Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

301. ІЗОХІНОЛІНОВМІСНІ СПІРАНИ НА ОСНОВІ ЦИКЛОАЛКІЛОВАНИХ О-БРОМОМЕТИЛФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛІВ Автореферат 24 стр.
302. ІКОНІЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ І.С. ШМЕЛЬОВА) Автореферат 28 стр.
303. ІКОНОБОРСЬКІ ІДЕЇ В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
304. ІКОНОГРАФІЧНИЙ СИМВОЛ В ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ П.ФЛОРЕНСЬКОГО Автореферат 22 стр.
305. ІКОНОГРАФІЯ КОСМОСУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ХРИСТИЯНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ (ВІД АНТИЧНОСТІ ДО БАРОКО) Автореферат 27 стр.
306. ІКОНОСТАСНИЙ АНСАМБЛЬ ЦЕРКВИ УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ З НАКОНЕЧНОГО У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОПИСУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI СТОЛІТТЯ. Автореферат 37 стр.
307. ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 25 стр.
308. ІМІДЖ ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРАВОСВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН Автореферат 32 стр.
309. ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ Автореферат 52 стр.
310. ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ В МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ АГРОТЕХСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ) Автореферат 24 стр.
311. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОРОЗІЇ БЕТОНУ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ОБ'ЄКТІВ РУДОПІДГОТОВЧОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
312. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЦУКРОЗИ Автореферат 23 стр.
313. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ТА ВІДМОВ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З РЕГУЛЯРНОЮ СТРУКТУРОЮ Автореферат 26 стр.
314. ІМЕННИЙ СЛОВОТВІР ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО ГОВОРУ Автореферат 49 стр.
315. ІМЕННИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПОДІБНОСТІ: СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ТА СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 27 стр.
316. ІМЕРСІЙНА ЗОНДОФОРМУЮЧА СИСТЕМА ЯДЕРНОГО МІКРОЗОНДА Автореферат 22 стр.
317. ІММІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1921 – 1939 рр.) Автореферат 27 стр.
318. Імміграційне законодавство Сполучених Штатів Америки (політико-правовий аналіз) Автореферат 19 стр.
319. Імміграція в Канаду і США менонітів Півдня України в 70-ті роки ХІХ ст. Автореферат 26 стр.
320. Іммобілізація ліполітичних і протеолітичних ферментів та сульфамідних лікарських препаратів на полімерних носіях Автореферат 21 стр.
321. ІММОБІЛІЗАЦІЯ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ В ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ МЕЗОПОРИСТИХ КРЕМНЕЗЕМНИХ МАТРИЦЬ Автореферат 26 стр.
322. ІММОБІЛІЗОВАНІ НА КРЕМНЕЗЕМІ 1-(2-ТІАЗОЛІЛАЗО)-2-НАФТОЛ ТА ДИТИЗОН ЯК ТВЕРДОФАЗНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ СПЕКТРОСКОПІЧНОГО ТА ВІЗУАЛЬНО-ТЕСТОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 26 стр.
323. Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот – нові аналітичні форми для визначення Р, Si, Sb, окисників та відновників Автореферат 29 стр.
324. ІММОБІЛІЗОВАНІ НА КРЕМНЕЗЕМІ АНТРАХІНОНИ, ФЛАВОНОЇДИ ТА КРАУН-ЕФІРИ ЯК ТВЕРДОФАЗНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ Sn(IV), Tl(III), Zr(IV) ТА Флуориду Автореферат 25 стр.
325. ІММОБІЛІЗОВАНІ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ ФТАЛЕКСОНИ – ТВЕРДОФАЗНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ СОРБЦІЙНО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО І ВІЗУАЛЬНОГО ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ Pb(II), Zn(II), F- І C2O42- Автореферат 27 стр.
326. ІММОБІЛІЗОВАНА НА КРЕМНЕЗЕМАХ ГАЛАКТОЗООКСИДАЗА: ОДЕРЖАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 25 стр.
327. ІМОВІРНІСНІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ КОЛЕКТИВНОГО РЯТУВАННЯ НА СУДНАХ Автореферат 28 стр.
328. ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ БАРИЦЕНТРИЧНОГО УСЕРЕДНЕННЯ ГРАНИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ Автореферат 25 стр.
329. ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА ТЕРМІЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ ДО СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ Автореферат 23 стр.
330. ІМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ СТИСНУТИХ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 29 стр.
331. ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК І ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ СТАЛЕВИХ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 21 стр.
332. ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА СУМІСНУ ДІЮ ВИПАДКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 23 стр.
333. ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 22 стр.
334. ІМПЕРАТИВ І МОДУСИ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Автореферат 23 стр.
335. ІМПЕРАТИВИ ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ТЕХНОГЕННІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Автореферат 30 стр.
336. ІМПЕРАТИВИ СИСТЕМНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ФОРМУВАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 45 стр.
337. ІМПЕРАТИВНІСТЬ МОРАЛІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР Автореферат 22 стр.
338. ІМПЕРСЬКА ІДЕЯ В МОСКОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ В КІНЦІ XV-XVI СТ. Автореферат 32 стр.
339. ІМПЛІКАЦІЯ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі англомовної комерційної реклами) Автореферат 28 стр.
340. Імпліцитні типології політичних лідерів у свідомості електорату України Автореферат 31 стр.
341. ІМПЛАНТАЦІЯ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ТКАНИНИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ Автореферат 20 стр.
342. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ДИТИНИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 35 стр.
343. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ Автореферат 30 стр.
344. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА: ПРАВОВА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
345. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ФРН Автореферат 25 стр.
346. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (проблеми естетики і поетики) Автореферат 49 стр.
347. ІМПРЕСІОНІСТСЬКЕ НАЧАЛОВ ЛІРИЦІ ІГОРЯ СЄВЕРЯНІНА Автореферат 31 стр.
348. ІМПРЕСІОНАЛЬНІ МОДУСИ ЛЮДСЬКОЇ ПРИСУТНОСТІ. ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ Автореферат 28 стр.
349. Імпульсні і хвильові рухи рідини з рухомими границями Автореферат 50 стр.
350. ІМПУЛЬСНІ ГЕНЕРАТОРИ ДЛЯ РАДІОЛОКАТОРІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 21 стр.
351. ІМПУЛЬСНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ З МНОГОЗНАЧНОЮ ТА РОЗРИВНОЮ ПРАВОЮ ЧАСТИНОЮ Автореферат 19 стр.
352. ІМПУЛЬСНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СИСТЕМ З ПЕРЕКЛЮЧЕННЯМИ Автореферат 14 стр.
353. ІМПУЛЬСНІ СИГНАЛИ У ХВИЛЕВОДАХ З НЕОДНОРІДНИМ ЗАПОВНЕННЯМ ТА У ЩІЛИННИХ АНТЕНАХ, ЩО РОЗШИРЮЮТЬСЯ (АНАЛІЗ У ЧАСОВІЙ ОБЛАСТІ) Автореферат 26 стр.
354. ІМПУЛЬСНІ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ З НЕЧІТКИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ Автореферат 21 стр.
355. ІМПУЛЬСНА АВТОМАТИЧНА КОМПЕНСАЦІЯ РАДІАЛЬНИХ ПРУЖНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ТОНКОСТІННИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТОЧІННІ Автореферат 20 стр.
356. Імпульсно-періодичні джерела потужного випромінювання субмікронного діапазону Автореферат 48 стр.
357. ІМУНІТЕТ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 22 стр.
358. ІМУННІ І МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ ТЯЖКИХ І УСКЛАДНЕНИХ ФОРМАХ ЕПІДЕМІЧНОГО ПА-РОТИТУ У ДОРОСЛИХ Автореферат 61 стр.
359. ІМУННІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ, АСОЦІЙОВАНОЇ З HELICOBACTER PYLORI, ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ Автореферат 27 стр.
360. Імунні порушення при внутрішньочеревних кровотечах в гінекології та їх імунокорекція як профілактика інфекційних післяопераційних ускладнень Автореферат 24 стр.
361. ІМУННІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 21 стр.
362. імунна реактивність організму та система гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом, поєднаним з порушенням гіпофізарно-наднирникової системи Автореферат 25 стр.
363. ІМУННИЙ ГОМЕОСТАЗ ХВОРИХ НА ХЕЙЛІТИ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ З УРАХУВАННЯМ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 23 стр.
364. ІМУННИЙ СТАТУС плодів і телят з різним АНТЕНАТАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ Автореферат 26 стр.
365. ІМУННИЙ СТАТУС ХВОРИХ НА ПРОСТУ МІГРЕНЬ І РОЛЬ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ПАТОГЕНЕЗІ ХВОРОБИ Автореферат 31 стр.
366. ІМУНО - ГОРМОНАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ БРОНХІВ Автореферат 28 стр.
