Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

26401. РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НЕВРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ З УЧАСТЮ ЧОРНОМОРСЬКИХ ДЕЛЬФІНІВ-АФАЛІН Автореферат 35 стр.
26402. РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ, ЩО ОПЕРОВАНІ З ПРИВОДУ ХРОНІЧНИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ Автореферат 41 стр.
26403. РЕАГЕНТНА ПЕРЕРОБКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ СІРКОВМІСНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 24 стр.
26404. РЕАКТАНТИ ГОСТРОЇ ФАЗИ ЗА НЕЙРОПАТИЧНОЇ ВИРАЗКИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ Автореферат 27 стр.
26405. РЕАКТИВНІСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЛЮДЕЙ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ФОНОВОЇ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ Автореферат 24 стр.
26406. РЕАКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ В ПРОЦЕСІ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТРЕНУВАННЯ Автореферат 22 стр.
26407. РЕАКТИВНІСТЬ СПОЛУЧНИХ ТКАНИН СУГЛОБІВ Автореферат 53 стр.
26408. РЕАКТИВНА ПОТУЖНІСТЬ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З НЕЛІНІЙНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ Автореферат 33 стр.
26409. РЕАКЦIЯ ФОТОСИНТЕЗУ I ФОТОДИХАННЯ У СОРТIВ ПШЕНИЦI НА ГРУНТОВУ ПОСУХУ Автореферат 19 стр.
26410. Реакції -аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів Автореферат 22 стр.
26411. РЕАКЦІЇ АРОМАТИЧНИХ СОЛЕЙ ДІАЗОНІЮ З БІНЕНАСИЧЕНИМИ СПОЛУКАМИ З ІЗОЛЬОВАНИМИ КРАТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ У ПРИСУТНОСТІ ТІОЦІАНАТ-НУКЛЕОФІЛУ Автореферат 25 стр.
26412. РЕАКЦІЇ В ХЛОРИДНО-КРЕМНІЄФТОРИДНИХ РОЗПЛАВАХ ПРИ ОДЕРЖАННІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО КРЕМНІЮ Автореферат 19 стр.
26413. РЕАКЦІЇ ВНУТРІШНЬОСФЕРНОГО ЗАМІЩЕННЯ І ОКИСНЕННЯ-ВІДНОВЛЕННЯ В БІСДІАМІНОВИХ КОМПЛЕКСАХ КОБАЛЬТУ(ІІІ) Автореферат 24 стр.
26414. РЕАКЦІЇ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ 1,6-ДИЗАМІЩЕНИХ ДІІМІДАЗО[1,5-a]ПІРАЗИН-(4H, H)-5,10-ДІОНІВ І 4,5-ДИЗАМІЩЕНИХ ІМІДАЗОЛІВ Автореферат 15 стр.
26415. РЕАКЦІЇ ДИМЕТИЛКАРБАМОЇЛЬНОГО ПЕРЕНОСУ МІЖ ПІРИДИНАМИ ТА N-ОКСИДАМИ ПІРИДИНУ Автореферат 17 стр.
26416. РЕАКЦІЇ КАТАЛІТИЧНОГО ГІДРОСИЛІЛЮВАННЯ В СИНТЕЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНОКРЕМНЕЗЕМІВ Автореферат 25 стр.
26417. Реакції місткових єнамінів з електрофільними реагентами Автореферат 16 стр.
26418. РЕАКЦІЇ нітротолуолів І ЇХ КИСНеВМІСНИХ ПОХІДНИХ З озоном у розчині оцтовОЇ кислотИ Автореферат 19 стр.
26419. РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННЯ ФЕРОЇНУ ТА ДИФЕНІЛАМІНОСУЛЬФОНАТУ ПЕРОКСИМОНОСУЛЬФАТНОЮ КИСЛОТОЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В АНАЛІЗІ Автореферат 28 стр.
26420. РЕАКЦІЇ ОТРИМАННЯ МАКРОМЕРІВ ДІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ-БІС-АЛІЛКАРБОНАТУ Автореферат 22 стр.
26421. РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ ЗАКРІПЛЕНИМИ НА ПОРИСТИХ НОСІЯХ КОМПЛЕКСАМИ Со(II), Cu(II) і Mn(II) Автореферат 24 стр.
26422. РЕАКЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМ НА ВЕСТИБУЛЯРНІ ПОДРАЗНЕННЯ У БОКСЕРІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТІЙКОСТІ Автореферат 29 стр.
