Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

25601. Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів швидкого реагування міліції України Автореферат 25 стр.
25602. ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРГОВО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ЕКСТРЕНОГО ВИКЛИКУ МНС УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
25603. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СУТНІСТЬ, СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Автореферат 31 стр.
25604. Професіоналізм хормейстера. ПСИХОЛОГічний та культурно-історичний аспекти Автореферат 23 стр.
25605. ПРОФЕСІЯ ДИРИГЕНТА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ ХІX СТОЛІТТЯ Автореферат 25 стр.
25606. ПРОФЕТИЧНІ МОТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ (В.СВІДЗІНСЬКИЙ, Є.МАЛАНЮК, Є.ПЛУЖНИК, В.СТУС) Автореферат 28 стр.
25607. ПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ІДЕОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1956 – 1964 рр.) Автореферат 28 стр.
25608. ПРОХІДНИЙ СОЛЕНОЇДАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗІМКНЕНИХ ЗРАЗКІВ Автореферат 22 стр.
25609. ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ Автореферат 29 стр.
25610. ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
25611. ПРОЦЕДУРИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ:ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 23 стр.
25612. ПРОЦЕДУРИ КЕРУВАННЯ МНОЖИННИМ ДОСТУПОМ ДО КАНАЛУ З ПАРАЛЕЛЬНОЮ ПАКЕТНОЮ ОБРОБКОЮ Автореферат 21 стр.
25613. ПРОЦЕНТИ У ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ (ЦИВІЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 28 стр.
25614. ПРОЦЕС ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВПЛИВІ СВИНЦЮ (експериментальні та виробничі дослідження) Автореферат 32 стр.
25615. ПРОЦЕС ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ "ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ” ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ Автореферат 23 стр.
25616. Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів Автореферат 28 стр.
25617. процес МОДИФІКУВАННЯ БЕНТОНІТІВ сульфатною кислотою Автореферат 24 стр.
25618. ПРОЦЕС РОЗКЛАДУ АЛЖИРСЬКИХ ФОСФОРИТІВ У ВИРОБНИЦТВІ АМОНІЗОВАНОГО СУПЕРФОСФАТУ НЕПЕРЕРВНИМ СПОСОБОМ Автореферат 30 стр.
25619. ПРОЦЕС СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УНІФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА І РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
25620. ПРОЦЕС ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ ВІД ФЕНОЛУ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИМ СПОСОБОМ Автореферат 22 стр.
25621. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ РУМУНІЇ Автореферат 26 стр.
25622. Процес цілепокладання в організації діяльності органів внутрішніх Справ України на сучасному етапі розвитку Автореферат 25 стр.
25623. процес, параметри і режими інкрустаційної обробки насіння зернобобових і зернових культур протруювачем з обертовим конічним робочим органом Автореферат 18 стр.
25624. Процесійні ікони Західної України XVII — XІX століть (походження, іконографічні та художні особливості) Автореферат 27 стр.
25625. ПРОЦЕСИ ІНТЕРКАЛЯЦІЇ ДІХАЛЬКОГЕНІДІВ d-ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ З ШАРУВАТИМИ СТРУКТУРАМИ Автореферат 52 стр.
25626. ПРОЦЕСИ ВІДНОВЛЕННЯ ЗВАРЮВАННЯМ ТА ПАЯННЯМ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ З ВАЖКОЗВАРЮВАНИХ СПЛАВІВ НА НІКЕЛЕВІЙ ТА ТИТАНОВІЙ ОСНОВІ Автореферат 32 стр.
25627. Процеси взаємодії активних елементів модифікуючих добавок з рідким металом при одержанні високоміцного чавуну Автореферат 19 стр.
25628. ПРОЦЕСИ ВЗАЄМОДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ДИСПЕРСНИМИ ЧАСТКАМИ У ГЕТЕРОГЕННИХ МАТЕРІАЛАХ Автореферат 45 стр.
25629. ПРОЦЕСИ ВЗАЄМОДІЇ ПОТУЖНОГО ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО ІМПУЛЬСУ СТРУМУ З КОНДЕНСОВАНОЮ РЕЧОВИНОЮ Автореферат 47 стр.
25630. ПРОЦЕСИ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ МІДІ, ЦИНКУ, НІКЕЛЮ ТА ХРОМУ НА БІПОЛЯРНОМУ ЕЛЕКТРОДІ Автореферат 18 стр.
25631. ПРОЦЕСИ ЕЛЕКТРОННОГО ЗБУДЖЕННЯ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ СТАНІВ АТОМА ЛІТІЮ Автореферат 28 стр.
25632. ПРОЦЕСИ КОЛАГЕНОУТВОРЕННЯ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ТА ЛІКУВАННЯ ВИЯВЛЕНИХ ЗМІН Автореферат 23 стр.
25633. Процеси контактної взаємодії в трибоз’єднаннях і зносостійкість жароміцних сплавів в екстремальних умовах Автореферат 41 стр.
25634. Процеси контактної взаємодії та циклічна міцність металів при фретингу Автореферат 42 стр.
