Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

2501. БІБЛІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ БАРОКОВІЙ ПРОЗІ Автореферат 28 стр.
2502. БІБЛІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА: СТАНОВЛЕННЯ, МЕТОДОЛОГІЯ (СИМВОЛІКО-АЛЕГОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ) Автореферат 64 стр.
2503. БІБЛІЙНИЙ СИМВОЛІЗМ У КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИХ КАРТИНАХ СВІТУ: СПРОБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ Автореферат 30 стр.
2504. БІБЛІЙНО-ХРИСТИЯНСЬКА МЕТАФОРА В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: НОМІНАТИВНИЙ АСПЕКТ Автореферат 29 стр.
2505. Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С. Грушевського Автореферат 24 стр.
2506. БІБЛІОГРАФІЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: теорія, організація, технологія спеціальність Автореферат 51 стр.
2507. БІБЛІОГРАФІЧНА СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ АСОЦІАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ ЯК ОСЕРЕДОК ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ (1965 – 2002 рр.) Автореферат 30 стр.
2508. БІБЛІОГРАФІЧНА СПАДЩИНА ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРИМУ В КІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 54 стр.
2509. БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА В 1970-1990_ті рр. Автореферат 29 стр.
2510. БІБЛІОТЕКА ВОЛИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ У ЖИТОМИРІ (1900–1932): ПОХОДЖЕННЯ, СКЛАД, ДОЛЯ Автореферат 23 стр.
2511. БІБЛІОТЕКИ ЛІЦЕЇВ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК (ХІХ-ХХ СТ.) Автореферат 27 стр.
2512. Бібліотечні колекції з історії нумізматики ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історія формування та сучасний стан Автореферат 25 стр.
2513. БІБЛІОТЕЧНІ КОЛЕКЦІЇ ТА ЗІБРАННЯ ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ АРХЕОГРАФІЧНОГО ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО ОПИСУ Автореферат 29 стр.
2514. БІБЛІОТЕЧНА СЕЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ Автореферат 28 стр.
2515. Бібліотечна статистика в Україні: (1992–2005 рр.) Автореферат 30 стр.
2516. Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М. П. Балліна (1829–1904) Автореферат 23 стр.
2517. БІБЛІОТЕЧНО - ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ З ВАДАМИ ЗОРУ В УКРАЇНІ ( ХХ ст.) Автореферат 24 стр.
2518. БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ КИТАЮ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Автореферат 29 стр.
2519. БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАН УКРАЇНИ: (20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) Автореферат 29 стр.
2520. БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 29 стр.
2521. БІБЛІОТЕЧНО-АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М.І. ПЕТРОВА (1840–1921) Автореферат 27 стр.
2522. БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА КРЕВЕЦЬКОГО Автореферат 29 стр.
2523. Біблеїзми з Євангелія від Матвія у мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників та газетних текстів) Автореферат 25 стр.
2524. БІДНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 20 стр.
2525. Бізнес-асоціації в умовах інтеграції України в світове господарство Автореферат 50 стр.
2526. БІЗНЕС-ПРОЦЕСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Автореферат 24 стр.
2527. Білий рух в Україні (1917-1920 рр.) Автореферат 28 стр.
2528. Білки казеїнового комплексу коров’ячого молока та продукти їх протеолізу за дії ферментів молочнокислих бактерій Автореферат 43 стр.
2529. БІЛКОВОЛІГНОВУГЛЕВОДНИЙ КОМПЛЕКС БОБОВИХ ТРАВ Автореферат 22 стр.
2530. БІМОДАЛЬНІ НАБЛИЖЕНІ РОЗВ’ЯЗКИ РІВНЯННЯ БОЛЬЦМАНА Автореферат 24 стр.
2531. БІМОРФНІ П’ЄЗОПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДИНАМІЧНИХ ТИСКІВ З ПІДСИЛЮВАЧАМИ ЗАРЯДУ ЗІ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ Автореферат 21 стр.
2532. БІНАРНІ КОЛІЗІЇ МОДЕРНІЗМУ ТА АВАНҐАРДИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. (ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, М. СЕМЕНКА, Б.-І. АНТОНИЧА) Автореферат 34 стр.
2533. БІНАРНІ ТА n-АРНІ ІЗОТОПИ ГРУП: Основні алгебричні поняття та кількісні характеристики Автореферат 19 стр.
2534. БІОІНДИКАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ФIТОНЕМАТОДНИХ УГРУПОВАНЬ НАЗЕМНИХ ЕКОСИСТЕМ КАРПАТСЬКОГО РЕГIОНУ Автореферат 52 стр.
2535. БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА УРБАНІЗОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ POPULUS L. Автореферат 23 стр.
2536. БІОІНДИКАЦІЯ ТЕХНОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ DROSOPHILA MELANOGASTER MG. (НА ПРИКЛАДІ м. ЧЕРНІВЦІ) Автореферат 21 стр.
