Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

29201. САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНУ Автореферат 23 стр.
29202. самоактуалізація особистості як умова профільного навчання старшокласників Автореферат 32 стр.
29203. САМОВИЗНАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ (В ПАРАДИГМІ СОЦІАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ) Автореферат 25 стр.
29204. САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК МОТИВ УЧАСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ Автореферат 27 стр.
29205. САМОВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В СИСТЕМІ СКАУТИНГУ Автореферат 22 стр.
29206. САМОВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО Автореферат 27 стр.
29207. САМОВРЯДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ (90-ті рр. ХІХ ст. – 1917 р.) Автореферат 31 стр.
29208. САМОВРЯДУВАННЯ ВІРМЕНСЬКОЇ ГРОМАДИ У МІСТІ ЛЬВОВІ (XIV-XVIII ст.) Автореферат 24 стр.
29209. САМОВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ БЛОКИ З ПРУЖНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ ДЛЯ ОБРОБКИ ОТВОРІВ Автореферат 24 стр.
29210. САМОГУБСТВО ТА ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ Автореферат 34 стр.
29211. САмодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі Автореферат 22 стр.
29212. САМОЗБУДНІ КОЛИВАННЯ ЛОПАТКОВИХ ВІНЦІВ ТУРБОМАШИН У НЕСТАЦІОНАРНОМУ ТРАНСЗВУКОВОМУ ПОТОЦІ ГАЗУ Автореферат 22 стр.
29213. Самокорекція процесу засвоєння знань учнями основної школи Автореферат 24 стр.
29214. САМООРГАНІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 26 стр.
29215. Самоорганізація колоїдних частинок та молекул в рідкому кристалі Автореферат 37 стр.
29216. САМООРГАНІЗАЦІЯ ОНТОЛОГІЧНОЇ САМОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ Автореферат 27 стр.
29217. САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 29 стр.
29218. Самоосвіта особистості як соціокультурне явище Автореферат 22 стр.
29219. САМООСВІТА ЯК ІНТЕГРУЮЧА ДЕТЕРМІНАНТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
29220. САМООЦІНКА ТА РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ДИНАМІЧНА СИСТЕМА Автореферат 29 стр.
29221. САМООЧИЩЕННЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ У ПРИБІЙНІЙ ЗОНІ СЕВАСТОПОЛЯ Автореферат 26 стр.
29222. Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення Автореферат 48 стр.
29223. САМОПОДІБНІ ГРУПИ АВТОМАТІВ Автореферат 33 стр.
29224. САМОПОШИРЮЮЧА ВЗАЄМОДІЯ СУПЕРОКСИДА І ПЕРОКСИДА НАТРІЮ З СУЛЬФАТАМИ ДЕЯКИХ s-, p-, d- МЕТАЛІВ Автореферат 24 стр.
29225. САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 25 стр.
29226. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА У ПРОЦЕСІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
29227. САМОРЕГУЛЯЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ Автореферат 58 стр.
29228. САМОРОЗПОВСЮДЖУЮЧА ВЗАЄМОДІЯ ПЕРОКСИДНИХ СПОЛУК НАТРІЮ З СОЛЯМИ КАДМІЮ, ЦИНКУ І КУПРУМУ(І) Автореферат 26 стр.
29229. САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ФАКТОР ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
29230. самостійна робота як засіб підвищення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів Автореферат 27 стр.
29231. САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Автореферат 28 стр.
29232. САМОСТІЙНА ХУДОЖНЬО–СЛОВЕСНА ТВОРЧІСТЬУЧНІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ Автореферат 24 стр.
29233. Самостійницький рух на Волині в 40-х – на початку 50-х років ХХ століття Автореферат 32 стр.
29234. самотність людини як проблема сучасної європейської філософії Автореферат 27 стр.
29235. Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір Автореферат 22 стр.
29236. САМОУЗГОДЖЕНІ ЕЛЕКТРОН-ДЕФОРМАЦІЙНО-ДИФУЗІЙНІ ЕФЕКТИ В ШИРОКОЗОННИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ТА ГЕТЕРОСИСТЕМАХ ІЗ САМООРГАНІЗОВАНИМИ ТОЧКОВИМИ ДЕФЕКТАМИ Автореферат 25 стр.
