Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

29801. СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ БІЯДЕРНИХ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ(ІІІ) З ФОСФАТНИМИ ЛІГАНДАМИ Автореферат 22 стр.
29802. Синтез, будова та властивостІ Металоценових координацІйних сполук Ti, Zr, Hf з алІциклІЧними каркасними алкоголЯтними лІгандами Автореферат 45 стр.
29803. СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОДВІЙНИХ ФОСФАТІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ, ГАЛІЮ ТА ІНДІЮ. Автореферат 23 стр.
29804. Синтез, будова та полімеризація b-дикетонатних комплексів 3d- металів (Co, Ni, Cu) з ненасиченими a- та g-замісниками Автореферат 23 стр.
29805. СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНА АКТИВНІСТЬ ФТОРЗАМІЩЕНИХ АМІДІВ 1-R-2-ОКСО-4-ГІДРОКСИХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 18 стр.
29806. СИНТЕЗ, БУДОВА ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ІОНІВ ДЕЯКИХ d-МЕТАЛІВ ТА УРАНІЛ-ІОНУ З С_ГЕТЕРИЛНІТРОНАМИ Автореферат 24 стр.
29807. СИНТЕЗ, БУДОВА ТА СТРУКТУРНО-АДСОРБЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІАМІНОСИЛОКСАНОВИХ АДСОРБЕНТІВ Автореферат 23 стр.
29808. Синтез, будова, властивості координаційних сполук Rh(III) та Pd(II) з ароматичними похідними саліцилальдімінів та карботіоамідів Автореферат 31 стр.
29809. СИНТЕЗ, БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК Rh(III) З ГІДРАЗОНАМИ САЛІЦИЛОВОГО АЛЬДЕГІДУ Автореферат 24 стр.
29810. СИНТЕЗ, ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ПЕРЕВАЖНИХ КОНФОРМАЦІЙ ПОХІДНИХ п-ТРЕТ-БУТИЛКАЛІКС[4]АРЕНУ Автореферат 20 стр.
29811. СИНТЕЗ, ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛКІЛАМІДІВ 1-R-4-ГІДРОКСИ-2-ОКСОХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 21 стр.
29812. СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТI ТА БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ МАГНЕТИТУ I МАГНIТОКЕРОВАНОЇ РIДИНИ Автореферат 22 стр.
29813. Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі Автореферат 19 стр.
29814. Синтез, властивості та перетворення бі- і трициклічних похідних азиридину Автореферат 21 стр.
29815. Синтез, властивості та перетворення в ряду похідних пуриндіону-2,6 Автореферат 23 стр.
29816. Синтез, властивості та фотохімічна активність змішанолігандних комплексів мангану (ІІ) та церію (ІІІ) з етилендиаміндиянтарною кислотою та тіосечовиною Автореферат 23 стр.
29817. СИНТЕЗ, КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ТЕРНАРНИХ ПНІКТИДІВ У СИСТЕМАХ Er-{Ni, Pd}-{P, As, Sb} ТА СПОРІДНЕНИХ З НИМИ Автореферат 30 стр.
29818. Синтез, моделі та моделювання алгоритмів мікропроцесорної системи керування електроприводом друкарських машин Автореферат 20 стр.
29819. СИНТЕЗ, МОДИФІКАЦІЯ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОПОРИСТОГО ВУГЛЕЦЮ Автореферат 22 стр.
29820. Синтез, перетворення та біологічна активність нових спіранових та неконденсованих біциклічних похідних на основі 4-тіазолідонів Автореферат 29 стр.
29821. СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 4-ТІАЗОЛІДОНІВ Автореферат 29 стр.
29822. Синтез, перетворення та властивості 3,5-дизаміщених 4-тіазолідонів Автореферат 26 стр.
29823. Синтез, перетворення, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних хіназолону-4 та 4-амінохіназоліну” Автореферат 43 стр.
29824. СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМІНО- І ТІОПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛУ Автореферат 52 стр.
29825. СИНТЕЗ, ПРИРОДА ПРОВІДНОСТІ І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛАДНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ ТА СИСТЕМ ДЕЯКИХ s-, p-, d-, f- МЕТАЛІВ Автореферат 34 стр.
29826. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА I ВЛАСТИВОСТІ ОКСИМIВ 2-АМIНОБЕНЗОФЕНОНIВ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 21 стр.
29827. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ 3-ГІДРОКСИ- ТА 3-АЦИЛОКСИ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНІВ Автореферат 21 стр.
29828. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ГІДРИДІВ КИСЕНЬСТАБІЛІЗОВАНИХ -ФАЗ НА ОСНОВІ ЦИРКОНІЮ ТА ТИТАНУ Автореферат 26 стр.
