Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

23001. Планування виробничої діяльності в системі сільськогосподарського МЕНЕДЖМЕНТУ Автореферат 32 стр.
23002. ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 23 стр.
23003. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ Автореферат 22 стр.
23004. ПЛАНУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УМОВАХ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 26 стр.
23005. ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 22 стр.
23006. Планування Й управління витратами в механізмі підвищення конкурентоспроможності промислової продукції Автореферат 22 стр.
23007. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ФУТБОЛІСТІВ-ІНВАЛІДІВ З НАСЛІДКАМИ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ В РІЧНОМУ ЦИКЛІ ПІДГОТОВКИ Автореферат 29 стр.
23008. ПЛАНУВАННЯ ОПОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ФІКСАЦІЇ АДГЕЗИВНИХ МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ Автореферат 24 стр.
23009. Планування поливів сільськогосподарських культур в умовах обмежених ресурсів Автореферат 27 стр.
23010. ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Автореферат 28 стр.
23011. Планування прибутку підприємств в умовах ринкового реформування економіки (на прикладі підприємств машинобудування) Автореферат 25 стр.
23012. ПЛАНуВАНня РЕКЛАМНОЇ ДіЯЛЬНОСТі ПіДПРИємства Автореферат 22 стр.
23013. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ Автореферат 24 стр.
23014. Планування розвитку та ефективна реструктуризація аграрних підприємств Автореферат 28 стр.
23015. ПЛАНУВАННЯ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Автореферат 23 стр.
23016. ПЛАНУВАННЯ СІМўЇ У ЖІНОК, ЯКІ МЕШКАЮТЬ НА ЗАБРУДНЕНІЙ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЇ Автореферат 20 стр.
23017. ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ЯК МЕТОД ЗАПОБІГАННЯ МАТЕРИНСЬКОЇ СМЕРТНОСТІПРИ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ Автореферат 29 стр.
23018. ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
23019. Планування стратегічних змінна радіоелектронних виробництвах Автореферат 26 стр.
23020. Планування та організування маркетингової діяльності підприємств Автореферат 30 стр.
23021. ПЛАНУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВНУТРІШНЬОЗАВОДСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Автореферат 24 стр.
23022. ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 33 стр.
23023. ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Автореферат 17 стр.
23024. ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАГАЛЬНОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ Автореферат 19 стр.
23025. ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛІ ДЛЯ АКРОБАТИЧНИХ ПАР З УРАХУВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ Автореферат 28 стр.
23026. ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСIВ ПIДПРИМСТВ РОЗДРIБНО ТОРГIВЛI Автореферат 22 стр.
23027. Планування фінансової діяльності банку Автореферат 27 стр.
23028. ПЛАНУВАННЯ, КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ У НЕЗНІМНОМУ ПРОТЕЗУВАННІ Автореферат 38 стр.
23029. ПЛАСТБЕТОН НА МОДИФІКОВАНІЙ ФУРАНОВІЙ ЗВ’ЯЗУЮЧІЙ РЕЧОВИНІ ПІДВИЩЕНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ Автореферат 24 стр.
23030. ПЛАСТИКА ГЛИБОКИХ ДЕФЕКТІВ ГОМІЛКИ ТА СТОПИ ВАСКУЛЯРИЗОВАНИМИ КЛАПТЯМИ Автореферат 26 стр.
23031. ПЛАСТИФІКОВАНІ БЕТОННІ СУМІШІ НА ОСНОВІ ГІР-2 ДЛЯ РЕМОНТУ І ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 27 стр.
23032. ПЛАСТИФІКОВАНІ портландцементи з ВИСОКОЮ МІЦНІСТЮ в РАННЬОМУ ВІЦІ Автореферат 30 стр.
23033. ПЛАСТИФІКОВАНІ ТОВАРНІ БЕТОННІ СУМІШІ І БЕТОНИ НА ОСНОВІ ПУЦОЛАНОВИХ ЦЕМЕНТІВ Автореферат 25 стр.
23034. ПЛАСТИЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЗАМИКАЮЧОГО АПАРАТУ ТОВСТОЇ КИШКИ ПІСЛЯ ЕКСТИРПАЦІЇ ПРЯМОЇ КИШКИ З ПРИВОДУ РАКУ Автореферат 25 стр.
23035. ПЛАСТИЧНЕ У ФОРТЕПІАННО-ВИКОНАВСЬКОМУ ІНТОНУВАННІ Автореферат 24 стр.
23036. Пластичний образ у творчості М.Ю. Лермонтова: структура, семантика, функції Автореферат 30 стр.
23037. ПЛАСТОВИЙ РУХ НА ВОЛИНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Автореферат 30 стр.
23038. ПЛАТНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
23039. ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 29 стр.
23040. ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) Автореферат 26 стр.
23041. ПЛАЦЕНТАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ ПРИ БАГАТОПЛІДНІЙ ВАГІТНОСТІ Автореферат 26 стр.