29237. САМОУЗГОДЖЕНА КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ РОЗРЯДІВ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ ПОВЕРХНЕВИМИ ХВИЛЯМИ ЗА УМОВ НИЗЬКИХ ТИСКІВ Автореферат 23 стр.
29238. Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах Автореферат 18 стр.
29239. САНІТАРНІ КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ НА ОСНОВІ ПОЛОЗЬКИХ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 28 стр.
29240. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІМПОРТОВАНОЇ ГОЛШТИНСЬКОЇ ХУДОБИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
29241. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРИРОДНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ М’ЯСНИХ КАЧЕНЯТ Автореферат 29 стр.
29242. Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання бактерицидного бетону в приміщеннях при вирощуванні свиней Автореферат 22 стр.
29243. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФУМАРОВОЇ КИСЛОТИ ТА АСИД ЛАКУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ ТА КУРЕЙ-НЕСУЧОК Автореферат 28 стр.
29244. САНАТОРНО-КУРОРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, З УРАХУВАННЯМ ЇХ ФЕНОТИПІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ Автореферат 25 стр.
29245. САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРОДУОДЕНІТ, З УРАХУВАННЯМ ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКЦІЙ Автореферат 26 стр.
29246. САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ СФЕРИ ДІВЧАТОК ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ З ОСТЕОПЕНІЧНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 30 стр.
29247. Санаторно-курортне лікування хлопчиків-підлітків при затримці статевого розвитку Автореферат 30 стр.
29248. САНАЦІЯ ОЧЕРЕВИННОЇ ПОРОЖНИНИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ РІЗНИХ ФОРМ ПЕРИТОНІТУ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 27 стр.
29249. СанотипУВАННЯ: об’ЄКТИВНА Експертиза функцІОНАЛьНОЇ достатностІ органІзмУ в уМОВАХ спортивного УДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 60 стр.
29250. САРКОМА МАТКИ: ОСОБЛИВОСТI КЛIНIКО-МОРФОЛОГIЧНОЇ ДIАГНОСТИКИ I ТАКТИКИ ЛIКУВАННЯ Автореферат 23 стр.
29251. САРМАТИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я. ХРОНОЛОГІЯ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ЕТНО-ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ Автореферат 50 стр.
29252. Сатиричний дискурс польського літературно-мистецького кабаре (на матеріалі текстів Т. Боя-Желенського, Ю. Тувіма та К. І. Галчинського) Автореферат 35 стр.
29253. СВІЙ/ЧУЖИЙ В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ РОМАНІВ Г.ГРІНА: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
29254. СВІТЛИЧНИЙ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ ВИБІР МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ПЕРФОРАТИВНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Автореферат 22 стр.
29255. СВІТЛОІНДУКОВАНА ОРІЄНТАЦІЯ РІДКОГО КРИСТАЛУЗ ДОМІШКОЮ ФОТОЧУТЛИВОГО БАРВНИКАНА ПОЛІМЕРНІЙ ПОВЕРХНІ Автореферат 26 стр.
29256. СВІТЛОДІОДНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ВОЛОКОННИХ ЕНДОСКОПІВ ДЛЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ Автореферат 25 стр.
29257. СВІТЛОМОДУЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ ПІДВИЩЕНОЇ ШВИДКОДІЇ НА НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛАХ Автореферат 23 стр.
29258. СВІТОВИЙ ДОСВІД І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
29259. СВІТОВИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТАПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СИСТЕМНОГОВТІЛЕННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
29260. СВІТОГЛЯДНІ ВИТОКИ СУЧАСНОЇ ЕСХАТОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ Автореферат 31 стр.
29261. Світоглядні орієнтації особи в умовах трансформації суспільства Автореферат 34 стр.
29262. СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 28 стр.
29263. СВІТОГЛЯДНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ (ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 29 стр.
29264. СВІТОГЛЯДНІ ПАРАДИГМИ КОСМОФІЗИКИ: ЕВОЛЮЦІОНІЗМ ПРОТИ КОСМОЦЕНТРИЗМУ Автореферат 30 стр.
29265. СВІТОГЛЯДНА ПОЗИЦІЯ БУДДІЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
29266. Світоглядна політика в освітянсько-виховному процесі України 70-х – першої половини 80-х рр. ХХ століття (релігієзнавчий аспект) Автореферат 27 стр.
29267. СВІТОГЛЯДНО-МОТИВАЦІЙНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС Автореферат 24 стр.