29829. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ СУЛЬФО- ТА АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ Автореферат 25 стр.
29830. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ СКЛАДНИХ ОКСИДІВ ТИТАНУ ТА МАНГАНУ Автореферат 26 стр.
29831. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ СПОЛУК ҐАЛІЮ З р-ЕЛЕМЕНТАМИ IV ГРУПИ ТА РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ ЦЕРІЄВОЇ ПІДГРУПИ Автореферат 25 стр.
29832. Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2Cu3Oy Автореферат 20 стр.
29833. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ФОСФАТІВ ОДНО- ТА ПОЛІВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 22 стр.
29834. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА КИСНЕВА СТЕХІОМЕТРІЯ КУПРАТІВ НА ОСНОВІ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА БІСМУТУ Автореферат 19 стр.
29835. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, СПЕКТРАЛЬНІ, МАГНЕТОХІМІЧНІ І РЕДОКС-ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ НІКЕЛЮ(ІІ) З ОКСИМВМІСНИМИ ЛІГАНДАМИ Автореферат 21 стр.
29836. Синтез, таутомерія та реакції дигідропохідних імідазо[1,2-a]- та 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідину Автореферат 25 стр.
29837. СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ В МОЛЕКУЛЯРНОМУ ДИЗАЙНІ НОВИХ СУРМАВМІСНИХ КЛАТРОХЕЛАТІВ Fe (II) Автореферат 22 стр.
29838. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів Автореферат 29 стр.
29839. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(3-піридил)- та 5-(3-піридил)-4- феніл-1,2,4-тріазоліл-3-тіону Автореферат 32 стр.
29840. СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЦИЛЬНИХ ПОХІДНИХ 4-(АДАМАНТИЛ-1)-ТІАЗОЛІЛ-2-АМІНУ Автореферат 18 стр.
29841. СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 2-ГІДРОКСІОКСАНІЛОВОЇ ТА 2-ГІДРОКСИМАЛОНАНІЛОВОЇ КИСЛОТ Автореферат 24 стр.
29842. синтез, флуоресцентні та електрохімічні властивості ФТАЛОЦІАНІНОВих комплексів ЦИНКУ, ЦИРКОНІЮ, ГАФНІЮ Автореферат 27 стр.
29843. СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 3,5-ДІАМІНОТІОФЕНІВ З ЕЛЕКТРОНО-ДЕФІ-ЦИТ-НИМИ ЗАМІСНИКАМИ В ПОЛОЖЕННЯХ 2 ТА 4 Автореферат 24 стр.
29844. СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 1-R-4-АМІНО- 2-ОКСОХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ПОХІДНИХ Автореферат 21 стр.
29845. СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ АМІНОКАПРОНОВОЇ ТА ЯНТАРНОЇ КИСЛОТ Автореферат 22 стр.
29846. СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АНІЛІДІВ 1-R-4-ГІДРОКСИ-2-ОКСОХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ І ЇХ СТРУКТУРНИХ АНАЛОГІВ Автореферат 21 стр.
29847. СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІАЗОЛІЛ-2-АМІДІВ 1-R-2-ОКСО-4-ГІДРОКСИ-ХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 22 стр.
29848. СИНТЕЗИ БІОАКТИВНИХ ПОХІДНИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ НА ОСНОВІ АМІДОФЕНАЦИЛЮЮЧИХ РЕАГЕНТІВ Автореферат 16 стр.
29849. СИНТЕЗИ НОВИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ АЗОЛЬНОГО РЯДУ НА ОСНОВІ 4,5-ДИФУНКЦІОНАЛЬНОЗАМІЩЕНИХ ОКСАЗОЛІВ Автореферат 17 стр.
29850. СИНТЕЗИ НОВИХ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ НА ОСНОВІ 2-АЦИЛАМІНО-3,3-ДИХЛОРАКРИЛОНІТРИЛІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ Автореферат 15 стр.
29851. СИНТЕЗИ ПОТЕНЦІЙНИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ ПІРИМІДИНОВОГО РЯДУ НА ОСНОВІ СТАБІЛІЗОВАНИХ ФОСФОНІЄВИХ ІЛІДІВ Автореферат 17 стр.
29852. СИНТЕТИЗМ ТА АНАЛІТИЗМ У МОРФОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ (типологічний аспект) Автореферат 48 стр.
29853. СИНТЕТИЗМ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ІВАНА ФРАНКА (ПРОЗА ПОЧАТКУ ХХ СТ.) Автореферат 29 стр.
29854. СИНТЕТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 26 стр.
29855. СИНХРОНІЗАЦІЯ ТА СТІЙКІСТЬ РОЗВ'ЯЗКІВ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗАНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ Автореферат 18 стр.
