Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

2401. АСИМЕТРИЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ КЕТОФОСФОНАТІВ Автореферат 18 стр.
2402. АСИМЕТРИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПРУЖНОГО ШАРУ З ЖОРСТКИМ КРУГОВИМ ВКЛЮЧЕННЯМ Автореферат 26 стр.
2403. АСИМПТОТИКА РОЗВ’ЯЗКІВ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ У БАНАХОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 10 стр.
2404. Асимптотика розподілів деяких характеристик випадкових матриць над скінченним полем Автореферат 17 стр.
2405. АСИМПТОТИЧНI РОЗВ'ЯЗКИ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ З IМПУЛЬСНОЮ ДIЄЮ Автореферат 27 стр.
2406. АСИМПТОТИЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ –ГО ПОРЯДКУ З ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОЮ НЕЛІНІЙНІСТЮ Автореферат 12 стр.
2407. АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ СИНТЕЗУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РУХОМ Автореферат 28 стр.
2408. АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНТЕГРАЛІВ ТИПУ ЛАПЛАСА І РЯДІВ ДІРІХЛЕ Автореферат 15 стр.
2409. АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АНАЛІТИЧНИХ І ВИПАДКОВИХ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ, ЗОБРАЖЕНИХ СТЕПЕНЕВИМИ РЯДАМИ І РЯДАМИ ДІРІХЛЕ Автореферат 17 стр.
2410. АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ТА СУБГАРМОНІЙНИХ ФУНКЦІЙ ПОВІЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ Автореферат 11 стр.
2411. АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОЦІНОК ФУНКЦІЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ПУАССОНІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПОЛІВ Автореферат 15 стр.
2412. АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЕКТРА ВИПАДКОВИХ РОЗРІДЖЕНИХ МАТРИЦЬ Автореферат 12 стр.
2413. АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦІЛИХ РЯДІВ ДІРІХЛЕ: ОЦІНКИ ВИНЯТКОВИХ МНОЖИН У ТЕОРЕМАХ ТИПУ ВІМАНА-ВАЛІРОНА Автореферат 11 стр.
2414. АСИМПТОТИЧНІ ЗАДАЧІ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ДИСКРЕТНИХ РОЗПОДІЛІВ Автореферат 12 стр.
2415. АСИМПТОТИЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ n-го ПОРЯДКУ З НЕЛІНІЙНОСТЯМИ ТИПУ ЕМДЕНА - ФАУЛЕРА Автореферат 13 стр.
2416. Асимптотичні МЕТОДИ в ЗАДАчах імовірнІсної комбінаторики Автореферат 34 стр.
2417. АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ ТА ТЕОРІЇ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 16 стр.
2418. АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАНЬ СПЕКТРАЛЬНИХ ТА КРАЙОВИХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТЯХ З СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИМИ ГРАНИЦЯМИ Автореферат 55 стр.
2419. АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ СТАТИСТИКИ ЛІЧИЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 14 стр.
2420. АСИМПТОТИЧНІ ОЦІНКИ РОЗВ'ЯЗКІВ НЕСКІНЧЕННИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У КРАЙОВИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ Автореферат 20 стр.
2421. АСИМПТОТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ ВИРОДЖЕНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ Автореферат 18 стр.
2422. АСИМПТОТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДІРІХЛЕ ТА НЕЙМАНА ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ РІВНЯНЬ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ Автореферат 17 стр.
2423. АСИМПТОТИЧНА ДИНАМІКА ТЕРМОПРУЖНОЇ ПЛАСТИНКИ КАРМАНА В ПОТОЦІ ГАЗУ Автореферат 19 стр.
2424. АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА НЕЛОКАЛІЗОВАНИХ РІШЕНЬ РІВНЯНТ ТИПУ КАДОМЦЕВА-ПЕТВІАШВІЛІ Автореферат 11 стр.
2425. АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА РОЗВ’ЯЗКІВ ДИСИПАТИВНОЇ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ ЗАХАРОВА Автореферат 18 стр.
2426. АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ПЛАСТИН У ПОСТАНОВЦІ МІНДЛІНА Автореферат 19 стр.
2427. АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА ТА БІФУРКАЦІЇ РОЗВ'ЯЗКІВ ЛАНЦЮГІВ ЗВ'ЯЗАНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ Автореферат 15 стр.
2428. АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА ТА СТІЙКІСТЬ РОЗВ'ЯЗКІВ ДЕЯКИХ КЛАСІВ КУСКОВО-ЛІНІЙНИХ РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ Автореферат 15 стр.
2429. АСИМПТОТИЧНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ З ВИРОДЖЕННЯМ ТА ОСОБЛИВОЮ ТОЧКОЮ В КОМПЛЕКСНОМУ БАНАХОВОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 16 стр.
2430. АСИМПТОТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ У СКІНЧЕННОВИМІРНИХ ТА ГІЛЬБЕРТОВИХ ПРОСТОРАХ Автореферат 16 стр.
2431. АСИМПТОТИЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ СПРЯЖЕНИХ ЗА ЮНГОМ ФУНКЦІЙ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДО РЯДІВ ДІРІХЛЕ Автореферат 18 стр.
2432. АСИМПТОТИЧНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ ВИРОДЖЕНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 18 стр.
2433. Асимптотичний аналіз багатоканальних стохастичних мереж Автореферат 15 стр.
2434. АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДРОБОВИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 18 стр.
2435. АСИМТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 10 стр.
2436. АСИНХРОННІ ГЕНЕРАТОРИ З ВЕНТИЛЬНИМ ТА ВЕНТИЛЬНО-ЄМНІСНИМ ЗБУДЖЕННЯМ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК Автореферат 50 стр.
2437. Асинхронна автономна генераторна система з керованим збудженням Автореферат 25 стр.
2438. АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВIД З ЧАСТОТНИМ КЕРУВАННЯМ ПІДЙОМНО – ТРАНСПОРТНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗА НОРМАЛЬНИМИ ТА АНОМАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ Автореферат 26 стр.
2439. АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ НАПРУГОЮ ФАЗНОГО РОТОРА Автореферат 25 стр.
2440. АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З ПОКРАЩЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ У КОНТУРАХ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Автореферат 26 стр.
2441. АСИНХРОННИЙ ТРИФАЗНО-ОДНОФАЗНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З ТИРИСТОРНИМ КЕРУВАННЯМ Автореферат 24 стр.
2442. АСКЕТИЗМ ЯК ПРИНЦИП САМОРОЗВИТКУ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Автореферат 26 стр.
2443. АСКЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ПРОПОВІДІ СІМНАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ: РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 21 стр.
2444. АСКОХІТОЗ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ І КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ З ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ ТА ШКОДОЧИННОСТІ У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
2445. АСКОХІТОЗ ОГІРКА І АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ У ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ Автореферат 27 стр.
2446. АСОЦІАТИ ТА РОЗКЛАДИ БАГАТОМІСНИХ ОПЕРАЦІЙ Автореферат 46 стр.
2447. АСОЦІАТИВНІ ІНВАЗІЇ У СВИНЕЙ (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обґрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту) Автореферат 59 стр.
2448. Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті (на матеріалі української поезії 60 – 90 років ХХ століття) Автореферат 33 стр.
2449. АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ЯК ФОРМА ПАРАДИГМАТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЕКСИКИ (на матеріалі назв сезонів у російській мові) Автореферат 33 стр.
2450. АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “БЕЗПЕКА / НЕБЕЗПЕКА” В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ XX–XXI СТОЛІТЬ Автореферат 25 стр.
2451. АСОЦІАЦІЇ УМОВНО ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ В ПАТОЛОГІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 26 стр.
2452. АСОЦІАЦІЯ ЗМІН ТРАНСКРИПЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ГЕНІВ ІЗ ВИНИКНЕННЯМ І ПРОГРЕСІЄЮ ГЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 54 стр.
2453. АСОЦІЙОВАНІ З ФЕНОТИПОМ HLA ПРОДУКЦІЯ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-2 ТА ЕКСПРЕСІЯ РЕЦЕПТОРІВ ДО ІНТЕРЛЕЙКІНУ-2 У ХВОРИХ З АЛОГЕННОЮ НИРКОЮ Автореферат 29 стр.
2454. АСОЦІЙОВАНІ РЕСПІРАТОРНІ ХВОРОБИ СВИНЕЙ( клініко-епізоотологічні особливості, система терапії та профілактики ) Автореферат 21 стр.
2455. АСОЦІЙОВАНІ ФОРМИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ (РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ І ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ) Автореферат 56 стр.
2456. АСПІДОГАСТРЕЇ (PLATHELMINTHES, ASPIDOGASTREA) – ПАРАЗИТИ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) УКРАЇНИ Автореферат 30 стр.
2457. АСПЕКТИ ВИЯВУ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ (на матеріалі творчості В.С.Губаренка) Автореферат 54 стр.
2458. АСТРОСЕЙСМОЛОГІЯ ЗІРОК НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ СМУГИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: СПОСТЕРЕЖУВАЛЬНИЙ АСПЕКТ Автореферат 20 стр.
2459. АТЕСТАЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ Автореферат 26 стр.
2460. АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИх СЛУЖБОВЦІВ В уКРАЇНІ Автореферат 26 стр.
2461. АТЛАСНЕ ЕКОЛОГО-ПРИРОДООХОРОННЕ КАРТОГРАФУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 32 стр.
2462. Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси в епітаксійних плівках селеніду свинцю Автореферат 24 стр.
2463. АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР ІЗ КАПІЛЯРНИМ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИМ АТОМІЗАТОРОМ Автореферат 22 стр.
2464. АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ В ПОЄДНАННІ З ГРИБКОВОЮ ІНФЕКЦІЄЮ (РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ПАТОГЕНЕЗУ, КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ) Автореферат 24 стр.
2465. АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ У СОБАК Автореферат 23 стр.
2466. АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН СИСТЕМНОГО ТА ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ Автореферат 49 стр.
