28 стр.
30449. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ (на прикладі Полтавської області) Автореферат 28 стр.
30450. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЕЛА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (регіональний аспект) Автореферат 30 стр.
30451. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ (на матеріалах Рівненської області) Автореферат 26 стр.
30452. Соціально-економічні проблеми трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону Автореферат 25 стр.
30453. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (НА ПРИКЛАДІ ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 23 стр.
30454. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ 80-Х – НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
30455. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (вересень 1939 - червень 1941 років) Автореферат 21 стр.
30456. Соціально-економічні системи розвинутих країн: основи типологізації Автореферат 25 стр.
30457. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ НА ВОЛИНІ (1944-1953 РР.) Автореферат 26 стр.
30458. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ (на прикладі виробничих систем деревообробної галузі промисловості Львівської області) Автореферат 27 стр.
30459. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА УМОВИ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
30460. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ НА ЕТАПІ ТРАНСФОРМУВАННЯ ЇЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
30461. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
30462. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ В УКРАЇНІ (1864 – 1917 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ Автореферат 24 стр.
30463. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ В УКРАЇНІ (середина 60-х – 90-х років ХІХ ст.) Автореферат 26 стр.
30464. Соціально-економічна ефективність ІНТЕГРАЦІЇ країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу Автореферат 24 стр.
30465. Соціально-економічна ефективність використання земельних ресурсів регіону Автореферат 25 стр.
30466. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
30467. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 23 стр.
30468. соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці Автореферат 54 стр.
30469. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ Автореферат 27 стр.
30470. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І ТЕНДЕНЦІЇ БЕЗРОБІТТЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
30471. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ Автореферат 26 стр.
30472. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
30473. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
30474. Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
30475. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАННЯ ЯК ЧИННИК АДАПТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ДО РИНКОВИХ УМОВ Автореферат 23 стр.
30476. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ МІЩАН ГЕТЬМАНЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.) Автореферат 29 стр.
30477. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК НІМЦІВ У ГАЛИЧИНІ (1772-1923 рр.) Автореферат 36 стр.
30478. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ ПІВДНЯ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (1793-1917 рр.) Автореферат 36 стр.
30479. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 28 стр.
30480. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ РОБІТНИЧОГО НАСЕЛЕННЯ уКРАЇНСЬКОЇ СРР у 1920-Х РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Автореферат 28 стр.
30481. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ УМОВАМИ ТА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Автореферат 25 стр.
30482. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНОЇ НІМЕЧЧИНИ (1990-2005 роки) Автореферат 41 стр.
30483. соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості Автореферат 28 стр.
30484. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 23 стр.
30485. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНий МЕХАНІЗМ регулювання пенсійного страхування населення Автореферат 23 стр.
30486. Соціально-економічний механізм розвитку господарської діяльності промислових підприємств Автореферат 30 стр.
30487. Соціально-економічний розвиток міст і містечок Галицької землі в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст. Автореферат 30 стр.
30488. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В 1861-1900 рр. (за матеріалами Херсонської та Катеринославської губерній) Автореферат 25 стр.
30489. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАТНЕНСЬКОГО СТАРОСТВА У ХVІ–ХVІІ СТ. (1500–1674 РР.) Автореферат 35 стр.
30490. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ І ФОРМУВАННЯ НОВОГО ТИПУ СПОЖИВАЧА Автореферат 25 стр.
30491. Соціально-економічний розвиток регіону з урахуванням геополітичного чинника (на прикладі Столичного економічного району України) Автореферат 28 стр.
30492. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ТА ЙОГО РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (на матеріалах Чернігівської області) Автореферат 28 стр.
30493. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ РЕГІОНУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
30494. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СЕЛА В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ Автореферат 26 стр.
30495. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СЕЛА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ (на прикладі Черкаської області) Автореферат 25 стр.
30496. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОРЕГІОНУ “БУГ”) Автореферат 28 стр.
30497. Соціально-економічний, суспільний та культурний розвиток Північної Бессарабії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Автореферат 21 стр.
30498. СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВЧЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, КОНФЕСІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 28 стр.
30499. СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 25 стр.
30500. СОЦІАЛЬНО-ЕТНІЧНИЙ СТАТУС РОСІЯН В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ (на прикладі Південно-Східного регіону) Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304  [305]  306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389