Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

29601. СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК СТАБІЛІЗОВАНОЇ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ –ФАЗИ Bi2O3 Автореферат 21 стр.
29602. СИНТЕЗ І КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА АЛІЛЬНИХ_ КОМПЛЕКСІВ СУЛЬФАМАТУ Cu(I) Автореферат 22 стр.
29603. СИНТЕЗ І МЕДИКО-БіОЛОГічні властивості o-, s- і n-ГЛіКОЗИДіВ n-АЦЕТИЛГЛЮКОЗАМіНу та їХ Похідних Автореферат 30 стр.
29604. Синтез і модифікація глюкозамінідів Автореферат 17 стр.
29605. СИНТЕЗ І НАСТРОЙКА БАЗ НЕЧІТКИХ ЗНАНЬ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ Автореферат 22 стр.
29606. СИНТЕЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
29607. синтез і перетворення Піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів Автореферат 17 стр.
29608. сИНТЕЗ і перетворення функціоналізованих 2,3(3,4)-ДИГІДРО-1,3-АЗИН-4(2)-ОНІВ ТА ЇХ КОНДЕНСОВАНИХ АНАЛОГІВ Автореферат 20 стр.
29609. СИНТЕЗ І РЕАКЦІЇ АМІНОХІНОНІВ ТА ЇХ ПОХІДНИХ Автореферат 18 стр.
29610. СИНТЕЗ І РЕАКЦІЇ ПОЛІМЕР-МІНЕРАЛЬНИХ МАГНІТНИХ ЧАСТИНОК Fе3O4 ТА Nі З ОЛІГОПЕРОКСИДНОЮ ОБОЛОНКОЮ Автореферат 27 стр.
29611. Синтез І реакції похідних спінацеаміну Автореферат 19 стр.
29612. Синтез і реакційна здатність органічних люмінофорів – 3-бензазолілпохідних імінохромену та кумарину Автореферат 24 стр.
29613. СИНТЕЗ І РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОЇ БАГАТОШАРОВОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ТИПУ ПОЛІЕТИЛЕН - ГЕРМАНІЙ Автореферат 26 стр.
29614. СИНТЕЗ І РЕЦИКЛІЗАЦІЯ З АЦИЛЮЮЧИМИ РЕАГЕНТАМИ ГІДРАЗОНІВ 2-АЦИЛМЕТИЛ-1Н-БЕНЗІМІДАЗОЛІВ Автореферат 14 стр.
29615. Синтез і спектральні властивості гексагідродициклопентано[b,e]-піридинів, їх солей та дигідропохідних Автореферат 26 стр.
29616. СИНТЕЗ І СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМІЩЕНИХ КУМАРИНІВ ТА ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ Автореферат 25 стр.
29617. СИНТЕЗ І СТЕРЕОХІМІЯ _КОМПЛЕКСІВ Cu(I) З АЛІЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ АЗОМЕТИНІВ ТА ТІОСЕМІКАРБАЗИДУ Автореферат 25 стр.
29618. Синтез і стереохімія частково гідрованих похідних 2Н-індазолу Автореферат 20 стр.
29619. Синтез і утеростимулююча активність похідних 1-алкокси-3-діалкіламіно-2-пропанолу Автореферат 25 стр.
29620. СИНТЕЗ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕР-ВАНАДІЙОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ Автореферат 28 стр.
29621. СИНТЕЗ І ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 6-ПОЛІФТОРАЛКІЛВМІСНИХ ПІРОНІВ-2 Автореферат 22 стр.
29622. Синтез і хімічні перетворення конденсованих систем на основі похідних 2-тіохіназолін-4-ону Автореферат 16 стр.
29623. СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХІДНИХ ,-ДИМЕТИЛАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 23 стр.
29624. СИНТЕЗ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ НА ОСНОВІ КВАЗІСТАТИЧНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ Автореферат 17 стр.