29856. СИНХРОННИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ МОНІТОРИНГ ОПАЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ПРИМІЩЕНЬ ЩО ОПАЛЮЮТЬСЯ Автореферат 20 стр.
29857. СИСТЕМ А ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 33 стр.
29858. систем ОХОЛОДЖУВАННЯ високотемпературних ГАЗОВИХ ТУРБІН Автореферат 23 стр.
29859. СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЯМОЛІНІЙНОСТІ ОЧИСНОГО ВИБОЮ ПРИ СТРУГОВІЙ ВИЇМЦІ Автореферат 23 стр.
29860. СИСТЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ на посівах ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
29861. СИСТЕМА І МАГНІТНИЙ МЕТОД ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ ТІЛ У НЕМАГНІТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 21 стр.
29862. СИСТЕМА І МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗНАЧИМОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРАЇНИ Автореферат 31 стр.
29863. Система індикаторів фондового ринку України та напрямКи її удосконалення Автореферат 27 стр.
29864. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ АВТОМАТИЗОВАНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 25 стр.
29865. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ШЛІКЕРА ДЛЯ КЕРАМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 22 стр.
29866. Система автоматизованого керування процесом борного регулювання в ядерних реакторах типу ВВЕР-1000 Автореферат 24 стр.
29867. СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ВІБРОГАСНИКАМИ Автореферат 20 стр.
29868. СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНИХ УСТАНОВОК ІЗ РУХОМИМ ЕЛЕКТРОДОМ Автореферат 21 стр.
29869. СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ БАГАТОСТУПІНЧАТИМИ ВОДОВІДЛИВНИМИ УСТАНОВКАМИ ШАХТ Автореферат 27 стр.
29870. СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОКОМКУВАННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ Автореферат 18 стр.
29871. СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ХОЛОДНОЇ ЛИСТОПРОКАТКИ НА БЕЗПЕРЕРВНИХ СТАНАХ Автореферат 26 стр.
29872. СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ У ПІРОЛІЗНИЙ ГАЗ Автореферат 28 стр.
29873. СИСТЕМА АДАПТИВНОГО навчання НА ПРИНЦИПАХ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 22 стр.
29874. СИСТЕМА АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕМОРЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОСНОВІ ІЄРАРХІЧНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК Автореферат 26 стр.
29875. СИСТЕМА БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
29876. СИСТЕМА БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 33 стр.
29877. СИСТЕМА БАГАТОРІЧНОГО СПОРТИВНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ ПОЄДНАННЯ ОСНОВНИХ СТОРІН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ (НА МАТЕРІАЛІ ЛИЖНОГО СПОРТУ) Автореферат 45 стр.
29878. СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 26 стр.
29879. СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА Автореферат 46 стр.
29880. СИСТЕМА ВІДБОРУ ВАЖКОАТЛЕТІВ З УРАХУВАННЯМ МОДЕЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 22 стр.
29881. СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
29882. Система валютного регулювання в Україні на сучасному етапі Автореферат 24 стр.
29883. Система вдосконалення спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів в академічному веслуванні Автореферат 52 стр.
29884. СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ГРУБОСТІ ДО ВАРІАЦІЙ АКТИВНОГО ОПОРУ РОТОРА Автореферат 25 стр.
29885. система ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КООРДИНАТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ потужних ДУГОВИХ ПЕЧЕЙ Автореферат 21 стр.
29886. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ Автореферат 28 стр.
29887. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Автореферат 32 стр.
29888. СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Автореферат 21 стр.
29889. СИСТЕМА ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ З МАТРИЧНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ Автореферат 22 стр.
29890. СИСТЕМА ГЕОМЕХАНІЧНОГО ПРОГНОЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ГІРСЬКОГО МАСИВУ ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ СВІТ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 42 стр.
29891. СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ПЕРЕДСЕРДНИХ АРИТМІЙ Автореферат 24 стр.
29892. СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ Автореферат 16 стр.
29893. СИСТЕМА ДІАГНОСТИЧНИХ, ПРОФІЛАКТИЧНИХ, ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДАХ У ДІТЕЙ Автореферат 40 стр.
29894. СИСТЕМА ДЕРИВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ СУЧАСНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (когнітивно-номінативний аспект) Автореферат 28 стр.
29895. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ НА БАЗІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ) Автореферат 22 стр.
29896. система для діагностики захворювань зорового аналізатора Автореферат 17 стр.
29897. СИСТЕМА ДОКУМЕНТОПОСТАЧАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 72 стр.
29898. СИСТЕМА ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ Автореферат 30 стр.
29899. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ Автореферат 60 стр.
29900. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298  [299]  300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389