Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

24401. ПРАВОСЛАВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ХРАМ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 26 стр.
24402. Православно-церковний чинник у політичних процесах доби Гетьманщини Автореферат 29 стр.
24403. православ’я в його інституційному розвитку: історіософський аналіз Автореферат 47 стр.
24404. ПРАВОСЛАВ’Я В СТАНОВЛЕННІ КУЛЬТУРИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 25 стр.
24405. ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА Автореферат 25 стр.
24406. ПРАВОЦЕНТРИСТСЬКІ ПАРТІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ БОЛГАРІЇ (1899 - 1908 рр.) Автореферат 31 стр.
24407. ПРАВОЧИНИ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
24408. ПРАВОЧИНОЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ (ЦИВІЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 25 стр.
24409. ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ СТАТТІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ Автореферат 28 стр.
24410. ПРАГМАТИКА ПОЛІТИЧНОГО ТЕКСТУ Автореферат 25 стр.
24411. ПРАГМАТИКО-КОМУНІКАТИВНІ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРАМАТУРГІЧНИХ ТЕКСТІВ ТОМАСА БЕРНГАРДА Автореферат 31 стр.
24412. ПРАГМАТИКО-КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРІЇ ПОВТОРУ В ТЕКСТАХ-АНОНСАХ Автореферат 28 стр.
24413. ПРАГМАТИЧНІ Й ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ ВВІЧЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ) Автореферат 24 стр.
24414. Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні (на матеріалі теле- та радіотекстів) Автореферат 32 стр.
24415. ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ІНТОНАЦІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІРОНІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (експериментально-фонетичне дослідження) Автореферат 23 стр.
24416. ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ АНГЛОМОВНИХ СИНОПТИЧНИХ ТЕКСТІВ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ Автореферат 30 стр.
24417. ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОНІМІВ ТА СПОСОБИ ЙОГО АКТУАЛІЗАЦІЇ В ТЕКСТІ Автореферат 30 стр.
24418. ПРАЗЬКА ЛІТЕРАТУРНА ШКОЛА: ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ІНТЕРТЕКСТ Автореферат 49 стр.
24419. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 29 стр.
24420. ПРАЦЕЗДАТНIСТЬ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТРЕНУВАННЯ ДИХАННЯМ ШТУЧНИМ ГІРСЬКИМ ПОВІТРЯМ Автореферат 20 стр.
24421. працездатність різальних пластин із порошків твердого сплаву, регенерованих методом вібророзмелу Автореферат 23 стр.
24422. Працересурсний потенціал Полтавської області і його територіальна організація Автореферат 25 стр.
24423. ПРЕВЕНТИВНА ТЕРАПІЯ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПОРОДІЛЬ З ФАКТОРАМИ РИЗИКУ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ Автореферат 28 стр.
24424. ПРЕВЕНТИВНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНИХ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Автореферат 56 стр.
24425. ПРЕГРАВІДАРНА ПІДГОТОВКА ТА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ У ПАЦІЄНТОК З НЕВИНОШУВАННЯМ ВАГІТНОСТІ НА ФОНІ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ Автореферат 32 стр.
24426. Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект Автореферат 23 стр.
24427. ПРЕДИКАТНІ МОДЕЛІ ЛОГІЧНИХ ПРОСТОРІВ В СИСТЕМАХ ПОДАННЯ ЗНАНЬ Автореферат 24 стр.
24428. Предикатні моделі логіко-математичних понять та їх застосування в системах штучного інтелекту Автореферат 28 стр.
24429. ПРЕДИКТОРИ ПОРУШЕНЬ РИТМУ СЕРЦЯ У ЮНАКІВ ДОПРИЗИВНОГО ВІКУ З ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА Автореферат 30 стр.
24430. ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ АРИТМІЙ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСОВАНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
24431. Предиктори суправентрикулярних порушень ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці Автореферат 28 стр.
24432. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ І СУДОВИЙ РО ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ І ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ Автореферат 31 стр.
24433. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПОЗОВІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 31 стр.
24434. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ Автореферат 39 стр.
