Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

27701. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН В СФЕРІ КУЛЬТУРИ І НАУКИ (1991-2005 рр.) Автореферат 31 стр.
27702. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ 20-30-х рр. ХХ ст. НА ЗАКАРПАТТІ (ПРОБЛЕМАТИКА ТА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ПОШУКИ) Автореферат 31 стр.
27703. Розвиток української народної хореографії у мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
27704. Розвиток українського наукового стилю 20 – 30-х років ХХ століття (на матеріалі науково-технічних текстів) Автореферат 27 стр.
27705. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРУП НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
27706. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В КАНАДІ (кінець ХІХ – ХХ ст.) Автореферат 55 стр.
27707. РОЗВИТОК УМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ І РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 30 стр.
27708. РОЗВИТОК УМІНЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Автореферат 30 стр.
27709. РОЗВИТОК УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДОВОДИТИ ТВЕРДЖЕННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ Автореферат 26 стр.
27710. Розвиток управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства на основі системного та стратегічного підходів Автореферат 27 стр.
27711. Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі Автореферат 30 стр.
27712. РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Автореферат 26 стр.
27713. Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців Автореферат 36 стр.
27714. РОЗВИТОК УРБАНІСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОГО СЕРЕДМІСТЯ У 2 ПОЛОВИНІ ХІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 23 стр.
27715. РОЗВИТОК УСВІДОМЛЕНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДОВІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ Автореферат 30 стр.
27716. РОЗВИТОК УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ Автореферат 27 стр.
27717. РОЗВИТОК ФІЗІОЛОГІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ В 40-60-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
27718. РОЗВИТОК ФІЗИКО-тЕХНІЧНИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ ВУЗЛІВ ГІРНИЧИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 46 стр.
27719. РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (на прикладі сили і витривалості) Автореферат 22 стр.
27720. РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ (1917-1930 рр.) Автореферат 31 стр.
27721. РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ПРАВА В ХХ СТ. (АНГЛО-САКСОНСЬКА ТРАДИЦІЯ) Автореферат 20 стр.
27722. РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ Автореферат 29 стр.
27723. РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
27724. РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 31 стр.
27725. РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
27726. РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК Автореферат 27 стр.
27727. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 29 стр.
27728. РОЗВИТОК ФЕРМЕРСТВА В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
27729. РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ Автореферат 41 стр.
27730. РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Автореферат 29 стр.
27731. РОЗВИТОК ФОНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ – ХVІІІ СТ. НА ТЛІ ПРАВОПИСНОЇ ТРАДИЦІЇ (на матеріалі житійно-повістевих пам’яток) Автореферат 25 стр.
27732. РОЗВИТОК ФОРМ І СПОСОБІВ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ У ВІЙНАХ У ЗОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ У 90-Х РОКАХ ХХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Автореферат 32 стр.
27733. РОЗВИТОК ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПРИМІСЬКІЙ ЗОНІ (на прикладі приміської зони м. Харкова) Автореферат 24 стр.
27734. РОЗВИТОК ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ Автореферат 30 стр.
27735. РОЗВИТОК ФОРМ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 27 стр.
27736. РОЗВИТОК ФОРМОУТВОРЕННЯ АРАБО-ІСЛАМСЬКОГО ІНТЕР'ЄРА (НА ПРИКЛАДІ АРХІТЕКТУРИ ЙОРДАНІЇ) Автореферат 23 стр.
27737. РОЗВИТОК ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНТУЇТИВНО- ПОЧУТТЄВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Автореферат 52 стр.
27738. РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (друга половина XIX – початок XX ст.) Автореферат 28 стр.
27739. РОЗВИТОК ХОРЕОГРАФІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 35 стр.
27740. розвиток художньо-творчого потенціалу молодших школярів у процесі образотворчої діяльності Автореферат 30 стр.
27741. РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ (друга половина ХIХ – 30-і роки ХХ ст. ) Автореферат 28 стр.
27742. Розвиток художньої освіти на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Автореферат 30 стр.
27743. РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ У ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ І УКРАЇНИ В 90-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА). Автореферат 30 стр.
27744. РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОГО СПРИЙМАННЯ ЕПІЧНОГО ТВОРУ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 24 стр.
27745. РОЗВИТОК ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 25 стр.
27746. РОЗВИТОК ЦЕРКОВНОЇ АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЙНИЦТВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 23 стр.
