Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

23601. ПОЛЯРИМЕТРІЯ ЗОБРАЖЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ АНІЗОТРОПНИХ ОБ'ЄКТІВ Автореферат 28 стр.
23602. Поляриметрія, мікроскопія та вирощування кристалів лангбейнітів K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3, Rb2Cd2(SO4)3 і Tl2Cd2(SO4)3 Автореферат 20 стр.
23603. ПОЛЯРИМЕТРИЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ГРАДОВИХ ЗОН ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ Автореферат 22 стр.
23604. ПОМІСНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ Автореферат 28 стр.
23605. ПОМІЩИЦЬКІ МАЄТКИ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 1831-1917 років (за матеріалами володінь графів Потоцьких) Автореферат 35 стр.
23606. ПОМІЩИЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 33 стр.
23607. ПОМИЛКИ У КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ Автореферат 23 стр.
23608. ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ» ТА ДОГОВІР ПРО ЙОГО ПЕРЕДАЧУ Автореферат 23 стр.
23609. ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ Автореферат 26 стр.
23610. ПОНЯТТЯ ВИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІСТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
23611. ПОНЯТТЯ ГЕШТАЛЬТУ В ОНТОЛОГІЇ Автореферат 23 стр.
23612. ПОняття добра і зла в художньому світі Винниченка-драматурга Автореферат 32 стр.
23613. Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму Автореферат 25 стр.
23614. ПОНЯТТЯ ПСИХІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ПСИХОАНАЛІЗУ Автореферат 30 стр.
23615. ПОНЯТТЯ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
23616. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПІДСУДНОСТІ В КРИМІНАЛЬОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
23617. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
23618. ПОНЯТТЯ УНІКАЛЬНОГО В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (методологічний аналіз) Автореферат 22 стр.
23619. ПОНЯТТЯ ХУДОЖНЬОЇ ЄДНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ М.О. БУЛГАКОВА) Автореферат 28 стр.
23620. ПОНЯТТЯ “СУСПІЛЬСТВО СПЕКТАКЛЮ” ТА ЙОГО КОНЦЕПТУАЛЬНІ КОРЕЛЯТИ Автореферат 23 стр.
23621. ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
23622. Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України Автореферат 32 стр.
23623. ПОПЕРЕДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ Автореферат 26 стр.
23624. попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини Автореферат 25 стр.
23625. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЮЮТЬСЯ У СФЕРІ СІМЕЙНО-ПОБУТОВИХ ВІДНОСИН Автореферат 32 стр.
23626. Попередження злочинності засобами кримінального права Автореферат 23 стр.
23627. ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
23628. ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕФРО- ТА ГЕПАТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПАРАЦЕТАМОЛУ МОДУЛЯТОРАМИ МЕТАБОЛІЗМУ КСЕНОБІОТИКІВ ТА АНТИОКСИДАНТАМИ Автореферат 27 стр.
23629. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Автореферат 24 стр.
23630. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НЕЗАКОННОГО ВИРОБНИЦТВА НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН Автореферат 31 стр.
23631. ПОПЕРЕДЖЕННЯ РАННІХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕННЯХ ПЕЧІНКИ (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 26 стр.
23632. ПОПЕРЕДЖЕННЯ РАННЬОГО РЕЦИДИВУ КРОВОТЕЧІ У ХВОРИХ СТАРШЕ 60 РОКІВ З ГОСТРОКРОВОТОЧИВОЮ ДУОДЕНАЛЬНОЮ ВИРАЗКОЮ (Експериментально-клінічне дослідження) Автореферат 30 стр.
23633. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ УПОВІЛЬНЕНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ГОМІЛКИ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 24 стр.
23634. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА УНИКНЕННЯ БАНКРУТСТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (на прикладі підприємств поліграфічної промисловості) Автореферат 29 стр.
23635. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРОМБОЗУ ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОЇ ОКЛЮЗІЇ СТЕГНО-ПІДКОЛІННО-ГОМІЛКОВОГО СЕГМЕНТА Автореферат 24 стр.
23636. ПОПЕРЕДЖЕННЯ УШКОДЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРИ ГОСТРОМУ СТРЕСІ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОТРОПНИХ ЗАСОБІВ (експериментальне дослідження) Автореферат 26 стр.
23637. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА АНАЛГЕЗIЯ, ЯК КОМПОНЕНТ АНЕСТЕЗIОЛОГIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦIЙ НА ЩИТОПОДIБНІЙ ЗАЛОЗІ Автореферат 23 стр.
23638. Попередньо напружені конструкції зниженої енерговитратності зі склопластиковим і стальним армуванням Автореферат 40 стр.
23639. ПОПЕРЕКОВА СИМПАТЕКТОМІЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОЇ ОКЛЮЗІЇ АОРТО-СТЕГНОВОГО СЕГМЕНТА Автореферат 28 стр.
