Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

25301. ПРОСТОРИ ТА АЛГЕБРИ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ І АНАЛІТИЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ НА НЕСКІНЧЕННОВИМІРНИХ БАНАХОВИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 27 стр.
25302. Просторовi коливання i хвилi у анiзотропних тiлах з гнучкими нерозтяжними покриттями граней Автореферат 23 стр.
25303. ПРОСТОРОВІ ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ПРИ ВРАХУВАННІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БЕРЕГІВ ТРІЩИН Автореферат 30 стр.
25304. ПРОСТОРОВІ КОНТАКТНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРУЖНОЇ БАГАТОШАРОВОЇ ОСНОВИ З ГЛАДКОЮ МЕЖЕЮ Автореферат 20 стр.
25305. ПРОСТОРОВІ ОБРАЗИ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТВОРІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ І.О. БУНІНА) Автореферат 30 стр.
25306. ПРОСТОРОВІ СЛОВА-КОНЦЕПТИ В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ М.ГУМІЛЬОВА ТА Й.БРОДСЬКОГО Автореферат 25 стр.
25307. просторові та просторово усереднені параметри слабоіонізованої плазми газових розрядів низького тиску Автореферат 43 стр.
25308. ПРОСТОРОВА ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ ОСУШУВАНИХ ҐРУНТІВ Автореферат 18 стр.
25309. ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ГІДРОГРАФІВ ПАВОДКОВОГО СТОКУ ВОДИ, ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ТА НАНОСІВ З МАЛИХ ВОДОЗБОРІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 24 стр.
25310. ПРОСТОРОВА ОБРОБКА В БОРТОВИХ АВІАЦІЙНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ В УМОВАХ НЕІДЕНТИЧНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕН ТА ЕВОЛЮЦІЙ ОБ’ЄКТІВ Автореферат 23 стр.
25311. ПРОСТОРОВА ОСЕСИМЕТРИЧНА ДИНАМІЧНА ЗАДАЧА ДЛЯ МАТЕРІАЛУ З КРУГОВОЮ ТРІЩИНОЮ ПРИ ВРАХУВАННІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БЕРЕГІВ Автореферат 15 стр.
25312. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв’язку оберненої задачі Автореферат 20 стр.
25313. ПРОСТОРОВА РЕЖЕКЦІЯ ЧАСТКОВО ПОЛЯРИЗОВАНИХ ЗАВАД ПРИ НЕІДЕНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРИЙМАЛЬНИХ КАНАЛІВ АДАПТИВНИХ КОМПЕНСАТОРІВ Автореферат 22 стр.
25314. Просторова робота залізобетонних монолітних ребристих перекрить Автореферат 16 стр.
25315. ПРОСТОРОВА РОБОТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕКРИТТІВ. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ Автореферат 39 стр.
25316. Просторова самоорганізація в нелінійних оптичних резонаторах: періодичні структури та солітони Автореферат 37 стр.
25317. ПРОСТОРОВА САМООРГАНІЗАЦІЯ В ТВЕРДОМУ ТІЛІ В УМОВАХ ВПЛИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 42 стр.
25318. ПРОСТОРОВА ТА ЕЛЕКТРОННА БУДОВА АРИЛОВИХ, ВІНІЛОВИХ ТА АЦЕТИЛЕНОВИХ ЕТЕРІВ, ТІОЕТЕРІВ ТА СЕЛЕНОЕТЕРІВ. Автореферат 19 стр.
25319. Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових ґрунтів західного лісостепу України Автореферат 30 стр.
25320. просторовий розподіл покладів вуглеводнів і шляхи підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ у Дніпровсько-донецькій западині Автореферат 26 стр.
25321. ПРОСТОРОВий РОЗПОДІЛ фотопружності та АКУСТООПТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ в пристроях оптоелектроніки НА ПРИКЛАДІ ОДНОВІСНИХ -BaB2O4 ТА ДВОВІСНИХ Cs2HgCl4 КРИСТАЛІВ Автореферат 24 стр.
