Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

29701. СИНТЕЗ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 24 стр.
29702. СИНТЕЗ СИСТЕМИ МЕХАНІЗМІВ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 19 стр.
29703. СИНТЕЗ СИСТЕМИ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
29704. СИНТЕЗ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
29705. СИНТЕЗ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 21 стр.
29706. Синтез системи прийняття управлінських рішень в умовах нестабільного економічного середовища Автореферат 23 стр.
29707. СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 28 стр.
29708. Синтез системи управління витратами промислового підприємства Автореферат 22 стр.
29709. СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
29710. СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Автореферат 21 стр.
29711. СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ВЕЛИКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ Автореферат 21 стр.
29712. СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ ВЕЛИКОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 22 стр.
29713. СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ З ЗАСТОСУВАННЯМ УМОВНИХ КРИТЕРІЇВ ПЕРЕВАГИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Автореферат 31 стр.
29714. СИНТЕЗ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ВНЗ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ РИНКУ Автореферат 20 стр.
29715. СИНТЕЗ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РОЗПОДІЛЕНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
29716. СИНТЕЗ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ ЗА УМОВОЮ НАДІЙНОСТІ НА ОСНОВІ СИСТЕМ ЧИСЛЕННЯ З ПОСТІЙНОЮ КІЛЬКІСТЮ ОДИНИЦЬ Автореферат 23 стр.
29717. СИНТЕЗ СТРУКТУР ГНУЧКИХ ОБРОБНИХ МОДУЛІВ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
29718. СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ГЛОБАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ З ТЕХНОЛОГІЄЮ MPLS Автореферат 21 стр.
29719. СИНТЕЗ СТРУКТУРНО-ОПТИМІЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Автореферат 22 стр.
29720. СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГІДРАЗИНОВМІСНИХ ПОХІДНИХ АКРИДИНУ, АНТРАЦЕНУ ТА ФЛУОРЕНУ Автореферат 25 стр.
29721. Синтез ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ КОНДЕНСОВАНИХ І НЕКОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 4-АЗОЛІДОНІВ Автореферат 51 стр.
29722. СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ 1,4-БЕНЗО- і 1,4-НАФТОХІНОНІВ З АМІНОКИСЛОТНИМИ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ ФРАГМЕНТАМИ Автореферат 23 стр.
29723. СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ Автореферат 23 стр.
29724. СИНТЕЗ ТА БУДОВА ПОЛІЯДЕРНИХ МАКРОБІЦИКЛІЧНИХ ТРИС- ДІОКСИМАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАЛІЗА (II) Автореферат 21 стр.
29725. СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ 2-ІМІНОКУМАРИН-3-КАРБОКСАМІДІВ З МЕТОЮ ПОШУКУ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 22 стр.
29726. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ N-АЦИЛОКСИ-N-АЛКОКСИГЕМІНАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 17 стр.
29727. Синтез та властивості N-трифторометилсульфонілімінопохідних карбонільних сполук Автореферат 17 стр.
29728. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ S,N - ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ АМІДІВ ПОЛІФТОРОАЛКАНТІОНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 16 стр.
29729. Синтез та властивості алкілових, алкілфункціоналізованих та нітрогенвмісних гетероциклічних тіосульфоестерів Автореферат 27 стр.
29730. СИНТЕЗ та властивості бензотриазоліл- ТА АрИлазонафтохінонів Автореферат 22 стр.
29731. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НАДПРОВІДНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ТАЛІЮ ТА РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 22 стр.
29732. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЕМІНАЛЬНИХ ДИХЛОРОПОХІДНИХ 1,2- і 1,4-НАФТОХІНОНІВ Автореферат 19 стр.
29733. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОПОЛІЯДЕРНИХ ПЛАТИНОВМІСНИХ ФТАЛОЦІАНІНОВИХ КОМПЛЕКСІВ Al, Co, Zn Автореферат 19 стр.
29734. Синтез та властивості деяких гетеро- та карбоциклічних похідних тіосульфокислот Автореферат 16 стр.
29735. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЙОНОАКТИВНИХ ПОХІДНИХ НАФТАЛІМІДУ Автореферат 18 стр.
29736. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ КАЛІКС[4]АРЕНІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ АМІНОКАРБОНІЛЬНІ ТА СУЛЬФОНІЛЬНІ ГРУПИ Автореферат 19 стр.
29737. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ КЕТАЛЕЙ 5-ЗАМІЩЕНИХ АЦЕНАФТЕНХІНОНІВ Автореферат 14 стр.
29738. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСІВ Al, Ga, In З ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛАЗАНОМ Автореферат 20 стр.
29739. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНЕЗЕМІВ, МОДИФІКОВАНИХ СПОЛУКАМИ ЦИРКОНІЮ Автореферат 25 стр.
