Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

28901. РОЛЬ ЕНДОТОКСИНУ КИШКОВОЇ ПАЛИЧКИ ТА СИСТЕМИ АНТИЕНДОТОКСИНОВИХ АНТИТІЛ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ Автореферат 29 стр.
28902. Роль ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis У формуванні стійких агроекосистем Автореферат 24 стр.
28903. РОЛЬ ЕОЗИНОФІЛІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ТУЧНИМИ КЛІТИНАМИ У ПАТОГЕНЕЗІ ЗАПАЛЕННЯ Автореферат 30 стр.
28904. РОЛЬ ЕПІФІЗУ ТА АДЕНОГІПОФІЗУ В ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ З НАСТУПНИМ ВИНИКНЕННЯМ ПІЗНЬОГО ГЕСТОЗУ Автореферат 23 стр.
28905. РОЛЬ ЖУРНАЛУ “ИНЖЕНЕР” (1882-1917) У РОЗГОРТАННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ТЕХНІКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 30 стр.
28906. РОЛЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ-АНГЛІЦИЗМІВ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Автореферат 25 стр.
28907. РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНСТРУЮВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
28908. Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства Автореферат 26 стр.
28909. РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 22 стр.
28910. РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДІЮЮЧОЇ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВОВА) Автореферат 27 стр.
28911. Роль засобів масової комунікації у процесі глобалізації Автореферат 21 стр.
28912. РОЛЬ ЗАХИСНО-ПРИСТОСУВАЛЬНИХ СИСТЕМ В ПАТОГЕНЕЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС Автореферат 55 стр.
28913. РОЛЬ ЗАХИСТУ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 28 стр.
28914. РОЛЬ ЗБУДЖУЮЧИХ АМІНОКИСЛОТ І ОПІАТНИХ МЕХАНІЗМІВ У РОЗВИТКУ РЕЗИСТЕНТНИХ ФОРМ ЕПІЛЕПТИЧНОГО СИНДРОМУ (експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
28915. РОЛЬ ЗЕМСТВ У РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1864-1917 рр.) Автореферат 30 стр.
28916. РОЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 24 стр.
28917. Роль зовнішнього дихання та показників системи транспорту кисню в патогенезі хронічної цереброваскулярної патології Автореферат 25 стр.
28918. РОЛЬ ЙОРДАНІЇ У БЛИЗЬКОСХІДНОМУ КОНФЛІКТІ (1947 – 1999 рр.) Автореферат 24 стр.
28919. РОЛЬ КАЗКИ В СТАНОВЛЕННІ СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ Автореферат 29 стр.
28920. РОЛЬ КАЛЬЦІЄВИХ І КАЛІЄВИХ КАНАЛІВ У СИГНАЛЬНИХ ФУНКЦІЯХ НЕРВОВИХ КЛІТИН Автореферат 50 стр.
28921. РОЛЬ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ НЕРВОВИХ ТА НЕЙРОЕНДОКРИННИХ КЛІТИН В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ Автореферат 55 стр.
28922. РОЛЬ КАЛЬЦІЮ В СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІНАХ ТКАНИН ЗА УМОВ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ Автореферат 52 стр.
28923. РОЛЬ КАЛЬЦІЮ ТА АЛЮМІНІЮ В ФУНКЦІОНУВАННІ ЛУЧНИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛОВЕЦЬКОЇ ВЕРХОВИНИ) Автореферат 27 стр.
28924. РОЛЬ КАРНОЗИНУ У ПОПЕРЕДЖЕННІ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ НІТРИТУ НАТРІЮ Автореферат 24 стр.
28925. РОЛЬ КВЕРЦЕТИНУ В ПРОФІЛАКТИЦІ ХРОНІЧНОЇ КАРДІОТОКСИЧНОЇ ДІЇ АНТРАКЦИКЛІНОВИХ АНТИБІОТИКІВ Автореферат 22 стр.
28926. РОЛЬ КЛІНІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ВИНИКНЕННІ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЙ ПСИХІЧНО ХВОРИХ Автореферат 23 стр.