26423. РЕАКЦІЇ ТЕТРАГАЛОГЕНІДІВ СЕЛЕНУ І ТЕЛУРУ З АЦЕТИЛЕНОВИМИ СПОЛУКАМИ Автореферат 13 стр.
26424. РЕАКЦІЇ ТКАНИН ПОПЕРЕЧНО-ПОСМУГОВАНИХ М'ЯЗІВ ТА ПЕЧІНКИ НА ІМПЛАНТАЦІЮ ХІРУРГІЧНИХ БІОДЕСТРУКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 24 стр.
26425. РЕАКЦІЇ ТОЛУОЛУ І ЙОГО КИСНЕВМІСНИХ ПОХІДНИХ З ОЗОНОМ В СЕРЕДОВИЩІ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 19 стр.
26426. РЕАКЦІЇ ТУЧНИХ КЛІТИН НА ДІЮ СЛАБКИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ ВКРАй НИЗЬКИХ ЧАСТОТ Автореферат 20 стр.
26427. РЕАКЦІЇ ФЕНІЛСЕЛЕНІЙТРИГАЛОГЕНІДІВ З 2-(2-ПРОПЕНІЛТІО)-, 2-(2-ПРОПІНІЛТІО) ТІЄНОПІРИМІДИН-4(6)-ОНАМИ ТА 1,3,4-ОКСАДІАЗОЛАМИ Автореферат 20 стр.
26428. РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТРЬОХАТОМНИХ ФЕНОЛІВ В РЕАКЦІЯХ З ПЕРЕКИСНИМИ РАДИКАЛАМИ Автореферат 24 стр.
26429. РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДЕТЕРГЕНТІВ НА ОСНОВІ a–НУКЛЕОФІЛІВ У ПРОЦЕСАХ ПЕРЕНОСУ АЦИЛЬНОЇ ГРУПИ Автореферат 29 стр.
26430. РЕАКЦІЯ ГЛІАЛЬНИХ КЛІТИН У ГІПОКАМПІ ПРИ ІШЕМІЧНОМУ УШКОДЖЕННІ МОЗКУ Автореферат 24 стр.
26431. РЕАКЦІЯ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ УКРАЇНИ ТА ПОВТОРЮВАНОСТІ ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФІЧНИХ ЯВИЩ НА ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ Автореферат 22 стр.
26432. РЕАКЦІЯ МАГНІТОСФЕРИ ЗЕМЛІ НА ПЕРЕБУДОВУ ГЕЛІОСФЕРНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ Автореферат 28 стр.
26433. Реакція насінників біологічних форм цукрових буряків на гербіциди Автореферат 21 стр.
26434. РЕАКЦІЯ РОСЛИН САМОЗАПИЛЬНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ НА ДІЮ ГЕРБІЦИДІВ Автореферат 30 стр.
26435. РЕАКЦІЯ СОРТІВ ЯРОГО ТРИТИКАЛЕ НА АГРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
26436. РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ПОДІЇ 1968 р. В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ: ГРОМАДСЬКА ДУМКА, ФОРМИ ПРОТЕСТУ, ПОЗИЦІЯ ВЛАДНИХ СТРУКТУР Автореферат 24 стр.
26437. РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГЕБР ЛІ ГРУП ЛОКАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА ГРУПОВИЙ АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 36 стр.
26438. РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГЕБР ЛІ НЕВИСОКИХ РОЗМІРНОСТЕЙ ТА ІНВАРІАНТНІ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 18 стр.
26439. Реалізація "рідномовних обов'язків" Автореферат 34 стр.
26440. РЕАЛІЗАЦІЯ В ПАЛЕСТИНСЬКІЙ АВТОНОМІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ З ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Автореферат 30 стр.
26441. РЕАЛІЗАЦІЯ ВИСОКОТОЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ П’ЄЗОКВАРЦОВИХ ТЕРМОМЕТРІВ Автореферат 23 стр.
26442. Реалізація виховного потенціалу громадської думки в діяльності установ культури клубного типу Автореферат 22 стр.
26443. РЕАЛІЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ УГІДДЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 31 стр.
26444. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 24 стр.
26445. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
26446. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ШВИДКОГО І ПОВНОГОРОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНУ В ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ Автореферат 26 стр.
26447. РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ XIX-XX СТОЛІТЬ Автореферат 30 стр.
26448. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У МАТЕМАТИЧНій ПІДГОТОВці студентів медичних коледжів В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Автореферат 31 стр.