25322. ПРОСТОРОВИЙ РОЗРАХУНОК ПЕРЕХРЕСНО- РЕБРИСТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СИСТЕМ З ВРАХУВАННЯМ ФІЗИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ Автореферат 50 стр.
25323. ПРОСТОРОВО - ЧАСОВА ОРІЄНТАЦІЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В АСУ РУХОМ Автореферат 19 стр.
25324. ПРОСТОРОВО УСКЛАДНЕНІ ЦІАНІНИ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ДЕТЕКЦІЇ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 24 стр.
25325. ПРОСТОРОВО-ГЕОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МОРФОСТРУКТУРИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПУ Автореферат 29 стр.
25326. ПРОСТОРОВО-МОДУЛЬОВАНІ СТАНИ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ КРИСТАЛАХ З НЕСПІВМІРНОЮ ФАЗОЮ Автореферат 44 стр.
25327. ПРОСТОРОВО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНЬ КРЯЧКІВ В ЕКОСИСТЕМАХ БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ Р. ДНІСТЕР 03. . – екологія Автореферат 25 стр.
25328. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ВИМІРИ ПОЛІТИКИ: ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 27 стр.
25329. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ В УГРУПУВАННЯХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМ РУХОМОГО ЗВ'ЯЗКУ Автореферат 42 стр.
25330. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТОВИХ ПОКРИВАХ МІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ (на прикладі м. Харкова) Автореферат 29 стр.
25331. Просторово-часові характеристики поля, розсіяного турбулентною атмосферою, та їх вплив на параметри радіотехнічних систем вимірювання профілю вітру Автореферат 23 стр.
25332. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ ЗА УМОВ НЕЛІНІЙНОСТІ РАДІОПРИЙМАЛЬНОГО ТРАКТУ Автореферат 24 стр.
25333. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА СТРУКТУРА БІОГЕОЦЕНОЗІВ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЕКОКОРИДОРУ Автореферат 31 стр.
25334. Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля Автореферат 21 стр.
25335. Просторово-часовИЙ розподіл каланоЇднИх копепод родини Eucalanidae у Аравійському морі Автореферат 28 стр.
25336. ПРОСТРОЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Автореферат 24 стр.
25337. ПРОТЕЗУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОГО СТОВБУРА В ХІРУРГІЇ ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ Автореферат 29 стр.
25338. ПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS ЗА УМОВ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ ТА ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ ( Solanum tuberosum L. ) Автореферат 26 стр.
25339. Протекторна дія пектину при надходженні в організм ртуті в малих дозах (до проблеми мікромеркуріалізму) Автореферат 30 стр.
25340. Протекціонізм і лібералізм у зовнішньоторговельних відносинах у процесі глобалізації економіки Автореферат 51 стр.
25341. Протекціонізм в системі світогосподарських зв'язків Автореферат 29 стр.
25342. ПРОТЕОЛІЗ, ЕНДОТОКСИКОЗ ТА МЕТАБОЛІЗМ ФІБРИНОГЕНУ В ПАТОГЕНЕЗІ АКУШЕРСЬКИХ ХВОРОБ У КОРІВ Автореферат 55 стр.
25343. ПРОТЕСТАНТСЬКІ ГРОМАДИ ЗАКАРПАТТЯ 1945-1991 рр. Автореферат 34 стр.
25344. протестантські течії в РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ ГаличинИ У міжвоєнний період (1919-1939) Автореферат 26 стр.
25345. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (організаційно-правовий аспект) Автореферат 30 стр.
25346. Протидія незаконній міграції населення країн Азії в Європу через територію України (організаційно-правовий аспект) Автореферат 31 стр.
25347. ПРОТИДІЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Автореферат 36 стр.
25348. ПРОТИДІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ І ГРОМАДСЬКОСТІ АНТИРЕЛІГІЙНОМУ НАСТУПУ ДЕРЖАВИ У 20–30-ТІ РОКИ ХХ CТ. (на матеріалах Півдня України) Автореферат 35 стр.
