Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

30201. СЛАБОспрямовані антени метрового І дециметрового дІапазоніВ хвиль для систем радІОМОНІТОРИНГУ Автореферат 24 стр.
30202. СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ПОСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ В 1817 – 1832 рр.: Автореферат 29 стр.
30203. СЛОВА І ЛЕКСИКАЛІЗОВАНІ СПОЛУКИ ІЗ ЗАЙМЕННИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ ЩО В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
30204. СЛОВАЦЬКИЙ АВТОНОМІСТСЬКИЙ РУХ В РОКИ ПЕРШОЇ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918 – 1938 рр.) Автореферат 33 стр.
30205. СЛОВАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ (60-ті роки ХІХ ст. – 1914 р.) Автореферат 24 стр.
30206. СЛОВЕСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
30207. Словесні символи першоелементів буття у тексті російської казки та внутрішньому лексиконі людини Автореферат 20 стр.
30208. СЛОВЕСНІСТЬ НАРОДІВ ЗАКАВКАЗЗЯ В НАУКОВИХ СТУДІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ОРІЄНТАЛІСТІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТЬ: РЕЦЕПЦІЇ Й ДИСТРИБУЦІЇ Автореферат 30 стр.
30209. СЛОВЕСНА ПОЕТИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ (поетизація семантики кольору) Автореферат 24 стр.
30210. СЛОВО В ПОЕТИЧНИХ КОНТЕКСТАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: УСНО-ТРАДИЦІЙНІ ВИТОКИ Автореферат 22 стр.
30211. СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ” І НОВГОРОД-СІВЕРЩИНА Автореферат 29 стр.
30212. СЛОВО ЯК СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОПОВІДІ Автореферат 27 стр.
30213. СЛОВОЗМІННА СИСТЕМА ІМЕННИКА В РОСІЙСЬКІЙ І АБХАЗЬКІЙ МОВАХ Автореферат 23 стр.
30214. СЛОВОТВІР АД’ЄКТОНІМІВ У СУЧАСНІЙ СЛОВАЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
30215. СЛОВОТВІР АПЕЛЯТИВНИХ ІМЕННИКІВ У ПІВНІЧНОЛЕМКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 29 стр.
30216. СЛОВОТВІР ДІЄСЛІВ ІЗ РЕФЛЕКСИВНИМ КОМПЛЕКСОМ В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ Автореферат 47 стр.
30217. СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА Автореферат 49 стр.
30218. СЛОВОТВІРНІ ТА семантичні ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ МАШИНОБУДУВАННЯ Автореферат 24 стр.
30219. СЛОВОТВІРНІ ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ Автореферат 31 стр.
30220. СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 22 стр.
30221. СЛОВОТВІРНА СИНОНІМІЯ І СЛОВОТВІРНАВАРІАНТНІСТЬ ПРИКМЕТНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 27 стр.
30222. Словотвірна структура назв діяча в сучасній чеській літературній мові Автореферат 26 стр.
30223. СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ТА МІЖЧАСТИНОМОВНИЙ ТЕЗАУРУС ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ‘STRONG - WEAK’ В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 31 стр.
30224. Словотвірне гніздо з вершиною “есть” у російській мові: становлення і сучасний стан Автореферат 33 стр.
30225. СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОДНИННИХ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
30226. СЛОВОТВОРЕННЯ І ТРАНСФЕРЕНЦІЯ В СЕРЕДНЬОБАВАРСЬКІЙ АВСТРІЙСЬКІЙ ГОВІРЦІ ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 30 стр.
30227. СЛОВОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ТВІРНИХ ОСНОВ СУФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ Автореферат 28 стр.
30228. СЛОВОТВОРЧА ПРАГМАТИКА У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 31 стр.
30229. СЛОВ’ЯНОФІЛЬСЬКА ІДЕЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ Автореферат 54 стр.
30230. СЛОВ’ЯНСЬКІ АВТОХТОННІ ВЛАСНІ ОСОБОВІ ІМЕНА В ЧЕСЬКОМУ АНТРОПОНІМІКОНІ Автореферат 24 стр.
30231. СЛОВ’ЯНСЬКІ ПОВЧАННЯ ПРОТИ ЯЗИЧНИЦТВА В ЛІНГВОТЕКСТОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ Автореферат 43 стр.
30232. Служба в митних органах України (адміністративно-правовий і соціально-правовий аспекти). Автореферат 26 стр.