25635. Процеси міжмолекулярного фотоіндукованого перенесення електрона в наноструктурних титанокремнеземах Автореферат 27 стр.
25636. ПРОЦЕСИ НАДПРУЖНОГО РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА МЕТАСТАБІЛЬНИХ АТОМАХ МАГНІЮ ТА СТРОНЦІЮ Автореферат 20 стр.
25637. ПРОЦЕСИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ У ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ТВЕРДИХ ТІЛ ПІД ВПЛИВОМ АТОМНО-ІОННИХ ПОТОКІВ Автореферат 40 стр.
25638. ПРОЦЕСИ ОСВОЄННЯ НІМЕЦЬКИХ ТОПОНІМІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ XVIII СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
25639. ПРОЦЕСИ ПАРНИХ ЗІТКНЕНЬ ПОВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНІВ, ІОНІВ ТА ЗБУДЖЕНИХ АТОМІВ З АТОМАМИ ТА МОЛЕКУЛАМИ Автореферат 42 стр.
25640. процеси парофазного РОСТУ ТЕЛУРИДІВ КАДМІЮ І ЦИНКУ ТА БАР’ЄРИ ШОТКІ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 23 стр.
25641. ПРОЦЕСИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ГОРМОНАЛЬНІ І СУБСТРАТНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ТКАНИНАХ ПОРОСЯТ Автореферат 35 стр.
25642. ПРОЦЕСИ ПЕРЕНЕСЕННЯ В ГРАНИЧНІЙ ПЛАЗМІ ТОРСАТРОНА УРАГАН-3М Автореферат 25 стр.
25643. ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ В ЛЕГОВАНИХ КРИСТАЛАХ CdTe, Cd0,95Hg0,05Te ТА СТРУКТУРАХ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 21 стр.
25644. ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ КРАПЕЛЬ У ТУРБУЛЕНТНИХ ПОЛІДИСПЕРСНИХ ПОТОКАХ Автореферат 27 стр.
25645. ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ ТА ЗАХОПЛЕННЯ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В ГЕТЕРОСИСТЕМАХ АМОРФНА ПЛІВКА – КРИСТАЛІЧНИЙ КРЕМНІЙ Автореферат 25 стр.
25646. ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕННЯ В ПРОРОСТКАХ КУКУРУДЗИ ЗА УМОВ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ Автореферат 21 стр.
25647. Процеси подвійного обміну в розчинах комплексних фторидів Автореферат 21 стр.
25648. ПРОЦЕСИ ПРЕСУВАННЯ І СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ на основі гідроксиапатитУ І СКЛОУТВОРЮЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ І РОЗРОБКА НОВОГО композиційнОГО біоматеріалУ Автореферат 27 стр.
25649. ПРОЦЕСИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ: теорія, методологія, економічний аналіз і практика Автореферат 52 стр.
25650. ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ ДЕФОРМАЦІЙ В ПІДВАЛИНАХ ФУНДАМЕНТІВ, СПОСОБИ ЇХ ОБМЕЖЕННЯ І МЕТОДИ ОЦІНКИ Автореферат 41 стр.
25651. ПРОЦЕСИ РОЗСІЯННЯ СВІТЛА НАНО- ТА МІКРОСКОПІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ В НАПІВПРОВІДНИКАХ ТА ДІЕЛЕКТРИКАХ Автореферат 37 стр.
25652. ПРОЦЕСИ СИНТЕЗУ І ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ надтвердих ВУГЛЕЦЕВИХ ПОКРИТтів Автореферат 51 стр.
25653. процеси СКОРЕЛЬОВАНОЇ ПерколяціЇ У гетерогенних системАХ Автореферат 25 стр.
25654. ПРОЦЕСИ СОРБЦІЇ БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ НА СИЛІКАГЕЛІ, АКТИВОВАНОМУ N-(5-МЕРКАПТО-1,3,4-ТІОДІАЗОЛ-2-ІЛ)-N`-ПРОПІЛСЕЧОВИННИМИ ГРУПАМИ Автореферат 28 стр.
25655. ПРОЦЕСИ СУСПІЛЬНИХ СЕЛЕКЦІЙ В ШКІЛЬНИЦТВІ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ Автореферат 47 стр.
25656. Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв Автореферат 40 стр.
25657. ПРОЦЕСИ ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ в СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи) Автореферат 27 стр.
25658. ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТАНІВ ДОМІШКИ КИСНЮ В МОНОКРИСТАЛАХ КРЕМНІЮ ПРИ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОМУ ОПРОМІНЕННІ ТА ТЕРМООБРОБКАХ Автореферат 37 стр.
25659. ПРОЦЕСИ ТУНЕЛЮВАННЯ І ВБУДОВИ ЗАРЯДУ В ТОНКИХ І НАДТОНКИХ ПЛІВКАХ SiO2. Автореферат 22 стр.
25660. ПРОЦЕСИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ ТА ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВО-ІОННОГО ЗМІЦНЕННЯ Автореферат 22 стр.
