Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

29401. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ДИСТРИБУТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ Автореферат 35 стр.
29402. семантико-синтаксична структура речень із предикатами дебітивності в сучасній українській мові Автореферат 32 стр.
29403. Семантико-синтаксична структура речень із предикатними стійкими дієслівно-іменними сполуками в сучасній українській мові Автореферат 28 стр.
29404. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ЧОТИРИВАЛЕНТНИМИ ПРЕДИКАТАМИ Автореферат 30 стр.
29405. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ Автореферат 32 стр.
29406. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ТА КОМУНІКАТИВНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ СПОНУКАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
29407. СЕМАНТИКО-СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ПРІЗВИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ДОНЕЧЧИНИ Автореферат 32 стр.
29408. СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ ГРИ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 21 стр.
29409. СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ СУБСТАНТИВАЦІЇ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
29410. СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) Автореферат 29 стр.
29411. СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ З'ЯСУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
29412. СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНА ТА СТИЛЬОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI – XVII ст. Автореферат 27 стр.
29413. СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ І ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
29414. СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТАМІНАНТІВ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ ОЗНАКИ ЗАЙМЕННИКІВ ТА ІНШИХ ЧАСТИН МОВИ Автореферат 24 стр.
29415. СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ВИСЛОВЛЕНЬ-ПРИСЛІВ'ЇВ Автореферат 31 стр.
29416. СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ПРИРОДА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ (40-90 рр. ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
29417. СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОСОБОВИХ НАЙМЕНУВАНЬ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЧАРІВНИХ КАЗКАХ (у записах ХІХ ст.) Автореферат 29 стр.
29418. Семантико-функціональна транспозиція часових форм дієслова в поліпредикативних структурах сучасної української мови Автореферат 35 стр.
29419. СЕМАНТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ Автореферат 32 стр.
29420. СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ XIX - XX СТ.) Автореферат 31 стр.
29421. СЕМАНТИЧНІ Й ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ДІЄСЛІВ СТАВЛЕННЯ ДО ОБ’ЄКТА ТА СУБ’ЄКТА Автореферат 30 стр.
29422. СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
29423. СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛІ КІРОВОГРАДЩИНИ) Автореферат 27 стр.
29424. Семантичні параметри функціонування перформативних речень у сучасній українській мові Автореферат 30 стр.
29425. СЕМАНТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СЛІВ У ПОЕЗІЇ Й. о. БРОДСЬКОГО Автореферат 29 стр.
29426. СЕМАНТИЧНІ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТУ ЄВРОПА У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Автореферат 29 стр.
29427. СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.) Автореферат 29 стр.
29428. семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові Автореферат 25 стр.
29429. СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
29430. СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ КОНФЛІКТУ Автореферат 32 стр.
29431. СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИМВОЛІЧНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
29432. СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 25 стр.
29433. СЕМАНТИЧНІ ТИПИ І СТРУКТУРА РЕФЕРЕНЦІЇ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ГІПОТЕТИЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ (на матеріалі французької, англійської та україснкьої мов) Автореферат 26 стр.
29434. СЕМАНТИЧНІ ЧИННИКИ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА Автореферат 31 стр.
29435. СЕМАНТИЧНІ, ПРАГМАТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ІЗ ЗАПЕРЕЧЕННЯМ ЗАПЕРЕЧЕННЯ (на матеріалі сучасної французької мови) Автореферат 32 стр.
29436. Семантична і формально-граматична структура речень із просторовими поширювачами Автореферат 57 стр.
29437. СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 52 стр.
29438. СЕМАНТИЧНА НЕОЛОГІЯ В СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ Автореферат 33 стр.
29439. семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах Автореферат 28 стр.
29440. СЕМАНТИЧНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ У ЛІНГВІСТИЧНИХ СЛОВНИКАХ Автореферат 22 стр.
