Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

29901. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТЯГИ ЗМІННОГО СТРУМУ З ПОДОВЖЕНИМИ МІЖПІДСТАНЦІЙНИМИ ЗОНАМИ Автореферат 27 стр.
29902. СИСТЕМА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Автореферат 22 стр.
29903. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ Автореферат 28 стр.
29904. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 47 стр.
29905. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей Автореферат 28 стр.
29906. СИСТЕМА ЗАСЕЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я ТА ВЕРХНЬОГО ПОПРУТТЯ У ІІІ–VII СТ. Н. Е. (за даними археології) Автореферат 24 стр.
29907. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА (1990-2006 рр.) Автореферат 25 стр.
29908. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВИПАЛЮВАННЯ ЦЕГЛИ В ТУНЕЛЬНІЙ ПЕЧІ Автореферат 25 стр.
29909. система клонування генів у штамах актиноміцетів – продуцентах канаміцину streptomyces kanamyceticus та ландоміцину е streptomyces globisporus 1912 Автореферат 30 стр.
29910. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 21 стр.
29911. система комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи в млинах першої стадії подрібнення Автореферат 28 стр.
29912. Система конкретного ідеал-реалізму в контексті російського релігійно-філософського ренесансу Автореферат 27 стр.
29913. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРИХОПЛЕНЬ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ Автореферат 24 стр.
29914. система контролю за процесом відстоювання Автореферат 19 стр.
29915. СИСТЕМА контролю розвитку МІКРОтріщин у напружено-деформованих МЕТАЛІЧНИХ конструкціях Автореферат 25 стр.
29916. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕПЛОВИХ І АКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМІЧНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ ЗВУКУ Автореферат 21 стр.
29917. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЦИФРОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗІ СПІЛЬНОКАНАЛЬНОЮ СИГНАЛІЗАЦІЄЮ Автореферат 25 стр.
29918. СИСТЕМА КОНФІКСАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВВ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІХ – ХХ століть Автореферат 29 стр.
29919. СИСТЕМА МІКРОСИНТАКСИСУ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
29920. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 27 стр.
29921. СИСТЕМа МАРКЕТИНГУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
29922. СИСТЕМА МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
29923. Система математичної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій Автореферат 27 стр.
29924. СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ Автореферат 26 стр.
29925. СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ Автореферат 60 стр.
29926. Система мистецької освіти в культурі України 90-х років ХХ століття: традиції, реформи, перспективи Автореферат 30 стр.
29927. СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ ДОМОГОСПОДАРСТВА Автореферат 22 стр.
29928. СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУ РОСТУ ШТУЧНИХ МІШАНИХ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
29929. система МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ сТУДЕНТІВ (На матеріалах підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах) Автореферат 26 стр.
29930. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ГЕОДИНАМІЧНИХ ЗОН ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ – ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МОДЕЛІ Автореферат 50 стр.
29931. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ, КОНТРОЛЮ І ПРОФІЛАКТИКИ ТОКСИКОІНФЕКЦІЙ САЛЬМОНЕЛЬОЗНОЇ ТА ЕШЕРИХІОЗНОЇ ЕТІОЛОГІЙ Автореферат 46 стр.
29932. СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ГАЛИЧИНИ (1850 – 1900рр.) Автореферат 26 стр.
29933. Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл галичини (1900-1939 рр.) Автореферат 20 стр.
29934. СИСТЕМА МОТИВІВ У ЛІРИЦІ А. БЄЛОГО 1900–1908 рр. (ЗБІРКИ „ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ” ТА „ПЕПЕЛ”) Автореферат 24 стр.
29935. СИСТЕМА МОТИВІВ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ АНДРІЯ ПЛАТОНОВА Автореферат 30 стр.
29936. СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ Автореферат 33 стр.
29937. СИСТЕМА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 53 стр.
29938. СИСТЕМА НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ ЗІ СКЛАДНИМИ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ Автореферат 53 стр.
29939. СИСТЕМА НОРМУВАННЯ УКРУПНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛА Автореферат 20 стр.
29940. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
29941. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ У ВІЗАНТІЇ В IV– IX СТ. Автореферат 28 стр.
29942. Система оптимізації межичної допомоги у збройних силах україни (НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ І Реалізація) Автореферат 53 стр.
29943. система оптимального проектування крильчастих засобів вимірювання витрат рідин Автореферат 25 стр.
29944. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ ВЕЛИКОГО МІСТА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
29945. СИСТЕМА Освіти В Донбасі в роки ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ Автореферат 41 стр.
29946. СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 24 стр.
29947. СИСТЕМА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 32 стр.
29948. СИСТЕМА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 21 стр.
29949. Система оцінки рухової обдарованості хлопців 7-10 років Автореферат 22 стр.
29950. Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку Автореферат 24 стр.
29951. СИСТЕМА ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ГРЕЦІЇ Автореферат 23 стр.
29952. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
29953. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 25 стр.
