Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

2701. БІОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСУ В СВИНЕЙ Автореферат 46 стр.
2702. бІОХІМІЧНІ ТА БІОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЖОВЧІ ПРИ ДИСКІНЕТИЧНИХ ПОРУШЕННЯХ ТА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ Автореферат 28 стр.
2703. БІОХІМІЧНІ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИН ЕРИТРОНУ ТА ТРОМБОЦИТІВ ПРИ ІНСУЛІНЗАЛЕЖНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ Автореферат 24 стр.
2704. БІОХІМІЧНІ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ КОНСЕРВОВАНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ ПРИ ПОЗИТИВНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ Автореферат 50 стр.
2705. Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу у нирках Автореферат 22 стр.
2706. БІОХІМІЧНЕ ТА КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ РЕПАРАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ОСНОВІ ФОСФОЛІПІДІВ МОЛОКА ПРИ ЕНТЕРОПАТОЛОГІЇ ТЕЛЯТ Автореферат 62 стр.
2707. БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС І ПРОДУКТИВНІСТЬ НОРОК ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ "ХУТРОВІТ ПЛЮС" Автореферат 25 стр.
2708. БІОЦЕНОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМІНУЮЧИХ БАКТЕРІЙ РИЗОСФЕРИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Автореферат 28 стр.
2709. Біоценотичне обгрунтування інтегрованого захисту плодового саду від шкідників в Лісостепу України Автореферат 70 стр.
2710. БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 РР.) Автореферат 26 стр.
2711. БІФУРКАЦІЇ ТА СТІЙКІСТЬ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ ДЕФОРМІВНИХ СИСТЕМ Автореферат 38 стр.
2712. БІФУРКАЦІЇ ТА СТІЙКІСТЬ СТАНІВ РІВНОВАГИ СИСТЕМ ПОСЛІДОВНО З’ЄДНАНИХ МАЯТНИКІВ ПІД ДІЄЮ СЛІДКУЮЧОЇ СИЛИ Автореферат 18 стр.
2713. БІШУБЕРТІВСЬКІ БАГАТОВИДИ Автореферат 20 стр.
2714. БАБЕЗІОЗ СОБАК (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ) Автореферат 55 стр.
2715. БАГАТОАЛЬТЕРНАТИВНІ ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 18 стр.
2716. БАГАТОАСПЕКТНИЙ МЕТОД ТА АЛГОРИТМИ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕСТІВ КОМБІНОВАНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 22 стр.
2717. Багатовимірна класична і квантова космологія Автореферат 21 стр.
2718. БАГАТОВИМІРНЕ ЦИФРОВЕ УПРАВЛІННЯ БАРАБАННИМИ ПАРОГЕНЕРАТОРАМИ Автореферат 21 стр.
2719. БАГАТОЕЛЕМЕНТНІ БОЛОМЕТРИЧНІ ІЧ ДЕТЕКТОРИ ЗІ СКАНУВАННЯМ НА ОСНОВІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКІВ Автореферат 29 стр.
2720. БАГАТОЕТАПНА РОБАСНА АДАПТИВНА ФІЛЬТРАЦІЯ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ Автореферат 28 стр.
2721. Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові Автореферат 32 стр.
2722. БАГАТОКАНАЛЬНІ АКТИВНІ ФІЛЬТРИ З ЗВОРОТНИМІ ЗВ’ЯЗКАМИ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ Автореферат 16 стр.
2723. БАГАТОКАНАЛЬНІ АПАРАТНО-ОРІЄНТОВАНІ ПРОЦЕСОРИ СИМЕТРИЧНОГО БЛОКОВОГО ШИФРУВАННЯ Автореферат 29 стр.
2724. БАГАТОКАНАЛЬНІ БАГАТОЧАСТОТНІ КВАРЦОВІ ГЕНЕРАТОРИ ЗІ СКОРОЧЕНИМ ЧАСОМ ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛИВАНЬ Автореферат 18 стр.
2725. БАГАТОКАНАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ФОРМАТІВ СТИСНЕНИХ МОВНИХ СИГНАЛІВ Автореферат 28 стр.
2726. БАГАТОКАНАЛЬНІ МЕРЕЖІ ДЖЕКСОНА З КЕРОВАНИМ ДЖЕРЕЛОМ ВИМОГ Автореферат 16 стр.
2727. БАГАТОКАНАЛЬНІ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У СХЕМІ УСЕРЕДНЕННЯ ТА ДИФУЗІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ Автореферат 15 стр.
2728. БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ВІДЦЕНТРОВИЙ ЗОЛОПИЛОВЛОВЛЮВАЧ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Автореферат 23 стр.
2729. БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ЦЕМЕНТИ З МЕХАНО-ХІМІЧНОЮ АКТИВАЦІЄЮ ДЛЯ ЖАРОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 29 стр.
