Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

23401. Поліпшення характеристик бортових систем живлення електрорухомого складу Автореферат 27 стр.
23402. ПОЛІПШЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРАВЛІЧНИХ ПАСИВНИХ ГАСИТЕЛІВ ПУЛЬСАЦІЙ У ГІДРОАГРЕГАТАХ ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ Автореферат 20 стр.
23403. ПОЛІПШЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗМІННОЇ НАПРУГИ З МІКРОПРОЦЕСОРНИМ ІМПУЛЬСНИМ КЕРУВАННЯМ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОНАГРІВУ Автореферат 25 стр.
23404. Поліпшення характеристик якості мережі спільноканальної сИгналізації № 7 в умовах конвергенції теЛЕкомунікаційних мереж Автореферат 18 стр.
23405. ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ РЕКУПЕРОВАНИХ ХРОМОВИХ ДУБИТЕЛІВ Автореферат 24 стр.
23406. ПОЛІРЕАКТИВНІ АНТИТІЛА ЯК РЕГУЛЯТОРИ АДГЕЗИВНИХ ВЗАЄМОДІЙ КЛІТИН Автореферат 25 стр.
23407. ПОЛІСТИРОЛЬНІ СЦИНТИЛЯТОРИ ДЛЯ ФІЗИКИ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ Автореферат 41 стр.
23408. Поліська м’ясна порода великої рогатої худоби (селекційно-генетичні методи створення) Автореферат 50 стр.
23409. ПОЛІТЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ: ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
23410. Політизація російської етнічності в Україні (1991 – 2002 рр.) Автореферат 29 стр.
23411. ПОЛІТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО РУХУ В ГАЛИЧИНІ: 1921 – 1939 рр. Автореферат 36 стр.
23412. ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В АРАБСЬКОМУ РЕГІОНІ (70-90-ТІ РОКИ) -Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку Автореферат 26 стр.
23413. ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОГО УРЯДУ ЩОДО ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ НА ПІВНІЧНОМУ СХОДІ МОНАРХІЇ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVIII – НА ПОЧАТКУ 70-х років ХІХ ст. Автореферат 54 стр.
23414. ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Р. РЕЙГАНА В ГАЛУЗІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ (1981-1989 рр.) Автореферат 29 стр.
23415. ПОЛІТИКА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПАЛЕСТИНИ, 1915-1922 рр. Автореферат 37 стр.
23416. Політика зайнятості у перехідній економічній системі україни Автореферат 26 стр.
23417. ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНОГО СПІВТОВАРИСТВА ПО УРЕГУЛЮВАННЮ КОНФЛІКТУ В БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНІ (1992– 1995 рр.) Автореферат 20 стр.
23418. ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ ЩОДО ПРЕСИ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ „УКРАЇНА” (1941–1944 рр.) Автореферат 26 стр.
23419. ПОЛІТИКА НЕЙТРАЛІТЕТУ І ПОЗАБЛОКОВОСТІ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 31 стр.
23420. ПОЛІТИКА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗМІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 26 стр.
23421. ПОЛІТИКА ПАРТІЇ ТА РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ У ВІДНОШЕННІ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ У 40–60-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалах Криму) Автореферат 29 стр.
23422. ПОЛІТИКА ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОГО КЕРІВНИЦТВА КРИМСЬКОЇ АРСР ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (1921-1941 РОКИ) Автореферат 23 стр.
23423. ПОЛІТИКА ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ НА ВОЛИНІ (1927–1939) Автореферат 28 стр.
23424. ПОЛІТИКА ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1918-1926 рр.) Автореферат 24 стр.
23425. Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918–1926 рр.) Автореферат 25 стр.
23426. ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ ЩОДО УКРАЇНИ (кінець 1980-х -1990-і роки) Автореферат 27 стр.
23427. ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ РЕЛІГІЇ ТА КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ НА ПРИКАРПАТТІ В 40-80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Автореферат 56 стр.