2537. БІОАКУМУЛЯЦІЯ ІОНІВ МЕТАЛІВ КЛІТИНАМИ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ ТА ОДЕРЖАННЯ БІОМАСИ, БАГАТОЇ НА МІКРОЕЛЕМЕНТИ Автореферат 25 стр.
2538. БІОБІБЛІОГРАФІЯ І БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧЕНИХ-ПРИРОДОЗНАВЦІВ УАН АН УРСР (1918–1941) Автореферат 23 стр.
2539. БІОГЕННА МІГРАЦІЯ СПОЛУК РТУТІ В СИСТЕМІ ГРУНТ – ВОДА – КОРМИ – ОРГАНІЗМ ОВЕЦЬ Автореферат 26 стр.
2540. БІОГЕННА МІГРАЦІЯ СПОЛУК РТУТІ В СИСТЕМІ ҐРУНТ-ВОДА-КОРМИ-ОРГАНІЗМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК Автореферат 29 стр.
2541. БІОГЕННА МІГРАЦІЯ СПОЛУК РТУТІ У СИСТЕМІ ГРУНТ — ВОДА — КОРМИ — ОРГАНІЗМ СВИНЕЙ Автореферат 23 стр.
2542. БІОГЕОХІМІЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ОБРОСТАННЯ І ЗАВДАННЯХ КОНСТРУЮВАННЯ ШТУЧНИХ РИФІВ Автореферат 23 стр.
2543. БІОГЕОЦЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛОФІТНИХ ДІБРОВ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я, ЇХ ОХОРОНА, ПОНОВЛЕННЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 26 стр.
2544. Біогеоценотичні властивості вільхових лісових екосистем південного сходу України (відновлення, управління, раціональне використання) Автореферат 30 стр.
2545. БІОГЕОЦЕНОТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ РУКОКРИЛИХ (MAMMALIA, CHIROPTERA) В УМОВАХ ПІВДНЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ Автореферат 34 стр.
2546. БІОГРАФІЧНИЙ МІФ МИТЦЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В РОМАНІ “ДОКТОР ФАУСТУС” Т.МАННА Автореферат 22 стр.
2547. Біоекологічні основи формування лісопаркових ландшафтів (на прикладі лісів зеленої зони м. Києва) Автореферат 25 стр.
2548. Біоекологічні особливості Ginkgo biloba L. в умовах девастованих ландшафтів Автореферат 26 стр.
2549. БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКОВАНИХ У ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ ВИДІВ РОДУ NYMPHAEA L. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
2550. Біоекологічні особливості видів роду сосна (Pinus L.) в урбанізованому середовищі правобережного лісостепу України Автореферат 31 стр.
2551. БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ВИДІВ ГЛОДУ (CRATAEGUS L.) У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ В ОЗЕЛЕНЕННІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
2552. БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛЮЩА ЗВИЧАЙНОГО (hEDERA HELIX L.) ТА ЙОГО ФОРМ В УМОВАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
2553. Біоекологічні особливості розпоДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ в урбосистемах промислового Дніпродзержинська Автореферат 27 стр.
2554. БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯЛИЦІ БІЛОЇ (ABIES АLBA Mill.) В ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ (ГЕНЕЗА, ВІДНОВЛЕННЯ, ПРОГНОЗ) Автореферат 24 стр.
2555. БіоЕКОлогічні ТА ЛІСІВНИЧІ основи управління продукційним процесом в соснових ценозах Українського Полісся Автореферат 48 стр.
2556. БІОКІНЕТИКА РИБОФЛАВІНУ І 2-ДЕЗОКСИГЛЮКОЗИ В СТРУКТУРАХ ОКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН У НОРМІ І ЗА ЛУЖНОГО ОПІКУ Автореферат 24 стр.
2557. Біокаталітичні ансамблі на основі протеолітичного фермента, який включено до різноманітних ліотропних мезофаз Автореферат 22 стр.
2558. БІОКОНВЕРСІЯ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ БІОДОБРИВ У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
2559. БІОКРЕМНІЙОРГАНІЧНІ ПОРИСТІ СОРБЕНТИ В ПРОФІЛАКТИЦІ АКУШЕРСЬКОЇ ПАТОЛОГІЇ У КОРІВ Автореферат 23 стр.
2560. БІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ПЕРСИКАВ ЗОНІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 45 стр.
2561. БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІФІДОБАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ З РІЗНИХ ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛ Автореферат 28 стр.
2562. Біологічні властивості збудника, удосконалення діагностики та лікувально-профілактичних засобів при сальмонельозі птиці Автореферат 30 стр.