2467. АТРИБУТИВНА КОНСТРУКЦІЯ З СЕМАНТИЧНИМ ЗСУВОМ (на матеріалі поетичної творчості О.С. Пушкіна) Автореферат 21 стр.
2468. АТФ_ІНДУКОВАНІ СТРУМИ В НЕЙРОНАХ ПІДСЛИЗОВОГО СПЛЕТІННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА МОРСЬКОЇ СВИНКИ Автореферат 28 стр.
2469. АУДІОВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Автореферат 28 стр.
2470. АУДИТ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ Автореферат 25 стр.
2471. АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА Автореферат 30 стр.
2472. АУДИТ ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
2473. Аудиторська діяльність в аграрному секторі АПК Автореферат 32 стр.
2474. АУДИТОРСьКА ОЦіНКА еФЕКТИВНОСТі БУХГАЛТЕРСьКОГО КОНТРОЛю (на матеріалах підприємств з виробництва машин та устаткування Донецького регіону) Автореферат 24 стр.
2475. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК В АПК Автореферат 28 стр.
2476. аукові основи комплексного поліпшення показників паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів дизелів вантажних автомобілів і сільськогосподарських машин Автореферат 36 стр.
2477. АУТЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВИЩІ РОСЛИНИ Автореферат 31 стр.
2478. АУТЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗУСИЛЛЯ ОРХІДНИХ ГІРСЬКОГО КРИМУ Автореферат 30 стр.
2479. АУТЕКОЛОГІЯ, РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЛІСОЦЕНОТИЧНА РОЛЬ SOPHORA JAPONICA L. В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
2480. АУТОІМУННІ МЕХАНІЗМИ РЕТАРДАЦІЇ ПЛОДА (ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 27 стр.
2481. АУТОАГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА НЕСУЇЦИДАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ (ДІАГНОСТИКА, КОРЕКЦІЯ, ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 23 стр.
2482. АУТОАГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (соціально-психологічні детермінанти виникнення, методи превенції та профілактики) Автореферат 22 стр.
2483. АУТОАГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА У ХВОРИХ З ПЕРШИМ ПСИХОТИЧНИМ ЕПІЗОДОМ Автореферат 26 стр.
2484. АУТОАГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ З ОРГАНІЧНИМ ДЕПРЕСИВНИМ РОЗЛАДОМ (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ, ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 30 стр.
2485. АУТОАГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА: ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА КЛІНІКО-ТИПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ Автореферат 47 стр.
2486. АУТОЛЕЙКОЦИТАРНА ПЕРФУЗІЯ КІНЦІВОК З МЕДИКАМЕНТОЗНИМ НАСИЧЕННЯМ В КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ СТОПУ Автореферат 26 стр.
2487. АФІКСАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНОТАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
2488. АфІЛІАЦІЯ ТА ВЛАДА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНі ФЕНОМЕНи В ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ВІДНОСИН Автореферат 27 стр.
2489. АФІННО-ХРОМАТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ШАПЕРОНІНІВ У НОРМІ ТА ПІД ВПЛИВОМ ІОНІВ КАДМІЮ Автореферат 28 стр.
2490. АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ (КЛІНІКА, РЕАБІЛІТАЦІЯ, ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 22 стр.
2491. АЦЕТИЛГАЛАКТОЗАМІНІДАЗА ТА -ГАЛАКТОЗИДАЗА ASPERGILLUS NIGER 185ш Автореферат 28 стр.
2492. б-ГАЛОГЕНОЗАМІЩЕНІ в-АЛКОКСИВІНІЛ(ПОЛІФТОРАЛКІЛ)КЕТОНИ В СИНТЕЗАХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ФТОРОВМІСНИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ Автореферат 19 стр.
2493. б-Функціоналізовані тіоціанати – реагенти для синтезу гетероциклів Автореферат 25 стр.
2494. Б. М. ЧИЧЕРІН В ЛІБЕРАЛЬНОМУ РУСІ РОСІЇ ( ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Автореферат 26 стр.
2495. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКИЙ І Д.Д.ШОСТАКОВИЧ: ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРЧОСТІ Автореферат 29 стр.
2496. Бiогеоценотичнi та популяційні адаптацid птахів в трансформованих ландшафтах Пiвнiчно-Схiдноd Украdни (на прикладі роду Turdus) Автореферат 28 стр.
2497. БIОСТРАТИГРАФIЯ МIОЦЕНОВИХ ВIДКЛАДIВ РIВНИННОГО КРИМУ ЗА ФОРАМIНIФЕРАМИ Автореферат 24 стр.
2498. БIОТЕХНIЧНI СИСТЕМИ В МЕХАНОКАРДIОМЕТРIЇ ТА КАРДIОТОКОМЕТРIЇ: ТЕХНIЧНI ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛIВ Автореферат 39 стр.
2499. Біблійні мотиви в ліриці А.Ахматової: інтертекстуальність як структуроутворюючий принцип Автореферат 32 стр.
2500. БІБЛІЙНІ ЦИКЛИ ОСИПА СОРОХТЕЯ: ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТВОРЧОГО МЕТОДУ Автореферат 23 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  [25]  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389