Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

23801. ПОРУШЕННЯ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ ТА СПОСОБИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ Автореферат 30 стр.
23802. ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ І МЕТАБОЛІЗМУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТА В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 34 стр.
23803. ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В АЛЬВЕОЛЯРНІЙ КІСТЦІ ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 28 стр.
23804. Порушення мінерального та вітамінного гомеостазу в диференційній діагностиці розсіяного склерозу Автореферат 24 стр.
23805. ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ У ЖІНОК З ПОСТКАСТРАЦІЙНИМ СИНДРОМОМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 27 стр.
23806. ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ СИСТЕМНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ (ДІАГНОСТИКА, ПАТОГЕНЕЗ, ЛІКУВАННЯ) Автореферат 47 стр.
23807. ПОРУШЕННЯ НЕВРОЛОГІЧНОГО ТА ЦИТОКІНО-ІМУННОГО СТАТУСІВ У ХВОРИХ З НАСЛІДКАМИ ІШЕМІЧНИХ ІНСУЛЬТІВ В ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 30 стр.
23808. ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ТА КОФЕРМЕНТНИХ ФУНКЦІЙ РИБОФЛАВІНУ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 27 стр.
23809. ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ПРИ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКАХ ВОЄННОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЇХ ПСИХОКОРЕКЦІЯ Автореферат 24 стр.
23810. ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗА НЕВІДПОВІДНОСТІ СТАТЕВОЇ КОНСТИТУЦІЇ ПОДРУЖЖЯ ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 25 стр.
23811. ПОРУШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ ТА ІНТЕРФЕРОНУ ПРИ ГІПЕРПЛАЗІЇ ТИМУСУ У ДІТЕЙ З ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ Автореферат 31 стр.
23812. ПОРУШЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ТА АФЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТІВ ЕМОЦІЙ У ХВОРИХ ПАРАНОЇДНОЮ ФОРМОЮ ШИЗОФРЕНІЇ Автореферат 27 стр.
23813. ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ НАДКОЛІНКА У СОБАК (ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 27 стр.
23814. порушення реологічних властивостей крові у хворих на геморагічний васкуліт та їх корекція Автореферат 26 стр.
23815. Порушення репродуктивного здоров’я у дівчат-ПІДЛІТКІВ з екстрагенітальною патологією і можливі шляхи їх корекції Автореферат 34 стр.
23816. ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ У ВАГІТНИХ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
23817. Порушення самосвідомості у хворих на шизофренію (судово-психіатричний аспект) Автореферат 32 стр.
23818. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМ ГЕМОСТАЗУ, КЛІТИННОГО І ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ І ДИСТРОФІЧНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТА У ПІДЛІТКІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 22 стр.
23819. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМ СПЕЦИФІЧНОГО ПРОТЕОЛІЗУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ КАТАРАЛЬНОМУ ГІНГІВІТІ У ДІТЕЙ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ Автореферат 23 стр.
23820. ПОРУШЕННЯ СКОРОЧУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ МІОКАРДА ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА СИМПТОМАТИЧНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ НИРКОВОГО ГЕНЕЗУ Автореферат 26 стр.
23821. ПОРУШЕННЯ СЛИЗОВОЇ СЕКРЕЦІЇ В ШЛУНКУ ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛІЙ КИШЦІ У ЛIКВIДАТОРIВ НАСЛIДКIВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Автореферат 26 стр.
23822. Порушення спінального кровообігу. Клініка, діагностика, лікування Автореферат 29 стр.
23823. порушення та корекція структурно-функціонального стану кісткової тканини (експериментальне та клінічне дослідження) Автореферат 29 стр.
23824. ПОРУШЕННЯ У ФЕТОПЛАЦЕНТАРНоМу КОМПЛЕКСІ та ЇХ КОРЕКЦІя У ВАГІТНИХ, ЗАЙНЯТИХ У СФЕРІ ПЕРЕРОБки ФОСФОРИТІВ Автореферат 27 стр.
