Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

29501. СИМВОЛІКА В ОБРАЗНІЙ СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛІСТИКИ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
29502. СИМВОЛІКА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ БАЛАДІ Автореферат 24 стр.
29503. Символіка двоїчності в партіях оперних співачок-травесті Автореферат 25 стр.
29504. СИМВОЛІКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 1917-1920 рр. Автореферат 28 стр.
29505. СИМВОЛІЧНІ СИСТЕМИ І КОНСТИТУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СМИСЛУ Автореферат 41 стр.
29506. СИМВОЛІЧНІ СТРУКТУРИ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 42 стр.
29507. СИМВОЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК СИСТЕМА ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 31 стр.
29508. СИМВОЛІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТАТУСНО-РОЛЬОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 26 стр.
29509. Символи та символіка в романі Ф.М. Достоєвського “Брати Карамазови” Автореферат 28 стр.
29510. Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект Автореферат 45 стр.
29511. СИМЕТРІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ І ТОЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ НЕЛІНІЙНИХ ГАЛІЛЕЙІНВАРІАНТНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 16 стр.
29512. СИМЕТРІЙНІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ БАГАТОЕЛЕКТРОННИХ КОРЕЛЬОВАНИХ СТАНІВ ФУЛЕРЕНУ60 ТА ФУЛЕРИДІВ Автореферат 23 стр.
29513. СИМЕТРІЯ І ТОЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ДИФУЗІЇ Автореферат 14 стр.
29514. СИМЕТРІЯ ТА ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЗМІННИХ В БАГАТОВИМІРНИХ РІВНЯННЯХ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ Автореферат 21 стр.
29515. СИМЕТРИЧНІ ПІДМНОЖИНИ ТА ФАРБУВАННЯ ГРУП Автореферат 9 стр.
29516. СИМЕТРИЧНОГО БЛОКОВОГО ШИФРУВАННЯ Автореферат 25 стр.
29517. СИМПТОМИ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРУКТУРНИХ ЗМІН ЇЇ ПАРЕНХІМИ Автореферат 26 стр.
29518. СИМПТОМИ, ПАТОГЕНЕЗ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ КОРІВ, ХВОРИХ НА АЛІМЕНТАРНУ ДИСТРОФІЮ Автореферат 26 стр.
29519. СИМУЛЬТАННІ ЛАПАРОСКОПІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ЖОВЧНОКАМ'ЯНІЙ ХВОРОБІ В ПОЄДНАННІ З ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ Автореферат 23 стр.
29520. СИМУЛЬТАННІ ОПЕРАЦІЇ В ОНКОХІРУРГІЇ Автореферат 32 стр.
29521. СИМУЛЯТИВНІСТЬ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ПРОСТОРОВІЙ МЕТАФОРИЦІ Автореферат 31 стр.
29522. СИНАГОГИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ ЯК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 30 стр.
29523. СИНАНТРОПНІ АКАРИДІЄВІ КЛІЩІ (ACARIFORMES, ACARIDIA) ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 32 стр.
29524. СИНАНТРОПНА РОСЛИННІСТЬ ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ЯЛТИ Автореферат 26 стр.
29525. СИНАНТРОПНА ФЛОРА ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ БАСЕЙНУ ДНІСТРА (УКРАЇНА) Автореферат 19 стр.
29526. СИНГЕНЕТИЧНІ І ЕКЗОГЕННІ ЗМІНИ РОСЛИННОСТІ ДУНАЙСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА Автореферат 27 стр.
29527. СИНГУЛЯРНІ ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ З КУСКОВО-НЕПЕРЕРВНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ НА СПРЯМЛЮВАНИХ КРИВИХ Автореферат 16 стр.
29528. Сингулярні інтегральні рівняння та нові класи дискретних систем типу Вінера - Хопфа Автореферат 17 стр.
29529. СИНГУЛЯРНІ КВАЗІДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ОПЕРАТОРИ НА СКІНЧЕННОМУ ІНТЕРВАЛІ Автореферат 19 стр.
29530. СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ З ПСЕВДОДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЮ ТОЧКОЮ ЗВОРОТУ Автореферат 20 стр.
29531. Сингулярності випадкових оптичних полів Автореферат 24 стр.
29532. СИНДРОМ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ) Автореферат 45 стр.
29533. СИНДРОМ ДИСЕМІНОВАНОГО ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЗГОРТАННЯ КРОВІ ПРИ ВАГІТНОСТІ І ПІОМЕТРІ У СОБАК Автореферат 31 стр.
29534. Синдром Ейзенменгера: клінічний перебіг, морфо - функціональний стан серця та результати лікування при довготривалому спостереженні Автореферат 27 стр.
29535. СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ ВЧИТЕЛЯ Автореферат 29 стр.
