Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

22901. ПЕРЕТВОРЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПОКСІЇ ТА ДІЇ ДИПЕПТИДУ КАРНОЗИНУ Автореферат 26 стр.
22902. ПЕРЕТВОРЕННЯ СВІТЛОВИХ ПУЧКІВ У ПАРАКСІАЛЬНИХ ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 48 стр.
22903. Перетворення та випромінювання електромагнітних імпульсів структурами з осьовою симетрією Автореферат 23 стр.
22904. Перетворювальні системи розподілених альтернативних електрОСтанцій, що забезпечують гарантоване електропостачання відповідального навантаження Автореферат 25 стр.
22905. ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПООДИНОКИХ І РІДКОПОВТОРЮВАНИХ СИГНАЛІВ Автореферат 23 стр.
22906. ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ НА ОСНОВІ РЕЗОНАНСНИХ ІНВЕРТОРІВ З ШИРОТНО-ЧАСТОТНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ Автореферат 24 стр.
22907. ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ НА ОСНОВІ ЧАСТОТНОРЕГУЛЬОВАНИХ ПОСЛІДОВНИХ РЕЗОНАНСНИХ ІНВЕРТОРІВ Автореферат 34 стр.
22908. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ Автореферат 25 стр.
22909. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ОБМІННОЇ ЕНЕРГІЇ І СИРОГО ПРОТЕЇНУ В КОМБІКОРМАХ Автореферат 29 стр.
22910. Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості перепелів за різних рівнів годівлі Автореферат 24 стр.
22911. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ЛІЗИНУ ТА МЕТІОНІНУ В КОМБІКОРМАХ Автореферат 30 стр.
22912. Перетравність корму, обмін речовин, продуктивність та якість м’яса курчат-бройлерів при згодовуванні біомаси гриба Blakeslea trispora Автореферат 79 стр.
22913. ПЕРЕТРАВНІСТЬ, ЗАСВОЄННЯ ПОЖИВНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ У СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ ДОБАВОК Автореферат 22 стр.
22914. ПЕРЕХІД ВІД АВТОРИТАРИЗМУ ДО ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В ІСПАНІЇ (1960- 1982 роки) Автореферат 29 стр.
22915. ПЕРЕХІД ДО ХАОТИЧНОЇ ДИНАМІКИ У ПУЧКОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 23 стр.
22916. ПЕРЕХІД МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК ТА ФЕРОМАГНЕТИЗМ: ЕФЕКТИ МІЖЕЛЕКТРОННИХ ВЗАЄМОДІЙ Автореферат 24 стр.
22917. ПЕРЕХІД ПРАВ КРЕДИТОРА ДО ТРЕТІХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Автореферат 8 стр.
22918. ПЕРЕХІДНІ ГАЗОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВИТІКАННІ З ЄМНОСТЕЙ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 21 стр.
22919. ПЕРЕХІДНІ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Автореферат 35 стр.
22920. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТИПУ: ЗМІСТ ТА МЕТОДИ СТРУКТУРУВАННЯ Автореферат 25 стр.
22921. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПАРТЕСНІЙ МУЗИЦІ СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ (за матеріалами київської колекції рукописних пам'яток) Автореферат 29 стр.
22922. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ДІЯННІ ВЕЛИКИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ ТА СИЛЬНИХ ІМПУЛЬСНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ПРОВІДНІ ОБ'ЄКТИ Автореферат 46 стр.
22923. ПЕРЕХІДНІ РЕЖИМИ КОЛИВАНЬ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ХВИЛЬОВИХ ГІРОСКОПІВ Автореферат 20 стр.
22924. Перехідні теплові процеси у напівпровідниках Автореферат 22 стр.
22925. ПЕРЕХІДНІ ЯВИЩА В ТЕОРІЇ БАГАТОВИМІРНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ АСИМПТОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИПАДКОВИХ ЕВОЛЮЦІЙ Автореферат 16 стр.
22926. ПЕРЕХІДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ В УМОВАХ КОСМІЧНИХ ПУЧКОВО-ПЛАЗМОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ Автореферат 21 стр.
22927. ПЕРЕХІДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОНІВ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ НА ТОНКИХ МІШЕНЯХ У МІЛІМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ ХВИЛЬ Автореферат 23 стр.
22928. ПЕРЕХРЕСНИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ НУКЛЕОФІЛЬНОГО ЗАМІЩЕННЯ. ЯВИЩЕ ІЗОПАРАМЕТРИЧНОСТІ ТА СТРУКТУРА ПЕРЕХІДНИХ СТАНІВ Автореферат 32 стр.
22929. ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗДІЙСНЕННЮ ВИБОРЧОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 23 стр.
22930. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК У ВІЙСЬКОВІЙ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ (20-ті рр. XVII – кінець XVIII ст.) Автореферат 26 стр.
22931. Перинатальні гіпоксичні ураження центральної нервової системи плода у вагітних високого ризику (діагностика, прогноз виходів, оптимізація ведення вагітності та пологів) Автореферат 48 стр.