23825. ПОРУШЕННЯ УРІВНОВАЖЕНОСТІ ХРЕБТА В ПАТОГЕНЕЗІ ДИСПЛАСТИЧНОГО СКОЛІОЗУ ТА ЇЇ ОПЕРАТИВНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 25 стр.
23826. ПОРУШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНАХ ДОНБАСУ Автореферат 24 стр.
23827. ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ КАУДАЛЬНОЇ ГРУПИ ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПОЗАМОЗКОВИХ ПУХЛИН ЗАДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМИ Автореферат 26 стр.
23828. ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЕПІФІЗА ТА ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ЗВИЧАЙНИЙ ПСОРІАЗ З УРАХУВАННЯМ ДОБОВИХ, СЕЗОННИХ БІОРИТМІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 28 стр.
23829. ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО КОРЕКЦІЇ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ПІЄЛОНЕФРИТ Автореферат 31 стр.
23830. ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІВ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАТУСУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СИНДРОМОМ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИСПЕПСІЇ: УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ Автореферат 25 стр.
23831. ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ТЯЖКІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ, СПОСОБИ ЇХНЬОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 28 стр.
23832. ПОРУШЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ Автореферат 29 стр.
23833. ПОРУШЕННЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ВНАСЛІДОК ДІЇ НА ОРГАНІЗМ КОМПОНЕНТІВ ШАХТНОГО ВИБУХУ В ПОЧАТКОВОМУ ПЕРІОДІ ВИБУХОВОЇ ШАХТНОЇ ТРАВМИ (експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
23834. Порушення циркуляції внутрішньолабіринтної рідини при сенсоневральній приглухуватості різного генезу та методи її корекції Автореферат 21 стр.
23835. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки Автореферат 27 стр.
23836. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
23837. Порядок фінансування видатків на утримання центральних органів виконавчої влади України Автореферат 27 стр.
23838. ПОСЕЛЕННЯ НИЖНЬОГО ДНІПРА В ІV СТ. ДО Н.Е.-ІІІ СТ. Н.Е. історичні науки – 07. 00. 04 – археологія Автореферат 25 стр.
23839. ПОСЕЛЕННЯ, ЖИТЛО І САДИБА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНОГО ПОГРАНИЧЧЯ Автореферат 26 стр.
23840. ПОСЕСИВНI ДIЄСЛОВА В АНГЛIЙСЬКIЙ I НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ Автореферат 31 стр.
23841. Посилення РЕГУЛЮЮЧої і СТИМУЛЮЮЧої функцій МЕХАНІЗМу ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ суб’єктів ринкової економіки Автореферат 24 стр.
23842. ПОСИЛЕННЯ СВІТЛА У ПРОЦЕСІ РОЗСІЮВАННЯ ЕЛЕКТРОНА НА ЯДРІ У СВІТЛОВОМУ ПОЛІ Автореферат 19 стр.
23843. ПОСИЛЕННЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ ПОХІДНИХ 1,4-БЕНЗДІАЗЕПІНУ Автореферат 23 стр.
23844. ПОСЛІДОВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИМИ УРАЖЕННЯМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ Автореферат 32 стр.
23845. Послідовності нескінченного рангу нестаціонарності у гільбертових просторах Автореферат 14 стр.
23846. ПОСМЕРТНА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (питання теорії і практики) Автореферат 36 стр.
23847. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Автореферат 29 стр.
23848. ПОСТІЙНА ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ СЕРЦЯ ПРИ БРАДИАРИТМІЯХ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Автореферат 28 стр.
23849. Постійна форма миготливої аритмії при Серцевій Недостатності: поширеність, клініко-гемодинамічні детермінанти, корекція частоти серцевих скорочень Автореферат 48 стр.
23850. ПОСТІНСУЛЬТНІ СТАНИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ Автореферат 29 стр.