23640. Поперековий остеохондроз з неврологічними проявами: патогенез і диференційована терапія на етапах медичної реабілітації Автореферат 45 стр.
23641. поперечно-Планарні інтегральні транзисторні генератори НВЧ Автореферат 22 стр.
23642. ПОПУЛЯЦІЇ ЦЕНОЗОУТВОРЮЮЧИХ ВИДІВ ЗЛАКОВИХ РОСЛИН НА ЗАПЛАВНИХ ЛУКАХ Р. СУЛИ В ЇЇ ВЕРХНІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ТЕЧІЇ (СУМСЬКА ОБЛАСТЬ) Автореферат 28 стр.
23643. ПОПУЛЯЦІЙНІ РІЗНОВИДИ РОДУ BETULA L. ТА ЇХ ОЦІНКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ Автореферат 22 стр.
23644. ПОПУЛЯЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ РІВНЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ ПИЛКУ І КІЛЬКОСТІ НАСІННЄВИХ ЗАЧАТКІВ У ЗАВ’ЯЗІ ЛЮЦЕРНИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ Автореферат 24 стр.
23645. ПОПУЛЯЦІЙНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ВИДІВ РОДУ BUFO У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
23646. ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ БОБОВИХ НА ЗАПЛАВНИХ ЛУКАХ РІЧКИ ПСЕЛ В УМОВАХ ГОСПОДАРСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ Автореферат 32 стр.
23647. ПОПУЛЯЦІЙНО – ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАПІВЛЕТАЛЬНИХ РЕЦЕСИВНИХ МУТАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ BLAD У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Автореферат 28 стр.
23648. ПОПУЛЯЦійНО-ГЕНЕТИЧні ОСНОВИ ЕКОЛОГіЧнОї АДАПТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИДІВ ТВАРИН Автореферат 52 стр.
23649. ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА МІНЛИВІСТЬ ТРЬОХ КОРІННИХ ВИДІВ РОДУ PINUS L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ І РОЗТОЧЧІ Автореферат 29 стр.
23650. ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА МІНЛИВІСТЬ ЯЛИЦІ БІЛОЇ (ABIES ALBA MILL.) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ Автореферат 27 стр.
23651. ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ФОРМУВАННЯ ГЕНОФОНДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ Автореферат 25 стр.
23652. ПОПУЛЯЦІЙНО–ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА АСКАНІЙСЬКОЇ М’ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ ОВЕЦЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ Автореферат 23 стр.
23653. ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ КОНТРАЦЕПЦІЇ У ЖІНОК З НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЮ АСТЕНІЄЮ Автореферат 24 стр.
23654. ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ КОНТРАЦЕПЦІЇ У ЖІНОК З РІЗНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА Автореферат 24 стр.
23655. ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ КОНТРАЦЕПЦІЇ У ЖІНОК З ХРОНІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ Автореферат 24 стр.
23656. ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ КОНТРАЦЕПЦІЇ У МОЛОДИХ ЖІНОК, ЯКІ НЕ НАРОДЖУВАЛИ Автореферат 21 стр.
23657. ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ, ПЕРЕБІГУ РІЗНИХ ФОРМ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЇХ ЛІКУВАННЯ Автореферат 43 стр.
23658. Порівняльна гігієнічна оцінка використання на сільськогосподарських культурах різних форм препаратів на основі металаксилу-М Автореферат 24 стр.
23659. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АКАРИЦИДІВ ПРИ САРКОПТОЗІ СВИНЕЙ Автореферат 25 стр.
23660. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БЛОКАТОРА КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ ДИЛТІАЗЕМУ ТА ?-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ З РІЗНИМИ ФАРМАКОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЗУБЦЯ Q Автореферат 39 стр.
23661. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНОЇ РИБИ В ФЕРМЕРСЬКИХ РИБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЗА ДВОЛІТНЬОГО ТА ТРИЛІТНЬОГО ЦИКЛІВ Автореферат 28 стр.
23662. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІАГНОСТИЧНИХ ПІДХОДІВ І ЛІКУВАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ Автореферат 24 стр.
23663. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА РІЗНИМИ МЕТОДАМИ ТРОМБОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 32 стр.
23664. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДУЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ. Автореферат 22 стр.
23665. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕФОРМОВАНИХ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СТЕНОКАРДІЮ Автореферат 23 стр.
23666. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ АМБУЛАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ Автореферат 40 стр.
23667. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНУВАННЯ БІГУНІВ НА ДОВГІ ТА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ В УМОВАХ НИЗЬКОГІР’Я (1000-1300 м над рівнем моря) І РІВНИННОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 25 стр.
23668. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРИВАЛОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ на ГІПЕРТОНІЧНу ХВОРОБу ФІКСОВАНИМИ КОМБІНАЦІЯМИ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 29 стр.
23669. ПОРІВНЯЛЬНА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ ПРЕСУВАННЯ Й МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ Автореферат 20 стр.