22932. ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК ПРИ БАГАТОРАЗОВОМУ ОБВИТТІ ПУПОВИНОЮ ШИЇ ПЛОДА Автореферат 27 стр.
22933. ПЕРИНАТАЛЬНІ ТА ГЕМОСТАЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВИХ КРОВОВИЛИВІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ В РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ Автореферат 28 стр.
22934. ПЕРИНАТАЛЬНІ УРАЖЕННЯ ЦНС У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ (ВАРІАНТИ ПЕРЕБІГУ ПРИ КЛІНІЧНИХ ОЗНАКАХ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОГО УШКОДЖЕННЯ) Автореферат 51 стр.
22935. ПЕРИНАТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ У ВАГІТНИХ З ПІЄЛОНЕФРИТОМ (ДІАГНОСТИКА, ПАТОГЕНЕЗ, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ) Автореферат 53 стр.
22936. ПЕРИНАТАЛЬНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ АЛЕРГІЇ У НЕМОВЛЯТ Автореферат 30 стр.
22937. ПЕРИНАТАЛЬНА ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ ПЛОДА, ПРОГНОЗУВАННЯ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ І ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 43 стр.
22938. перинатальнА патологія у вагітних, хворих на цукровий діабет (патогенеЗ, клініка, прогнозування, удосконалення системи профілактики ТА лікування) Автореферат 50 стр.
22939. ПЕРИНАТАЛЬНИЙ РИЗИК, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ Автореферат 21 стр.
22940. пЕРИТОНІТ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток Автореферат 56 стр.
22941. ПЕРИФЕРИЧНІ РЕФЛЕКТОРНІ РЕАКЦІЇ КАУДАЛЬНОГО БРИЖОВОГО ГАНГЛІЯ Автореферат 26 стр.
22942. ПЕРИФЕРИЧНИЙ КРОВООБІГ І КИСНЕВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТКАНИН У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ЇХ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ ГІПОТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 31 стр.
22943. ПЕРИФРАЗИ В МОВІ СУЧАСНИХ ГАЗЕТ (на матеріалі українських газет 80-90 років ХХ століття) Автореферат 30 стр.
22944. ПЕРИФРАЗИ У ТВОРАХ О.ГОНЧАРА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 29 стр.
22945. ПЕРОКСИДНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАН СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ В СУДИННІЙ СТІНЦІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ Автореферат 21 стр.
22946. Пероксидна модифікація целюлози для одержання багатокомпонентних полімерних систем Автореферат 26 стр.
22947. ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПРИ РІЗНИХ СИСТЕМАХ УТРИМАННЯ І РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Автореферат 23 стр.
22948. ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ В РОСЛИНАХ ГОРОХУ ЗА УМОВ КЛІНОСТАТУВАННЯ Автореферат 25 стр.
22949. ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ БІЛКІВ І НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ В ЯЄЧНИКУ ПЕРЕПІЛКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРІОДУ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТАМІНОМ Е Автореферат 28 стр.
22950. ПЕРОКСИМОНОСУЛЬФАТНА КИСЛОТА – ОКИСНЮВАЧ ЛЮМІНОЛУ В ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНОМУ АНАЛІЗІ Автореферат 19 стр.
22951. ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Автореферат 27 стр.
22952. ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ Автореферат 24 стр.
22953. Персональність соматичного буття: філософсько-антропологічний аналіз Автореферат 51 стр.
22954. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ТА ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ (1648-1781 рр.) Автореферат 46 стр.
22955. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА БАНГЛАДЕШ Автореферат 25 стр.
22956. Перспективи розвитку хірургії раку дистального відділу шлунка Автореферат 48 стр.
22957. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (на прикладі підприємств вино- коньячногого виробництва). Автореферат 23 стр.
22958. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ Автореферат 30 стр.
22959. ПЕРСТАЧ ПРЯМОСТОЯЧИЙ (Potentilla erecta (L.) Rausch.) НА ВОЛИНІ (еколого-ценотичні особливості, запаси сировини та способи культивування) Автореферат 23 стр.
22960. ПЕРФЕКЦІОНІСТСЬКІ НАСТАНОВИ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ Автореферат 27 стр.
22961. ПЕРФТОРАЛКІЛУВАННЯ СПОЛУК, ЯКІ МІСТЯТЬ С=О ЗВ'ЯЗКИ ТА ЇХ ГЕТЕРОАТОМНІ АНАЛОГИ, СИСТЕМОЮ RFSiMe3/F? Автореферат 20 стр.
22962. ПЕРШИЙ ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР: УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕАТР, КИЇВ, 1917-1918. Автореферат 23 стр.
22963. Першопринцип та буття в метафізиці (на матеріалі метафізики томізму) Автореферат 24 стр.
22964. ПЕТРОЛОГІЯ ВОГНЕТРИВІВ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ (В ПРОЦЕСІ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПІСЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ) Автореферат 32 стр.
22965. ПЕТРОЛОГІЯ ГАБРО-АНОРТОЗИТОВИХ МАСИВІВ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ Автореферат 24 стр.