28927. РОЛЬ КЛІНІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ У ПРОГНОЗІ, ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ Автореферат 19 стр.
28928. Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічного генералізованого пародонтиту Автореферат 27 стр.
28929. РОЛЬ КОЕНЗИМА А В ПАТОГЕНЕЗІ ВІКОВОЇ КАТАРАКТИ Автореферат 25 стр.
28930. РОЛЬ КОЛЕКТИВНИХ ЕФЕКТІВ У ПРОЦЕСАХ ПЕРЕНОСУ В РІДИНАХ Автореферат 19 стр.
28931. Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм раку молочної залози (експериментальне та клінічне дослідження) Автореферат 31 стр.
28932. Роль конституційно-правового регулювання відносин держави і релігійних організацій у гарантуванні свободи віросповідання в Україні Автореферат 26 стр.
28933. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм Автореферат 24 стр.
28934. РОЛЬ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ГЕМОДИНАМІКИ В СИСТЕМІ МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ Автореферат 33 стр.
28935. РОЛЬ КОРИ МОЗКУ Й ПІДКОРОВИХ АМІНЕРГІЧНИХ СТРУКТУР В ОРГАНІЗАЦІЇ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ПОВЕДІНКОВОГО АКТУ Автореферат 43 стр.
28936. РОЛЬ КСАНТИНОКСИДАЗНО-КСАНТИНДЕГІДРОГЕНАЗНОЇ СИСТЕМИ В МЕХАНІЗМІ ДІЇ КСЕНОБІОТИКІВ Автореферат 29 стр.
28937. РОЛЬ КУМУЛЮСНИХ КЛІТИН ТА ІОНІВ КАЛЬЦІЮ В МЕЙОТИЧНОМУ ДОЗРІВАННІ ООЦИТІВ МИШЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ ДІЇ АНТИОВАРІАЛЬНИХ АНТИТІЛ Автореферат 29 стр.
28938. РОЛЬ ЛІМФОЦИТАРНИХ КЕЙЛОНІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІМУННОГО ГОМЕОСТАЗУ Автореферат 44 стр.
28939. РОЛЬ ЛІПІДІВ В АДАПТАЦІЇ МОЗКУ РИБ ДО ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 26 стр.
28940. РОЛЬ ЛІПІДНИХ МЕДІАТОРІВ У перебігу ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ їх КОРЕКЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 49 стр.
28941. РОЛЬ ЛАЇЦИЗМУ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ СУСПІЛЬСТВ ІСЛАМСЬКОГО СХОДУ Автореферат 23 стр.
28942. РОЛЬ ЛОКАЛЬНОЇ СТРЕС-ЛІМІТУЮЧОЇ СИСТЕМИ У МЕХАНІЗМАХ ЦИТОПРОТЕКЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ CТРАВОХОДУ І ШЛУНКА Автореферат 59 стр.
28943. РОЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ТА ПЕРЕМИСЬКОЇ ЄПАРХІЙ В УНІЙНИХ ПРОЦЕСАХ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVIII CТОЛІТЬ Автореферат 26 стр.
28944. Роль льодового морфогенезу та тектоніки в формуванні західного шельфу Антарктичного півострова Автореферат 33 стр.
28945. Роль М1-холіно-, D2-дофамінових рецепторів і L-Са2+ каналів у регуляції секреції, кровоплину та захисту слизової оболонки шлунка Автореферат 32 стр.
28946. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПРАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 20 стр.
28947. РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В МАКРОЕКОНОМІЧНІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇН Автореферат 30 стр.
28948. Роль мікроорганізмів техногенно забруднених ґрунтів в біопошкодженні сталі Автореферат 32 стр.
28949. РОЛЬ МІЛІЦІЇ В ПОДОЛАННІ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
28950. РОЛЬ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ПРОЦЕСАХ ВОВНОУТВОРЕННЯ Автореферат 43 стр.
28951. РОЛЬ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ У РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДУ ТА ПОРУШЕННЯХ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ Автореферат 27 стр.
28952. РОЛЬ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ У ФОРМУВАННІ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ Автореферат 29 стр.