29536. СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА: ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ, ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ Автореферат 21 стр.
29537. СИНДРОМ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА ВОВЧАКОВУ НЕФРОПАТIЮ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ НА ЕТАПІ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 28 стр.
29538. СИНДРОМ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ БЕЗ ПОРУШЕННЯ АЗОТОВИДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ НА ЕТАПІ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ Автореферат 29 стр.
29539. СИНДРОМ М`ЯЗОВОЇ ДРОЖІ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ, ВИКОНАНИХ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ: ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
29540. СИНДРОМ ПІДВИЩЕНОЇ СТОМЛЕНОСТІ У ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ТА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОН (клініко-патогенетична характеристика, лікування, реабілітація) Автореферат 29 стр.
29541. СИНДРОМ СТОПИ ДІАБЕТИКА. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ Автореферат 46 стр.
29542. СИНДРОМ ТЕНДОПЕРІОСТОПАТІЇ ІНСЕРЦІЙНОГО АПАРАТУ АХІЛОВОГО СУХОЖИЛКА ДИСПЛАСТИЧНОГО ГЕНЕЗУ ЗУМОВЛЕНОГО СПАДКОВОЮ СХИЛЬНІСТЮ Автореферат 25 стр.
29543. СиНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ (діагностика, лікування, реабілітація) Автореферат 24 стр.
29544. СИНДРОМ ШЕГРЕНА: ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ, ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 26 стр.
29545. СИНЕРГІЗМ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 28 стр.
29546. синергічне посилення ФІТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ гербіцидів – інгібіторів ацетил-коа-карбоксилази Автореферат 27 стр.
29547. СИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ Автореферат 27 стр.
29548. Синергетична інтерпретація сучасної інформаційної парадигми (методологічний аспект)” Автореферат 24 стр.
29549. СИНЕРГЕТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СКЛАДНИХ СИСТЕМ Автореферат 18 стр.
29550. СИНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
29551. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 26 стр.
29552. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗГЕТИЧНИЙ ПІДХІД) У ПОЛІТИКО-ВЛАДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ В УКРАЇНІ) Автореферат 26 стр.
29553. СИНКРЕТИЗМ У СИСТЕМІ ЧАСТИН МОВИ Автореферат 28 стр.
29554. СИНКРЕТИЗМ У СИСТЕМІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ Автореферат 30 стр.
29555. СИНКРЕТИЧНІ ТИПИ ПІДРЯДНОСТІ В СИСТЕМІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
29556. СИНКРЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР СТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ ДЗЕН-БУДДИЗМУ Автореферат 28 стр.
29557. СИНОНІМІЯ ДІЄСЛІВ РУХУ У МОВІ ФРАНЦУЗЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ПРЕСИУ сучасній лінгвістиці спостерігається значний інтерес до проблем синонімії і, зокрема, до встановлення та вивчення закономірностей функціонування синонімічних дієслів руху у спортивній пресі – одн Автореферат 29 стр.
29558. СИНОНІМІЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Автореферат 41 стр.
29559. СИНОНІМІЯ СТАРОГРЕЦЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ “НЕЩАСНИЙ” У ТРАГЕДІЯХ ЕСХІЛА, СОФОКЛА ТА ЕВРИПІДА Автореферат 24 стр.
29560. СИНОПТИКО-СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУ РІЗКИХ ЗМІН ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ВСЕРЕДИНІ МІСЯЦЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ТЕПЛИЙ ПЕРІОД РОКУ Автореферат 22 стр.
29561. СИНТАГМА N1 + de + N2 У ФУНКЦІЇ КВАНТИФІКАТОРА У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ Автореферат 32 стр.
29562. СИНТАГМАТІОН ПРО СІМ СВЯТИХ ТАЙН” ГАВРИЇЛА СЕВЕРА В КОНТЕКСТІ ГРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ТА РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КІНЦЯ 16 — ПОЧАТКУ 17 СТОЛІТЬ Автореферат 25 стр.
29563. СИНТАГМАТИКА ТА ПАРАДИГМАТИКА ЕРГАТИВНИХ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 25 стр.
29564. синтагматичні та парадигматичні властивості прикметників кольору в німецькій мові Автореферат 23 стр.
29565. СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВАМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів) Автореферат 30 стр.
29566. СИНТАГМАТИЧНІ, ПАРАДИГМАТИЧНІ ТА ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
29567. СИНТАГМАТИЧНА ПАРАДИГМАТИКА КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА МОРФОЛОГІЧНО НЕДОСТАТНІХ ІМЕННИКІВ Автореферат 27 стр.
29568. СИНТАГМАТИЧНА СПЕЦИФІКА ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ (регіон Балканського півострова, середина XIX — XX ст.) Автореферат 38 стр.