29740. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕТАКРИЛАТНИХ ПРИСАДОК ДО ОЛИВ Автореферат 26 стр.
29741. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАГНІТОЧУТЛИВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ Автореферат 25 стр.
29742. Синтез та властивості похідних 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу Автореферат 21 стр.
29743. Синтез та властивості похідних бензо[b]пірану та бенз-1,3-оксазину, що анельовані частково гідрованими азагетероциклами Автореферат 20 стр.
29744. Синтез та властивості п’єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею Автореферат 28 стр.
29745. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ РЕАКЦІЙНОЗДАТНИХ ОЛІГОМЕРІВ НА ОСНОВІ МОНОМЕРІВ ПІРОЛІЗНИХ ФРАКЦІЙ НАФТОПРОДУКТІВ С4 ТА С5 Автореферат 23 стр.
29746. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ С-в'-ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ЕНАМІНІВ Автореферат 22 стр.
29747. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ СКЛАДНИХ ОКСИНІТРИДОФОСФАТІВ ЛУЖНИХ ТА ПОЛІВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 25 стр.
29748. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ТІОСУЛЬФОНАТІВ ПОХІДНИХ БЕНЗІМІДАЗОЛУ Автореферат 19 стр.
29749. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ФОСФАТІВ МОЛІБДЕНУ ТА ВОЛЬФРАМУ Автореферат 21 стр.
29750. Синтез та властивості функціональних алкілових і арилових естерів 1,1-діокситіолан-3- та арилтіосульфокислот Автореферат 22 стр.
29751. Синтез та властивостІ функцІонально замІщених 4-циклогексанспІропІридин-2-тІонІв Автореферат 23 стр.
29752. СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ХІНОНІМІНІВ ХІНОЛІНОВОГО РЯДУ Автореферат 19 стр.
29753. Синтез ТА ВЛАСТИВОСТІ ХАЛЬКОГЕНХЛОРИДНИХ СПОЛУК РОДІЮ Автореферат 22 стр.
29754. СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОХІДНИХ 2-ОКСО-4-ГІДРОКСИХІНОЛІНУ Автореферат 40 стр.
29755. СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(II) З АЦИЛДИГІДРАЗОНАМИ -ДИКЕТОНІВ Автореферат 22 стр.
29756. СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДИФІКОВАНИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ АКРИЛОВИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 45 стр.
29757. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів та деяких 3d-металів з похідними карбацилфосфортриамідів Автореферат 19 стр.
29758. СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК МЕТАЛІВ З АЛІФАТИЧНИМИ ТА АРОМАТИЧНИМИ НІТРОНАМИ. Автореферат 19 стр.
29759. Синтез та дослідження кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими естерами (мет)акрилового ряду Автореферат 26 стр.
29760. СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДВІЙНИХ ФОСФАТІВ ЛУЖНИХ ТА 3d-МЕТАЛІВ (Mn, Co, Ni) Автореферат 21 стр.
29761. СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДВІЙНИХ ФОСФАТІВ ТИТАНУ (ІІІ) ТА ВАНАДІЮ (ІІІ) Автореферат 19 стр.
29762. СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНІВ З БІ- ТА ТРИФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ Автореферат 31 стр.
29763. СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХІДНИХ 3-АМІНО-1-ІМІНО-1Н-ІЗОІНДОЛУ Автореферат 24 стр.
29764. Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостеЙ гомо-n-мерних монометинціанінових барвників – високоефективних флуоресцентних зондів для детекції нуклеїнових кислот Автореферат 24 стр.
29765. Синтез ТА ЕлектронодонорнІ властивості N-, О-ВМІСНОГО активнОГО ВугІЛлЯ Автореферат 23 стр.
29766. СИНТЕЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМІВ ВИЯВЛЕННЯ СКРИТНИХ РАДІОСИГНАЛІВ З НЕВІДОМОЮ СТРУКТУРОЮ Автореферат 21 стр.
29767. синтез та Моделювання дросельних схем газогідродинамічних пристроїв контролю складу речовин Автореферат 28 стр.
29768. СИНТЕЗ ТА МОДИФІКУВАННЯ МЕЗОПОРИСТИХ КРЕМНЕЗЕМІВ ШЛЯХОМ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ В ОРГАНОМІНЕРАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 25 стр.
29769. СИНТЕЗ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНСУЛЬФЕНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 19 стр.
29770. СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ - АМОНIЙЕТИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПЛАТИНИ (IV). Автореферат 15 стр.
29771. Синтез та реакції CОЛей 3-АРИЛАМіНО- та 3-ОКСИбензофуро[2,3-c]-, -бензотієно[2,3-c]- та -іНДОЛО[2,3-c]пірилію. Автореферат 20 стр.
29772. СИНТЕЗ ТА РЕАКЦІЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ХІНОНІМІНІВ Автореферат 16 стр.
