Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

23901. ПОХОВАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я ЧАСІВ ЗОЛОТОЇ ОРДИ (СЕРЕДИНА XIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XV СТ.) Автореферат 28 стр.
23902. ПОХОВАЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ ХІХ – XXІ ст. Автореферат 24 стр.
23903. ПОХОДЖЕННЯ Й СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ДІЄСЛІВ ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ МОВЛЕННЯ Автореферат 34 стр.
23904. Походження назв населених пунктів Сумської області Автореферат 29 стр.
23905. ПОХОДЖЕННЯ ТА ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ НОГАЙЦІВ В XIII – XVI ст. Автореферат 23 стр.
23906. ПОХОДЖЕННЯ ТА РАННЯ ІСТОРІЯ МІСТА КАТЕРИНОСЛАВА Автореферат 35 стр.
23907. ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.)УКРАЇНЦІВ КАРПАТ (ХІХ _ХХ ст.) Автореферат 36 стр.
23908. ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В ЗМІСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ КОЛЕДЖІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ Автореферат 33 стр.
23909. ПОЧАТКОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ СОЛОННИКОВА–ЕЙДЕЛЬМАНА Автореферат 24 стр.
23910. Початкові порушення кровопостачання головного мозку у робітників великого промислового пудприєсмтва Донбасу, їх корекція методами магнітотерапії і рефлексотерапії Автореферат 26 стр.
23911. ПОЧАТКОВІ ФОРМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПОТЕНЗІЮ: ПАТОГЕНЕТИЧНІ, ДІАГНОСТИЧНІ І ЛІКУВАЛЬНІ АСПЕКТИ Автореферат 25 стр.
23912. ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ ДІВЧАТОК 7-9 РОКІВ З УРАХУВАННЯМ РОЗВИТКУ CПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ Автореферат 26 стр.
23913. ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ЯХТСМЕНІВ Автореферат 29 стр.
23914. ПОЧАТКОВА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ ПРИ ГОСТРИХ ТА ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ МІОКАРДА: МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ, ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ Автореферат 44 стр.
23915. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ, ВЧИНЕНИХ З МЕТОЮ ЗАВОЛОДІННЯ ПРИВАТНИМ МАЙНОМ ГРОМАДЯН Автореферат 26 стр.
23916. Пошарова вторинно-електронна спектроскопія монокристалічних сплавів Автореферат 26 стр.
23917. Поширеність і особливості перебігу хвороб органів дихання у різних категорій військовослужбовців збройних сил україни Автореферат 28 стр.
23918. ПОШИРЕНІСТЬ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ, ЧИННИКИ ЇЇ РИЗИКУ В ОСІБ, ЩО БЕРУТЬ ШЛЮБ, ТА ЇХ ПСИХОПРОФІЛАКТИКА Автореферат 20 стр.
23919. Поширеність синдрому гіперреактивності бронхів серед різних статево-вікових та професійних контингентів населення, роль основних етіологічних чинників у його формуванні Автореферат 23 стр.
23920. ПОШИРЕНІСТЬ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ГОСТРОГО ПОЧАТКОВОГО КАРІЄСУ, СУЧАСНІ МЕТОДИ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
23921. ПОШИРЕНІСТЬ ХВОРОБ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕВРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ Автореферат 17 стр.
23922. ПОШИРЕННЯ АКУСТОЕЛЕКТРИЧНИХ ХВИЛЬ В ПЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ЦИЛІНДРАХ Автореферат 18 стр.
23923. ПОШИРЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХВИЛЬ У СИСТЕМАХ З НЕОДНОРІДНОЮ СТРУКТУРОЮ Автореферат 38 стр.
23924. ПОШИРЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ХВИЛЬ ЗСУВУ В РЕГУЛЯРНО-ШАРУВАТИХ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 20 стр.
23925. ПОШИРЕННЯ МАСТИТІВ У КОРІВ, РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ТЕРАПІЇ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЙОДОФОРІВ Автореферат 28 стр.
23926. Поширення оптичних вихорів у скручених і навитих слабонапрямних оптичних волокнах Автореферат 20 стр.
23927. ПОШИРЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ УЗДОВЖ ГРАНИЦІ РОЗПОДІЛУ ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУР Автореферат 22 стр.