30233. СЛУЖБИ ІЗ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ І ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
30234. СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
30235. СЛУХОВІ ТА ВЕСТИБУЛЯРНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНІ АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 19 стр.
30236. СЛУХОПОЛІПШУЮЧІ ОПЕРАЦІЇ У БЛИЖНЬОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ САНАЦІЇ ЕКСТРА- ТА ІНТРАКРАНІАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ Автореферат 57 стр.
30237. Сміхова культура України в контексті сучасних трансформаційних процесів Автореферат 31 стр.
30238. СМІХОВИЙ СВІТ РОСІЙСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КЛАСИКИ Автореферат 53 стр.
30239. СМИСЛ ТА ВИРАЗ ЯК ПРОБЛЕМА ФIЛОСОФIП, ЛОГIКИ ТА МЕТОДОЛОГIП НАУКИ Автореферат 26 стр.
30240. СМИСЛОЖИТТЄВИЙ ЗМІСТ СУЧАСНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ Автореферат 24 стр.
30241. СМУГАСТА МОЗАЇКА ПШЕНИЦІ (WHEAT STREAK MOSAIC VIRUS) В ПРИРОДНИХ УМОВАХ І В ТРАНСФОРМОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 47 стр.
30242. СМУГОВІ ФІЛЬТРИ З ПЕРЕСТРОЮВАННЯМ ЧАСТОТИ НА КОМБІНОВАНИХ ХВИЛЕВОДНО-ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНКАХ ДЛЯ ВІДОМЧОЇ ТЕХНІКИ БАГАТОКАНАЛЬНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ Автореферат 23 стр.
30243. Смушкова та м'ясна продуктивність каракульських овець в умовах степової зони півдня України Автореферат 27 стр.
30244. СНІТИНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ДОПОЛОГОВА ПІДГОТОВКА ПРИ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ВАГІТНИХ Автореферат 25 стр.
30245. СНОВИДІННЯ В ПОЕТИЦІ РОМАНТИЗМУ: ЧАСО-ПРОСТОРОВА СПЕЦИФІКА Автореферат 29 стр.
30246. собливості змін системної гемодинаміки та нейрогуморальних факторів в процесі лікування хворих на гіпертонічну хворобу з застосуванням лозартану та карведілолу Автореферат 29 стр.
30247. СОЕКСТРУЗІЙНА ОБРОБКА ВТОРИННИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ (ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ОБЛАДНАННЯ) Автореферат 43 стр.
30248. СОКОЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ В УМОВАХ ОПЕРАЦІЙНОГО СТРЕСУ Автореферат 24 стр.
30249. СОЛІ НАТРІЮ ТА МАГНІЮ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ АГРОЕКОСИСТЕМИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
30250. СОЛІТАРНА ЕОЗИНОФІЛЬНА ГРАНУЛЬОМА КІСТОК (клініка, діагностика, лікування) Автореферат 27 стр.
30251. СОЛІТОН–МАГНОННЕ РОЗСІЯННЯ ТА ДИНАМІКА ТОПОЛОГІЧНИХ СОЛІТОНІВ У ДВОВИМІРНИХ ІЗОТРОПНИХ МАГНЕТИКАХ Автореферат 19 стр.
30252. СОЛЕНОСНІ ФОРМАЦІЇ Дніпровсько-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ. Автореферат 35 стр.
30253. Сольватаційні ефекти в реакціях гетеролізу 1-метилциклопентил- та 1-метилциклогексилгалогенідів Автореферат 23 стр.
30254. СОЛЯРСЬКА ІРИНА ОЛЕГІВНА ОНТОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ: ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 22 стр.
30255. соматичні та генетичні ефекти в дітей у віддалені строки після внутрішньоутробного опромінення внаслідок аварії на чорнобильській АЕС Автореферат 30 стр.
30256. соматичний ембріогенез та органогенез як основа біотехнології отримання і збереження багаторічних садових культур Автореферат 49 стр.
30257. СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 32 стр.
30258. СОМАТОФОРМНІ РОЗЛАДИ (клініка, діагностика, патогенетичні механізми, принципи відновлювальної терапії) Автореферат 41 стр.
30259. СОНАНТИ УКРАЇНСЬКОГО, РОСІЙСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО МОВЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ КІНОРЕНТГЕНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 15 стр.
30260. Соната в творчості М.К. Метнера як віддзеркалення ідейно-художньої концепції композитора Автореферат 31 стр.
30261. СОНЕТ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 36 стр.
