Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

26701. РЕЗУЛЬТАТИ 5-РIЧНОГО АМБУЛАТОРНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЛIКВIДАТОРIВ НАСЛIДКIВ АВАРIЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКIЙ АЕС Автореферат 28 стр.
26702. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОНЯЧНОЇ ХРОМОСФЕРИ В ЛІНІЯХ ГЕЛІЮ D3 ТА 1083 НМ Автореферат 24 стр.
26703. РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ КСЕНОАВТООСТЕОПЛАСТИКИ ПІСЛЯЕКСТРАКЦІЙНИХ ЗУБНИХ ЛУНОК ПРИ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 25 стр.
26704. РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ДИСКОГЕННИХ ПОПЕРЕКОВИХ РАДИКУЛОПАТІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАЛОІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАНЬ Автореферат 29 стр.
26705. РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ АТОНІЇ ШЛУНКА Автореферат 24 стр.
26706. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОЗВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ЛІНІЯМИ І РОДИНАМИ Автореферат 25 стр.
26707. результативність функціонування суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування на основі впровадження КОРПОРАТИВНої КУЛЬТУРи Автореферат 28 стр.
26708. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Автореферат 30 стр.
26709. Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств (на прикладі взуттєвого виробництва) Автореферат 27 стр.
26710. Реклама в пресі Польського Королівства і Східної Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 56 стр.
26711. РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 34 стр.
26712. РЕКЛАМА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ Автореферат 43 стр.
26713. РЕКЛАМНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 26 стр.
26714. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 20 стр.
26715. Рекомбінаційні процеси та електрофізичні властивості низькорозмірних систем на основі дийодиду свинцю і кисневмісних сполук цинку Автореферат 29 стр.
26716. РЕКОМБІНАЦІЙНІ, ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ І ФОТОХІМІЧНІ ЯВИЩА В ШИРОКОЗОННИХ ШАРУВАТИХ КРИСТАЛАХ І СТРУКТУРАХ, ЗУМОВЛЕНІ СКЛАДНИМИ ДЕФЕКТАМИ ПРИ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗБУДЖЕННЯХ Автореферат 57 стр.
26717. РЕКОНСТРУКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ДЕФЕКТАХ І ВИВИХАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СТЕРЖНЕВИХ АПАРАТІВ Автореферат 22 стр.
26718. РЕКОНСТРУКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ НА ДЕФОРМАЦІЮ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА З ПОРУШЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ Автореферат 31 стр.
26719. РЕКОНСТРУКТИВНА РЕФЛЕКСІЯ В ФІЛОСОФІЇ НАУКИ Автореферат 42 стр.
26720. Реконструктивна хірургія післяопераційних гриж черевної стінки Автореферат 52 стр.
26721. РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ ХРЕБТА З ВИКОРИСТАННЯМ ГІДРОКСИЛАПАТИТНОЇ КЕРАМІКИ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 42 стр.
26722. РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНІ ОПЕРАЦІЇ З ТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ЕМБРІОНАЛЬНОЇ МОЗКОВОЇ ТКАНИНИ ЛЮДИНИ ПРИ ТЯЖКІЙ СПИННОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ Автореферат 20 стр.
26723. РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ВИДАЛЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-АКТИВНИХ ВІДДІЛІВ ТОВСТОЇ КИШКИ Автореферат 65 стр.
26724. РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ З МІСЦЕВО-РОЗПОВСЮДЖЕНИМИ ФОРМАМИ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 53 стр.
26725. РЕКОНСТРУКЦІЯ І АНАЛІЗ ПРИБЕРЕЖНИХ МОРСЬКИХ ТЕЧІЙ НА ОСНОВІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ГЕЛЬМГОЛЬЦА Автореферат 24 стр.
26726. РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХІДНОГО ТРАКТУ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ ОПЕРАЦІЇ РОССА Автореферат 27 стр.
26727. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НА ОСНОВІ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ЇХ МОНІТОРИНГУ тА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Автореферат 22 стр.
26728. РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОВЕРХОНЬ В ПРОСТОРІ ЗА НЕВПОРЯДКОВАНИМИ ДАНИМИ АЕРОЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 26 стр.
26729. РЕКОНСТРУКЦІЯ РАДІОЗОБРАЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ СКЛАДНОЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОЛЯ РОЗСІЯННЯ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНИХ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ Автореферат 49 стр.
26730. РЕКОНСТРУКЦІЯ УМОВ КАРБОНОВОГО ТОРФОНакопичення за ПАЛіНОЛОГіЧними та вУГЛЕПЕТРОГрафічними ДАНИМи (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ) Автореферат 30 стр.
26731. РЕКОНФІГУРОВАНІ ПРОЦЕСОРИ СТИСКУ ПОТОКІВ ДАНИХ Автореферат 25 стр.
26732. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЇХ ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 25 стр.
26733. РЕКРЕАЦІЙНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ЗАПОВІДНИХ ЛІСАХ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ Автореферат 26 стр.
26734. РЕКРЕАЦІЙНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ЗАПОВІДНИХ ЛІСАХ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ Автореферат 26 стр.
26735. РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕОСИСТЕМ ГОРГАН Автореферат 26 стр.
26736. РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТРУКТУРА ТА СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 24 стр.
26737. РЕКУРЕНТНА СЕЛЕКЦІЯ НА ВИСОКУ КОМБІНАЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ ЗЕРНА В ПОЛІПШЕНИХ СИНТЕТИЧНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ КУКУРУДЗИ ПЛАЗМ ЛАНКАСТЕР ТА АЙОДЕНТ Автореферат 30 стр.
26738. Релігієзнавство в професійній підготовці студентів педагогічного коледжу Автореферат 34 стр.
26739. РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУМЦІ XI - XV СТОЛІТЬ. Автореферат 32 стр.
26740. РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ СОВІСТІ Й ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
26741. РЕЛІГІЙНІ КОНФЕСІЇ УКРАЇНИ (кінець 80-х – 90-і роки ХХ століття) Автореферат 37 стр.
26742. РЕЛІГІЙНІ КОНФЛІКТИ В ПЕРЕХІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУСПІЛЬСТВАХ: ПРИРОДА, ДИНАМІКА, ВПЛИВ НА РЕЛІГІЙНО-СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ Автореферат 46 стр.
26743. РЕЛІГІЙНІ КОНФЛІКТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
26744. РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Автореферат 25 стр.
26745. РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ У 1953–1964 РОКАХ (на матеріалах західних областей) Автореферат 32 стр.
26746. релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану Автореферат 36 стр.
26747. Релігійна громада: сутність та її історичні форми Автореферат 25 стр.
26748. РЕЛІГІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ Автореферат 31 стр.
26749. РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ І РЕЛІГІЙНІ ПРАКТИКИ НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ Автореферат 24 стр.
26750. РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА В КОНТЕКСТІ СВІТОГЛЯДНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНИ) Автореферат 28 стр.
26751. релігійнА сферА обласного РЕґІОНУ: трансформаціЯ І територіальнА організаціЯ (на матеріалах Львівської області) Автореферат 27 стр.
26752. РЕЛІГІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ: ГЕНЕЗА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 26 стр.
26753. РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (60-ТІ РОКИ ХІХ СТ. – 30-ТІ РОКИ ХХ СТ.) Автореферат 30 стр.
26754. релігійне сектантство в харківській губернії (1861-1917 рр.) Автореферат 32 стр.
26755. РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР У КОНТЕКСТІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XV ст.) Автореферат 29 стр.
26756. Релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічна сутність та форми прояву Автореферат 24 стр.
26757. РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ Автореферат 28 стр.
26758. РЕЛІГІЙНО - МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ- ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 33 стр.
26759. РЕЛІГІЙНО-ДУХОВНИЙ ДИСКУРС ЖІНОЧОЇ ПОЕЗІЇ 60-х РОКІВ ХХ ст. (на матеріалі творів Емми Андієвської, Анни-Марії Голод, Ірини Жиленко, Зореслави Коваль, Ліни Костенко і Марти Мельничук-Оберраух) Автореферат 33 стр.
26760. РЕЛІГІЙНО-МОРАЛЬНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ЗБІРЦІ “ВІХИ” І СУЧАСНІСТЬ Автореферат 27 стр.
26761. РЕЛІГІЙНО-ОСВІТЯНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ У СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОМУ РЕГІОНІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. Автореферат 36 стр.
26762. РЕЛІГІЙНО-СВІТОГЛЯДНІ ІДЕЇ В ДАВНЬОРУСЬКИХ ЗБІРКАХ АФОРИЗМІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ РЕДАКЦІЙ “БДЖОЛИ”) Автореферат 30 стр.
26763. Релігійно-філософська проблематика та її художнє втілення в англійському романі 1950-70-х років Автореферат 29 стр.
26764. РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ СВІТОГЛЯД В. ЕКЗЕМПЛЯРСЬКОГО Автореферат 27 стр.
26765. РЕЛІГІЙНО–КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ К. Г. ЮНГА Автореферат 25 стр.
26766. РЕЛІГІЯ І АРМІЯ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОВІДНОСИН) Автореферат 32 стр.
26767. РЕЛІГІЯ І АТЕЇЗМ У АКСІОЛОГІЧНИХ ВИМІРАХ РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХСТ.) Автореферат 28 стр.
26768. РЕЛІГІЯ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 22 стр.
26769. РЕЛІГІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
26770. РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ФУНКЦІОНУЮЧИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 49 стр.
26771. РЕЛІГІЯ ЯК ФЕНОМЕН УНІВЕРСУМУ КУЛЬТУРИ: ХРИСТИЯНСЬКИЙ КОНТЕКСТ Автореферат 50 стр.
26772. РЕЛІКТИ КУЛЬТУ ВОГНЮ У СВІТОГЛЯДІ, ЗВИЧАЯХ І ТРАДИЦІЯХ УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ ХIX – ХХ СТ. Автореферат 24 стр.
