Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

26201. РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ Автореферат 17 стр.
26202. РІД CYPRIPEDIUM L. (Orchidaceae Juss.) В УКРАЇНІ (систематика, хорологія, фітоценологія та охорона його видів ex situ та in situ) Автореферат 27 стр.
26203. РІД ERIA LINDLEY (ORCHIDACEAE JUSS.) У ФЛОРІ В'ЄТНАМУ: МОРФОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ І ТАКСОНОМІЯ Автореферат 27 стр.
26204. Рід Festuca L. (Poaceae) у флорі західних регіонів України Автореферат 30 стр.
26205. РІД JUGLANS L. (JUGLANDACEAE) В УКРАЇНІ (МОРФОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ТА ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ) Автореферат 30 стр.
26206. РІД LINUM L. У ФЛОРІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
26207. РІД PAEONIA L. ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ (БІОЛОГІЯ, КІЛЬКІСНО-ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, ОХОРОНА) Автореферат 21 стр.
26208. РІД PICEA A.DIETR. У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (ІНТРОДУКЦІЯ, БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ) Автореферат 21 стр.
26209. РІД PRIMULA L. (PRIMULACEAE) У ФЛОРІ УКРАЇНИ (систематика, фітохорологія, еволюція) Автореферат 27 стр.
26210. РІД RUBUS L. (ROSACEAE JUSS.) У ФЛОРІ ЗАХОДУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
26211. РІД SCILLA L. У ФЛОРІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ (СИСТЕМАТИКА, ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ, БІОЛОГІЧНІ ТА ПОПУЛЯЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ) Автореферат 29 стр.
26212. РІД БІЛОЗЕРСЬКИХ ТА КУЛЬТУРНИЙ СВІТ УКРАЇНИ ХІХ – поч. ХХ СТОЛІТТЯ: НОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни Автореферат 34 стр.
26213. РІД МАРКОВИЧІВ-МАРКЕВИЧІВ У КУЛЬТУРНО- ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ: “НОВА СІМЕЙНА ІСТОРІЯ” Автореферат 26 стр.
26214. РІД АРКАСІВ: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ІСТОРИЧНОМУ ТЛІ ДОБИ Автореферат 29 стр.
26215. РІДИННА ЕПІТАКСІЯ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ СПОЛУК А4В6 ДЛЯ ДІОДІВ ШОТТКІ Автореферат 25 стр.
26216. РІДИННОФАЗНЕ CПІВOКИСНЕННЯ АЛКІЛАРЕНІВ, РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЇХ МОЛЕКУЛ І ПЕРОКСИРАДИКАЛІВ Автореферат 37 стр.
26217. Рідиннофазне окиснення циклогексану в присутності складних каталізаторів Автореферат 23 стр.
26218. Рідкісні та зникаючі види флори Волинського Полісся (хорологія, еколого-ценотичні особливості, охорона) Автореферат 28 стр.
26219. РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ ФЛОРИ ДОНЕЦЬКОГО КРЯЖУ Автореферат 33 стр.
26220. Ріентрі тахікардія АВ вузла. Електрофізіологічні аспекти та лікування методом катетерної деструкції. Автореферат 24 стр.
26221. РІЗДВЯНІ ОПОВІДІ” Ч.ДІККЕНСА У ХРОНОТОПНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ЗВ’ЯЗКАХ Автореферат 28 стр.
26222. РІЗДВЯНА ТЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ ХОРОВІЙ ТА СЦЕНІЧНІЙ МУЗИЦІ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Автореферат 29 стр.
26223. РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ БОЙКІВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХХ –ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) Автореферат 30 стр.
26224. РІЗНОЛІГАНДНІ ТА БАГАТОЯДЕРНІ КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ Со (III) З ЕТАНОЛАМІНАМИ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 26 стр.
26225. різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану слабкоурбанізованих селітебних територій чернівецької області Автореферат 22 стр.
26226. РІЗНОРІДНА АСОЦІАЦІЯ ІОНІВ ЦІАНІНОВИХ БАРВНИКІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Автореферат 26 стр.
26227. РІЗЦІ НА ПАМ’ЯТКАХ ПІЗНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Автореферат 28 стр.
26228. РІСТ І ПЛОДОНОШЕННЯ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ПЕРЕДСАДИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРНОВО-CЛАБОПІДЗОЛИСТОГО ПІЩАНОГО ҐРУНТУ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
26229. РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗМІШАНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДБОРУ ВИСОКОБІЛКОВИХ КОМПОНЕНТІВ І ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВДЕННОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
26230. ріст і формоутворення кісток скелета при адаптації організму до позаклітинного зневоднення та їх реадаптація Автореферат 26 стр.
26231. Ріст мідій Mytilus galloprovincialis Lam. в донних поселеннях північно-західної частини Чорного моря Автореферат 28 стр.
26232. РІСТ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КЛІТИН КОРЕНЯ BRASSICA RAPA L. В УМОВАХ МІКРОГРАВІТАЦІЇ ТА КЛІНОСТАТУВАННЯ Автореферат 22 стр.
26233. РІСТ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖНО ВІД МУЛЬЧУВАННЯ ГРУНТУ В РЯДАХ Автореферат 24 стр.