27747. РОЗВИТОК ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ Автореферат 59 стр.
27748. РОЗВИТОК ЧИСЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ АНАЛІЗУ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВІ МЕТОДУ БАЗИСНИХ МАТРИЦЬ Автореферат 22 стр.
27749. РОЗВИТОК ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРУЖНИХ ТІЛАХ Автореферат 20 стр.
27750. Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
27751. РОЗВИТОК Я-КОНЦЕПЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Автореферат 30 стр.
27752. РОЗВИТОК, СТАНОВЛЕННЯ ТА ВІДМІННОСТІ В БУДОВІ СТІНОК ПАЗУХ ТВЕРДОЇ ОБОЛОНКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ В ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 50 стр.
27753. РОЗВ’ЯЗАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ В ДИСКРЕТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕТОДАМИ ВИВЕДЕННЯ ЗА АНАЛОГІЄЮ Автореферат 28 стр.
27754. розв’язання Групових конфліктних ситуацій на довільних маршрутах в умовах гарантованого рівня безпеки польотів Автореферат 21 стр.
27755. РОЗВ’ЯЗАННЯ ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧ СТАТИКИ КОНІЧНИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ НА ОСНОВІ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДИСКРЕТНИМИ РЯДАМИ ФУР’Є Автореферат 18 стр.
27756. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ Ізоморфізму та знаходження хроматичного числа на числових графах Автореферат 21 стр.
27757. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЧИСЛОВИХ графів ТА ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ПОБУДОВИ НА НИХ ЕФЕКТИВНИХ АЛГОРИТМІВ Автореферат 23 стр.
27758. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ В ПЛАНІ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ НА ОСНОВІ СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ Автореферат 18 стр.
27759. РОЗВ’ЯЗАННЯ ОСНОВНИХ ТА МІШАНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ БАГАТОШАРОВИХ ОСНОВ Автореферат 22 стр.
27760. РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ГРАНИЧНИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ БАГАТОШАРОВИХ ПЛИТ ЗА ДОПОМОГОЮ РЯДІВ Автореферат 17 стр.
27761. РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОМИСЛОВО-ГЕОФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДАМИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ Автореферат 31 стр.
27762. РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОСТОРОВИХ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ НЕВІДОМИХ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЕЙ КОНТАКТУ Автореферат 26 стр.
27763. РОЗВ’ЯЗКИ ДВОХТОЧКОВИХ І КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Автореферат 8 стр.
27764. РОЗВ’ЯЗНІСТЬ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ГОЛОВНОГО ТИПУ ВИCОКОГО ПОРЯДКУ В КРУЗІ Автореферат 22 стр.
27765. РОЗВ’ЯЗНІСТЬ ПОЧАТКОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПОЗИТИВНИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 16 стр.
27766. РОЗВ’ЯЗОК ДВОВИМІРНИХ ГРАНИЧНИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПЛАСТИЧНОСТІ, ЩО ВРАХОВУЄ МІКРОДЕФОРМАЦІЇ, ПРИ СКЛАДНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 17 стр.
27767. РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧ ПОВЗУЧОСТІ ТОНКИХ ОБОЛОНОК З УРАХУВАННЯМ ПОШКОДЖУВАНОСТІ, ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ ТА ЗСУВУ Автореферат 23 стр.
27768. РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧ СТІЙКОСТІ ПЛАСТИН ПРИ НЕОДНОРІДНОМУ ДОКРИТИЧНОМУ СТАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ R-ФУНКЦІЙ Автореферат 20 стр.
27769. РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧ СТІЙКОСТІ ПЛАСТИН ПРИ НЕОДНОРІДНОМУ ДОКРИТИЧНОМУ СТАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ R-ФУНКЦІЙ Автореферат 20 стр.
27770. РОЗВ’ЯЗОК ПРЯМИХ ТА ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ІНДУКЦІЙНОГО КАРОТАЖУ МЕТОДОМ ІНТЕГРАЛЬНИХ (ПОВНИХ) СТРУМІВ Автореферат 25 стр.
27771. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛОСКИХ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ МЕТОДОМ R-ФУНКЦІЙ НА БАЗІ ВАРІАЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ РЕЙССНЕРА Автореферат 22 стр.
27772. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧНИМИ СПОСОБАМИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Автореферат 29 стр.
27773. РОЗГЛЯД АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Автореферат 28 стр.