26449. Реалізація конституційних прав та свобод громадян при проведенні невідкладних слідчих дій Автореферат 21 стр.
26450. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА НА ЗВЕРНЕННЯ ЗА ЗАХИСТОМ СВОЇХ ПРАВ І СВОБОД ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ Автореферат 32 стр.
26451. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “ХИТРІСТЬ” У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ І НАРОДНІЙ КАЗЦІ Автореферат 28 стр.
26452. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ (на матеріалах підприємств Полтавської області) Автореферат 23 стр.
26453. РЕАЛІЗАЦІЯ КРИВОЛІНІЙНИХ СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВІ ВЕКТОРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЇ ФОРМИ В ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ОБОЛОНОК Автореферат 19 стр.
26454. РЕАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИЗМУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ Автореферат 28 стр.
26455. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ ШЯХОМ УЧАСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 27 стр.
26456. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 20 стр.
26457. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ШКОЛІ Автореферат 25 стр.
26458. Реалізація національних економічних інтересів у регуляторній системі СОТ Автореферат 28 стр.
26459. РЕАЛІЗАЦІЯ НЕПУ В ЕКОНОМІЦІ ПІВДЕННИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ Автореферат 40 стр.
26460. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 21 стр.
26461. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 30 стр.
26462. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
26463. Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та фаховій підготовці студентів – майбутніх словесників Автореферат 23 стр.
26464. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ФУНКЦІЙ ВЛАДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Автореферат 33 стр.
26465. РЕАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ У СТРУКТУРІ БЕЗОСОБОВО-ІНФІНІТИВНИХ РЕЧЕНЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 29 стр.
26466. РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (організаційно-правові питання) Автореферат 33 стр.
26467. РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ Автореферат 24 стр.
26468. Реверсивний асинхронний електропривід, що керується за ротором, з покращеними динамічними та енергетичними показниками Автореферат 23 стр.
26469. РЕВМАТОЇД-АСОЦІЙОВАНА ОСТЕОПЕНІЯ І ГЛЮКОКОРТИКОЇД-ІНДУКОВАНИЙ ОСТЕОПОРОЗ: МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ Автореферат 53 стр.
26470. РЕВМАТОЇДНА МІОПАТІЯ: МЕТОДИ ОЦІНКИ, ФАРМАКОЛОГІЧНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА КОРЕКЦІЯ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 30 стр.
26471. РЕГІО- ТА СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ КАЛІКС[4]АРЕНІВ Автореферат 40 стр.
26472. РЕГІОН БЛИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СХОДУ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
26473. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ВАЛЮТНИХ КРИЗ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
26474. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 25 стр.
26475. РЕГІОНАЛІЗМ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 25 стр.
26476. регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Автореферат 31 стр.
26477. Регіональні аспекти інвестування об'єктів ринку нерухомості в умовах трансформації економіки Автореферат 24 стр.
26478. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 24 стр.
26479. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (на матеріалах Житомирської області) Автореферат 29 стр.
26480. Регіональні аспекти стратегії активізації сільського ринку непродовольчих товарів Автореферат 24 стр.
26481. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕХНОГЕННО–ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
26482. Регіональні аспекти управління фінансами рекреаційно-оздоровчого комплексу (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 28 стр.
26483. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ   Автореферат 24 стр.
26484. РЕГІОНАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
26485. Регіональні механізми підтримки самостійної зайнятості населення (на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 22 стр.
26486. РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ( на матеріалах Закарпатської області) Автореферат 27 стр.
26487. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 23 стр.
26488. Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні Автореферат 23 стр.
26489. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Автореферат 47 стр.
26490. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА) Автореферат 21 стр.
26491. Регіональні ОСОБЛИВОСТІ зниження рівня тінізації економіки Автореферат 26 стр.
26492. Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита) Автореферат 30 стр.
26493. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОЇ ПРОЗИ ПОДІЛЛЯ (на матеріалах фольклору Вінничини) Автореферат 21 стр.
26494. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ (УКРАЇНІЗАЦІЇ) В УСРР Автореферат 37 стр.
26495. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 27 стр.
26496. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ Автореферат 25 стр.
26497. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І БУДОВИ СТІНКИ СЕРЦЯ В ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 30 стр.
26498. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 31 стр.
26499. Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України Автореферат 68 стр.
26500. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТОРГОВО-ПОБУТОВОЇ СФЕРИ Автореферат 31 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264  [265]  266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389