2730. Багатокомпонентні напівпровідникові тверді розчини АIIВVI та фотоприймачі на їхній основі Автореферат 43 стр.
2731. БАГАТОКОМПОНЕНТНе КАМ'ЯНОВУГІЛЬНе В'ЯЖУЧе З ШИРОКИМ ІНТЕРВАЛОМ ПЛАСТИЧНОСТІ Автореферат 24 стр.
2732. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ У ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ Автореферат 24 стр.
2733. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ “ДУГОВА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА ПІЧ - ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА МЕРЕЖА” Автореферат 52 стр.
2734. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВ ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НА СУЧАСНІ ХОЛОДИЛЬНІ АГЕНТИ Автореферат 24 стр.
2735. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИРОДНИХ РОБОЧИХ ТІЛ Автореферат 24 стр.
2736. багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій Автореферат 46 стр.
2737. БАГАТОМІРНІСТЬ РОЛЬОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 48 стр.
2738. БАГАТОМІСНА АСОЦІАТИВНІСТЬ І ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЮ ГРУПОЇДИ Автореферат 23 стр.
2739. Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантаженні Автореферат 23 стр.
2740. БАГАТОПАРАМЕТРИЧНІ ДИСИПАТИВНІ ЛІНІЙНІ СТАЦІОНАРНІ ДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ РОЗСІЯННЯ (ДИСКРЕТНИЙ ВИПАДОК) Автореферат 19 стр.
2741. БАГАТОПАРАМЕТРИЧНІ КОЕФІЦІЄНТНІ ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РІВНЯНЬ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ Автореферат 15 стр.
2742. БАГАТОПараметричний синтез машинобудівних конструкцій Автореферат 39 стр.
2743. багатОПАРАМЕТРОВІ РіЗНицеві ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ МЕТОДИ ТА Пристрої ДЛЯ КОНТРОЛЮ МАТЕРИАЛіВ І ВИробів Автореферат 21 стр.
2744. БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ВИХОРОСТРУМОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИХ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ Автореферат 21 стр.
2745. БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МЕТОД ТА ПЕРЕТВОРЮВАЧ, ЗАСНОВАНИЙ НА КОМП’ЮТЕРНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ ФУНКЦІЯХ ПЕРЕТВОРЕННЯ Автореферат 21 стр.
2746. БАГАТОРІВНЕВІ ЗАДАЧІ ПЕРЕНОСУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА СОНЯЧНОЇ І ЗОРЯНОЇ АТМОСФЕР Автореферат 39 стр.
2747. БАГАТОРІВНЕВІ ЙМОВІРНІСНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 25 стр.
2748. БАГАТОРІВНЕВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКРІЗНА МОДЕЛЬСТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 21 стр.
2749. БАГАТОРІВНЕВА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 36 стр.
2750. БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ РЕАЛІЗАЦІЙ ФЛОУСПІРОМЕТРІВ, ЗАСНОВАНА НА КРИТЕРІЯХ ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Автореферат 20 стр.
2751. Багаторівнева системаприйняття інвестиційних рішень як основауправління науково-технічним прогресом Автореферат 25 стр.
2752. БАГАТОРІВНЕВЕ УПРАВЛІННЯ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ приготУВАННЯ БЕТОННОЇ сУМІШІСпеціальність 05.13.07 Автоматизація технологічних процесів Автореферат 17 стр.
2753. БАГАТОРІВНЕВИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕФОРМАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПАРАМЕТРІВ СТРУКТУРИ АЛЮМІНІЮ, НІКЕЛЮ ТА ДЕЯКИХ ЖАРОМІЦНИХ СТАЛЕЙ Автореферат 26 стр.
2754. Багаторічні зміни угруповання мезозоопланктону Севастопольської бухти. Автореферат 30 стр.
2755. БАГАТОСТУПЕНЕВА ТЕРМОПЕРЕРОБКА ТВЕРДОГО ПАЛИВА. ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ БУРОГО ВУГІЛЛЯ Автореферат 29 стр.
2756. БАГАТОТОЧКОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ТА РІВНЯНЬ, НЕ РОЗВ’ЯЗАНИХ ВІДНОСНО СТАРШОЇ ПОХІДНОЇ Автореферат 14 стр.
2757. БАГАТОТОЧКОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ТА ПСЕВДОДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ Автореферат 18 стр.
2758. БАГАТОФАКТОРНА МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ У СЕКТОРІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ Автореферат 26 стр.
2759. Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж Автореферат 43 стр.
2760. БАГАТОФАКТОРНА ОЦІНКА ТА НОРМУВАННЯ паливної економічності ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ Автореферат 20 стр.