25349. ПРОТИЕРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗА РІЗНИХ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ Автореферат 28 стр.
25350. ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ВОДНОГО ЕКСТРАКТУ З КОРИ ОСИКИ Автореферат 29 стр.
25351. ПРОТИКОРОЗІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ІНДЕН-КУМАРОНОВОЇ ФРАКЦІЇ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 28 стр.
25352. ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ СТАЛІ ВІД МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ Автореферат 30 стр.
25353. ПротимIкробна активнIсть I фармакологIчНI ЕфектИ четвертиННИх солей акридинУ ТА фенантридинУ Автореферат 22 стр.
25354. ПРОТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЛЮКОГЕННИХ АМІНОКИСЛОТ ТА ЇХ СИНЕРГІЗМ З АНТИБІОТИКАМИ Автореферат 25 стр.
25355. ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ І БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВОГО АНТИСЕПТИКА ТУБЕРКУЛОЦИДУ Автореферат 17 стр.
25356. ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА ДІЯ АЗОМЕТИНОВИХ ПОХІДНИХ ХІНОЛІНУ Автореферат 25 стр.
25357. ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА ДІЯ ГІДРАЗОНІВ СОЛЕЙ ХІНОЛІНІЮ Автореферат 23 стр.
25358. ПротимІкробна активнІсть та бІологІЧна дІЯ нових азот- та залІзовмІщуюЧих гетероциклІЧних органІЧних сполук Автореферат 17 стр.
25359. Протимікробна активність, токсичність і фармакологічна дія гетероциклічних сполук, що вміщують фрагменти металоценів Автореферат 25 стр.
25360. ПРОТИМІКРОБНА ДІЯ МЕТИНОВИХ ПОХІДНИХ ХІНОЛІНІЮ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СКРИНІНГУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Автореферат 19 стр.
25361. ПРОТИМІКРОБНА ДІЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ АНТИСЕПТИКІВ І ДЕЯКИХ ХІНОЛОНІВ Автореферат 25 стр.
25362. протимікробна та фармакологічна дія антисептиків – похідних фенолу і четвертинного амонію Автореферат 21 стр.
25363. Протипожежна Діяльність земств лівобережної України Автореферат 32 стр.
25364. Протипожежна діяльність органів місцевого управління в Південній Україні в другій половині хіх – початку хх ст.: історичний аспект Автореферат 35 стр.
25365. ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ КАСКАДНИХ ПОЖЕЖ Автореферат 22 стр.
25366. протипригарні покриття на основі пірофіліту для лиття алюмінієвих сплавів за моделями, що газифікуються Автореферат 20 стр.
25367. ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ ВИКОНАВЧОЮ ВЛАДОЮ І МІСЦЕВИМ САМОВРЯДУВАННЯМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ І ФРАНЦІЇ Автореферат 28 стр.
25368. ПРОТИРІЧЧЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ І ФОРМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ В УМОВАХ ВКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС Автореферат 42 стр.
25369. ПРОТИСУДОМНІ ВЛАСТИВОСТІКСЕНОГЕННОЇ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЇ РІДИНИНА РІЗНИХ МОДЕЛЯХ ЕПІЛЕПТОГЕНЕЗУ Автореферат 23 стр.
25370. ПРОТИСУДОМНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ ПОХІДНИХ КАРБАМАТУ Автореферат 26 стр.
25371. ПРОТИФІБРИЛЯТОРНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАЗОТРОПНИХ І ЗНЕБОЛЮЮЧИХ ЗАСОБІВ (експериментальне дослідження) Автореферат 23 стр.
25372. Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві Автореферат 26 стр.
25373. Протоколи слідчих дій як джерела доказів у кримінальному процесі Автореферат 25 стр.
25374. ПРОТОЛІТИЧНI ТА КОМПЛЕКСООУТВОРЮЮЧI ВЛАСТИВОСТI ВОЛОКНИСТИХ КОМПЛЕКСИТIВ У СУМIШАХ ВОДА-ДIОКСАН Автореферат 30 стр.