23851. ПОСТІНФАРКТНА ІШЕМІЯ МІОКАРДА: МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ЕФЕКТИ ПРОТИІШЕМІЧНОГО ЛІКУВАННЯ, ПРОГНОЗ Автореферат 48 стр.
23852. ПОСТАТІ НАРОДНИХ ВАТАЖКІВ ДОБИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ У СЕМІОТИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСЕННОЇ ЕПІКИ Автореферат 27 стр.
23853. Постать князя Дмитра Вишневецького в українській історіографії ХІХ – початку ХХІ ст. Автореферат 32 стр.
23854. ПОСТВАГОТОМНІ ЕФЕКТИ В РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗОНАХ ОЧЕРЕВИНИ (експериментально-морфологічне дослідження) Автореферат 22 стр.
23855. ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ ВІРУСНЕЙТРАЛІЗУЮЧІ АНТИТІЛА ДО ПОЛІОВІРУСІВ ТРЬОХ ТИПІВ ТА ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ РІВНІ Автореферат 29 стр.
23856. ПОСТМОДЕРНІЗМ І ТРАДИЦІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРУ В ЧАРІВНІЙ КАЗЦІ ЛЮДМИЛИ ПЕТРУШЕВСЬКОЇ Автореферат 23 стр.
23857. ПОСТМОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ПРОЗІ: ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗУ-ПЕРСОНАЖА Автореферат 29 стр.
23858. ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ТРАНСКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН. ЕСТЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 64 стр.
23859. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ АКЦЕНТИ У ТВОРЧОСТІ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ Автореферат 26 стр.
23860. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА РЕЦЕПЦІЯ МІФУ (на матеріалі європейського романного досвіду ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
23861. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (1992-2003 рр.) Автореферат 29 стр.
23862. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКЕ ТЕОРЕТИЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ СОЦІОЛОГІЇ Автореферат 24 стр.
23863. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ДИСКУРС: РАДИКАЛЬНІ СПРОБИ ОНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 23 стр.
23864. Постмодерністський образ світу (на матеріалі західноєвропейських та американських романів 80-х років ХХ століття) Автореферат 27 стр.
23865. ПОСТНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД ОНТОГЕНЕЗУ КЛОАКАЛЬНОЇ СУМКИ КУРЕЙ КРОСУ “ЛОМАН БРАУН” Автореферат 26 стр.
23866. Пострадіаційні зміни адаптивних функцій центральної нервової системи в процесі геронтогенезу Автореферат 26 стр.
23867. ПОСТРАДЯНСЬКИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
23868. ПОСТТРАВМАТИЧНІ СТРЕСОВІ РОЗЛАДИ У ОПЕРАТИВНИХ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 26 стр.
23869. ПОСТТРАВМАТИЧНІ УРАЖЕННЯ КІСТОК: ПАТОМОРФОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ Автореферат 54 стр.
23870. ПОСТТРАВМАТИЧНА ЗАДНЯ НЕСТАБІЛЬНІСТЬ КОЛІННОГО СУГЛОБА (клініко–експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
23871. ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД У ПРАЦІВНИКІВ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ: ПРОФІЛАКТИКА, ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ Автореферат 25 стр.
23872. ПОСТТРОМБОЕМБОЛІЧНА ЛЕГЕНЕВА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ХВОРИХ З СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ СПОСТЕРЕЖЕННІ. Автореферат 26 стр.
23873. ПОСТФРІДМАНІВСЬКА ПАРАДИГМА КОСМОФІЗИКИ: ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 54 стр.
23874. Потенціал економічної ефективності реалізації виноробної продукції (на прикладі виноробних підприємств Криму) Автореферат 23 стр.
23875. потенціал маркетингу в удосконаленні механізму господарювання промислових підприємств Автореферат 23 стр.
23876. потенціал маркетингу в удосконаленні механізму господарювання промислових підприємств Автореферат 23 стр.