23928. ПОШИРЕННЯ ПРУЖНИХ ХВИЛЬ В ТІЛАХ З ПОРОЖНИНАМИ НЕКАНОНІЧНОЇ ФОРМИ Автореферат 22 стр.
23929. ПОШИРЕННЯ СЛАБКОНЕЛІНІЙНИХ ХВИЛЬОВИХ ПАКЕТІВ У ДВОШАРОВІЙ РІДИНІ Автореферат 19 стр.
23930. Поширення та діагностика вірусу шарки сливи на півдні україни Автореферат 21 стр.
23931. ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ СОЇ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
23932. Поширення функціональних можливостей радіоелектронної системи комплексного вертикального зондування атмосферного пограничного шару Автореферат 30 стр.
23933. ПОШИРЕННЯ ХВИЛЬ ЗГИНУ В ПЕРІОДИЧНО СТРУКТУРОВАНИХ ПРУЖНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 26 стр.
23934. ПОШИРЕННЯ, БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПАСТЕРЕЛЬОЗУ КРОЛИКІВ Автореферат 34 стр.
23935. ПОШИРЕННЯ, БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ СВИНЕЙ Автореферат 26 стр.
23936. Поширення, конверсія та поглинання об’ємних і поверхневих електромагнітних хвиль у плазмі з неодновимірною неоднорідністю Автореферат 45 стр.
23937. Поширення, структура популяцій і біологія розмноження кримських молюсків роду Helix (Gastropoda, Pulmonata) Автореферат 24 стр.
23938. ПОШКОДЖЕННЯ ЗОРОВОГО НЕРВА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ (патогенез, клініка, діагностика, лікування) Автореферат 39 стр.
23939. ПОШКОДЖУВАНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПРИ СКЛАДНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 19 стр.
23940. ПОШКОДЖУВАНІСТЬ ТА РУЙНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ СКЛАДНОМУ МАЛОЦИКЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ Автореферат 20 стр.
23941. Пошук І характеристика пухлиноасоційованих антигенів раку щитовидної залози та меланоми людини Автореферат 28 стр.
23942. ПОШУК АНТИГІПОКСИЧНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД ПОХІДНИХ БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 26 стр.
23943. ПОШУК ВІТЧИЗНЯНОЇ СИРОВИНИ, ЩО МІСТИТЬ ГІДРОКСИАНТРАХІНОНИ, СИНТЕЗ ЇХ АНАЛОГІВ, ХІМІЧНЕ І БІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Автореферат 18 стр.
23944. ПОШУК ЗАСОБІВ ПРОФІЛАКТИКИ ГІПОКСІЇ ЗАМКНУТОГО ПРОСТОРУ Автореферат 28 стр.
23945. ПОШУК НОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ РОСЛИННИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛАГОВОЇ КИСЛОТИ Автореферат 19 стр.
23946. Пошук потенційних міотропних детрузороселективних сполук в ряду похідних гуанідину Автореферат 24 стр.
23947. Пошук речовин з антирадикальною і антиперекисною активністю серед похідних хіназолону-4 та 4-амінохіназоліну Автореферат 26 стр.
23948. ПОШУК СПОЛУК З АНОРЕКСИГЕННИМИ І АНКСІОЛІТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СЕРЕД 3-ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНУ І 1-АРИЛПІПЕРАЗИНІВ Автореферат 25 стр.
23949. ПОШУК та ВИВЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ПРОТИпухлинних ЗАСОБІВ – ПОХІДНИХ КИСЛОТ ФОСФОРУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 45 стр.
23950. Пошук церебропротекторів у ряду 4-гідразинохіназоліна та його конденсованих аналогів Автореферат 28 стр.
23951. ПОЯВА ТА ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КРИМУ (III – IX ст.) Автореферат 27 стр.
23952. ПРІЗВИЩА СУЧАСНОЇ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ Автореферат 28 стр.
23953. ПРІОН-АСОЦІЙОВАНА СПОНГІФОРМНА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ КРЕЙТЦФЕЛЬДТА-ЯКОБА: КІЛЬКІСНА МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА Автореферат 47 стр.