29625. СИНТЕЗ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ШОРСТКОСТІ Автореферат 25 стр.
29626. СИНТЕЗ АЛГОРИТМУ керування ВІДХИЛЕННЯМ векторА тягИ аеростатичного лІтального апаратУ НА ЕтапІ зльоту Автореферат 23 стр.
29627. Синтез анельованих гетероциклічних сполук похідних 4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність Автореферат 29 стр.
29628. Синтез АРИЛ- ТА ГЕТЕРИЛЗАМІЩЕНИХ 4-ТІАЗОЛІДОНІВ ТА ЇХ БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ Автореферат 25 стр.
29629. СИНТЕЗ АРИЛПЕРФТОРОАЛКІЛСУЛЬФІДІВ, АРИЛПЕРФТОРОАЛКІЛСУЛЬФОНІВ ТА ЇХ РЕАКЦІЇ З НУКЛЕОФІЛЬНИМИ АГЕНТАМИ Автореферат 39 стр.
29630. СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН В РЯДУ ПОХІДНИХ 2-ОКСО-4-ГІДРОКСИХІНОЛІН-3-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 21 стр.
29631. СИНТЕЗ ВIДМОВОСТIЙКИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ МОНОКРИСТАЛІВ Автореферат 45 стр.
29632. СИНТЕЗ ВІБРОЗАХИСНИХ СИСТЕМ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК З КЕРОВАНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ВІБРОГАСНИКАМИ Автореферат 26 стр.
29633. СИНТЕЗ ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ ЛОКАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОВИМІРНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 32 стр.
29634. СИНТЕЗ ВАЖІЛЬНИХ ПРЯМОЛІНІЙНО-НАПРЯМНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ НА БАЗІ ШАРНІРНОГО ЧОТИРИЛАНКОВОГО МЕХАНІЗМУ Автореферат 23 стр.
29635. СИНТЕЗ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПЕРЕДАЧ ІЗ ДВООПУКЛО-УВІГНУТИМИ ЗУБЦЯМИ ЗА ГЕОМЕТРО-КІНЕМАТИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ Автореферат 26 стр.
29636. Синтез високотемпературних надпровідних сполук та стабілізація їх властивостей Автореферат 21 стр.
29637. СИНТЕЗ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАТИСКНИХ ПАТРОНІВ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТІВ Автореферат 22 стр.
29638. Синтез гетероароматичних біскарбенів ряду 1,2,4-триазолу і нові шляхи одержання карбенових комплексів перехідних металів Автореферат 27 стр.
29639. СИНТЕЗ ГНУЧКИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ У ВИРОБНИЧОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 20 стр.
29640. СИНТЕЗ ДВОМАСОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОДІВ ДУГОВИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧЕЙ Автореферат 25 стр.
29641. СИНТЕЗ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЕЙ ВИБОРУ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ЗНАНЬ Автореферат 19 стр.
29642. СИНТЕЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ КОРИГУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ З АКТИВНИМ ВХІДНИМ ОПОРОМ Автореферат 15 стр.
29643. Синтез електромеханічних систем з квазінейрорегулятором при фрикційному навантаженні Автореферат 26 стр.
29644. СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНОГО ХАРАКТЕРИСТИЧНОГО ПОЛІНОМА Автореферат 45 стр.
29645. СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПІДВИЩЕНОЇ ТОЧНОСТІ З СПОСТЕРІГАЧАМИ СТАНУ Автореферат 22 стр.
29646. СИНТЕЗ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
29647. СИНТЕЗ КВАЗІОПТИМАЛЬНИХ ЗА ШВИДКОДІЄЮ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ЗАСОБІВ КУТОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ Автореферат 24 стр.
29648. СИНТЕЗ КЛАСИФІКАТОРІВ СТАНІВ ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 33 стр.
29649. Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води Автореферат 24 стр.
