Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

26601. Регулювання пропорцій та ефективності внутрішнього ринку промислової продукції (на прикладі мінеральних добрив) Автореферат 25 стр.
26602. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 25 стр.
26603. Регулювання процесів користування відновлюваними природними ресурсами (на прикладі деревинних ресурсів) Автореферат 24 стр.
26604. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 47 стр.
26605. РЕГУЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Автореферат 38 стр.
26606. РЕГУЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ) Автореферат 27 стр.
26607. Регулювання рівня доходів сільського населення Автореферат 27 стр.
26608. РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Автореферат 29 стр.
26609. РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ ЗА УМОВ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ (на прикладі Тернопільської області) Автореферат 23 стр.
26610. РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСОЄМНОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 27 стр.
26611. РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Автореферат 32 стр.
26612. Регулювання ринків, що розвиваються, в умовах фінансової лібералізації Автореферат 23 стр.
26613. РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ Автореферат 26 стр.
26614. РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ СТАРОПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
26615. Регулювання ринку праці: фінансово-економічний механізм Автореферат 50 стр.
26616. РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Автореферат 27 стр.
26617. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТ І РАЙОНІВ (НА РІВНІ АР КРИМ) Автореферат 23 стр.
26618. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТ І РАЙОНІВ (НА РІВНІ АР КРИМ) Автореферат 23 стр.
26619. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА ОСНОВІ ТОВАРНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 25 стр.
26620. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
26621. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
26622. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Автореферат 29 стр.
26623. РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ РОБОЧИХ КАДРІВ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 23 стр.
26624. РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ Автореферат 32 стр.
26625. РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Автореферат 29 стр.
26626. РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 33 стр.
26627. РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 27 стр.
26628. РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 27 стр.
26629. РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ Автореферат 34 стр.
26630. РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ ЗМІННИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Автореферат 34 стр.
26631. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ (на матеріалах Житомирської області) Автореферат 34 стр.
26632. РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ МЕТОДАМИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 26 стр.
26633. РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 29 стр.
26634. РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 51 стр.
26635. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Автореферат 49 стр.
26636. РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІКАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ Автореферат 22 стр.
26637. РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 23 стр.
26638. РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТЯНСЬКА ПРОБЛЕМА Автореферат 33 стр.
26639. РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
26640. РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ З УРАХУВАННЯМ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ Автореферат 23 стр.
26641. Регулюючий вплив держави на функціонування банківських інститутів Автореферат 30 стр.
26642. РЕГУЛЯРИЗАЦІЙНІ ТА ПСЕВДОІНВЕРСНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ Автореферат 15 стр.
26643. РЕГУЛЯРНІ ТА ІРРЕГУЛЯРНІ ГЕОМАГНІТНІ ВАРІАЦІЇ В СЕРЕДНІХ ШИРОТАХ Автореферат 25 стр.
26644. РЕГУЛЯРНІ ТА ХАОТИЧНІ ПРОЦЕСИ ВЗАЄМОДІЇ РІДИНИ З ТВЕРДИМИ ТІЛАМИ І КОНСТРУКЦІЯМИ Автореферат 46 стр.
26645. РЕГУЛЯРНА І СТОХАСТИЧНА ДИНАМІКА АТОМНИХ СИСТЕМ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ Автореферат 22 стр.
26646. РЕГУЛЯРНА ТА ХАОТИЧНА ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ І ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК У ПЛАЗМОВОМУ ТА ТВЕРДОТІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 25 стр.
26647. РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
26648. РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ ЦІННОСТЕЙ В АДАПТАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ДО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 25 стр.
26649. РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) Автореферат 52 стр.
26650. РЕГУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БРИТАНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ЯК ЗАСОБІВ МОВНОГО ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТІВ ЧОЛОВІК ТА ЖІНКА Автореферат 29 стр.
26651. РЕГУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДУХОВНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 24 стр.
26652. РЕГУЛЯТИВНО-КРЕАТИВНА ФУНКЦІЯ ТРАДИЦІЇ В ЕТНОКУЛЬТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ДОСВІДУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ) Автореферат 30 стр.