29441. СЕМАНТИЧНА ПРОГРАМА СИМФОНІЙ А.БРУКНЕРА В ЇЇ ЖАНРОВИХ І КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ЗВ’ЯЗКАХ Автореферат 27 стр.
29442. СЕМАНТИЧНА Стратифікація фітонімічної номенклатури східнослов’янськИХ МОВ: порівняльно-історичний аспект Автореферат 29 стр.
29443. СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОБАВАРСЬКОЇ БОГЕМСЬКОЇ ГОВІРКИ ЗАКАРПАТТЯ (на матеріалі зоосемізмів та соматизмів) Автореферат 30 стр.
29444. СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЗАПОЗИЧЕНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИКО_ЛЕКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (у контексті творів Д. Наливайка та пам’яток ХІ – першої половини XVII ст.) Автореферат 26 стр.
29445. СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДИКАТИВАМИ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
29446. СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗВУЧАННЯ Автореферат 30 стр.
29447. СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ Автореферат 29 стр.
29448. Семантична та словотвІРНА структура агентивно-професійних найменувань металургійної термінолексики Автореферат 24 стр.
29449. Семантична типологія предикатів стану Автореферат 34 стр.
29450. СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ НАЗВ ЕМОЦІЙНО-АФЕКТИВНИХ СТАНІВ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ Автореферат 25 стр.
29451. СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПРИКМЕТНИКІВ РОЗМІРУ У СТАРОГРЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі гомерівського епосу) Автореферат 32 стр.
29452. СЕМАНТИЧНЕ УЗГОДЖЕННЯ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 31 стр.
29453. СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР ЗВЕРТАННЯ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
29454. СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНИХ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Автореферат 30 стр.
29455. Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні Автореферат 26 стр.
29456. СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ОДИНИЦЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ З КОМПОНЕНТОМ “КОЛЬОРОНАЗВА” В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 29 стр.
29457. СЕНС ІСТОРІЇ ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ ОРІЄНТИР ОСОБИ Автореферат 22 стр.
29458. СЕНСОРИ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ОСНОВІ ПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРІВ Автореферат 22 стр.
29459. СЕНСОРИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ОПТИКИ Автореферат 44 стр.
29460. СЕНСОРНІ КОРЕЛЯТИ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ Автореферат 27 стр.
29461. СЕПАРАТИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ Автореферат 22 стр.
29462. СЕПСИС НОВОНАРОДЖЕНИХ: ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОАГУЛОПАТІЙ Автореферат 27 стр.
29463. СЕПТОРІОЗ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ І ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
29464. СЕРБІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ЄВРОПІ (КІНЕЦЬ XVIII – 70-ТІ РОКИ XIX СТОЛІТТЯ) Автореферат 32 стр.
29465. СЕРБИ В УКРАЇНІ (XVIII – ПОЧАТОК ХІХ ст.) Автореферат 27 стр.
29466. СЕРГІЄНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА СИСТЕМНО-СИТУАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 23 стр.
29467. СЕРДЮК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПО ПІДВИЩЕННЮ ХодовиХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАХТНИХ ЛОКОМОТИВІВ Автореферат 33 стр.
29468. СЕРЕДНЄ ПОДНІПРОВ'Я ЗА ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ Автореферат 30 стр.
29469. СЕРЕДНІ КОЛИВАННЯ, ОБЕРНЕНІ НЕРІВНОСТІ ТА РІВНОВИМІРНІ ПЕРЕСТАВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ Автореферат 39 стр.
29470. Середній клас як соціальна основа формування політики центризму Автореферат 32 стр.
29471. СЕРЕДНІЙ ПАЛЕОЛІТ КРИМУ: ЗМІСТ ТИПОЛОГІЧНОЇ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ Автореферат 44 стр.
29472. СЕРЕДНІЙ ПАЛЕОЛІТ ПОДІЛЛЯ Автореферат 50 стр.