23954. ПРІОРИТЕТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНІЙ І КОМБІКОРМОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 25 стр.
23955. ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У ВЗАЄМОДІЇ З СУМІЖНИМИ ГАЛУЗЯМИ Автореферат 31 стр.
23956. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КРЕДИТУВАННЯ ОЩАДНИМ БАНКОМ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 22 стр.
23957. Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя Автореферат 23 стр.
23958. ПРІОРИТЕТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ (на прикладі Польщі) Автореферат 29 стр.
23959. ПРІОРИТЕТНИЙ МЕТОД ВИБОРУ СПОСОБУ РОЗРОДЖЕННЯ У ВАГІТНИХ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ Автореферат 29 стр.
23960. ПРАВА ЖІНОК ТА ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЇХ ЗАХИСТУ ВУКРАЇНІ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) Автореферат 23 стр.
23961. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТІЯХ Автореферат 25 стр.
23962. ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ) Автореферат 28 стр.
23963. ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРИРОДНО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НЕОТОМІЗМУ Автореферат 27 стр.
23964. права людини як новоєвропейський філософський та ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 30 стр.
23965. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження Автореферат 24 стр.
23966. ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ В УКРАЇНІ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) Автореферат 25 стр.
23967. ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ФОРМА УЧАСТІ В ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ Автореферат 29 стр.
23968. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ Автореферат 28 стр.
23969. ПРАВЛЯЧА ЕЛІТА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 23 стр.
23970. ПРАВЛЯЧА ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА УКРАЇНИ: СУТЬ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ Автореферат 19 стр.
23971. ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАВО УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ (1991-2004 рр.) Автореферат 29 стр.
23972. ПРАВО І ДЕРЖАВА В КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ І.О. ІЛЬЇНА Автореферат 25 стр.
23973. ПРАВО І РЕЛІГІЯ Автореферат 28 стр.
23974. Право іноземців на звернення до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти) Автореферат 30 стр.
23975. Право власності політичних партій в Україні Автореферат 25 стр.
23976. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
23977. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО У ФОНДІ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) Автореферат 29 стр.
23978. ПРАВО ГРОМАДЯН НА Участь у місцевому самоврядуванні УКРАЇНИ: Стан та шляхи вдосконалення Автореферат 27 стр.
23979. ПРАВО ДЕРЖАВИ НА САМООБОРОНУ В СВІТЛІ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 33 стр.
23980. ПРАВО ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯН Автореферат 32 стр.
23981. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ Автореферат 24 стр.
23982. ПРАВО ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕКУ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автореферат 31 стр.
23983. ПРАВО ЛЮДИНИ НА ГІДНИЙ РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 25 стр.
23984. ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЕФЕКТИВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ ЇЇ ПРАВ ТА СВОБОД Автореферат 24 стр.
23985. ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА) Автореферат 22 стр.
23986. ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Автореферат 25 стр.
23987. ПРАВО ЛЮДИНИ НА КОМПЕНСАЦІЮ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 26 стр.
23988. Право Людини на охорону здоров’я ТА ЙОГО ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ (загальнотеоретичне дослідження) Автореферат 24 стр.
23989. ПРАВО ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА НА САМОЗАХИСТ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ВІД ПРОТИПРАВНИХ ПОСЯГАНЬ Автореферат 25 стр.
23990. ПРАВО МОНАСТИРСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА ХVII – ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХVІІІ ст.) Автореферат 27 стр.
23991. ПРАВО НА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ СУБ Автореферат 34 стр.
23992. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 28 стр.
23993. ПРАВО НА ЖИТТЯ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ Автореферат 27 стр.
23994. Право на медичну допомогу та його здійснення Автореферат 24 стр.
23995. ПРАВО НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 25 стр.
23996. ПРАВО НА СТРАЙК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ Автореферат 26 стр.
23997. ПРАВО НАРОДІВ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ І ПРАКТИКА ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД Автореферат 29 стр.
23998. ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬ ТА УГОДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯМ Автореферат 26 стр.
23999. Право спільної сумісної власності фізичних осіб Автореферат 24 стр.
24000. ПРАВО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА ЙОГО ЗАХИСТ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239  [240]  241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389