367. ІМУНО-БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТУ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 50 стр.
368. ІМУНО-ПРОТЕОЛІТИЧНИЙ ДИСБАЛАНС ПРИ ПОЄДНАННІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ ЦИКЛОФЕРОНОМ Автореферат 25 стр.
369. ІМУНОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІСЛЯРОДОВОГО ГНІЙНО-КАТАРАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРИТУ У КОРІВ Автореферат 24 стр.
370. Імунобіологічний статус у свиней в неонатальний період та вплив на нього риботану, тималіну та левамізолу Автореферат 21 стр.
371. ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ОЦІНКА КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ САЛЬМОНЕЛЬОЗІ КУРЕЙ Автореферат 32 стр.
372. ІмуногенЕТИЧНІ маркери формування анеуплоїдного потомства Автореферат 22 стр.
373. ІМУНОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНО ОБУМОВЛЕНОЇ ПАТОЛОГІЇ Автореферат 45 стр.
374. ІМУНОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПЛЕМІННИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН Автореферат 25 стр.
375. ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ З НЕТОКСИЧНИМ ДИФУЗНИМ ЗОБОМ ІА – ІБ СТУПЕНЯ, ЯКІ ПОТЕРПІЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 32 стр.
376. ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ГРУП РИЗИКУ РОЗВИТКУ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 25 стр.
377. ІМУНОДЕФІЦИТ-АСОЦІЙОВАНІ ЗЛОЯКІСНІ ЛІМФОМИ (ПАТОГЕНЕЗ ТА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 35 стр.
378. Імунозалежність клінічного перебігу псоріазу Автореферат 24 стр.
379. ІМУНОЗАПАЛЬНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ ПРОФЕСІЙОНОГО БРОНХІТУ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 30 стр.
380. ІМУНОЗАПАЛЬНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 29 стр.
381. ІМУНОЗАПАЛЬНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ Автореферат 30 стр.
382. ІМУНОКОРЕКЦІЯ ТА ЕНТЕРОСОРБЦІЯ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПІЄЛОНЕФРИТІВ ВАГІТНИХ Автореферат 29 стр.
383. ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ПЕРЕДЧАСНОГО РОЗРИВУ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК ПРИ НЕДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ Автореферат 28 стр.
384. ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТІЙНО МЕШКАЮТЬ В ЗОНІ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ Автореферат 19 стр.
385. ІМУНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СТІЙКИХ ДО Puccinia recondita Rob. eT Desm. f. sp. tritici Eriks. СОРТІВ ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ Автореферат 52 стр.
386. ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ ЕРОЗІЙ РОГІВКИ Автореферат 25 стр.
387. Імунологічна реактивність організму ЗА різних УМоВ ТЕХНОГЕННОГО забруднення середовища важкими металами Автореферат 27 стр.
388. Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля Автореферат 25 стр.
389. Імунологічний контроль променевого і комбінованого лікування онкологічних хворих Автореферат 53 стр.
390. ІМУНОЛОГІЧНО-МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
391. ІМУНОМЕТАБОЛІЧНІ ЗСУВИ ТА СТАН НИРКОВОГО КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ СЕРОЗНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ЗА УМОВ ЙОГО КОРЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
392. ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОТИВІРУСНОГО ПРЕПАРАТУ ІЗАТІЗОН Автореферат 29 стр.
393. Імуномодулююча дія фактора переносу за умови радіаційного впливу Автореферат 27 стр.
394. Імунопатогенез експериментального поліомієліту з позицій гетерогенності популяцій поліовірусів Автореферат 54 стр.
395. ІМУНОПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І НОВІ МЕТОДИ ІМУНОКОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ СЕЧОСТАТЕВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ХЛАМІДІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ Автореферат 48 стр.
396. ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ, НА ЕТАПІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 30 стр.
397. ІМУНОРЕАКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМУ І ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ МЕТОДАХ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ Автореферат 32 стр.
398. ІМУНОСТИМУЛЯЦІЯ КУРЧАТ ЕКСТРАКТОМ ЛІМФОЇДНИМ ПТАХІВ-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ ПРИ ЩЕПЛЕННІ ПРОТИ НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ Автореферат 25 стр.
399. ІМУНОТРОПНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ З УСКЛАДНЕННЯМИ В ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХАХ Автореферат 29 стр.
400. ІМУНОФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПРОТИПУХЛИННОГО ЗАХИСТУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ СОБАК Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3  [4]  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389