29268. СВІТОГЛЯДНО-УТОПІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 33 стр.
29269. Світоглядно-філософські основи Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя Автореферат 31 стр.
29270. Світоспоглядання М. А. Римського-Корсакова і поетика його музичного театру Автореферат 30 стр.
29271. Світський компонент православної духовної освіти в Російській імперії (1857-1884 рр.) Автореферат 27 стр.
29272. Своєрідність естетичного в українській культурі XVII – XVIII століть Автореферат 45 стр.
29273. СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНІСТИКИ МАРГАРЕТ ЕТВУД Автореферат 37 стр.
29274. СВОЄРІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО СЮЖЕТНО-ОБРАЗНОГО МАТЕРІАЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 53 стр.
29275. СВОЄРІДНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ВИРАЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЗМУ У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА Автореферат 23 стр.
29276. СВОЄРІДНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА Автореферат 27 стр.
29277. СВОЄРІДНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ КОСТЯНТИНА МОСКАЛЬЦЯ Автореферат 30 стр.
29278. своєрідність художнього мислення Тараса мельничука Автореферат 24 стр.
29279. СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ ЛЮДИНИ: ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 26 стр.
29280. Свобода договору в цивільному праві України Автореферат 26 стр.
29281. СВОБОДА ДОГОВОРУ ЯК ЗАГАЛЬНА ЗАСАДА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
29282. Свобода людини та її світоглядне сприйняття: соціально-філософський аналіз Автореферат 24 стр.
29283. СВОБОДА ЛЮДИНИ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІРИ Автореферат 29 стр.
29284. СВОБОДА ОСОБИСТОСТІ ЯК ФОРМА ЇЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 28 стр.
29285. СВОБОДА СОВІСТІ В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
29286. СВОБОДА ЯК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Автореферат 47 стр.
29287. Свята Трійця в українській літературі ХІ-ХУ ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення. Автореферат 29 стр.
29288. СВЯТЕ ПИСЬМО У СВІТІ ІДЕЙ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ Ф.М.ДОСТОЄВСЬКОГО Автореферат 22 стр.
29289. СВЯТОЮРІЇВСЬКА НАРОДНОПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА СЕМАНТИКИ І ЖАНРОВОЇ СПЕЦИФІКИ Автореферат 27 стр.
29290. СЕГМЕНТАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ДОСТАТНІХ УМОВ ОПТИМАЛЬНОСТІ В NP-ПОВНИХ КЛАСАХ ЗАДАЧ СТРУКТУРНОЇ РОЗМІТКИ Автореферат 21 стр.
29291. СЕГМЕНТАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЙ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОЇ ДIАГНОСТИКИ РІЖУЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ Автореферат 28 стр.
29292. СЕЗОННА МІНЛИВІСТЬ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЦИРКУЛЯЦІЇ ВОД І ТЕРМОХАЛІННИХ ФРОНТІВ ПІВДЕННОЇ АТЛАНТИКИ Автореферат 47 стр.
29293. Сезонна програма комбайна і ризик у процесі централізованого збирання ранніх зернових Автореферат 21 стр.
29294. Сеймик Волинського воєводства у другій половині XVII століття Автореферат 31 стр.
29295. СЕЙСМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА СЕЙСМІЧНА НЕБЕЗПЕКА КРИМУ Автореферат 53 стр.
29296. СЕЙСМОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУ СЕЙСМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
29297. СЕЙСМОСТРАТИГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ВИВЧЕННЯ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ПІВНІЧНОКРИМСЬКОГО ПРОГИНУ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ Автореферат 27 стр.
29298. СЕЙСМОТЕКТОНІЧНІ УМОВИ І СЕЙСМІЧНА НЕБЕЗПЕКА ПЛАТФОРМНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ (для цілей розміщення об'єктів атомної енергетики) Автореферат 35 стр.
29299. СЕКРЕТОРНА ФУНКЦІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ У РІЗНІ СТАДІЇ ЛАКТАЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇЇ КОРЕКЦЇЇ Автореферат 55 стр.
29300. СЕКРЕЦІЯ КУЛЬТИВОВАНИМИ КЛІТИНАМИ ЕПІДЕРМОЇДНОЇ КАРЦИНОМИ ПЕПТИДУ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ІНГІБІТОРА ПРОТЕЇНКІНАЗ Автореферат 16 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292  [293]  294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389