Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

27801. Розповсюдження імпульсу тиску в в’язкопружній оболонці з рідиною Автореферат 21 стр.
27802. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ПЛОДУ В КРИМСЬКОМУ РЕГІОНІ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА, РАННЯ ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 31 стр.
27803. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У НЕРЕГУЛЯРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ТА СТРУКТУРАХ Автореферат 39 стр.
27804. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ В МАГНІТОСФЕРАХ ПУЛЬСАРІВ Автореферат 19 стр.
27805. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СЕРЕД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І СВИНЕЙ ШИГОТОКСИНПРОДУКУЮЧИХ ЕШЕРИХІЙ ТА ВИВЧЕННЯ ЇХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 23 стр.
27806. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЧКІВ ЕЛЕКТРОНІВ В КОСМІЧНІЙ ПЛАЗМІ Автореферат 31 стр.
27807. РОЗПОДІЛ І ЕКСПРЕСІЯ ЕНДОГЕННИХ РЕТРОВІРУСІВ У ГЕНОМІ ПТАХІВ Автореферат 23 стр.
27808. Розподіл атомів і ефект пам'яті форми в твердих розчинах на основі Fe-Mn Автореферат 21 стр.
27809. РОЗПОДІЛ АТОМІВ ВУГЛЕЦЮ ТА АЗОТУ В ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ ВТІЛЕННЯ_ЗАМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ Автореферат 24 стр.
27810. РОЗПОДІЛ БІЛКА АДГЕЗІЇ НЕРВОВИХ КЛІТИН NCAM В СТУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ В МАЛІЙ ДОЗІ Автореферат 26 стр.
27811. РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГІДРОЕКОСИСТЕМІ ПРІСНОЇ ВОДОЙМИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ) Автореферат 29 стр.
27812. Розподіл вуглецю по фазах і станах у гартованих, підданих термоциклуванню і відпущених сталях Автореферат 26 стр.
27813. РОЗПОДІЛ ГУСТИНИ МАТЕРІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ КОСМОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ОСНОВІ ПЕКУЛЯРНИХ ШВИДКОСТЕЙ ПЛОСКИХ ГАЛАКТИК Автореферат 27 стр.
27814. РОЗПОДІЛ ЕЛЕМЕНТІВ ПО ГЛИБИНІ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ТВЕРДИХ ТІЛ ПРИ ІОННОМУ ОПРОМІНЮВАННІ Автореферат 24 стр.
27815. Розподіл значень арифметичних функцій на спеціальних послідовностях Автореферат 13 стр.
27816. РОЗПОДІЛ ЗНАЧЕНЬ ГОЛОМОРФНИХ МАЙЖЕ ПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ Автореферат 21 стр.
27817. РОЗПОДІЛ НАПРУЖЕНЬ У ШАРІ, ЗУМОВЛЕНИХ ПЛОСКИМИ І ОСЕСИМЕТРИЧНИМИ ЗАЛИШКОВИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ Автореферат 20 стр.
27818. РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЗА ГРУПАМИ КРОВІ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗЛОЯКІСНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ Автореферат 24 стр.
27819. Розподіл негемового заліза в організмі за даними спектроскопії електронного спінового резонансу Автореферат 23 стр.
27820. РОЗПОДІЛ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В СУДНОВІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ Автореферат 18 стр.
27821. РОЗПОДІЛ ТРАНСПОРТНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ ПО АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШЛЯХАХ ПРЯМУВАННЯ Автореферат 24 стр.
27822. РОЗПОДІЛЕНА САПР СХЕМОТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ GRID Автореферат 23 стр.
27823. РОЗПОДІЛИ РАНГІВ СЛАБКО- ТА СИЛЬНОЗАПОВНЕНИХ ВИПАДКОВИХ МАТРИЦЬ У ПОЛІ) Автореферат 15 стр.
27824. РОЗПОДІЛЬЧІ КАМЕРИ НОВОГО ТИПУ В СИСТЕМАХ ВОДОВІДВЕДЕННЯ Автореферат 19 стр.
27825. РОЗРАХУНКОВІ МОДЕЛІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ ПРИ ЇХ ЦИКЛІЧНІЙ КОНТАКТНІЙ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 55 стр.