23042. ПЛЕМІННІ НАРОДИ БАЛКАНСЬКОГО ПІВОСТРОВА У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ КІНЦЯ IV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ІІ СТ. ДО Н. Е. Автореферат 31 стр.
23043. Плеохроїзм оптичних та фотоелектричних явищ у кубічних кристалах з індукованою анізотропією Автореферат 21 стр.
23044. ПЛИВ ТОПОЛОГІЇ НАДПРОВІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТІЙКІСТЬ РІВНОВАГИ ВІЛЬНОГО ТІЛА Автореферат 25 стр.
23045. ПЛОСКІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СКЛАДЕНИХ АНІЗОТРОПНИХ ТА П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТІЛ З ЗОВНІШНІМИ МІЖФАЗНИМИ ТРІЩИНАМИ Автореферат 22 стр.
23046. ПЛОСКІ ЗМІШАНІ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОЇ ТЕОРІЇ В’ЯЗКОПРУЖНОСТІ ТА МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ОРТОТРОПНИХ ТІЛ Автореферат 16 стр.
23047. ПЛОСКІ КОНТАКТНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ТІЛ З УЗГОДЖЕНИМИ ПОВЕРХНЯМИ З УРАХУВАННЯМ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ФРИКЦІЙНОГО ПРОКОВЗУВАННЯ Автореферат 30 стр.
23048. ПЛОСКА ЗАДАЧА ТРИВИМІРНОЇ СТІЙКОСТІ СЛАБКОАРМОВАНОГО СТРІЧКОВОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ Автореферат 19 стр.
23049. ПЛОСКА ЗАДАЧА ТРИВИМІРНОЇ СТІЙКОСТІ ШАРНІРНО ЗАКРІПЛЕНОЇ ПЛАСТИНИ З ЦЕНТРАЛЬНОЮ ТРІЩИНОЮ Автореферат 19 стр.
23050. ПЛР – АНАЛІЗ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ КУЛЬТУРНОЇ СОЇ (Glycine max L.) Автореферат 23 стр.
23051. ПЛР-аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму людини в судовій медицині Автореферат 43 стр.
23052. Плюралізм як напрям розвитку світоглядної свідомості суспільствa Автореферат 23 стр.
23053. ПЛЯМИСТОСТІ ЯЧМЕНЮ ТА ЗАХОДИ З ОБМЕЖЕННЯ ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
23054. ПНЕВМАТИЧНА РЕТИНОПЕКСІЯ В ЛІКУВАННІ РЕГМАТОГЕННОГО ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ З ЦЕНТРАЛЬНИМИ РОЗРИВАМИ Автореферат 23 стр.
23055. ПНЕВМАТИЧНИЙ ПРИВОД ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ УДАРНИХ МАШИН ІЗ МЕХАНІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ПОРШНЯ-УДАРНИКА З ВПУСКНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Автореферат 21 стр.
23056. ПОЄДНАНІ ФОРМИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ІНФЕКЦІЙ ПАТОГЕНЕЗ АКУШЕРСЬКИХ І ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА Автореферат 53 стр.
23057. ПОЄДНАНА ДІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ І НЕДОСТАТНОСТІ ГОНАД НА СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ Автореферат 27 стр.
23058. ПОЄДНАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ГАЛЬВАНІЧНОГО СТРУМУ З АНТИБІОТИКАМИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОДОНТОГЕННИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ Автореферат 30 стр.
23059. ПОЄДНАНИЙ ВПЛИВ СОЛЕЙ КАДМІЮ, КОБАЛЬТУ ТА РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ НА ЗАХИСНІ СИСТЕМИ ТВАРИН ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ Автореферат 25 стр.
23060. ПОЄДНАНИЙ РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ І ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 5 І 6 РОКІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Автореферат 29 стр.
23061. ПОЄДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 30 стр.
23062. ПОЄДНАННЯ БАЗОВОЇ І ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИН ПРОГРАМИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Автореферат 24 стр.
23063. ПОЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО І МАГНІТНОГО МЕТОДІВ ПРИ ФЕРОЗОНДОВІЙ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ДЕТАЛЕЙ Автореферат 26 стр.
23064. ПОБУДОВА І ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОВАЙДЕРА ІНТЕРНЕТ Автореферат 33 стр.
23065. ПОБУДОВА І ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ У МІКРОСКОПІЧНІЙ ТЕОРІЇ МЕТАЛІВ Автореферат 19 стр.
23066. ПОБУДОВА І КОНТРОЛЬ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВОЛЕЙБОЛІСТОК НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Автореферат 26 стр.
23067. ПОБУДОВА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ В ГІБРИДНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОСНОВІ АГЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 28 стр.
23068. ПОБУДОВА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 29 стр.
23069. ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ Автореферат 17 стр.
23070. Побудова гіперповерхонь та розпізнавання образів з застосуванням нейронних мереж Автореферат 20 стр.