26234. РІСТ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ САДУ Й НОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ В ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
26235. РІСТ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ДОВГИХ КІСТОК СКЕЛЕТУ ПРИ ЗАГАЛЬНОМУ ЗНЕВОДНЕННІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 26 стр.
26236. РІСТ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ ВТОРИННОГО ОСТЕОПОРОЗУ Автореферат 28 стр.
26237. Ріст та формоутворення кісток скелету при фізичних навантаженнях залежно від ВИХІДНОГО СТАНУ вегетативної нервової системи Автореферат 28 стр.
26238. РІСТ ТА ФОРМУВАННЯ ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ Quercus robur L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК СТИМУЛЮВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 28 стр.
26239. РІСТ, БУДОВА ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА ПІД ВПЛИВОМ ЗАГАЛЬНОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 31 стр.
26240. РІСТ, БУДОВА ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТУ ПІД ВПЛИВОМ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ ТА ЇХ ІНГІБІТОРА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ (анатомо-експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
26241. Ріст, перетравність корму і м'ясна продуктивність молодняку свиней на відгодівлі з використанням ліпроту Автореферат 15 стр.
26242. РІСТ, РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ І ГУСТОТИ СТЕБЛОСТОЮ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
26243. РІСТ, РОЗВИТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНОГО МОРФОТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН В ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 19 стр.
26244. РІСТ, РОЗВИТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 25 стр.
26245. РІСТРЕГУЛЮЮЧИЙ ТА ЕЛІСІТОРНИЙ ВПЛИВ ФУКОЗОВМІСНИХ ОЛІГОСАХАРИНІВ НА РОСЛИННІ ОБ'ЄКТИ В УМОВАХ IN VITRO Автореферат 25 стр.
26246. РІЧКОВА СИСТЕМА ГОРИНІ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ Автореферат 29 стр.
26247. РІЧНИЙ СТІК РІЧОК БАСЕЙНУ Р. УССУРІ Автореферат 25 стр.
26248. Річний СТІК РІЧОК ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОго ВПЛИВУ Автореферат 27 стр.
26249. Річний СТІК РІЧОК КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА Автореферат 26 стр.
26250. РІШЕННЯ КОНТАКТНИХ І ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАДАЧ МІЦНОСТІ ДЛЯ СКЛАДЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ Автореферат 25 стр.
26251. РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
26252. РАДIОБIОЛОГIЧНI ВЛАСТИВОСТІ РЕАКЦІЇ НАДЧУТЛИВОСТI У РОСЛИН Автореферат 19 стр.
26253. РАДІАЛЬНІ ВОДЯНІ СТРУМЕНІ-ЕКРАНИ ДЛЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ Автореферат 23 стр.
26254. РАДІАЦІЙНO ІНДУКОВАНІ ЗМІНИ ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ТА ОБ'ЄМНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ CdS1–xSex Автореферат 23 стр.
26255. Радіаційні ефекти в польових транзисторах на базі гетеропереходів AlGaN/GaN Автореферат 26 стр.
26256. Радіаційні Поправки в процесах взаємодії електронів та АДРОНів з врахуванням їх поляризації Автореферат 23 стр.
26257. РАДІАЦІЙНА ІНДУКЦІЯ МНОЖИННИХ ХРОМОСОМНИХ ПОШКОДЖЕНЬ У РОСЛИН Автореферат 33 стр.
26258. Радіаційна вагомість фітоценозів лук та перелогів Чорнобильської зони відчуження на етапі пізньої фази аварії Автореферат 23 стр.
26259. Радіаційна стійкість галіту соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини Автореферат 24 стр.
26260. РАДІАЦІЙНе ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ І МЕХАНІЧНІ НАПРУЖЕННЯ в КРЕМНІЄВИХ СТРУКТУРАХ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ Автореферат 23 стр.
26261. РАДІАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ВИКИДІВ АЕС та ТЕС УКРАЇНИ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ та НАСЕЛЕННЯ Автореферат 27 стр.
26262. РАДІАЦІЙНий СІАЛОЗ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 21 стр.
26263. РАДІАЦІЙНО ІНДУКОВАНІ ЗМІНИ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЛАЗЕРНИМ ВИПРОМІНЕННЯМ Автореферат 30 стр.
26264. Радіаційно- і термоіндуковані оптичні властивості кристалів YAlO3 та LiNbO3 Автореферат 23 стр.
26265. РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ ДЕФЕКТИ В КРИСТАЛАХ БОРАТІВ LaB3O6 І Li6Gd(BO3)3, АКТИВОВАНИХ ЦЕРІЄМ. Автореферат 23 стр.
26266. РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНі ДЕФЕКТИ монокристалів Li2B4O7:Ln (Ln=Tm, Eu, Ce) Автореферат 24 стр.
26267. РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ ДЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ СКЛАДНИХ БОРАТІВ Li6-x(Na,Mg)xGd(BO3)3:Ce ТА Li6Gd(Y)1-xEux(BO3)3 Автореферат 24 стр.
26268. РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА СТРУКТУРА ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ Автореферат 28 стр.