24435. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ, ЩО ЗАКРИВАЮТЬСЯ ПРОВАДЖЕННЯМ ЗА НЕРЕАБІЛІТУЮЧИМИ ПІДСТАВАМИ Автореферат 24 стр.
24436. ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
24437. ПРЕДМЕТ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 61 стр.
24438. ПРЕДМЕТНА МОДАЛЬНІСТЬ І МОДАЛЬНІСТЬ ВІРОГІДНОСТІ У МОВІ ТА МОВЛЕННІ (на матеріалі української, російської, французької та англійської мов ) Автореферат 29 стр.
24439. ПРЕДМЕТНА СФЕРА ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ПІЗНАННЯ: ТРАДИЦІЇ Й ОНОВЛЕННЯ (ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 57 стр.
24440. ПРЕДМЕТНО-ОРІЄНТОВАНА ХУДОЖНЯ ОСВІТА У США Автореферат 20 стр.
24441. Представлення і реалізації квантових і класичних груп в квантових системах полів і частинок Автореферат 37 стр.
24442. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 29 стр.
24443. Представництво в цивільному процесі України Автореферат 29 стр.
24444. ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА ЗАКОНОМ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
24445. ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
24446. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ТРУДОВОМУ ПРАВ1 УКРА1НИ Автореферат 28 стр.
24447. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ІНСТИТУТИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК Автореферат 30 стр.
24448. ПРЕДСТАВНИЦЬКА ФУНКЦІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ – ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
24449. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПОЗА ЇЇ ВІЗУАЛЬНИМ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ Автореферат 24 стр.
24450. ПРЕЕКЛАМПСІЯ У ВАГІТНИХ З ПЕРВИННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ (ПРОГНОЗУВАННЯ, КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ТЕРАПІЇ) Автореферат 51 стр.
24451. ПРЕЕКЛАМПСІЯ ЯК СИНДРОМ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ ТА ВЕГЕТО - СУДИННОЇ ДИЗАДАПТАЦІЇ Автореферат 51 стр.
24452. ПРЕНАТАЛЬНІ ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ СПАДКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СКЕЛЕТУ Автореферат 25 стр.
24453. ПРЕНАТАЛЬНА ГІПОТРОФІЯ У СОБАК, ЇЇ ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 27 стр.
24454. ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ ПАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПЛОДА (КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ, МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ) Автореферат 47 стр.
24455. ПРЕНАТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИ ЗАТРИМЦІ РОЗВИТКУ ПЛОДА Автореферат 31 стр.
24456. ПРЕПАРАТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕЙРОДЕРМІТ Автореферат 23 стр.
24457. ПРЕСА ЕТНОСІВ Криму: ПРОБЛЕМА національного відродження і діалог культур Автореферат 49 стр.
24458. ПРЕСА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЇХ САМОСТВЕРДЖЕННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1992 – 1999 рр.) Автореферат 25 стр.
24459. Преса православної церкви в Україні кінця Х1Х – початку ХХ століття: тематика і проблематика Автореферат 46 стр.
24460. ПРЕСА СХІДНОЇ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (1941 – 1943 рр.) Автореферат 30 стр.
24461. ПРЕСА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕМІГРАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО РУХУ (МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД) Автореферат 34 стр.
24462. ПРЕСА УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 28 стр.
24463. ПРЕСА УСРР В КОНТЕкСТІ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ (20-30-ті роки ХХ ст.) Автореферат 32 стр.
24464. Пресовані термостійкі та вібролиті хромоксидні вогнетриви з тонкодисперсних мас для печей виробництва скловолокна Автореферат 29 стр.
24465. ПРЕФІКСАЛЬНІ КОНВЕРСИВНІ ПАРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКА, ПАРАДИГМАТИКА, ТЕРМІНОТВІРНІСТЬ Автореферат 28 стр.
24466. Прецедентний текст як ОСНОВА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ (на матеріалі казок Льюїса Керрола) Автореферат 27 стр.
24467. Прецесійні коливання і резонанси осесиметричних оболонок з перерізом, що розгалужується, при складному обертанні Автореферат 21 стр.