2563. БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКСОБАКТЕРІЙ ПРИРОДНИХ БІОЦЕНОЗІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
2564. БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ІНДИКАЦІЯ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОЇ АНЕМІЇ КОНЕЙ Автореферат 21 стр.
2565. БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА КЛІНІКО-ЕПІЗООТОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ P.MULTOCIDA В РЕСПІРАТОРНІЙ ПАТОЛОГІЇ ТЕЛЯТ Автореферат 27 стр.
2566. БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОСФАТМОБІЛІЗУЮЧИХ БАКТЕРІЙ І ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ БОБОВО - РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ У РОСЛИН СОЇ Автореферат 26 стр.
2567. Біологічні й агротехнічні основи ВИРОЩУВАННя ЛЮЦЕРНИ на корм і насіння в ПІВДЕННОму СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 52 стр.
2568. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТРОДУКЦІЇ І КУЛЬТУРИ ВИДІВ РОДУ кипарис (CUPRESSUS L.) Автореферат 52 стр.
2569. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ PLATANUS L. В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В КУЛЬТУРІ Автореферат 26 стр.
2570. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТРОДУКЦІЇ ВИТКИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
2571. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТРОДУКЦІЇ ТА ВИРОЩУВАННЯ НОВИХ СОРТІВ ОДНО- І БАГАТОРІЧНИХ ВИДІВ РОДИНИ MALVACEAE В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 67 стр.
2572. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ РОСЛИН EX SITU НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
2573. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТИВУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ (BIVALVIA, MYTILIFORMES) У ЧОРНОМУ МОРІ Автореферат 54 стр.
2574. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛІСУ ВІД КОМАХ-ХВОЄГРИЗІВ Автореферат 24 стр.
2575. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ ШОВКОВИЦІ (MORUS L.) ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ В УМОВАХ УКРАЇНИ Автореферат 48 стр.
2576. Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожаю і якості Автореферат 59 стр.
2577. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ BІPOLARІS SOROKІNІANA (SACC. ІN SOROKІN) SHOEMAKER І ДІАГНОСТИКА ЗБУДНИКІВ КОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ ТА ЧОРНОГО ЗАРОДКУ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ Автореферат 27 стр.
2578. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Yucca torreyI Shafer.: РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН І ОДЕРЖАННЯ СТЕРОЇДНИХ ГЛІКОЗИДІВ in situ ТА in vitro Автореферат 23 стр.
2579. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L. В УМОВАХ НИЖНЬОГО ПРИДНІПРОВЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 27 стр.
2580. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЕФІРООЛІЙНИХ РОСЛИН В УМОВАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 31 стр.
2581. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО РОЗМІРУ, СОРТОВИХ ВІДМІН ТА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ Автореферат 23 стр.
2582. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І СЕЛЕКЦІЯ КАННИ САДОВОЇ Автореферат 23 стр.
2583. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ SEDUM L. (CRASSULACEAE DC.) ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
2584. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКОВАНИХ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ СТЕПОВОМУ ПРИДНІПРОВ’Ї ВИДІВ ЖИМОЛОСТІ (LONICERA L.) Автореферат 24 стр.
2585. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НЕЮ В АГРОЦЕНОЗАХ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
2586. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУР’ЯНІВ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД НИХ ПОСІВІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Автореферат 23 стр.
2587. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ IНТРОДУКОВАНИХ ХВОЙНИХ НА ПIВДЕННОМУ СХОДI УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
2588. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ РОДИНИ TAXODIACEAE F.W. NEGER У ЗВ’ЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЮ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
2589. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ РОДУ IRIS L. У ЗВЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЮ В УМОВИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
2590. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ РОДУ VIBURNUM L. В ЗВЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЇЮ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
2591. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРИБА PENIOPHORA GIGANTEA (FR.) MASS. ПРИРОДНОГО АНТАГОНІСТА HETEROBASIDION ANNOSUM (FR.) BREF. Автореферат 32 стр.
2592. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРИБА Rhizoctonia solani KUhn ТА ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ШКОДОЧИННОСТІ НА КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
2593. Біологічні особливості основних шкідників цукрових буряків та захист сходів від них в умовах Північного Степу України Автореферат 20 стр.
2594. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BARY ПРИ ПАРАЗИТИЗМІ НА ТОМАТАХ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
2595. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ IBERIS L. В УМОВАХ КУЛЬТУРИ Автореферат 24 стр.
2596. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ JUNIPERUS L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
2597. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ КОНВЕЙЄРНОГО ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ Автореферат 22 стр.
2598. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ БЕРЕЗКИ ПОЛЬОВОЇ В ПОСІВАХ ЗЕРНОВО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ Автореферат 24 стр.
2599. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ВИДІВ РОДУ PASTINACA L. Автореферат 33 стр.
2600. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРУШІ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТО-ПІДЩЕПНИХ КОМБІНУВАНЬ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  [26]  27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389