29954. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
29955. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ГУМАНІТАРНИХ НАУК З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ США Автореферат 28 стр.
29956. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ У ПОЛЬЩІ (80-90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 26 стр.
29957. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ФРАНЦІЇ Автореферат 32 стр.
29958. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США Автореферат 26 стр.
29959. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ОРГАНІЗАТОРІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ Автореферат 28 стр.
29960. система ПІДГОТОВКи соціальнИХ Працівників у ВищиХ навчальних закладах США Автореферат 25 стр.
29961. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ВИДАХ СПОРТУ ЗІ СКЛАДНОКООРДИНАЦІЙНОЮ СТРУКТУРОЮ РУХІВ (НА МАТЕРІАЛІ ФІГУРНОГО КАТАННЯ НА КОВЗАНАХ) Автореферат 53 стр.
29962. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Автореферат 32 стр.
29963. СИСТЕМА ПІДПРИЄМНИЦТВА В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 24 стр.
29964. Система підтримки прийняття рішень в автоматизованій системі управління технологічним процесом синтезу жирів із потрібними властивостями Автореферат 23 стр.
29965. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ КЕРУВАННЯ МАНЕВРУВАННЯМ КОРАБЛІВ І СУДЕН БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ У СКЛАДНИХ НАВІГАЦІЙНИХ УМОВАХ Автореферат 22 стр.
29966. Система підтримки прийняття рішень для управління процесами передавання рідинних вантажів в умовах динамічних обмежень Автореферат 28 стр.
29967. Система підтримки прийняття рішень з управління процесами зберігання зернових мас на підприємствах галузі хлібопродуктів Автореферат 22 стр.
29968. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН Автореферат 22 стр.
29969. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЕТАПІ СТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 27 стр.
29970. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ НЕСТАЦІОНАРНИХ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 27 стр.
29971. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 21 стр.
29972. Система підтримки прийняття рішень при управлінні транспортуваннями в умовах невизначеності Автореферат 20 стр.
29973. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 25 стр.
29974. Система підтримки прийняття управлінських рішень В адміністративно-господарчій діяльності вузу Автореферат 22 стр.
29975. СИСТЕМА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКИ І ПРОФІЛАКТИКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ІНФЕКЦІЙ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СІМ’Ї Автореферат 56 стр.
29976. СИСТЕМА ПОБУДОВИ ЧОТИРИРІЧНИХ ЦИКЛІВ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОГО КЛАСУ ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР (на матеріалі сучасного п’ятиборства) Автореферат 52 стр.
29977. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
29978. СИСТЕМА ПОЛІПШЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РУШАННЯ Й ПУСКУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ЗМІННОГО СТРУМУ Автореферат 22 стр.
29979. система прийняття Організаційно -технологічних рішень по зменшенню радіаційної небезпеки в будівництві Автореферат 22 стр.
29980. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА Автореферат 25 стр.
29981. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
29982. СИСТЕМА ПРОБЛЕМНИХ ЗАВДАНЬ З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ У НАВЧАННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 25 стр.
29983. СИСТЕМА ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Автореферат 51 стр.
29984. СИСТЕМА ПРОТЕОЛІЗУ У ФОРМУВАННІ ПОШКОДЖЕНЬ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЕКСТРЕНІЙ ХІРУРГІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ (клинико-экспериментальное исследование) Автореферат 25 стр.
29985. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
29986. Система професійної компетентності вчителя-логопеда Автореферат 30 стр.
29987. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ Автореферат 32 стр.
29988. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (в умовах педагогічного університету) Автореферат 67 стр.
29989. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Автореферат 53 стр.
29990. СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО ЗАНЕДБАНИХ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ Автореферат 32 стр.
29991. Система психотерапІЇ в комплексномУ лІКУВАННІ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ УСТАНОВ НОВОГО ТИПУ Автореферат 22 стр.
29992. СИСТЕМА РАДІАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ПАЛИВА ЛЕГКОВОДНИХ ЯДЕРНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК Автореферат 21 стр.
29993. СИСТЕМА РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
29994. СИСТЕМА РАННЬОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ Автореферат 51 стр.
29995. СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ДЕМЕНЦІЄЮ ПРИ ХВОРОБІ АЛЬЦГЕЙМЕРА В СТАЦІОНАРНИХ ТА ПОЗАЛІКАРНЯНИХ УМОВАХ Автореферат 26 стр.
29996. СИСТЕМА РЕФОРМУВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
29997. СИСТЕМА РОБОТИ З КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ В 5 – 7 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 29 стр.
29998. СИСТЕМА РОБОТИ З РОЗВИТКУ СТИЛІCТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ (10-11 КЛАСИ) Автореферат 29 стр.
29999. СИСТЕМА РОБОТИ З СЛАБКОВСТИГАЮЧИМИ УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З МАТЕМАТИКИ Автореферат 32 стр.
30000. СИСТЕМА РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 34 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299  [300]  301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389