23670. ПОРІВНЯЛЬНА КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ У ДІТЕЙ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 30 стр.
23671. ПОРІВНЯЛЬНА МЕТАБОЛІЧНА ТА ГЕМОДИНАМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ПРИ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ПОРУШЕННЯХ СЕРЦЕВОГО РИТМУ Автореферат 19 стр.
23672. ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТАРНОГО БАР'ЄРА ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ПІЗНЬОГО ГЕСТОЗУ, ПОЄДНАНОГО З АНЕМІЄЮ ВАГІТНИХ Автореферат 24 стр.
23673. ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ КВІТКИ МИРТОВИХ (MYRTACEAE Juss.) Автореферат 28 стр.
23674. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА БУГАЇВ – ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ПОРІД ЗА СЕЛЕКЦІЙНО – ГЕНЕТИЧНИМИ ОЗНАКАМИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ Автореферат 27 стр.
23675. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ТРИМЕТАЗИДІНУ, МІЛДРОНАТУ ТА КАРДОНАТУ НА ДИСФУНКЦІЮ МІОКАРДУ, ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ І ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЮ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Автореферат 27 стр.
23676. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 23 стр.
23677. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДІАГНОСТИЧНОЇ ТА ПРОГНОСТИЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ МАРКЕРІВ АТЕРОСКЛЕРОЗУ У ХВОРИХ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Автореферат 24 стр.
23678. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГАММА- ТА ГАЛЬМІВНОГО ВИПРОМІНЕННЯ ЛІНІЙНОГО ПРИСКОРЮВАЧА В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНЬ Автореферат 21 стр.
23679. порівняльна оцінка ефективності лікування гострого холециститу методами традиційної та лапароскопічної холецистектомії Автореферат 27 стр.
23680. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, УСКЛАДНЕНИЙ ГОСТРОЮ ЗАТРИМКОЮ СЕЧІ Автореферат 26 стр.
23681. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ТОКОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГАХ Автореферат 29 стр.
23682. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНИХ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЕФЕКТІВ РАННЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ КАПТОПРИЛУ, ІРБЕСАРТАНУ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЇ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА Автореферат 24 стр.
23683. порівняльна оцінка лапароскопічних методик лікування у відновленні репродуктивної функції хворих Із дермоїдними кістами яєчників Автореферат 29 стр.
23684. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МАГНІТОТЕРАПІЇ, УВЧ- ТЕРАПІЇ, ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ ПРИ ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ Автореферат 23 стр.
23685. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ГЕПАТОСПЛАНХНІТИЧНОЇ ІШЕМІЇ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ У ХВОРИХ НА СЕПСИС І ПОЛІОРГАННУ НЕДОСТАТНІСТЬ Автореферат 27 стр.
23686. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ АНТИКОАГУЛЯНТНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СИСТЕМНОГО ТРОМБОЛІЗИСУ Автореферат 30 стр.
23687. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА методів діагностики і терапії ГЕПАТОДИСТРОФІЇ у собак Автореферат 25 стр.
23688. Порівняльна оцінка методів захисту міокарда на основі крИсталоїдних кардіоплегічних розчинів при хірургічній корекції вроджених вад серця Автореферат 28 стр.
23689. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНИХ РАН В АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ Автореферат 31 стр.
23690. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ТЕРАПІЇ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПОРОДІЛЬ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ Автореферат 26 стр.
23691. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ФІКСАЦІЇ РІЗНОМАНІТНИХ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА КАРКАСІ СУЦІЛЬНОЛИТИХ НЕЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ Автореферат 29 стр.
23692. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА ПОКАЗИ ДО НИХ Автореферат 24 стр.
23693. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ОПЕРАЦІЇ ДЕПОРТАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕСАДКИ КУЛЬТУР КЛІТИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 25 стр.
23694. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПЛОМБУВАННЯ БОКОВИХ ЗУБІВ КОМПОЗИЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ Автореферат 25 стр.
23695. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІЗНИХ МЕТОДІВ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІІ ТА ІІІ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ Автореферат 22 стр.
23696. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІЗНИХ ПРОГРАМ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АНТИКОАГУЛЯНТНИХ ТА СИМПТОМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 22 стр.
23697. Порівняльна оцінка різних режимів терапії артеріальної гіпертензії з діабетичною нефропатією Автореферат 21 стр.
23698. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ОБ`ЄМНИМИ УТВОРЕННЯМИ ПЕЧІНКИ Автореферат 26 стр.
23699. Порівняльна оцінка ренопротекторного ефекту інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, лацидипіну та лозартану у хворих на хронічний гломерулонефрит та діабетичну нефропатію з артеріальною гіпертензією Автореферат 29 стр.
23700. Порівняльна оцінка росту, розвитку і м’ясних якостей бугайців молочних порід різного походження Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236  [237]  238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389