26269. РАДІАЦІЙНО-СТИМУЛЬОВАНІ ПРОЦЕСИ В КРИСТАЛАХ LiBaF3 Автореферат 20 стр.
26270. РАДІОІНДУКОВАНИЙ ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ І ЙОГО МОДИФІКАЦІЯ in vitro В ЛІМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДІЇ ФАКТОРІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ Автореферат 23 стр.
26271. РАДІОАДАПТИВНА ВІДПОВІДЬ, ІНДУКОВАНА УЛЬТРАФІОЛЕТОВИМ ВИПРОМІНЕННЯМ, У РОСЛИН Автореферат 18 стр.
26272. РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ І ҐРУНТОВИХ ВОД В РАЙОНІ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" Автореферат 27 стр.
26273. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ МІКРОЕЛЕКТРОННІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НА ОСНОВІ РЕАКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ Автореферат 39 стр.
26274. РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ КАСКАДНИХ ЗЛИВ І ДЕТЕКТУВАННЯ КОСМІЧНИХ ПРОМЕНІВ НАДВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ Автореферат 43 стр.
26275. РАДІОГЕННІ ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ У УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС Автореферат 41 стр.
26276. РАДІОГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДОКОРИСТУВАННЯ З МІСЦЕВИХ ВОДОЙМ ПОЛІССЯ ТА ПІВНОЧІ ЛІСОСТЕПУ Автореферат 34 стр.
26277. РАДІОДІАГНОСТИКА МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИХ ХВИЛЬІ НАВКОЛОЗЕМНОЇ ПЛАЗМИ Автореферат 20 стр.
26278. РАДІОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ РАДІОНУКЛІДІВ В СИСТЕМІ “ГРУНТ-РОСЛИНА” Автореферат 42 стр.
26279. РАДІОЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ, ЩО ЗАЗНАЄ ТРИВАЛОЇ ДІЇ РАДІАЦІЙНОГО ФАКТОРА Автореферат 46 стр.
26280. РАДІОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МЕДОНОСНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ Автореферат 23 стр.
26281. РАДІОЕКОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГIЯ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 32 стр.
26282. РАДІОЕЛЕКТРОНІКА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ І ТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ У СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 56 стр.
26283. РАДІОЗАХИСТНІ ПОКРИТТЯ ІЗ БЕТЕЛУ-М Автореферат 27 стр.
26284. РАДІОНУКЛІДИ В КОМПОНЕНТАХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС: РОЗПОДІЛ, МІГРАЦІЯ, ДОЗОВІ НАВАНТАЖЕННЯ, БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ Автореферат 43 стр.
26285. Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи Автореферат 43 стр.
26286. Радіоспектроскопія молекул CH2CHCN, CH3COOH, CF3CFH2 та CH3CF2Cl у міліметровому діапазоні довжин хвиль Автореферат 24 стр.
26287. РАДІОФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ УЗАГАЛЬНЕНИХ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ Автореферат 45 стр.
26288. РАДІОЧАСТОТНІ ВИМІРЮВАННЯ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ПОТЕНЦІЙНО-НЕСТІЙКИХ ЧОТИРИПОЛЮСНИКІВ Автореферат 26 стр.
26289. Радіочастотні методи контролю якості роботи тягових двигунів локомотивів Автореферат 25 стр.
26290. РАДІОЧАСТОТНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ ПАРАМЕТРІВ ХВИЛЕВОДІВ ІЗ ДІЕЛЕКТРИЧНИМ ЗАПОВНЕННЯМ Автореферат 28 стр.
26291. РАДІОЧАСТОТНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА Автореферат 20 стр.
26292. РАДИКАЛІЗМ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 31 стр.
26293. РАДИКУЛОМІЄЛОПАТІЇ, ОБУМОВЛЕНІ ДЕГЕНЕРАТИВНИМИ СТЕНОЗУЮЧИМИ ПРОЦЕСАМИ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА Автореферат 25 стр.
26294. РАДЯНІЗАЦІЯ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ В УКРАЇНІ У 20-30-х рр. ХХ ст. Автореферат 34 стр.
26295. РАДЯНСЬКІ РЕЖИМНІ УСТАНОВИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТА ІНТЕРНОВАНИХ В УРСР (1939-1954 рр.): ОРГАНІЗАЦІЯ, ДИСЛОКАЦІЯ, СТРУКТУРА Автореферат 56 стр.
26296. РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ВІДНОСИН НА МАТЕРІАЛАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1943-1964 рр.) Автореферат 33 стр.
26297. РАДЯНСЬКИЙ ТОТАЛІТАРНИЙ РЕЖИМ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ЗБРОЙНОГО ПІДПІЛЛЯ ОУН І ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УПА (1944–1953) Автореферат 25 стр.
26298. РАДЯНСЬКИЙ ФАКТОР У РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ ПОЛЬЩІ (1943 - 1956 рр.) Автореферат 30 стр.
26299. Радянсько-югославський конфлікт (1948-1956 рр.): передумови, етапи і наслідки Автореферат 31 стр.
26300. РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ЗАГОТОВОК Автореферат 16 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262  [263]  264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389