24468. ПРЕЦИЗIЙНІ ФОРМУВАЧІ ЧАСОВИХ ІНТЕРВАЛІВ З КЕРУЮЧИМИ ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧИМИ ПРИСТРОЯМИ Автореферат 20 стр.
24469. ПРЕЦИЗІЙНІ МОСТИ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ІМПЕДАНСУ ПЛАТИНОВИХ ТЕРМОМЕТРІВ ОПОРУ В ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ Автореферат 21 стр.
24470. ПРЕЦИЗійНА іНФОРМАЦійНО-вИМіРюваЛЬНА СИСТЕМА визначення ГЕОМЕТРИЧнИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ СкЛадної ФОРМи Автореферат 24 стр.
24471. ПРЕЮДИЦІАЛЬНІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ Автореферат 30 стр.
24472. ПРИЄДНАНІ ГРУПИ, БУДОВА ТА ЛІЄВА СТРУКТУРА АРТІНОВИХ КІЛЕЦЬ Автореферат 22 стр.
24473. ПРИЄДНУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕКСТОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
24474. ПРИБУТКОВІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ (на прикладі деревообробної промисловості Чернівецької області) Автореферат 26 стр.
24475. Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні Автореферат 27 стр.
24476. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
24477. ПРИВАБЛИВІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 28 стр.
24478. ПРИВАТИЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ ТА ЗМІНИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 26 стр.
24479. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності Автореферат 33 стр.
24480. Приватизація у промисловому секторі економіки України Автореферат 26 стр.
24481. ПРИВАТИЗАЦІЯ ЯК ФОРМА ЗМІНИ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 31 стр.
24482. ПРИВАТНІ АРХІВИ УКРАЇНСЬКОЇ РОДОВОЇ ЕЛІТИ в національній історії другої половини XVII–XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських) Автореферат 50 стр.
24483. ПРИВАТНА ВИЩА ШКОЛА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Автореферат 44 стр.
24484. ПРИВАТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ МОСКВИ В РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 31 стр.
24485. ПРИВАТНЕ інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України (на прикладі малих підприємств) Автореферат 24 стр.
24486. ПРИВАТНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, КРИТЕРІЇ ВИОКРЕМЛЕННЯ, СТРУКТУРА Автореферат 24 стр.
24487. ПРИВАТНОПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ Автореферат 62 стр.
24488. ПРИГОДА ТАМІЛА МИКОЛАЇВНА ФЕНОМЕН ПЛАСТИЧНОГО В КУЛЬТУРІ: ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
24489. ПРИГОДНИЦЬКО-ШКІЛЬНА ПОВІСТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 1960-1980-х РОКІВ: ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ (О.ОГУЛЬЧАНСЬКИЙ, Б.КОМАР, А.ДАВИДОВ) Автореферат 28 стр.
24490. ПРИГОТУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ КАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ ГЛИН Автореферат 27 стр.
24491. ПРИДАТНІСТЬ ЧИСЛОВИХ МОДЕЛЕЙ КІНЕТИКИ РЕАКТОРА ДЛЯ АНАЛІЗУ АВАРІЙ, ЩО ПОВ‘ЯЗАНІ ЗІ зміною РЕАКТИВНОСТІ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЕНЕРГОВИДІЛЕННЯ НА АЕС З ВВЕР-1000 Автореферат 22 стр.
24492. ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М’ЯКОГО ПОКАРАННЯ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ Автореферат 24 стр.
24493. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ США Автореферат 23 стр.
24494. ПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ ПРОСТОРОВОЇ СЕМАНТИКИ У ГРЕЦЬКІЙ МОВІ Автореферат 26 стр.
24495. ПРИЙМЕННИКОВО-ВІДМІНКОВА МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Автореферат 29 стр.
24496. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЗРОШЕННЯ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 20 стр.
24497. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МОДЕЛЯХ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ Автореферат 18 стр.
24498. ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 27 стр.
24499. Прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз) Автореферат 30 стр.
24500. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ПІДСТАВІ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244  [245]  246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389