2761. БАГАТОФАКТОРНА СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЇ, ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ І КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФАРКТУ МІОКАРДУ Автореферат 43 стр.
2762. БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я ТА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
2763. БАГАТОФОТОННІ ЕФЕКТИВНІ ВЗАЄМОДІЇ В ГУСТОМУ ФЕРМІОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 15 стр.
2764. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИЧНІ ЗОННІ ПРИСТРОЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБАХ Автореферат 22 стр.
2765. багатофункціональні Рідкокристалічні сенсори фізичних величин Автореферат 21 стр.
2766. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИПАРНИХ УСТАНОВОК Автореферат 38 стр.
2767. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ ЕЛЕМЕНТ З ПЛІВКАМИ ЛЕНГМЮРА-БЛОДЖЕТТ НА ЕЛЕКТРОДІ Автореферат 32 стр.
2768. багатофункціональний метод неруйнівного експрес контролю стану поверхні твердих тіл Автореферат 19 стр.
2769. БАГАТОХВИЛЬОВА Х-ПРОМЕНЕВА ДИФРАКТОМЕТРІЯ РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛІВ Автореферат 24 стр.
2770. БАГАТОХВИЛЬОВЕ АНОМАЛЬНЕ ПРОХОДЖЕННЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ В ОДНОМІРНОДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛАХ СПОЛУК А3В5 Автореферат 22 стр.
2771. БАГАТОЧАСТИНКОВІ ДЕФОРМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ У СПЛАВАХ ЗАМІЩЕННЯ З АТОМНИМ РОЗМІРНИМ НЕСПІВПАДІННЯМ Автореферат 22 стр.
2772. БАГАТОШАРОВИЙ ОПТИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НА ОСНОВІ ЕФЕКТУ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ В ТОНКІЙ ПЛІВЦІ ЗОЛОТА Автореферат 24 стр.
2773. Баденій-ранньосарматський етап еволюціЇ рослинного покриву і клімату Закарпаття Автореферат 16 стр.
2774. БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 48 стр.
2775. БАЗИСНИЙ ПІДХІД В ТЕОРІЇ ФЕРМІ-СИСТЕМ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Автореферат 18 стр.
2776. базова технічна підготовка гімнастів на перекладині Автореферат 27 стр.
2777. БАКТЕРІАЛЬНИЙ НЕКРОЗ І ПОЧОРНІННЯ ДЕРЕВИНИ ВИНОГРАДУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
2778. БАКТЕРІАЛЬНИЙ ОПІК І НЕКРОЗ ГРУШІ ТА ЯБЛУНІ, ЕКОЛОГІЧНІ НІШІ ЇХНІХ ЗБУДНИКІВ Автореферат 21 стр.
2779. БАКТЕРІАЛЬНИЙ ОПІК ПЛОДОВИХ: РЕЗЕРВАЦІЯ, ПРОГНОЗ ТА ЗАСОБИ ОБМЕЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ Автореферат 25 стр.
2780. БАКТЕРІАЛЬНИЙ РАК ВИНОГРАДУ (ДІАГНОСТИКА ТА ПОШИРЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ) Автореферат 23 стр.
2781. БАКТЕРІОСТАТИЧНА АКТИВНІСТЬ КРОВІ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИХ ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ Автореферат 30 стр.
2782. БАКТЕРІОЦИНОГЕННІ І ПРОБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТОБАЦИЛ Автореферат 27 стр.
2783. Балада й специфіка її перетворення у західноєвропейському музичному романтизмі Автореферат 24 стр.
2784. Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області) Автореферат 30 стр.
2785. БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРУЮЧИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ Автореферат 30 стр.
2786. БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО І СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СЦЕНІЧНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 10-30-х років ХХ століття Автореферат 23 стр.
2787. Балканська політика Росії 1908-1913 рр. Автореферат 26 стр.
2788. БАЛКИ З ТОНКОЮ ПОПЕРЕЧНО ГОФРОВАНОЮ СТІНКОЮ ПРИ ДІЇ СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 22 стр.
2789. БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ПЕРЕДКАРПАТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА Автореферат 26 стр.
2790. БАНДИТИЗМ: КРИМІНОЛОГІЧНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 28 стр.
2791. БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО ЯК КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ СУЧАСНОСТІ Автореферат 26 стр.
2792. Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації Автореферат 28 стр.
2793. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 24 стр.
2794. БАНКІВСЬКА ЛІКВІДНІСТЬ: ОЦІНКА, РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ Автореферат 28 стр.
2795. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА У МЕХАНІЗМІ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 33 стр.
2796. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ РОЗВИТКУ Автореферат 23 стр.
2797. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА В ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Автореферат 32 стр.
2798. БАНКІВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 32 стр.
2799. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Автореферат 23 стр.
2800. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  [28]  29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389