26653. РЕГУЛЯТОРИ ТА МІНІМАКСНІ ОЦІНКИ ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ЗІ ШВИДКООСЦИЛЮЮЧИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ Автореферат 14 стр.
26654. регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної систем) Автореферат 39 стр.
26655. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЖИМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 49 стр.
26656. регуляторна роль Са2+ у функціонуванні Глутатіонової антиоксидантної системи лімфоцитів крові Автореферат 23 стр.
26657. РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ ДЕЯКИХ ВІТАМІНІВ ТА АНТИАГРЕГАНТІВ НА АНТИОКСИДАНТНІ ТА ГЕМОСТАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТВАРИН при гострому порушенні мозкового кровообігу Автореферат 26 стр.
26658. РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ ЕНКЕФАЛІНІВ ТА ЇХ СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ НА ЖОВЧОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ Автореферат 23 стр.
26659. РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ КАЛЬМОДУЛІНУ ТА ФОСФОРИЛЮВАННЯ НА АКТИВНІСТЬ КАЛЬЦІЙЗАЛЕЖНИХ ФЕРМЕНТІВ ЛІМФОЦИТІВ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ В УМОВАХ ОПРОМІНЕННЯ Автореферат 17 стр.
26660. Регуляцiя активностi екзопротеїназ молокозсiдальної дії штамiв Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv Автореферат 21 стр.
26661. РЕГУЛЯЦІЯ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ Ca2+-ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ СИСТЕМ МАЛОКЛІТИННИХ ТРАВНИХ ЗАЛОЗ Автореферат 29 стр.
26662. РЕГУЛЯЦІЯ ГІСТАМІНОМ АПОПТОЗУ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН Автореферат 36 стр.
26663. Регуляція гомеостазу мікротілець дріжджів роду Сandida Автореферат 28 стр.
26664. РЕГУЛЯЦІЯ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ПРИ ДІЇ ГОРМОНІВ IN VITRO ТА IN VIVO Автореферат 23 стр.
26665. РЕГУЛЯЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 29 стр.
26666. Регуляція процесів неоваскуляризації при лікуванні захворювань рогівки (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 51 стр.
26667. РЕГУЛЯЦІЯ С2-МЕТАБОЛІЗМУ У Acinetobacter sp. B-7005 – ПРОДУЦЕНТА ЕКЗОПОЛІСАХАРИДУ ЕТАПОЛАНУ Автореферат 29 стр.
26668. Регуляція тироксином мієлопоезу та лімфопоезу У ранньому постнатальному періоді Автореферат 23 стр.
26669. РЕГУЛЯЦІЯ ФІБРИНОЛІЗУ НЕКАТАЛІТИЧНИМИ ДІЛЯНКАМИ МОЛЕКУЛ ПЛАЗМІНОГЕНУ/ПЛАЗМІНУ Автореферат 56 стр.
26670. РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ І КОЛОСОВИХ ЗЛАКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕМБРАННО-АКТИВНИХ СПОЛУК Автореферат 19 стр.
26671. Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому Автореферат 17 стр.
26672. РЕДАКТОРСЬКА ТА ЖУРНАЛІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕОНІДА ГЛІБОВА Автореферат 26 стр.
26673. РЕДОКС-реакцІЇ тетрагональних комплексІв нІкелю(III,II), мiдІ(III,II) та кобальту(III,II) з ПОЛІДЕНТАТНИМИ азотвмІсними лІгандами Автореферат 54 стр.
26674. РЕДУКТАЗНА АКТИВНІСТЬ МIКРОСОМ ПЕЧIНКИ ПРИ СТРЕСI У ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРIВ Автореферат 25 стр.
26675. РЕДУКЦІЯ МАТРИЦЬ НАД КІЛЬЦЯМИ БЕЗУ СКІНЧЕННОГО СТАБІЛЬНОГО РАНГУ Автореферат 19 стр.
26676. Редукція ступенів вільности у релятивістичній гамільтоновій динаміці Автореферат 19 стр.