22966. ПЕТРОЛОГІЯ МАФІТ-УЛЬТРАМАФІТІВ ДЕВЛАДІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЗОНИ РОЗЛОМІВ Автореферат 26 стр.
22967. Петрологія мезопротерозойської трапової асоціації Північно-Західного району Українського щита Автореферат 29 стр.
22968. ПЕТРОФІЗИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ Автореферат 41 стр.
22969. пилип васильович клименко (1887-1955) – Історик, джерелознавець, архівознавець Автореферат 29 стр.
22970. Письменницький Епістолярій у системі літературних жанрів Автореферат 37 стр.
22971. ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ Автореферат 23 стр.
22972. ПИТАННЯ ЄДИНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ НАЙКРАЩОГО НАБЛИЖЕННЯ В ІНТЕГРАЛЬНІЙ МЕТРИЦІ Автореферат 21 стр.
22973. ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В ПРАЦЯХ О.Ф. КІСТЯКІВСЬКОГО Автореферат 27 стр.
22974. ПИТАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 24 стр.
22975. ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ Автореферат 25 стр.
22976. Питне використання мінеральної води Поляна Квасова у хворих з обмінними та інфекційно-запальними захворюваннями нирок при гастродуоденальній патології Автореферат 24 стр.
22977. ПЛІТКА (RUTILUS RUTILUS L.) КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ТА ЇЇ ПРОМИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 28 стр.
22978. ПЛАВЛЕННЯ – КРИСТАЛІЗАЦІЯ ТА ДИФУЗІЙНА АКТИВНІСТЬ В ШАРУВАТИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ Al/M/Al та Ge/M/Ge (M = In, Sn, Pb, Bi) Автореферат 29 стр.
22979. ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНІЙ ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ ОПІКОВОГО ШОКУ У ДІТЕЙ Автореферат 19 стр.
22980. ПЛАЗМОВІ ВИСОКОЧАСТОТНІ ДЖЕРЕЛА ІОНІВ ДЛЯ ЯДЕРНОГО МІКРОЗОНДА Автореферат 23 стр.
22981. ПЛАЗМОВІ ЗБУРЕННЯ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В НАВКОЛОЗЕМНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ Автореферат 35 стр.
22982. Плазмова обробка поверхні ВИРОБів ІМПУЛЬСНИМИ високовольтниМИ газовиМИ розрядАМИ ЗА УМОВ атмосферноГО тиску Автореферат 28 стр.
22983. ПЛАЗМове ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ ОКСИДУВАННЯ АЛЮМІНІЮ в ЛУЖНИХ РОЗЧИНАХ Автореферат 17 стр.
22984. ПЛАЗМОВИЙ РЕЗОНАНС В ІЗОЛЬОВАНИХ ГРАНУЛАХ МЕТАЛІВ 3-ї ГРУПИ ТА ТЕЛУРУ Автореферат 22 стр.
22985. Плазмовий резонанс в багатошарових дифракцiйних гратках на основi монокристалiв GaAs та InP Автореферат 27 стр.
22986. ПЛАЗМОХІМІЧНІ МЕТОДИ СИНТЕЗУ КИСНЕВМІСНИХ РАДИКАЛІВ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ Автореферат 26 стр.
22987. Плазмохімічна деструкція поверхнево-активних речовин та їх адсорбційне визначення у водних розчинах Автореферат 24 стр.
22988. Плазуни лівобережного лісостепу України (Поширення, Морфологія, таксономія, біологія, екологія) Автореферат 28 стр.
22989. ПЛАЗУНИ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (ПОШИРЕННЯ, МІНЛИВІСТЬ, СИСТЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ) Автореферат 27 стр.
22990. ПЛАНЕТАРНІ ХВИЛІ У РОЗПОДІЛІ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ НАД АНТАРКТИКОЮ Автореферат 25 стр.
22991. Планетарний дуалізм як світосистемний феномен: фiлософсько-iсторичний аналiз Автореферат 29 стр.
22992. ПЛАНИ ЗМІСТУ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ БРИТАНСЬКОГО ГАЗЕТНОГО НОВИННОГО ДИСКУРСУ (початок ХХІ століття) Автореферат 29 стр.
22993. ПЛАНОМІРНІСТЬ У МЕХАНІЗМІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 45 стр.
22994. ПЛАНТАЦІЙНІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Автореферат 59 стр.
22995. ПЛАНУВАЛЬНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ УКЛАД ПОСЕЛЕНЬ НІМЕЦЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 26 стр.
22996. Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України Автореферат 26 стр.
22997. ПЛАНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ МАЛИМИ ПАРТІЯМИ Автореферат 18 стр.
22998. ПЛАНУВАННЯ БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА УПРАВЛЯЮЧОЮ ЕКСПЕРТНОЮ СИСТЕМОЮ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 18 стр.
22999. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ АВТОБУСНОГО ТРАНСПОРТУ М. ХАРКОВА) Автореферат 25 стр.
23000. ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229  [230]  231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389