27826. РОЗРАХУНКОВІ МОДЕЛІ ХВИЛЕЗАХИСНИХ ТА БЕРЕГОУКРІПНИХ СПОРУД МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ТА ВОДОСХОВИЩ Автореферат 29 стр.
27827. РОЗРАХУНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОЇ ПОВЕНІ У БАСЕЙНІ р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ Автореферат 21 стр.
27828. РОЗРАХУНКОВА МЕТОДИКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВЕСНЯНОГО СТОКУ В БАСЕЙНІ р.СЕЙМ Автореферат 28 стр.
27829. Розрахунковий метод оцінювання довговічності при динамічній повзучості оболонкових елементів конструкцій Автореферат 25 стр.
27830. РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ дослідження СПЕцІАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК Автореферат 18 стр.
27831. РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ НЕСУЧОЇ СИСТЕМИ ГОНОЧНИХ АВТОМОБІЛІВ Автореферат 20 стр.
27832. РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНий МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ будівельних КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 25 стр.
27833. Розрахунок несучих систем багатоповерхових будинків з урахуванням повзучості матеріалу Автореферат 17 стр.
27834. РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ, З УРАХУВАННЯМ ПОВНОЇ ДІАГРАМИ ДЕФОРМУВАННЯ БЕТОНУ Автореферат 18 стр.
27835. РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА СПОРУД З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОСТІ ЇХ ВЗАІЄМОДІЇ З ОСНОВОЮ Автореферат 40 стр.
27836. РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ КОСОЗІГНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ПОВНОЇ ДІАГРАМИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ БЕТОНУ Автореферат 20 стр.
27837. РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ КОМБІНОВАНИХ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 21 стр.
27838. Розрахунок напружень та коефіцієнтів інтенсивності у пластинчастих елементах конструкцій при контакті берегів дугових тріщин Автореферат 27 стр.
27839. РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ МЕТОДУ СЕЛЕКТИВНОЇ ІОНІЗАЦІЇ АТОМІВ СВІТЛОВИМ ТА ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОЛЕМ В ЗАДАЧАХ ЛАЗЕРНОГО ПОДІЛЕННЯ ІЗОТОПІВ Автореферат 28 стр.
27840. РОЗРАХУНОК ОСНОВ СТРІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ ЗА ДЕФОРМАЦІЯМИ З УРАХУВАННЯМ АНІЗОТРОПІЇ ГРУНТІВ Автореферат 17 стр.
27841. РОЗРАХУНОК ПОЛОГИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОБОЛОНОК В НЕЛІНІЙНІЙ ПОСТАНОВЦІ З УРАХУВАННЯМ ПОЧАТКОВИХ НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ Автореферат 22 стр.
27842. Розрахунок потенціалу міжатомної взаємодії І міжатомних кореляцій в кристалах З застосуванням псевдопотенціалів Автореферат 19 стр.
27843. РОЗРАХУНОК РАДІАЦІЙНИХ ТА АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНИХ АТОМІВ І БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ НА ПІДСТАВІ КВАНТОВО-ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ Автореферат 28 стр.
27844. РОЗРАХУНОК САМОНАПРУЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ТРИВАЛІ ДІЇ З УРАХУВАННЯМ ПОВЗУЧОСТІ БЕТОНУ Автореферат 18 стр.
27845. РОЗРАХУНОК СПЕКТРОСКОПІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ ТА КВАЗІМОЛЕКУЛ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ Автореферат 25 стр.
27846. РОЗРАХУНОК СТІЙКОСТІ ТА МІЦНОСТІ ОРТОТРОПНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК І СТРИЖНІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОПЕРЕЧНОГО ЗСУВУ ТА ОБТИСНЕННЯ Автореферат 19 стр.
27847. РОЗРАХУНОК СТІЙКОСТІ ТА МІЦНОСТІ ОРТОТРОПНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК І СТРИЖНІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОПЕРЕЧНОГО ЗСУВУ ТА ОБТИСНЕННЯ Автореферат 19 стр.