23428. ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕПу (1921-1928 рр.) Автореферат 26 стр.
23429. ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО РЕЛІГІЙНИХ КОНФЕСІЙ У 1920-і РОКИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КРИМСЬКОЇ АСРР) Автореферат 29 стр.
23430. ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КРИМУ (1917 – 1941 РР.) Автореферат 30 стр.
23431. Політика радянської держави у сфері культури в українському селі (кінець 20-х – 30-ті роки) Автореферат 50 стр.
23432. Політика радянської держави щодо російської православної церкви у Криму в 1921-1929 роках Автореферат 30 стр.
23433. ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ Автореферат 29 стр.
23434. ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ) Автореферат 56 стр.
23435. ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ У 1914-1917 рр. Автореферат 24 стр.
23436. Політика російського уряду в єврейському питанні наприкінці ХІХ століття (1881-1894 рр.) Автореферат 28 стр.
23437. ПОЛІТИКА РУМУНІЇ ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПЕРІОД ДИКТАТУРИ І.АНТОНЕСКУ (1940 – 1944 рр.) Автореферат 27 стр.
23438. ПОЛІТИКА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
23439. ПОЛІТИКА США В СХІДНІЙ АЗІЇ В УМОВАХ ПОСТБІПОЛЯРНОСТІ Автореферат 29 стр.
23440. ПОЛІТИКА США ВІДНОСНО КРАЇН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ В КІНЦІ 70-Х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 90-Х РОКІВ (ЕКОНОМІЧНІ І ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ) Автореферат 24 стр.
23441. ПОЛІТИКА УКРАЇНІЗАЦІЇ 1920-х - початку 1930-х роківВ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ Автореферат 29 стр.
23442. Політика українізації на Півдні України у 20 – 30-ті роки XX ст. Автореферат 24 стр.
23443. ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЕКСПОРТУ ОЗБРОЄНЬ В 90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
23444. ПОЛІТИКА УНР ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО НОВОПОСТАЛИХ ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ КОЛИШНЬОЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1917-1921 рр.) Автореферат 64 стр.
23445. ПОЛІТИКА УРЯДІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ПРОФСПІЛОК У 50-80-і рр. ХХ ст. (еволюція форм, методів, засобів) Автореферат 32 стр.
23446. ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ГАЛУЗІ Автореферат 29 стр.
23447. ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ В ЄГИПТІ, 1840-1882 рр. Автореферат 35 стр.
23448. ПОЛІТИКА фРАНЦІЇ, вЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США ЩОДО національнОЇ державнОстІ УКРАЇНИ В 1917 – 1920 РР. у вітчизняній ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЗАРУБІЖНІЙ історіографіЯХ Автореферат 26 стр.
23449. ПОЛІТИКА ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО ІММІГРАНТІВ (20–30-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 25 стр.
23450. ПОЛІТИКА ЯПОНІЇ ЩОДО КРАЇН АСЕАН (кінець 70-х – 90-і роки) Автореферат 26 стр.
23451. ПОЛІТИКА “ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ” І УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО, 1919 Р. Автореферат 22 стр.
23452. ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНА, ГОСПОДАРСЬКА, БЛАГОДІЙНА ТА ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ П. КАЛНИШЕВСЬКОГО Автореферат 31 стр.
23453. ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ІХ – ПОЧАТКУ ХІІ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
23454. Політико-владний потенціал громадянського суспільства в сучасній теорії політики Автореферат 27 стр.
23455. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХІДНОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
23456. ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ Автореферат 29 стр.
23457. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
23458. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН Автореферат 55 стр.
23459. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ МІСЬКОЇ ВЛАДИ В СТОЛИЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Автореферат 25 стр.
23460. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ етнІЧниМ конфлІктОМ Автореферат 44 стр.
23461. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ІСМАЇЛА ГАСПРИНСЬКОГО Автореферат 31 стр.
23462. політико-правова ідея суверенітету державної влади та її реалізація в державотворенні України Автореферат 24 стр.