29650. СИНТЕЗ КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЙ НА РІВНІ БЛОК-СХЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧИСЛОВИХ В’ЯЗАНОК Автореферат 19 стр.
29651. СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВАНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЛІТАКОМ МАЛОЇ АВІАЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 22 стр.
29652. СИНТЕЗ КОНДЕНСОВАНИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИНУ Автореферат 15 стр.
29653. Синтез конденсованих гетероциклічних систем шляхом нуклеофільного заміщення у віцинальних дигалогенгетероциклах Автореферат 24 стр.
29654. синтез конденсованих гетероциклічних сполук на основі продуктів реакції меєрвейна Автореферат 22 стр.
29655. СИНТЕЗ КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У РЕГІОНІ Автореферат 21 стр.
29656. Синтез лінійно-квадратичних регуляторів та спостерігачів для лінеаризованих моделей електроприводів на прикладі блюмінга у режимі пробуксовування валків Автореферат 18 стр.
29657. СИНТЕЗ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МЕТАЛОТОРГОВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ Автореферат 25 стр.
29658. СИНТЕЗ МІКРОБНОГО ЕКЗОПОЛІСАХАРИДУ ЕТАПОЛАНУ НА СУМІШІ РОСТОВИХ СУБСТРАТІВ Автореферат 27 стр.
29659. СИНТЕЗ МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИКОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 24 стр.
29660. СИНТЕЗ МЕХАНІЗМІВ ЛОГІСТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 19 стр.
29661. СИНТЕЗ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, що надає СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІ ПОСЛУГИ Автореферат 20 стр.
29662. СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У ПРОЗІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ: ПРОБЛЕМА САМОТОТОЖНОСТІ ПИСЬМЕННИЦІ Автореферат 28 стр.
29663. СИНТЕЗ МОБІЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЇ ПОБУДОВИ ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА ОВОЧІВНИЦТВА Автореферат 20 стр.
29664. Синтез моделей прийняття рішень на підприємстві при освоєнні нових ринків збуту продукції Автореферат 25 стр.
29665. СИНТЕЗ НІТРИДІВ МОЛІБДЕНУ В АЗОТОВАНИХ СТАЛЯХ, ЇХ СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 24 стр.
29666. СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКІВ В СИСТЕМІ SI–C–N–O І СТВОРЕННЯ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 27 стр.
29667. СИНТЕЗ НЕЙРОННИХ КОНТРОЛЕРІВ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Автореферат 24 стр.
29668. СИНТЕЗ НЕЙРОСІТКОВОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПИЛОЮ ГАРЯЧОГО РІЗАННЯ СОРТОВОГО ПРОКАТУ Автореферат 25 стр.
29669. СИНТЕЗ НЕКОМУТОВАНИХ РАДІОМЕРЕЖ З МІНІМІЗАЦІЄЮ СУМАРНОЇ СМУГИ ЧАСТОТ Автореферат 22 стр.
29670. СИНТЕЗ НЕПАРАМЕТРИЧНИХ ПРОЦЕДУР ВТОРИННОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ В РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ НЕКЛАСИЧНИХ МЕТОДІВ СТАТИСТИКИ Автореферат 41 стр.
29671. Синтез НОВИХ СПОЛУК З ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЮ ДІЄЮ НА ОСНОВІ РЯДУ ПОХІДНИХ АЗОЛІДОНІВ та ІЗОНІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 30 стр.
29672. СИНТЕЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ОБРОБКИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Автореферат 23 стр.
29673. Синтез оптимальних алгоритмів дистанційних вимірюваньелектрофізичних параметрів земної поверхні та її підповерхневих шарів Автореферат 23 стр.
29674. СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ЗА ШВИДКОДІЄЮ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КОСМІЧНОГО АПАРАТА Автореферат 23 стр.
29675. Синтез піридин-2-тіолів реакцією нуклеофільного вінільного заміщення, Їх будова та властивості Автореферат 23 стр.