29473. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ УКРІПЛЕННЯ ФУНА XV СТОЛІТТЯ: комплексне архітектурно-археологічне дослідження фортифікаційної структури пам'ятки Автореферат 22 стр.
29474. СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИЙ ДІАЛЕКТ. ФОНОЛОГІЯ І ФОНЕТИКА Автореферат 60 стр.
29475. СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКО-СТЕПОВЕ ДІАЛЕКТНЕ ПОРУБІЖЖЯ У СВІТЛІ ІЗОГЛОС Автореферат 30 стр.
29476. СЕРЕДНЯ ЖІНОЧА ОСВІТА В УКРАЇНІ (ХІХ - початок ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
29477. Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти) Автореферат 27 стр.
29478. СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ Автореферат 25 стр.
29479. СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПЕРЕПЕЛІВ ЩОДО ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ТА ВИКОРИСТАННІ КУЛЬТУР КЛІТИН Автореферат 24 стр.
29480. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ У ВАГІТНИХ: КЛІНІКО-ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ, ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ Автореферат 62 стр.
29481. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ: КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ, НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ І ЛІКУВАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 53 стр.
29482. Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії Автореферат 27 стр.
29483. СЕРЦЕВО-СУДИННІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА ЛЕПТОСПІРОЗ І МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 21 стр.
29484. Сетаріоз великої рогатої худоби (епізоотологія, діагностика, заходи боротьби) Автореферат 28 стр.
29485. СЕЦЕСІЯ В АРХІТЕКТУРІ СТАНІСЛАВОВА КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 33 стр.
29486. СЕЧОКАМ’ЯНА ХВОРОБА ДОМАШНІХ КІШОК (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 28 стр.
29487. СИБІРСЬКА ПРОЗА І.Т. КАЛАШНИКОВА Автореферат 27 стр.
29488. СИЛИ ХВИЛЬОВОЇ ПРИРОДИ, ЩО ДІЮТЬ НА СУДНО НА ЧИМАЛОМУ МІЛКОВОДДІ ТА МІЛИНІ Автореферат 20 стр.
29489. СИЛОВА ПІДГОТОВКА ЖІНОК 19-29 РОКІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ КОВЗНИХ ПОВЕРХОНЬ Автореферат 20 стр.
29490. Силова підготовка неповносправних баскетболістів Автореферат 24 стр.
29491. СИЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ТА ШВИДКОДІЯ АВТОМАТИЧНИХ КЛИНОПАСОВИХ ВАРІАТОРІВ Автореферат 20 стр.
29492. СИЛОВСЬКА БУДОВА ІНДУКТИВНИХ ГРАНИЦЬ СИМЕТРИЧНИХ ГРУП Автореферат 20 стр.
29493. СИЛЬНІ МАГНІТНІ ПОЛЯ В МАЛОМАСШТАБНИХ СТРУКТУРАХ ТА СПАЛАХАХ НА СОНЦІ Автореферат 34 стр.
29494. СИЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ТОПОЛОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ОПУКЛИХ МНОЖИН У ЛІНІЙНИХ ТОПОЛОГІЧНИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 39 стр.
29495. СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФОТОСИНТЕЗ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ГОРОХУ, ІНОКУЛЬОВАНИХ СТІЙКИМИ ДО МІНЕРАЛЬНОГО АЗОТУ КЛОНАМИ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ Автореферат 18 стр.
29496. СИМВОЛ ДЗЕРКАЛА В МУЗИЦІ: ВІД МЕТАФОРИ ДО МЕТАФІЗИКИ ОБРАЗУ Автореферат 26 стр.
29497. СИМВОЛ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ М. БЕРДЯЄВА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
29498. СИМВОЛ У ФУНКЦІОНУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО ОРГАНІЗМУ Автореферат 22 стр.
29499. СИМВОЛІЗАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях) Автореферат 32 стр.
29500. Символізм у філософській культурі України Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294  [295]  296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389