27848. РОЗРАХУНОК СТІН ТЕПЛОВИХ СПОРУД З УРАХУВАННЯМ ПОВЗУЧОСТІ КЛАДКИ Автореферат 18 стр.
27849. РОЗРАХУНОК ТА ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯДЕЯКИХ СТЕРЖНЬОВИХ СИСТЕМ,ЯКІ ФУНКЦІОНУЮТЬ В АГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 26 стр.
27850. РОЗРАХУНОК ТРАЄКТОРІЙ ТА ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ ВТОМНИХ ТРІЩИН У ПЛАСТИНЧАТИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 26 стр.
27851. РОЗРАХУНОК Тривимірних електричних полів в неоднорідних середовищах методом скінчеНних об’ємів Автореферат 43 стр.
27852. РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ВИХРОВИХ КЛАПАНІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕРТЯ ОБ СТІНКИ ВИХРОВОЇ КАМЕРИ Автореферат 23 стр.
27853. РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК поперечних коливань ЗАЛІЗНИЧНИХ екіпажів З УРАХУВАННЯМ ДВОТОЧКОВОГО КОНТАКТУВАННЯ КОЛІС ІЗ РЕЙКАМИ Автореферат 22 стр.
27854. РОЗРАХУНОК ШАРОВИХ ПЛАСТИН НА ЗГИНАЮЧЕ І СТИСКАЮЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 19 стр.
27855. РОЗРАХУНОК ШАРУВАТИХ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК І ПЛАСТИН НА ОСНОВІ ІТЕРАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ Автореферат 21 стр.
27856. Розрахунок ширини розкриття тріщин залізобетонних конструкцій З Урахуванням ефекту порушення суцільності Автореферат 21 стр.
27857. РОЗРИВИ АРТЕРІО-ВЕНОЗНИХ МАЛЬФОРМАЦІЙ ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ. КЛІНІКA, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ Автореферат 24 стр.
27858. Розробка iнформацiйнОЇ технологiЇ НЕЛІНІЙНОЇ РОБАСТНОЇ СПЛАЙН-ОБРОБКИ ДАНИХ В системІ монiторингу Автореферат 21 стр.
27859. РОЗРОБКА АНТИДЕСТРУКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ХІМІЧНОГО ЧИЩЕННЯ ВОВНЯНИХ ВИРОБІВ Автореферат 24 стр.
27860. Розробка засобів паралельного розв’язку систем лінійних рівнянь в САПР схемотехнічного моделювання Автореферат 13 стр.
27861. Розробка методик розрахунку осідань для фундаментів із кільцевою формою підошви Автореферат 21 стр.
27862. РОЗРОБКА МЕТОДУ КОНТАКТНОГО ТЕРМОПРОНИКНЕННЯ В ГЛИБИННІ НАДРА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ АВТОНОМНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 23 стр.
27863. РОЗРОБКА ПОЛІМЕРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ТКАНИН ПІГМЕНТАМИ Автореферат 23 стр.
27864. РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ СИНТЕТИЧНИХ НИТОК ПРИ ФОРМУВАННІ Автореферат 21 стр.
27865. Розробка СПЛАЙН технологiЇ ОБРОБКИ ЕКСПериментальних даних Автореферат 18 стр.
27866. РОЗРОБКА I ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРУЮЧОГО КОЛЕКТОРА З ВАКУУМОВАНИМИ ТЕПЛОПРИЙМАЧАМИ Автореферат 21 стр.
27867. РОЗРОБКА ЄВГЕНОМ СЛУЦЬКИМ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Автореферат 25 стр.
27868. РОЗРОБКА І АДАПТАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 23 стр.
27869. РОЗРОБКА І АПРОБАЦІЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСУ ОСІМЕНІННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Автореферат 26 стр.
27870. РОЗРОБКА І ВДОСКОНАЛЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТОВИХ І КОЛИВНИХ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 21 стр.
27871. РОЗРОБКА І ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАНУРЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ-ОБОЛОНОК Автореферат 25 стр.
27872. РОЗРОБКА І ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВИЛИВОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ З ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ Автореферат 28 стр.
27873. РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИБУХОВОЇ ВІДБІЙКИ СУЛЬФІДОВМІСНИХ ПОРІД В КАР’ЄРАХ Автореферат 26 стр.
