Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

23101. ПОВЕДІНКА ПОХІДНИХ ДІАЛКІЛАМІНОНАФТАЛЕВИХ КИСЛОТ В УМОВАХ РЕАКЦІЇ ВІЛЬСМАЙЄРА—ХААКА Автореферат 22 стр.
23102. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО ПРОСТОРУ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 25 стр.
23103. ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 25 стр.
23104. ПОВЕРХНЕВІ ЛІПІДИ ЗЕРНА СОРГО І КУКУРУДЗИ Автореферат 19 стр.
23105. ПОВЕРХНЕВІ АЗИМУТАЛЬНІ ТА ЦИКЛОТРОННІ ХВИЛІ У МАГНІТОАКТИВНИХ ПЛАЗМОВИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 40 стр.
23106. ПОВЕРХНЕВІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ В ШАРАХ МОЛЕКУЛ, ЩО АДСОРБОВАНІ НА ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА Автореферат 26 стр.
23107. ПОВЕРХНЕВІ КОМПОНЕНТИ ВІРУСІВ КОКСАКІ В ТА ЇХ СЕЛЕКЦІОНОВАНИХ ВАРІАНТІВ Автореферат 24 стр.
23108. ПОВЕРХНЕВІ ПЛАЗМОН-ФОНОННІ ЗБУДЖЕННЯ В ОДНОВІСНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ZnO і 6H-SiC ТА СТРУКТУРАХ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 48 стр.
23109. ПОВЕРХНЕВІ ПОЛЯРИТОНИ В ДВОВИМІРНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ ТА НАПІВМАГНІТНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ Автореферат 24 стр.
23110. ПОВЕРХНЕВІ ПРОЦЕСИ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ ДЕГРАДАЦІЮ СПЕКТРОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЦИНТИЛЯТОРІВ NaI(Tl) і CsI(Na) Автореферат 26 стр.
23111. ПОВЕРХНЕВА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ КОМПОЗИТНИХ РЕСТАВРАЦІЙ ФРОНТАЛЬНИХ ЗУБІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ ПОРОЖНИНИ РОТА Автореферат 30 стр.
23112. ПОВЕРХНЕВЕ ДИХАННЯ І ДОЗОВАНА ХОДЬБА У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ОВАРІЕКТОМІЮ Автореферат 31 стр.
23113. ПОВЕРХНЕВИЙ ІМПЕДАНС ТОНКИХ НАДПРОВІДНИХ ПЛІВОК У ЗМІШАНОМУ СТАНІ Автореферат 19 стр.
23114. Повздовжні флуктуаціЇ струму в анізотропних напівпровідниках з непружним розсіюванням носіїв Автореферат 23 стр.
23115. ПОВЗУЧІСТЬ ТА ПОШКОДЖУВАНІСТЬ ОсесиМЕтРичНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН Автореферат 24 стр.
23116. ПОВНА КЕРОВАНІСТЬ ДЕЯКИХ КЛАСІВ ТРИКУТНИХ СИСТЕМ, ЯКІ НЕ ЗВОДЯТЬСЯ ДО КАНОНІЧНОГО ВИГЛЯДУ Автореферат 14 стр.
23117. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ Автореферат 32 стр.
23118. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
23119. ПОВНОТА СПИСКУ АТРИБУТИВНИХ СИСТЕМНИХ ПАРАМЕТРІВ Автореферат 18 стр.
23120. ПОВОЄННИЙ ГОЛОД В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-Х РОКІВ ХХ СТ.) Автореферат 26 стр.
23121. ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ В ОДЕСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У 1920-1923 роках Автореферат 28 стр.
23122. Повсякденність у контекстуальних реконструкціях науки Автореферат 21 стр.
23123. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ В 1945-1953 РР. Автореферат 34 стр.
23124. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х ? ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 50-Х РР. ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
23125. ПОВТОРНІ ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ Автореферат 27 стр.
23126. ПОВТОРНІ НЕЙРОХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РЕЦИДИВАХ ТЯЖКИХ ФОРМ НЕВРАЛГІЙ ТРІЙЧАСТОГО НЕРВА Автореферат 24 стр.
23127. ПовторнІ оперативнІ вТРУЧАННЯ пІслЯ реконструктивнИх операцІй на артерІальнИх сУДИНАх Автореферат 32 стр.