30262. СОНЕТИ Д.ПАВЛИЧКА. ПОЕТИКА ЖАНРУ Автореферат 24 стр.
30263. СОНЯЧНІ СИСТЕМИ ТЕПЛО- І ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ Автореферат 20 стр.
30264. СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ І РУХЛИВІСТЬ ІОНІВ В МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ ФОСФАТІВ Zr(IV) і Mo(VI) Автореферат 27 стр.
30265. СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ІОНООБМІННИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ЕЛЕКТРОДЕІОНІЗАЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ нікелю (II). Автореферат 26 стр.
30266. СОРБЦІЙНА ТЕРАПІЯ ТЯЖКИХ ТА ХРОНІЧНИХ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ДЕРМАТОЗІВ Автореферат 55 стр.
30267. Сорбційне концентрування Pd(II) на клиноптилоліті i морденіті та його застосування в аналізі Автореферат 34 стр.
30268. Сорбційне концентрування та визначення золота(ІІІ), платини(IV) та паладію(ІІ) з використанням сорбентів різної хімічної природи Автореферат 21 стр.
30269. Сорбційне концентрування та визначення фенолу, 1-нафтолу та 2,4,6-тринітрофенолу з використанням хімічно модифікованих кремнеземів Автореферат 24 стр.
30270. СОРБЦІЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ГІДРОКСИЛАПАТИТІ ТА ЙОГО МОДИФІКОВАНИХ ФОРМАХ Автореферат 24 стр.
30271. СОРБЦІЯ ЙОНІВ МІДІ ХІМІЧНО МОДИФІКОВАНИМ ПРИРОДНИМ КЛИНОПТИЛОЛІТОМ Автореферат 22 стр.
30272. СОРБЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН АНІОННОГО ТИПУ НА ПРИРОДНИХ І МОДИФІКОВАНИХ СОРБЕНТАХ Автореферат 23 стр.
30273. СОРБЦІЯ ТІОЦІАНАТНИХ КОМПЛЕКСІВ Со (II), Fe (III) і Мо (VI, V) НА ПІНОПОЛІУРЕТАНІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В АНАЛІЗІ Автореферат 22 стр.
30274. СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКЦІЇ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ ЕКОТИПІВ ЗА УМОВ ПОСУХИ Автореферат 29 стр.
30275. СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОУТВОРЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ КОНЮШИНИ ПОВЗУЧОЇ НА НАСІННЯ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
30276. СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЯКОСТІ НАСІННЯ ПОМІДОРА Автореферат 24 стр.
30277. СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
30278. СОРТОВА РЕАКЦІЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
30279. Сосна Банкса (Pinus banksiana Lamb.) в лісових культурах Західного і Малого Полісся України Автореферат 29 стр.
30280. Сосна чорна (Pinus nigra Arn.) в лісових насадженнях західного регіону України Автореферат 30 стр.
30281. Соснові ліси пристепових борів Лівобережної України та оптимізація їх вирощування Автореферат 24 стр.
30282. Софійність київського християнства як релігійно-філософський і етнонаціональний феномен Автореферат 45 стр.
30283. Соцiальна ефективнiсть iдеалiзованих моделей адмiнiстративно-командної системи Автореферат 26 стр.
30284. СОЦIАЛЬНА ЦIННIСТЬ МОДУСУ ЗДОРОВ’Я Автореферат 27 стр.
30285. СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНI ОСНОВИ УПРАВЛIННЯ ОСВIТОЮ В РЕГIОНI Автореферат 30 стр.
30286. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ СІЛЬСЬКИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ КОМПЛЕКСІВ“ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД” Автореферат 28 стр.
30287. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
30288. СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 35 стр.
30289. СОЦІАЛІЗАЦІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У СОЦІАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМ`ЯХ Автореферат 23 стр.
30290. Соціалізація особистості в системі просвітницько-педагогічної діяльності Х.Д.Алчевської Автореферат 27 стр.
30291. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 22 стр.
30292. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 28 стр.
30293. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ У КЛУБНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ Автореферат 28 стр.
30294. СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ Автореферат 24 стр.
30295. Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції Автореферат 53 стр.
30296. СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ГРУП В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. Автореферат 28 стр.
30297. СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Автореферат 31 стр.
30298. СОЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ кінця ХІХ - початку ХХІ століття Автореферат 28 стр.
30299. СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В США Автореферат 28 стр.
30300. СоціальнІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УкраїнИ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302  [303]  304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389