28953. РОЛЬ МЕТАБОЛІЧНОГО СТАТУСУ ТІАМІНУ В ПАТОГЕНЕЗІ КАТАРАКТИ Автореферат 22 стр.
28954. РОЛЬ металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю В ОРГАНІЗМІ ПРІСНОВОДНИХ РИБ І МОЛЮСКІВ Автореферат 41 стр.
28955. Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus Eschscholtz) в адаптації організму до забруднення водного середовища Автореферат 24 стр.
28956. Роль мовної дискусії початку ХХ ст. у процесі формування літературних норм української мови Автореферат 29 стр.
28957. Роль моделювання як методу наукового пізнання та методу рішення технічних завдань завжди оцінювалася достатньо високо. Однак в умовах прискорення науково-технічного прогресу, при потребах досягнення високої ефективності з використанням обмежених матеріаль Автореферат 19 стр.
28958. РОЛЬ МОЛЕКУЛ АДГЕЗІЇ У МЕХАНІЗМАХ СИНАПТИЧНОЇ ПЛАСТИЧНОСТІ Автореферат 50 стр.
28959. РОЛЬ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ЕПІЗООТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ЛЕЙКОЗУ Автореферат 32 стр.
28960. РОЛЬ МОНООКСИДУ АЗОТУ В РЕГУЛЯЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КИСНЮ ПРАЦЮЮЧИМ СКЕЛЕТНИМ М’ЯЗОМ Автореферат 29 стр.
28961. Роль морфології фронту кристалізації в процесах вирощування монокристалів корунду Автореферат 16 стр.
28962. РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСАХ ВИРОБНИЧОЇ АДАПТАЦІЇ ЗА УМОВ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 23 стр.
28963. РОЛЬ МУЗИЧНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ композиторській ПРАКТИЦІ Автореферат 26 стр.
28964. РОЛЬ НАРОДНОЇ ІНІЦІАТИВИ В РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В 1825-1860 РР. Автореферат 28 стр.
28965. РОЛЬ НАТО У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 28 стр.
28966. РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
28967. РОЛЬ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЇ АКТИВАЦІЇ, ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ПОРУШЕНЬ СИГНАЛЬНОЇ ТРАНСДУКЦІЇ В ПРОГРЕСУВАННІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 48 стр.
28968. РОЛЬ НЕЛІНІЙНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ТОЧКОВИХ ТА ПРОТЯЖНИХ ДЕФЕКТІВ В ЗМІНІ ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ ТА ПЛАСТИЧНОСТІ МАТЕРІАЛІВ ПІД ОПРОМІНЕННЯМ Автореферат 25 стр.
28969. РОЛЬ НЕРIВНОВАЖНИХ НОСIЇВ ЗАРЯДУ В ЛIНIЙНИХ ЯВИЩАХ ПЕРЕНОСУ В ОБМЕЖЕНИХ НАПIВПРОВIДНИКАХ Автореферат 22 стр.
28970. РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 23 стр.
28971. РОЛЬ ОБРАЗНОЇ ПОБУДОВИ ЕКСПОЗИЦІЇ У СИСТЕМІ МУЗЕЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (аспект розбудови української школи музеєтворення) Автореферат 22 стр.
28972. РОЛЬ ОЗНАК СТРУКТУРИ РОСЛИНИ В НАСІННЄВІЙ ПРОДУКТИВНОСТІ КОНОПЕЛЬ ТА ЇХ СЕЛЕКЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 26 стр.
28973. РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ І ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В РЕМОДЕЛЮВАННІ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ КАРВЕДІЛОЛОМ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 25 стр.
28974. роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками Автореферат 28 стр.
28975. Роль оксиду азоту в реалізації цитотоксичної дії N-нітрозодиметиламіну та обміні цієї нітрозосполуки Автореферат 27 стр.
28976. РОЛЬ ОКСИДУ АЗОТУ В РЕГУЛЯЦІЇ АГРЕГАТНОГО СТАНУ КРОВІ (експериментальне дослідження) Автореферат 23 стр.
28977. Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г. Арендт) Автореферат 34 стр.
28978. Роль ООН в забезпеченні міжнародної безпеки після “холодної війни” Автореферат 23 стр.