23128. ПОВТОРНІ ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМУ ПАНКРЕАТИТІ Автореферат 24 стр.
23129. ПОВТОРНІ ОПЕРАЦІЙНІ ВТРУЧАННЯ У СТЕГНОВО-ПІДКОЛІННО-ГОМІЛКОВОМУ СЕГМЕНТІ ПРИ ОБЛІТЕРУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 44 стр.
23130. ПОВТОРЮВАНА ШВИДКОНАТІКАЮЧА ПОВЗУЧІСТЬ БУТОВОЇ КЛАДКИ МОСТОВИХ ОПОР ПІД МЕХАНОЕЛЕКТРИЧНОЮ ДІЄЮ Автореферат 32 стр.
23131. ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТРЕСОМ НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ МЕХАНІЧНУ ТРАВМУ (клініка, принципи профілактики) Автореферат 29 стр.
23132. ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ФОРМУВАННЯМ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 23 стр.
23133. Поглинання звуку та дисипативні ПРОЦЕСИ у надплинних розчинах 3Не – 4Не Автореферат 24 стр.
23134. ПОГЛИНАЮЧІ СИСТЕМИ В ГІПЕРПРОСТОРАХ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИМІРОМ ГАУСДОРФА Автореферат 17 стр.
23135. ПОГЛЯДИ СТАНІСЛАВА ДНІСТРЯНСЬКОГО НА ПРАВО ТА ДЕРЖАВУ (загальнотеоретичні аспекти) Автореферат 24 стр.
23136. ПОГОРЕЛЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ У ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 22 стр.
23137. ПОГОРСЬКА Ірина Іванівна ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ Автореферат 27 стр.
23138. ПОГРАНИЧНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У ОСІБ З ХРОНІЧНОЮ НЕЙРОСЕНСОРНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ) Автореферат 29 стр.
23139. ПОГРАНИЧНІ ПУХЛИНИ ЯЄЧНИКІВ: ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ТА ПРОГНОЗ Автореферат 24 стр.
23140. ПОДІЄВІ АСПЕКТИ МУЗИЧНОЇ ФОРМИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
23141. Поділля в другій половині ХІV – першій половині ХV ст.: політичний та соціально-економічний аспекти Автореферат 30 стр.
23142. ПОДІЛЬСЬКЕ СЕЛО В РОКИ НЕПУ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК (1921-1928 РР.) Автореферат 34 стр.
23143. ПОДІЛЬСЬКО-СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКЕ СУМІЖЖЯ У СВІТЛІ ІЗОГЛОС Автореферат 27 стр.
23144. ПОДАВЛЕННЯ НЕКАНОНІЧНИХ ГАРМОНІК ВХІДНИХ СТРУМІВ ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ Автореферат 23 стр.
23145. ПОДАВЛЕННЯ НЕКАНОНІЧНИХ ГАРМОНІК ВХІДНОГО СТРУМУ ТИРИСТОРНИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ ЗАСОБАМИ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КЕРУВАННЯ Автореферат 17 стр.
23146. Податки в Україні та в державах–членах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз Автореферат 28 стр.
23147. ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНІ ЕФЕКТИ І ЦІНОВІ НАСЛІДКИ Автореферат 30 стр.
23148. ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
23149. ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕгулювання доходів ФІЗИЧНИХ ОСІБ Автореферат 24 стр.
23150. ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
23151. ПОДАТКОВІ МЕХАНІЗМИ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Автореферат 25 стр.
23152. ПОДАТКОВІ ОРГАНИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
23153. ПОДАТКОВІ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ Автореферат 29 стр.
23154. ПОДАТКОВІ РЕГУЛЯТОРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
23155. ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ І ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України) Автореферат 28 стр.
23156. ПОДАТКОВА І КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА ЗЛОЧИННІСТЬ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
23157. ПОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ Автореферат 27 стр.
23158. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ РАДГОСПНО-КОЛГОСПНОЇ СИСТЕМИ (1930 – 1939 рр.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 27 стр.
23159. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА Автореферат 46 стр.
23160. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ Автореферат 45 стр.
23161. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТАНОВЛЕННЯ” Автореферат 50 стр.
23162. Податкова система та механізми її реалізації у перехідній економіці Автореферат 48 стр.