23877. ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФІЗИКИ В ПОСТПОЗИТИВІСТСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ Автореферат 25 стр.
23878. ПОТЕНЦІАЛ ОБОРОННОЇ СФЕРИ В ІННОВАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
23879. ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ГРЕЦЬКИХ ГОРІХІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 27 стр.
23880. ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА УКРАЇНИ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 61 стр.
23881. ПОТЕНЦІАЛ СКЛАДОВИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ КАРТОПЛІ У СТВОРЕННІ ФОРМ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ГЕНЕРАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ Автореферат 30 стр.
23882. Потенціалактивовані калієві струми нейронів спінальних гангліїв та гіпокампу щурів: онтогенез і роль у гальмівній синаптичній передачі Автореферат 27 стр.
23883. ПОТЕНЦІАЛИ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕГРОВНИХ ЗА ЛІУВІЛЛЕМ БАГАТОЧАСТИНКОВИХ СИСТЕМ НА ПРЯМІЙ Автореферат 19 стр.
23884. ПОТЕНЦІЙНА ПЛОДОНОСНІСТЬ І ЇЇ ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ І ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКОГО УРОЖАЮ СОРТІВ ВИНОГРАДУ З ГРУПОВОЮ СТІЙКІСТЮ В ПЕРЕДГІР'Ї КРИМУ Автореферат 26 стр.
23885. Потенційна плодоносність сорту Кокур білий, інших аборигенних сортів винограду і її реалізація в гірсько-долинному приморському районі Криму Автореферат 22 стр.
23886. ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ Автореферат 26 стр.
23887. ПОТЕРПІЛИЙ ЯК СУБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 28 стр.
23888. ПОТЕРПІЛИЙ ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ Автореферат 28 стр.
23889. ПОТРІЙНІ СИСТЕМИ {Gd, Tb, Er}-Mn-Al (ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, КРИСТАЛІЧНІ СТРУКТУРИ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК) Автореферат 31 стр.
23890. Потрійні системи {Pr,Tb}-Al-{Si,Ge}. Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні властивості сполук Автореферат 24 стр.
23891. ПОТРЕБА ВЛАДИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ Автореферат 22 стр.
23892. ПОТРЕБИ І СТИМУЛИ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ПЕДАГО- ГІЧНОЇ СПАДЩИНИ А.С.МАКАРЕНКА ТА СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ-НОВАТОРІВ) Автореферат 33 стр.
23893. ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 25 стр.
23894. ПОТУЖНІ МІКРОСЕКУНДНІ ПУЧКИ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК І ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З ПЛАЗМОЮ І КОНДЕНСОВАНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ Автореферат 51 стр.
23895. ПОХIДНI 10,11-ЕПОКСИУНДЕКАНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ ТА РЕАКЦIЙНА ЗДАТНIСТЬ Автореферат 19 стр.
23896. Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксиловоЇ кислоти – потенційні антиГІПОКСАНТИ з антиОКСИДАНТНИМИ властивостями Автореферат 26 стр.
23897. ПОХІДНІ 2-ОКСОІНДОЛІН-3-ГЛІОКСИЛОВОЇ КИСЛОТИ – ПОТЕНЦІЙНІ РЕГУЛЯТОРИ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК Автореферат 27 стр.
23898. ПОХІДНІ АМІНІВ З КАРКАСНИМИ ФРАГМЕНТАМИ. МЕТОДИ СИНТЕЗУ, СПЕКТРАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ Автореферат 19 стр.
23899. ПОХІДНІ БЕНЗІМІДАЗОЛУ З ФТОРОВМІСНИМИ ЗАМІСНИКАМИ ПОТЕНЦІЙНІ АНТАГОНІСТИ АНГІОТЕНЗИНУ II Автореферат 16 стр.
23900. похідні бензофуро[2,3-c]- та бензотієно[2,3-c]пірилію та піридину. Синтез та реакції Автореферат 29 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238  [239]  240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389