29569. СИНТАКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ РЕЧЕНЬ З ДІЄПРИСЛІВНИКОМ У СТИЛЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 26 стр.
29570. СИНТАКСИС НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ ІВАНА ФРАНКА (складне речення) Автореферат 25 стр.
29571. СИНТАКСИС ПРОЗИ ВАЛЕНТИНА РАСПУТІНА (комунікативно-структурний аспект) Автореферат 29 стр.
29572. СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ (на матеріалі сучасної американської поезії) Автореферат 21 стр.
29573. СИНТАКСИЧНІ КАТЕГОРІЇ РЕЧЕННЯ Автореферат 58 стр.
29574. СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ СИНСЕМАНТИЧНИХ ДІЄСЛІВ Автореферат 26 стр.
29575. СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕЛЕНОВИН (РОЗЧЛЕНОВАНИЙ ДИСКУРС) Автореферат 29 стр.
29576. СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ЧИСЛІВНИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 23 стр.
29577. СИНТАКСОНОМІЯ І АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА РОСЛИННОСТІ ГИРЛОВОЇ ОБЛАСТІ ДНІПРА Автореферат 29 стр.
29578. СИНТАКТИКА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА АНГЛОМОВНИХ ПРИЄДНУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМ ЗВ’ЯЗКОМ Автореферат 29 стр.
29579. СИНТЕЗ 4-ОКСО-3,4-ДИГІДРОХІНАЗОЛІНІВ НА ОСНОВІ АМІДІВ ТА ГІДРАЗИДІВ 2-N-АЦИЛАНТРАНІЛОВОЇ КИСЛОТИ, ЇХ ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 26 стр.
29580. СИНТЕЗ І АНАЛІЗ СТЕПЕНЕВИХ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ З КУТОВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ Автореферат 20 стр.
29581. СИНТЕЗ І АНАЛІЗ ХВИЛЬОВОЇ ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ З ДВОМА ГНУЧКИМИ КОЛЕСАМИ І ГЕНЕРАТОРОМ КОВЗАННЯ Автореферат 22 стр.
29582. Синтез і біологічна активність авермектинового комплексу Streptomyces avermitilis Автореферат 30 стр.
29583. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ RGD МІМЕТИКІВ НА ОСНОВІ АЗОТОВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Автореферат 21 стр.
29584. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ІНГІБІТОРІВ АГРЕГАЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ Автореферат 20 стр.
29585. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ІНТЕРКАЛАТІВ КАОЛІНІТУ З КАРБАМІДОМ І ХЛОРИДОМ АМОНІЮ Автореферат 25 стр.
29586. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ АЗОЛІВ З ,_ДИФЛЮОРОМЕТИЛЕНОВИМ ФРАГМЕНТОМ БІЛЯ АТОМА НІТРОГЕНУ Автореферат 18 стр.
29587. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ АНЕЛЬОВАНИХ АНАЛОГІВ ПРИРОДНИХ КУМАРИНІВ Автореферат 25 стр.
29588. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ б,щ-?іс-(ГІДРОКСИМЕТИЛ)ОЛІГОДИМЕТИЛСИЛОКСАНІВ Автореферат 26 стр.
29589. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИХ МАТЕРІАЛІВ З РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ В РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ОКИСНЕННЯ Автореферат 24 стр.
29590. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ АНІЗИДИНІВ ТА АМІНОАЦЕТОФЕНОНІВ Автореферат 26 стр.
29591. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ "АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ - ПОЛІМЕР " Автореферат 21 стр.
29592. Синтез і властивості поверхнево-активних пероксидів і мономерів Автореферат 25 стр.
29593. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ФЛЮОРОВАНОЇ ВТНП КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ СПОЛУКИ YBa2Cu3O7-d Автореферат 20 стр.
29594. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ ГЕМІНАЛЬНИХ БІСФОСФОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 20 стр.
29595. Синтез і дослідження біологічної активності структурних аналогів епіфізарного гормону мелатоніну та гетероциклічних сполук на їх основі Автореферат 28 стр.
29596. СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ ПОЛІУРЕТАНІВ Автореферат 21 стр.
29597. СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ВАНАДІЮ Автореферат 24 стр.
29598. СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПОЛІУРЕТАНІВ, СТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙ НА ЇХ ОСНОВІ ЯК НОСІЇВ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН Автореферат 30 стр.
29599. синтез і дослідження олігоарилетеркетонів з реакційноздатними групами та термостійких полімерів на їх основі Автореферат 22 стр.
29600. СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ ОКСИДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ ТА ЦЕОЛІТІВ ЯК КАТАЛІЗАТОРІВ СКВ-ПРОЦЕСУ Автореферат 20 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295  [296]  297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389