23463. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СИСТЕМА ТУРЕЧЧИНИ В ПЕРІОД 1918-1945 РОКІВ. Автореферат 32 стр.
23464. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕМІГРАЦІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ Автореферат 23 стр.
23465. ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ВЧЕННЯ ІДЕОЛОГА АНГЛІЙСЬКОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ ДЖ. СТ. МІЛЛЯ Автореферат 28 стр.
23466. ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОРТАЦІЇ З КРИМСЬКОЇ АРСР ТА РЕПАТРІАЦІЇ ДО АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СКЛАДІ УКРАЇНИ (1941 – 1996 рр.): історико-правове дослідження Автореферат 30 стр.
23467. ПОЛІТИКО-СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РЕГІОНІ СХІДНА ЄВРОПА (1989-2004) Автореферат 45 стр.
23468. політико-системний аспекТ ОБ'ЄДНАННЯ КРАЇНИ В СТРАТЕГІЇ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ Автореферат 22 стр.
23469. ПОЛІТИКО-СТАБІЛІЗАЦІЙНА РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
23470. ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З УКРАЇНСЬКОЮ ДІАСПОРОЮ В ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 34 стр.
23471. ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Автореферат 45 стр.
23472. ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА Автореферат 51 стр.
23473. ПОЛІТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, РЕСПУБЛІКИ ІТАЛІЯ І УКРАЇНИ) Автореферат 26 стр.
23474. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ Й ЕКОНОМІКА: ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ Автореферат 24 стр.
23475. Політичні аспекти національно-визвольної боротьби слов’янських народів Османської імперії 50-70 рр. ХІХ ст. у ТОГОЧАСНІЙ російській періодиці Автореферат 25 стр.
23476. ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ ЯПОНІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ у 90-ті рр. ХХ ст. (на матеріалах англомовних джерел) Автореферат 34 стр.
23477. ПОЛІТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИЗ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ Автореферат 22 стр.
23478. ПОЛІТИЧНІ ДИСКУСІЇ В АНГЛІЇ З ПИТАНЬ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В АФРИЦІ (1881-1899 рр.) Автореферат 28 стр.
23479. ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ ЛІВИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД Автореферат 22 стр.
23480. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОСТКОМУНІСТИЧНИМ СУСПІЛЬСТВОМ (СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 28 стр.
23481. ПОЛІТИЧНі КОНФЛІКТи: зміст та маркетинговий аналіз Автореферат 24 стр.
23482. ПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 26 стр.
23483. ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В УМОВАХ СУЦІЛЬНОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (КІНЕЦЬ 1920-Х – 1933 РР.) Автореферат 30 стр.
23484. Політичні орієнтації пострадянського студентства: динаміка та факторна обумовленість Автореферат 29 стр.
23485. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УМОВАХ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ Автореферат 31 стр.
23486. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
23487. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
23488. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ Автореферат 25 стр.
23489. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку Автореферат 29 стр.
23490. ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 20-ТІ РОКИ Автореферат 51 стр.
23491. ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ НА ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ Й ХОТИНЩИНІ В 40–50-х рр. XX ст. Автореферат 24 стр.
23492. Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 – 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) Автореферат 29 стр.
23493. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 1917 – 1920 рр. Спроби творення і причини поразки Автореферат 58 стр.
23494. ПОЛІТИЧНІ ТРАДИЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 24 стр.
23495. Політичні традиції як чинник сталості й наступності у функціонуванні та розвитку політичної системи Автореферат 26 стр.
23496. Політичні трансформації в Угорській Республіці на рубежі ХХ–ХХІ століть (у контексті демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи) Автореферат 49 стр.
23497. ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В БОЛГАРІЇ У ПОСТКОМУНІСТИЧНИЙ ПЕРІОД Автореферат 52 стр.
23498. Політичні функції громадянського суспільства Автореферат 29 стр.
23499. ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 28 стр.
23500. ПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД КРИЗИ “РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ” І ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234  [235]  236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389