26677. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ СІЯНИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА ОСУШУВАНИХ ТОРФОВИХ ГРУНТАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ Автореферат 24 стр.
26678. РЕЖИМ ЗАВИСЛОЇ РЕЧОВИНИ, ФОСФОРУ ТА ЗАЛІЗА В ВОДОЙМАХ ГИРЛОВОЇ ОБЛАСТІ pp. ДНІПРА ТА ПІВДЕННОГО БУГУ Автореферат 20 стр.
26679. РЕЖИМ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 32 стр.
26680. РЕЖИМИ І СИСТЕМИ ПОЛЕГШЕНОГО ЗАПУСКУ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ КАР Автореферат 24 стр.
26681. РЕЖИМИ З ЗАГОСТРЕННЯМ ДЛЯ ДЕЯКИХ КЛАСІВ ВИРОДНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ В НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 17 стр.
26682. РЕЖИМИ ЛИСТОВОГО ШТАМПУВАННЯ ХРОМОНІКЕЛЕВОЇ АУСТЕНІТНОЇ СТАЛІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ДЕФОРМАЦІЙНО-СТРУКТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМОЗМІНУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ Автореферат 24 стр.
26683. РЕЖИМИ НАВАНТАЖЕННЯ ГІДРОПРИВОДУ ДВОМОДУЛЬНИХ МАЛОГАБАРИТНИХ МАШИН Автореферат 24 стр.
26684. РЕЖИМИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО СТАНУ Автореферат 23 стр.
26685. Режимний навчально-тренувальний комплекс диспетчерського персоналу ЕЛЕКТРОенергетичних систем Автореферат 23 стр.
26686. РЕЖИСЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО В.М.СКЛЯРЕНКА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 20-х-70-х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
26687. РЕЗЕРВИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВ Автореферат 29 стр.
26688. РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 23 стр.
26689. РЕЗЕРВИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
26690. РЕЗИСТЕНТНІ ЕПІЛЕПСІЇ ТА ЕПІЛЕПТИЧНІ СИНДРОМИ У ДІТЕЙ Автореферат 26 стр.
26691. РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ГЕТЕРОТРОФНИХ МОРСЬКИХ БАКТЕРІЙ ОДЕСЬКОГО ПРИБЕРЕЖЖЯ ДО ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 24 стр.
26692. РЕЗИСТЕНТНІСТЬ КОРІВ ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА МОЛОКА, ОТРИМАНОГО В УМОВАХ ХРОНІЧНОЇ ФТОРИСТОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ Автореферат 27 стр.
26693. резистивні матеріали будівельного призначення на основі лужних в'яжучих систем Автореферат 27 стр.
26694. РЕЗОНАНСНІ КВАНТОВО-ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ПОЛЯРИЗОВАНИМИ ЧАСТИНКАМИ В СИЛЬНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ Автореферат 20 стр.
26695. РЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ ТА ДИСИПАТИВНИЙ РОЗІГРІВ НЕПРУЖНИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ТІЛ КАНОНІЧНОЇ ФОРМИ Автореферат 17 стр.
26696. РЕЗОНАНСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРУЖНОГО РОЗСІЮВАННЯ ПОВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНІВ АТОМАМИ ЕЛЕМЕНТІВ ІІ ГРУПИ Автореферат 24 стр.
26697. РЕЗОНАНСНІ СТАНИ ТА ЇХ СПЕКТРАЛЬНІ ГУСТИНИ В КРИСТАЛАХ ІЗ ПЛОСКИМИ ДЕФЕКТАМИ Автореферат 20 стр.
26698. РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА У КВАЗІПЕРІОДИЧНИХ ШАРУВАТИХ СИСТЕМАХ З МЕТАЛОДІЕЛЕКТРИЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Автореферат 21 стр.
26699. РЕЗОНАНСНА ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ПАРАМАГНІТНИМИ ІОНАМИ ХРОМУ У СПОЛУКАХ EHBACrV ТА Hg1-xCrxSe Автореферат 27 стр.
26700. Резонансна ТРИфотонна іонізація атома самарію Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266  [267]  268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389