26773. РЕЛАКСАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІОННО-ІМПЛАНТОВАНИХ МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ФЕРИТ-ГРАНАТОВИХ ПЛІВКАХ Автореферат 25 стр.
26774. РЕЛАКСАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ПОДВІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ШАРИ НА МЕЖІ ПОДІЛУ ЕЛЕКТРОД- РІДКИЙ ДІЕЛЕКТРИК Автореферат 40 стр.
26775. Релаксація ентальпії в циклах охолодження/нагрівання термопластичних нанокомпозитів на основі поліпропілену та поліаміду-6 Автореферат 23 стр.
26776. РЕЛАКСАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 26 стр.
26777. РЕЛАПАРОТОМІЇ ПРИ АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧАХ (причини, прогнозування, профілактика та реабілітація) Автореферат 38 стр.
26778. РЕЛАПАРОТОМІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА ОРГАНАХ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ Автореферат 60 стр.
26779. РЕЛЯТИВІСТИЧНІ ЕФЕКТИ В СИСТЕМІ ДВОХ НУКЛОНІВ З ПРЯМОЮ ПОТЕНЦІАЛЬНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ Автореферат 23 стр.
26780. РЕЛЯТИВІСТСЬКІ УДАРНІ ХВИЛІ В ОБОЛОНКАХ ГІПЕРНОВИХ ЗІР Автореферат 18 стр.
26781. РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ РОЗРАХУНОК СИЛ ЕЛЕКТРОН-ІОННИХ ЗІТКНЕНЬ ДЛЯ БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ У ПЛАЗМІ Автореферат 29 стр.
26782. РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ РОЗРАХУНОК СПЕКТРІВ ВАЖКИХ ІОНІВ З УРАХУВАННЯМ ЯДЕРНИХ ТА КВАНТОВО-ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ЕФЕКТІВ Автореферат 28 стр.
26783. РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ДІЕЛЕКТРОННИХ САТЕЛІТІВ СПЕКТРАЛЬНИХ ЛІНІЙ БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ Автореферат 25 стр.
26784. РЕЛЯЦІЙНА КЛАСТЕРНА СЕГМЕНТАЦІЯ НАПІВТОНОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 24 стр.
26785. РЕМІСНИЧЕ ТА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКЕ ВИРОБНИЦТВА В МІСТАХ І МІСТЕЧКАХ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ ст.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Автореферат 29 стр.
26786. РЕМЕДІАЦІЯ ЗАБРУДНЕНОГО ХЛОРОРГАНІЧНИМИ ПЕСТИЦИДАМИ ҐРУНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛУЖНИХ АГЕНТІВ Автореферат 25 стр.
26787. Ремесла та промисли сільського населення Середнього Подніпров`я в ІХ-ХІІІ ст. Автореферат 28 стр.
26788. РЕМОДЕЛЮВАННЯ І ДИСФУНКЦІЯ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ І КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ХРОНІЧНОГО ЛЕГЕНЕВОГО СЕРЦЯ Автореферат 26 стр.
26789. РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА І ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ НА ЕТАПАХ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМ ТА ЗАПАЛЬНИМ УРАЖЕННЯМ МІОКАРДА Автореферат 55 стр.
26790. РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ – БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА, ВПЛИВ НА ПРОГНОЗ Автореферат 31 стр.
26791. РЕМОНТ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ ДВИГУНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ВСТАНОВЛЕННЯМ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ВСТАВКИ Автореферат 23 стр.
26792. РЕНАЛЬНІ ЕФЕКТИ ДАЛАРГІНУ (експериментальне дослідження) Автореферат 28 стр.
26793. Ренесанс бернштейніанства в сучасній соціал-демократії ( причини, сутність, еволюція ) Автореферат 26 стр.
26794. РЕНЕСАНСНИЙ ГУМАНІЗМ В УКРАЇНІ (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV – початку XVII століть) Автореферат 41 стр.
26795. РЕНТГЕНІВСЬКА ФОТОЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ ДИСПЕРСНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ Автореферат 36 стр.
26796. РЕНТГЕНЕНДОВАСКУЛЯРНА ХІРУРГІЯ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ ЦИРОЗІ ПЕЧІНКИ Автореферат 28 стр.
26797. Рентгеноанатомічні особливості утворень грудної клітки у здорових міських юнаків і дівчат з різним соматотипом Автореферат 31 стр.
26798. Рентгеноспектральне дослідження особливостей електронної структури вуглецевих наноматеріалів Автореферат 23 стр.
26799. РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД ІЗ ПОПЕРЕДНІМ КРИСТАЛІЗАЦІЙНИМ КОНЦЕНТРУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВКОВИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ Автореферат 27 стр.
26800. РЕНТГЕНОХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯСИМПТОМАТИЧНОЇ ТА ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇГІПЕРТЕНЗІЇ Автореферат 22 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267  [268]  269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389