29773. Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами Автореферат 22 стр.
29774. СИНТЕЗ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ПРИРОДНИХ ІЗОФЛАВОНОЇДІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ Автореферат 20 стр.
29775. Синтез та спектральні властивості багатошарових інтерференційних структур на базі дво- та трикомпонентних симетричних періодів Автореферат 29 стр.
29776. СИНТЕЗ ТА СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕРОЦІАНІНОВИХ БАРВНИКІВ НА ОСНОВІ МАЛОНОНІТРИЛУ ТА БАРБІТУРОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 27 стр.
29777. СИНТЕЗ ТА СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕТИНОВИХ БАРВНИКІВ НА ОСНОВІ ЯДЕР ПСЕВДОАЗУЛЕНІВ Автореферат 18 стр.
29778. СИНТЕЗ ТА СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ БОРАТІВ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, АКТИВОВАНИХ ІОНАМИ ЛАНТАНІДІВ Автореферат 25 стр.
29779. синтез та спектроскопія ХЕЛАТО-ФТАЛОЦІАНІНОВих КОМПЛЕКСів ТИТАНУ(iv), ЦИРКОНІЮ(iv) ТА ГАФНІЮ(iv) Автореферат 26 стр.
29780. СИНТЕЗ ТА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В СИСТЕМІ Si - C І НОВОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОЇ НАДТВЕРДОЇ КЕРАМІКИ Автореферат 37 стр.
29781. Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію Автореферат 27 стр.
29782. СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГОМО- ТА ГЕТЕРОПОЛІЯДЕРНИХ 3-ОКСОКАРБОКСИЛАТНИХ КОМПЛЕКСІВ Fe3+, Cr3+, Mn2+, Co2+ та Ni2+. Автореферат 20 стр.
29783. СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЛЮМІНОЛУ Автореферат 23 стр.
29784. СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУПЕРКИСЛОТНОГО ВОЛЬФРАМАТВМІСНОГО ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ Автореферат 26 стр.
29785. Синтез та фізико-хімічні характеристики однорідно- та рiзнолiгандних -дикетонатiв мангану(III) Автореферат 26 стр.
29786. СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОЛІАМІНОАРЕНІВ Автореферат 24 стр.
29787. СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІФТОРАЛКІЛ-2-ТІОКСО-3-ОКСОСУЛЬФОНІВ Автореферат 16 стр.
29788. СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОХІДНИХ ГЛУТАРАМІНОВИХ КИСЛОТ І ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 36 стр.
29789. СИНТЕЗ ФОСФОРОВМІСНИХ КОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ 1,3-АЗОЛІВ Автореферат 15 стр.
29790. Синтез цифрових регуляторів локальних систем керування основними параметрами газотурбінного двигуна Автореферат 24 стр.
29791. Синтез цифрових регуляторів одномірних і двомірних систем керування основними параметрами парогенераторів Автореферат 23 стр.
29792. СИНТЕЗ швидкОДІЮЧИХ АДАПТИВНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 20 стр.
29793. СИНТЕЗ ШВИДКОДІЮЧИХ СИСТЕМ ФАЗОВОГО АВТОПІДСТРОЮВАННЯ ЧАСТОТИ СИНТЕЗАТОРІВ ЧАСТОТ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОГО РЕЖИМУ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ'ЯЗКУ Автореферат 22 стр.
29794. СИНТЕЗ ШИРОКОДІАПАЗОННИХ ПОДАВАЛЬНИХ ПАТРОНІВ ПІДВІЩЕНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЛЯ ТОКАРНИХ АВТОМАТІВ Автореферат 18 стр.
29795. СИНТЕЗ, АДСОРБЦІЙНІ ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З НАНЕСЕНИМИ КИСЛОТНИМИ ЦЕНТРАМИ Автореферат 26 стр.
29796. синтез, будова і властивостІ багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів Автореферат 44 стр.
29797. Синтез, будова і властивості комплексів краун-етерів з галогено-, галогенодипероксо-, ди- та трихроматами натрію, калію й амонію Автореферат 27 стр.
29798. СИНТЕЗ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ГЕРМАНІЮ(IV) З АРИЛГІДРАЗОНАМИ ГІДРАЗИДІВ ЗАМІЩЕНИХ БЕНЗОЙНИХ І ПІРИДИНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 22 стр.
29799. СИНТЕЗ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСНИХ ТЕТРАФТОРБОРАТIВ МІДІ(II), ЦИНКУ(II), КАДМІЮ(II) ТА СВИНЦЮ(II) З АЗОТОВМIСНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ОСНОВАМИ Автореферат 19 стр.
29800. СИНТЕЗ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ ШАРУВАТИХ ПЕРОВСКІТОПОДІБНИХ СПОЛУК ТА ФАЗ ТИПУ AnBnO3n+2 Автореферат 35 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297  [298]  299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389