27874. РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ВИСОКОМІЦНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ДЛЯ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ АВІАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
27875. РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКТУ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПЕРЕНАЛАГОДЖУВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ Автореферат 24 стр.
27876. РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ МАРГАНЦЕВОРУДНОГО АГЛОМЕРАТУ І ВИПЛАВКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФЕРОСИЛІКОМАРГАНЦЮ Автореферат 25 стр.
27877. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З ВЕКТОРНИМ ПОЛЕОРІЄНТОВАНИМ КЕРУВАННЯМ, БАГАТОМІРНИМИ КОВЗНИМИ РЕЖИМАМИ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ КООРДИНАТ Автореферат 25 стр.
27878. Розробка і дослідження векторних представлень інформації для задач пошуку і класифікації Автореферат 27 стр.
27879. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ НІТРАТІВ КАЛЬЦІЮ ТА АМОНІЮ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИБУХОВИХ матеріалів Автореферат 26 стр.
27880. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОМІРНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДВИГУНА СТІРЛІНГА НЕВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ Автореферат 23 стр.
27881. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОХ’ЯРУСНОГО БЕЗТРАНШЕЙНОГО УКЛАДАЧА ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ Автореферат 20 стр.
27882. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАЛОННИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БАЗІ АБСОЛЮТНИХ РАДІОМЕТРІВ Автореферат 29 стр.
27883. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПРЕСОРА КАСКАДНО-ТЕПЛОВОГО СТИСКУ ДЛЯ НАДДУВУ ЧОТИРИТАКТНОГО ДВИГУНА Автореферат 23 стр.
27884. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ РЕКТИФІКАЦІЇ Автореферат 17 стр.
27885. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ НЕПОВНОЗВ’ЯЗНИХ АСОЦІАТИВНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Автореферат 23 стр.
27886. Розробка і дослідження методів синтезу швидкодіючих пристроїв керування на ВІС Автореферат 21 стр.
27887. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ НАДІЙНОСТІ ПАРАЛЕЛЬНИХ НЕВІДНОВЛЮВАНИХ СТРУКТУР СИСТЕМ АВІОНІКИ Автореферат 15 стр.
27888. Розробка і дослідження методу визначення якісних характеристик металу на основі аналізу фрактальної розмірності його мікроструктури Автореферат 22 стр.
27889. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГАЗОТУРБІННОГО НАДДУВУ ЧОТИРИТАКТНОГО ТРИЦИЛІНДРОВОГО ДВИГУНА Автореферат 21 стр.
27890. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПОКРИТТІВ НА ЛОПАТКИ ГТД Автореферат 23 стр.
27891. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НАДВИСОКИМ ТИСКОМ Автореферат 21 стр.
27892. Розробка і застосування композиційних текстильно-допоміжних речовин для вибілювання бавовняних матеріалів Автореферат 23 стр.
27893. РОЗРОБКА І КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗУБОЯСНЕВИХ ЗАПОБІЖНИКІВ З МАТЕРІАЛУ “БОКСИЛ-Екстра” Автореферат 28 стр.
27894. РОЗРОБКА І ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОУДАРНИХ РОЗПУШУВАЧІВ ГРУНТУ Автореферат 18 стр.
27895. РОЗРОБКА І ОБГРУНТУВАННЯ СПОСОБІВ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ АНАСТОМОЗІВ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ (Експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 50 стр.
27896. РОЗРОБКА І ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СЕПАРАТОРА НАСІННЯ БАШТАННИХ КУЛЬТУР Автореферат 21 стр.
27897. розробка і обґрунтування елементів технології вирощування сої в рисовій сівозміні (для умов Краснознам’янської зрошувальної системи) Автореферат 23 стр.
27898. РОЗРОБКА І ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ТА МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ, ЩО ЧАСТО ХВОРІЮТЬ Автореферат 24 стр.
27899. РОЗРОБКА І ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИЙОМІВ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ВИНОГРАДУ Автореферат 26 стр.
27900. Розробка і стандартизація виробництва препаратів на основі комплексної переробки розторопші плямистої Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278  [279]  280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389