25375. ПРОТОННА РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНЕРГІЇ В ТИЛАКОЇДНИХ МЕМБРАНАХ Автореферат 53 стр.
25376. Протонна рухливість у модельних білково-нуклеїнових і нуклеїново-нуклеїнових комплексах та її можливе біологічне значення Автореферат 26 стр.
25377. ПРОТЯГУВАННЯ ПОРОЖНИСТИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ІНСТРУМЕНТОМ З РЕЛЬЄФОУТВОРЮВАЛЬНИМИ СЕКЦІЯМИ Автореферат 23 стр.
25378. ПРОФІЛАКТИКА НАСЛІДКІВ ГОСТРИХ ІНТОКСИКАЦІЙ У ПОСТРАЖДАЛИХ В ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЯХ ГІРНИКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ Автореферат 34 стр.
25379. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ЛОР - ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ. Автореферат 31 стр.
25380. ПРОФІЛАКТИКА 1 РАННЯ ДІАГНОСТИКА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ Автореферат 47 стр.
25381. Профілактика і діагностика тромботичних ускладнень після гінекологічних операцій у хворих з З АНТИФОСФОЛІПІДНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 27 стр.
25382. ПРОФІЛАКТИКА І КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА ІЗ ЗУБЦЕМ Q Автореферат 24 стр.
25383. ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ АНАСТОМОЗИТІВ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА З ПРИВОДУ УСКЛАДНЕНОЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ Автореферат 24 стр.
25384. Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вірусно-бактеріальної інфекції Автореферат 55 стр.
25385. профілактика і лікування гестозів вагітних з використанням санаторно-курортних факторів Автореферат 28 стр.
25386. Профілактика і лікування запальних захворювань генітального тракту у жінок фертильного віку, ЯКІ мешкають в промисловому регіоні Автореферат 26 стр.
25387. Профілактика і лікування звичного невиношування вагітності у жінок з хронічними інфекційними процесами геніталій Автореферат 22 стр.
25388. ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ ОСТЕОПЕНІЙ У ВАГІТНИХ ТА ПОРОДІЛЬ ІЗ ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 26 стр.
25389. ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ХОЛЕДОХОЛІТІАЗУ Автореферат 25 стр.
25390. Профілактика і лікування печінкової недостатності у хворих з механічною жовтяницею (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 30 стр.
25391. Профілактика і лікування постваготомічних моторно-евакуаторних розладів у хірургії виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки Автореферат 26 стр.
25392. ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ І ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЖІНОК З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ В УМОВАХ САНАТОРІЮ Автореферат 20 стр.
25393. ПРОФІЛАКТИКА І ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПУЕРПЕРІЮ Автореферат 24 стр.
25394. ПРОФІЛАКТИКА І ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОШКОДЖЕНЬ ЖОВЧНИХ ПРОТОК ПРИ ВІДКРИТІЙ ТА ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ Автореферат 46 стр.
25395. ПРОФІЛАКТИКА І ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕСПРАВЖНІХ АНЕВРИЗМ АНАСТОМОЗІВ У ХВОРИХ ПІСЛЯ АОРТО-КЛУБОВИХ ТА КЛУБОВО-СТЕГНОВИХ РЕКОНСТРУКЦІЙ Автореферат 18 стр.
25396. ПРОФІЛАКТИКА ІНТРААМНІАЛЬНОГО ІНФІКУВАННЯ У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 28 стр.
25397. ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ І перинатальнИх УСКЛАДНЕНЬ ПРИ НЕВИНОШУВАННІ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ІстмІко-цервІкальноЮ НЕДОСТАТНІСТЮ Автореферат 29 стр.
25398. ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ І ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ІЗ ГІПОТАЛАМІЧНИМ СИНДРОМОМ Автореферат 22 стр.
25399. ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ І перинатальних УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З гестаційною ПАТОЛОГІЄЮ НИРОК Автореферат 24 стр.
25400. ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬ-НИХ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК, ПРООПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ДОБРОЯКІСНИХ КІСТ ЯЄЧНИКІВ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253  [254]  255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389