23071. ПОБУДОВА ДОВІЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПРОГРАМ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ НА КОЛОДІ Автореферат 24 стр.
23072. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МАКРОМОДЕЛЕЙ КОМПОНЕНТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 20 стр.
23073. ПОБУДОВА МЕТОДОЛОГІЇ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАДАЧ ОЦІНКИ ЇХ СТІЙКОСТІ ТА ЧУТЛИВОСТІ В ПРОСТОРІ ПРИРОСТІВ ПАРАМЕТРІВ Автореферат 36 стр.
23074. ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ І ОЦІНКА ГЕОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ДАНИМИ РНДБ СПОСТЕРЕЖЕНЬ Автореферат 18 стр.
23075. Побудова областей стійкості і якості систем автоматичного керування з запізнюваннями Автореферат 17 стр.
23076. ПОБУДОВА ОБЛАСТЕЙ СТІЙКОСТІ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ Автореферат 23 стр.
23077. ПОБУДОВА РОЗВ’ЯЗКІВ ПРОСТОРОВИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ГОЛОМОРФНИХ ФУНКЦІЙ ДВОХ КОМПЛЕКСНИХ ЗМІННИХ Автореферат 19 стр.
23078. ПОБУДОВА СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА ОСНОВІ ФОРМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 26 стр.
23079. побудова системи облікової інформації в сільськогосподарських ПІДПРИЄМСТВАХ в умовах комп’ютеризації Автореферат 29 стр.
23080. Побудова та аналіз математичних моделей оптимальної організації та доступу до інформації великих баз даних Автореферат 20 стр.
23081. ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ШКАЛИ Автореферат 26 стр.
23082. ПОБУДОВА ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ЗМАГАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК У ФЕХТУВАННІ НА ШПАГАХ Автореферат 29 стр.
23083. ПОБУДОВА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПАВЕРЛІФТИНГУ (СИЛОВОМУ ТРИБОРСТВІ) У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 23 стр.
23084. ПОБУДОВА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ З КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ Автореферат 30 стр.
23085. ПОБУДУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ПРОГРАМ ВІДНОВНИХ МІКРОЦИКЛІВ У ЮНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ 15–16 РОКІВ Автореферат 31 стр.
23086. ПОБУТ І ДОЗВІЛЛЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1955 рр.) Автореферат 33 стр.
23087. Побут та дозвілля міського населення України в 50 – 80-х роках ХХ століття Автореферат 32 стр.
23088. ПОБУТ ТА ДОЗВІЛЛЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (1920-1930 рр.) Автореферат 26 стр.
23089. ПОБУТОВІ РЕАЛІЇ ГОМЕРОВОЇ "ОДІССЕЇ" У ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі українських перекладів поеми) Автореферат 29 стр.
23090. Повісті і романи І.Чендея: неореалістичний дискурс Автореферат 21 стр.
23091. ПОВІСТІ БОРИСА ХАРЧУКА. ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Автореферат 34 стр.
23092. ПОВІСТЕВА ТВОРЧІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО. ТИПИ НАРАЦІЇ Автореферат 24 стр.
23093. ПОВІСТЬ ЯК ЖАНР: ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ / НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ПРОЗИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 24 стр.
23094. ПОВІТРООБМІН У ПРИМІЩЕННЯХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І ЙОГО ВПЛИВ НА МІКРОКЛІМАТ Автореферат 27 стр.
23095. ПОВІТРЯНИЙ МОНІТОРИНГ ПИЛКУ АЛЕРГЕННИХ РОСЛИН УРБАНІЗОВАНОЇ ЕКОСИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ м. ВІННИЦІ Автореферат 23 стр.
23096. ПОВЕДІНКА 137Cs В ПРИРОДНИХ І НАПІВПРИРОДНИХ АГРОЛАНДШАФТАХ ПОЛІССЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СТУПЕНЕМ РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Автореферат 23 стр.
23097. ПОВЕДІНКА АСИНХРОННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ВУЗЛАХ ЕНЕРГОСИСТЕМ ПРИ ВІДХИЛЕННЯХ НАПРУГИ І ЧАСТОТИ Автореферат 22 стр.
23098. ПОВЕДІНКА ДИМЕТИЛАМІНОЗАМІЩЕНИХ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК В УМОВАХ РЕАКЦІЇ ВІЛЬСМАЙЄРА Автореферат 24 стр.
23099. ПОВЕДІНКА МІКРО І МАКРОДОМІШОК В НЕМАТИЧНОМУ РІДКОМУ КРИСТАЛІ Автореферат 22 стр.
23100. ПОВЕДІНКА ПОРОШКОВИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ПРОСТОГО І СКЛАДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ, А ТАКОЖ НА СТАДІЇ, ЩО ПЕРЕДУЄ РУЙНУВАННЮ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230  [231]  232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389