23163. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1929 рр.) Автореферат 29 стр.
23164. ПОДАТКОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 30 стр.
23165. Податкове законодавство в УСРР у період нової економічної політики (1921–1929 рр.) Автореферат 26 стр.
23166. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 25 стр.
23167. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Автореферат 32 стр.
23168. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 48 стр.
23169. Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в умовах ринкової трансформації Автореферат 27 стр.
23170. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
23171. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
23172. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
23173. Податкове стимулювання економічного росту Автореферат 43 стр.
23174. Податкове стимулювання підприємницької діяльності Автореферат 26 стр.
23175. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
23176. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Автореферат 27 стр.
23177. ПОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ Автореферат 32 стр.
23178. ПОДАТКОВИЙ АПАРАТ УСРР В ПЕРІОД НЕПУ (1921-1928 рр.) Автореферат 27 стр.
23179. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 38 стр.
23180. ПОДВІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ГОРОХУ ПОСІВНОГО (PISUM SATIVUM L.) Автореферат 32 стр.
23181. ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 32 стр.
23182. ПОДМАРКОВА ІРИНА ПАВЛІВНА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
23183. ПОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ Автореферат 19 стр.
23184. Подовження термінів служби рейок системним шліфуванням в процесі експлуатації Автореферат 25 стр.
23185. ПОДОЛАННЯ ДЕПРИВАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 24 стр.
23186. ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ОРГАНІЧНОМУ РОЗЛАДІ ОСОБИСТОСТІ У ЖІНОК Клініко-психологічне дослідження Автореферат 35 стр.
23187. ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ПАРАНОЇДНІЙ ШИЗОФРЕНІЇ У ЖІНОК У ПЕРІОД РЕМІСІЇ ТА ЇЇ ПСИХОКОРЕКЦІЯ Автореферат 29 стр.
23188. ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЙ СІМ’Ї ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 24 стр.
23189. ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ СОЦІОГЕННІЙ І ПСИХОГЕННІЙ ЕРЕКТИЛЬНІЙ ДИСФУНКЦІЇ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЇЇ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 22 стр.
23190. ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ЇЇ ПСИХОКОРЕКЦІЯ Автореферат 25 стр.
23191. ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ТА ЇЇ ПСИХОТЕРАПІЯ ПРИ ДЕМОНСТРАТИВНОМУ РОЗЛАДІ ОСОБИСТОСТІ У ЖІНОК Автореферат 21 стр.
23192. ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ТА ПОЗАШЛЮБНІ СЕКСУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ Причини, механізми формування, прояви, психокорекція та психопрофілактика Автореферат 37 стр.
23193. ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ЯК КОМПЛЕКС СЕКСОЛОГІЧНИХ, НЕВРОТИЧНИХ І МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ Причини, механізми розвитку, клініка, психотерапія Автореферат 38 стр.
23194. ПОДРУЖНЯ ДИСГАРМОНІЯ І ЇЇ КОРЕКЦІЯ ПРИ ПАРАНОЇДНОМУ РОЗЛАДІ ОСОБИСТОСТІ З НАДЦІННИМИ ІДЕЯМИ РЕВНОЩІВ І ВІДНОСИН У ЧОЛОВІКІВ Автореферат 21 стр.
23195. ПОДРУЖНЯ ДИСГАРМОНІЯ У БЕЗПЛІДНОМУ ШЛЮБІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ АДНЕКСИТІ У ЖІНОК ТА ЇЇ ПСИХОТЕРАПІЯ Автореферат 24 стр.
23196. ПОЕЗІЯ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ Автореферат 33 стр.
23197. ПОЕЗІЯ АРКАДІЯ КАЗКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТ. Автореферат 34 стр.
23198. ПОЕЗІЯ ВАСИЛЯ СТУСА: ХУДОЖНЯ СЕМАНТИКА І СТРУКТУРА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ „ПАЛІМПСЕСТИ”) Автореферат 29 стр.
23199. ПОЕЗІЯ КРИСТИНИ РОССЕТТІ У КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИКИ ПРЕРАФАЕЛІТИЗМУ Автореферат 33 стр.
23200. ПОЕЗІЯ Л. ФЕРЛІНГЕТТІ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ БІТНИКІВ Автореферат 34 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231  [232]  233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389