25661. ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ У СИСТЕМІ ГАЛЬВАНОКОНТАКТІВ ЗАЛІЗО–ВУГЛЕЦЬ (КОКС) У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (02.00.11 - колоїдна хімія) Автореферат 31 стр.
25662. ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ НАНОСИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ ТА КЛАСТЕРІВ МЕТАЛІВ Автореферат 25 стр.
25663. ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ Автореферат 31 стр.
25664. ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФІВ ЗОБРАЖЕНЬ ПРИ ОПТИЧНОМУ ЗАПИСІ В АМОРФНИХ ШАРУВАТИХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ СЕЛЕНУ Автореферат 26 стр.
25665. ПРОЦЕСИ ФОТОГЕНЕРАЦІЇ І ЗБИРАННЯ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В КРЕМНІЙОВИХ СТРУКТУРАХ З ДИФУЗІЙНО-ПОЛЬОВИМИ БАР’ЄРАМИ Автореферат 31 стр.
25666. ПРОЦЕСОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ЗІРКОВО-МАГІСТРАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
25667. Процесуальні і тактичні питання використання звуко-, відеозапису в кримінальному судочинстві України Автореферат 30 стр.
25668. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ Автореферат 28 стр.
25669. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ-ДОКУМЕНТИ З ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ Автореферат 31 стр.
25670. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕРЕАБІЛІТУЮЧИМИ ОБСТАВИНАМИ Автореферат 26 стр.
25671. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ СТОРІН В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 33 стр.
25672. ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 22 стр.
25673. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Автореферат 29 стр.
25674. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ЯКИЙ СКОЇВ ЗЛОЧИН АБО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ Автореферат 27 стр.
25675. Процесуальне становище особи, яка провадить дізнання Автореферат 28 стр.
25676. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПРАВ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ ОСІБ, ЯКІ НЕ ДОСЯГЛИ ВІКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 26 стр.
25677. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ОБІЗНАНИХ ОСІБ ТА ЇХ ПРАВОВІДНОСИНИ З ДІЗНАВАЧЕМ І СЛІДЧИМ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
25678. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС СЛІДЧОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
25679. ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
25680. ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 26 стр.
25681. Прояв кількісних ознак при внутрішньолінійних схрещуваннях у залежності від умов утримання батьківських особин Drosophila melanogaster Meig. і Bombyx mori L. Автореферат 30 стр.
25682. Прояв та корекція ризику у студентів, які навчаються за різними освітньо-професійними програмами Автореферат 22 стр.
25683. ПРОЯВИ І ЗНАЧЕННЯ ГЕТЕРОЗИСУ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 25 стр.
25684. ПРОЯВИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА ІМУНОЛОГІЧНИЙ ФЕНОТИП ЛІМФОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ Автореферат 24 стр.
25685. ПРОЯВИ НАДСТРУКТУРИ В ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ КРИСТАЛІВ ТЕТРАМЕТИЛАМІН-ТЕТРАХЛОРМЕТАЛАТІВ Автореферат 20 стр.
25686. ПРОЯВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОПОЛОГІЧНИХ ПЕРЕХОДІВ В НОРМАЛЬНИХ І НАДПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ СПЛАВІВ Mo-Re, Mo-Re-Nb Автореферат 27 стр.
25687. ПРУЖНІ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ РЕЛАКСАЦІЇ ФОТОТЕРМІЧНОГО ЗБУДЖЕННЯ В КРИСТАЛАХ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Автореферат 21 стр.
25688. ПРУЖНІ КОЛИВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПОШКОДЖЕННЯМИ Автореферат 19 стр.
25689. ПРУЖНА ВЗАЄМОДІЯ СВІТЛА З НЕОДНОРІДНИМ ХІРАЛЬНИМ АНІЗОТРОПНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ Автореферат 21 стр.
25690. Пружна рівновага твердих тіл при жорстко-контактному навантаженні Автореферат 22 стр.
25691. ПРУЖНО-ДЕМПФУЮЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МЕЖ ВИКОРИСТАННЯ ШИРОКОДІАПАЗОННИХ ЦАНГОВИХ ПАТРОНІВ Автореферат 24 стр.
25692. Пружно-пластичні деформації корпусу гідроімпульсних приладів з урахуванням хвильових процесів динамічного навантаження Автореферат 24 стр.
25693. ПРУЖНО-СТІЙКИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ЛІКУВАННІ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ГОМІЛКИ Автореферат 22 стр.
25694. ПРУЖНОВ'ЯЗКОПЛАСТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПІДПІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ СПІЛЬНО З ДЕФОРМУЄМИМ СЕРЕДОВИЩЕ Автореферат 19 стр.
25695. ПРЯДІННЯ І ТКАЦТВО У НАСЕЛЕННЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ VII – ПОЧАТКУ III СТ. ДО Н. Е. (ЗА КЕРАМІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ) Автореферат 25 стр.
25696. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТКУ ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІК УКРАЇНИ І КИТАЮ Автореферат 27 стр.
25697. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
25698. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 29 стр.
25699. ПРЯМІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ З -МАТРИЦЯМИ Автореферат 17 стр.
25700. Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256  [257]  258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389