29676. СИНТЕЗ ПАРАМЕТРІВ ГУМОМЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ РЕЙКОВИХ ЕКІПАЖІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ Навантаження СИЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ Автореферат 32 стр.
29677. СИНТЕЗ ПАСИВНИХ ВІБРОІЗОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ З|із| МЕХАНІЧНИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ'ЯЗКОМ Автореферат 42 стр.
29678. Синтез пероксидних похідних хітозану для створення полімерних композиційних матеріалів Автореферат 27 стр.
29679. Синтез поліноміальним методом регуляторів СПРОЩЕНИХ структур електромеханічних систем спірально-гвинтового транспортера Автореферат 25 стр.
29680. Синтез поліпероксидів з первинно-третинними пероксидними фрагментами для модифікації міжфазних поверхонь Автореферат 25 стр.
29681. СИНТЕЗ ПОЛІФТОРОМЕТИЛВМІСНИХ АНАЛОГІВ г-АМІНОМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ Автореферат 21 стр.
29682. СИНТЕЗ ПОТЕНЦІЙНИХ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ГІДРАЗИДІВ 1-R-2-ОКСО-4-ГІДРОКСИХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 19 стр.
29683. Синтез похідних 1,2-поліметилен-1,3-діазагетероциклів і поліметинових барвників на їх основі Автореферат 19 стр.
29684. СИНТЕЗ ПОХІДНИХ 3-АМІНО-4-ОКСО-3,4-ДИГІДРОХІНАЗОЛІНУ НА ОСНОВІ АНТРАНІЛОЇЛГІДРАЗИДУ ТА ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ; ЇХ ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ Автореферат 24 стр.
29685. СИНТЕЗ ПРИСТРОЇВ ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ ПРИ АПРІОРНІЙ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 19 стр.
29686. СИНТЕЗ ПРИСТРОЇВ ПРИСКОРЕНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕНОЇ ТОЧНОСТІ ДЛЯ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Автореферат 24 стр.
29687. Синтез прищеплених пероксидних кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну для компатибілізації полімерних сумішей Автореферат 25 стр.
29688. СИНТЕЗ ПРОЦЕСІВ І ОБ'ЄКТІВ У МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКАХ ТРАНСПОРТУ ЗАТВЕРДIВАЮЧИХ РІДИН Автореферат 41 стр.
29689. СИНТЕЗ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 36 стр.
29690. СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ МОЛОТКОВОЇ ДРОБАРКИ Автореферат 25 стр.
29691. СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВІД`ЄМНИМ В`ЯЗКИМ ТЕРТЯМ У НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 20 стр.
29692. СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ СЛІДКУЮЧОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПІДВИЩЕНОІ ТОЧНОСТІ З НИЗЬКОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ І КООРДИНАТНИХ ЗБУРЕНЬ Автореферат 21 стр.
29693. СИНТЕЗ СИЛОВИХ ВУЗЛІВ АГРЕГАТНО-МОДУЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 35 стр.
29694. СИНТЕЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОДНОРІДНИХ ОБ'ЄКТІВ КЕРУВАННЯ ЗІ ЗМІННИМ СКЛАДОМ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ Автореферат 38 стр.
29695. СИНТЕЗ СИСТЕМ ДВОЗОННОГО ОПТИМАЛЬНОГО РЕЛЕЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Автореферат 21 стр.
29696. Синтез систем захисту інформації з використанням логіко-імовірнісних методів Автореферат 26 стр.
29697. СИНТЕЗ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ОБ'ЄКТАМИ З ТРАНСПОРТНИМ ЗАПІЗНЮВАННЯМ Автореферат 21 стр.
29698. синтез систем прийому сигналів у каналах зв’язку з «пам’яттю» Автореферат 21 стр.
29699. Синтез системи адаптивного управління грошовими потоками Автореферат 19 стр.
29700. СИНТЕЗ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296  [297]  298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389