27774. РОЗДІЛЕНО-СУМІСНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І ФОРМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
27775. РОЗДІЛЯЮЧІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В АЛГЕБРІ І ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ Автореферат 13 стр.
27776. РОЗДІЛЯЮЧЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ І КВАДРАТИЧНІ ДИФЕРЕНЦІАЛИ В ГЕОМЕТРИЧНІЙ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ Автореферат 17 стр.
27777. РОЗКЛАДНІСть ГРУП та однорідних просторів Автореферат 16 стр.
27778. розкол в українському православ'ї у 1921-1930 рр. (на матеріалах Півдня України) Автореферат 27 стр.
27779. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у ХVIII ст.: історико-демографічний аналіз Автореферат 51 стр.
27780. РОЗЛАДИ ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТОМ СИЛЛАРДОМ-П ПРИ ДИФТЕРІЇ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
27781. РОЗЛАДИ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ В ПОЧАТКОВОМУ ПЕРІОДІ ВИБУХОВОЇ ШАХТНОЇ ТРАВМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 25 стр.
27782. РОЗЛАДИ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ. Автореферат 41 стр.
27783. РОЗМІР ТА ЧАСТОТА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художньої прози та публіцистики) Автореферат 30 стр.
27784. РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ВЗАЄМНОЇ ДИФУЗІЇ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ Автореферат 45 стр.
27785. РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ В ТОНКИХ ШАРАХ ТВЕРДИХ ТІЛ Автореферат 18 стр.
27786. РОЗМІРНА ОБРОБКА ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ ЛИСТОВИХ ДЕТАЛЕЙ Автореферат 25 стр.
27787. РОЗМІРНИХ ЕФЕКТІВ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ТЕЛУРИДУ СВИНЦЮ Автореферат 21 стр.
27788. РОЗМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ НА НАМИВНИХ ТЕРИТОРІЯХ ВІДНОСНО ДИНАМІКИ ПІДЗЕМНИХ ВОД Автореферат 27 стр.
27789. РОЗМІЩЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ПІСЛЯ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ, СИСТЕМ ДОБРИВ І ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ЇЇ ПРОДУКТИВНІСТЬ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
27790. РОЗМІЩЕННЯ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ ПОЖЕЖІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Автореферат 23 стр.
27791. РОЗМАЇТТЯ ґрунтової мезофауни центральної заплави р. Самара В УМОВАХ штучного ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА Автореферат 28 стр.
27792. РОЗМЕЖУВАННЯ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ МІЖ ПРИБЕРЕЖНИМИ ДЕРЖАВАМИ У МІЖНАРОДНОМУ МОРСЬКОМУ ПРАВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 26 стр.
27793. РОЗМЕЖУВАННЯ ЯВИЩ ПОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ ОМОНІМІЇ ТА ПОЛІСЕМІЇ ( СЛОВНИКОВИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 30 стр.
27794. РОЗПІЗНАВАННЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УТВОРЕНЬ БОРТОВИМИ МЕТЕОНАВІГАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ ЗА ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВІДБИТИХ СИГНАЛІВ Автореферат 29 стр.
27795. РОЗПАДНІ НЕСТАЛОСТІ ПЛАЗМИ В ПОЛІ ПОТУЖНОЇ НЕОДНОРІДНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ НАКАЧКИ В ІОННОМУ ЦИКЛОТРОННОМУ ТА НИЖНЬОГІБРИДНОМУ ІНТЕРВАЛАХ ЧАСТОТ Автореферат 20 стр.
27796. РОЗПИЛЕННЯ та МОДИФІКАЦІЯ ПОВЕРХНІ ПЛІВОК ВОЛЬФРАМУ ПРИ ОПРОМІНЕННІ ПУЧКАМИ ІОНІВ ДЕЙТЕРІЮ та ВУГЛЕЦЮ Автореферат 22 стр.
27797. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ, СПЕКТР ПАТОЛОГІЇ, ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХЛАМІДІЙНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 29 стр.
27798. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ, ТЯЖКІСТЬ, МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ І ПРОФІЛАКТИКА ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВИХ КРОВОВИЛИВІВ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 21 стр.
27799. РОЗПОВСЮДЖЕНИЙ РАК ПРЯМОЇ КИШКИ. ШЛЯХИ ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ЛIКУВАННЯ Автореферат 47 стр.
27800. Розповсюдження і клінічні прояви лямбліозу у жителів Харківської області Автореферат 35 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277  [278]  279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389