28979. РОЛЬ ООН У БОРОТЬБІ ПРОТИ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ Автореферат 30 стр.
28980. РОЛЬ ОПІОІДІВ І ВНУТРІШНЬОНИРКОВИХ ГОРМОНАЛЬНИХ СИСТЕМ У ТРИГЕРНИХ МЕХАНІЗМАХ АПОПТОЗУ ЗА ГІПЕРТРОФІЇ ОДНІЄЇ НИРКИ Автореферат 23 стр.
28981. РОЛЬ ОПІОЇДІВ У РЕГУЛЯЦІЇ МЕХАНІЗМІВ АПОПТОЗУ ПРИ ГОСТРІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 22 стр.
28982. РОЛЬ ОПІОЇДНИХ ПЕПТИДІВ В МОДУЛЯЦІЇ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ Автореферат 35 стр.
28983. Роль органів юстиції в організації та забезпеченні функціонування системи правосуддя Автореферат 25 стр.
28984. Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок Автореферат 33 стр.
28985. РОЛЬ ОСВІТИ ЯК ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
28986. Роль офіцерів Генерального штабу в Здійсненні зовнішньої політики Російської імперії на мусульманському СХОДІ В ДРУГІЙ половинІ ХІХ СТ. Автореферат 31 стр.
28987. РОЛЬ ПАРАМЕТРИЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ПРОСТОРОВОЮ СЕМАНТИКОЮ У ФОРМУВАННІ ЛІНГВАЛЬНОГО ОБРАЗУ СВІТУ Автореферат 24 стр.
28988. РОЛЬ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ І САНОГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ГАСТРИТУ, ГАСТРОДУОДЕНІТУ, ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ, АСОЦІЙОВАНИХ З HELICOBACTER PYLORI У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 30 стр.
28989. РОЛЬ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ, КОН'ЮНКТИВАЛЬНОЇ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ, КИСНЕВОГО БАЛАНСУ ТКАНИН У РОЗВИТКУ ЧАСТИХ РЕЦИДИВІВ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
28990. РОЛЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І БІЛКІВ В ПАТОГЕНЕЗІ МЕНІНГІТІВ ТА ЕНЦЕФАЛІТІВ У ДІТЕЙ І КОРЕКЦІЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 24 стр.
28991. РОЛЬ ПЕРЕРИВИСТОЇ НОРМОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ В ПРОФІЛАКТИЦІ ПІЗНЬОГО ГЕСТОЗУ У ВАГІТНИХ З ХРОНІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ Автореферат 23 стр.
28992. РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ШЛЯХУ ПЕРЕДАЧІ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ ГЕПАТИТІВ В І С В УКРАЇНІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ Автореферат 44 стр.
28993. РОЛЬ ПЕЧІНКИ В МОДУЛЯЦІЇ ТРОФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ Автореферат 52 стр.
28994. РОЛЬ ПОВЕРХНІ В ПРОЦЕСАХ ЗБУДЖЕННЯ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ПОРИСТОГО КРЕМНІЮ Автореферат 20 стр.
28995. РОЛЬ ПОДОВЖНІХ КОЛИВАНЬ НАМАГНІЧЕНОСТІ В ДИНАМІЦІ ОРІЄНТАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ Автореферат 21 стр.
28996. Роль позасинаптичних НМДА рецепторів в збуджуючій СА3-СА1 синаптичній передачі в гіпокампі ссавців” Автореферат 41 стр.
28997. РОЛЬ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ЛІПІДІВ У ПРОГРЕСУВАННІ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ Автореферат 23 стр.
28998. РОЛЬ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ КЛАПАНА НОСА У ВИНИКНЕННІ ТА ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАНЬ НОСА І ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ Автореферат 20 стр.
28999. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ІМУНІТЕТУ В ПАТОГЕНЕЗІ ГОНАРТРОЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЙОГО ПЕРЕБІГУ Автореферат 23 стр.
29000. РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ІМУНІТЕТУ ТА НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ПАТОГЕНЕЗІ АСЕПТИЧНОГО НЕКРОЗУ ГОЛІВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289  [290]  291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389