Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

22601. Педагогічні основи самоосвітньої діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін Автореферат 28 стр.
22602. Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи Автореферат 62 стр.
22603. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ “РОДИНА - ШКОЛА” Автореферат 29 стр.
22604. Педагогічні основи формування навчально-виховних груп у вищих військових закладах освіти Автореферат 35 стр.
22605. педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти Автореферат 51 стр.
22606. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УМІНЬ ЗАСТОСОВУВАТИ ТЗН У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 25 стр.
22607. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИПРОГНОЗУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 28 стр.
22608. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ І ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АНТОНА КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО Автореферат 27 стр.
22609. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ КЛИМЕНТА СМОЛЯТИЧА В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР Автореферат 28 стр.
22610. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АРКАДІЯ ЖИВОТКА Автореферат 24 стр.
22611. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М. ГАЛУЩИНСЬКОГО Автореферат 27 стр.
22612. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАННИ ПЕТРІВ (1892–1971 рр.) Автореферат 26 стр.
22613. ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ В ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ (1917 – 2002 рр.) Автореферат 30 стр.
22614. Педагогічні спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти Автореферат 28 стр.
22615. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 5-10 РОКІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 26 стр.
22616. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ Автореферат 28 стр.
22617. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 25 стр.
22618. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ (на матеріалі англійської мови) Автореферат 23 стр.
22619. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В Економіко-правовому коледжі (на матеріалі спеціальних дисциплін) Автореферат 29 стр.
22620. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 27 стр.
22621. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУХАЧІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Автореферат 19 стр.
22622. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯСТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ Автореферат 28 стр.
22623. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Автореферат 30 стр.
22624. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Автореферат 32 стр.
22625. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ Автореферат 24 стр.
22626. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОКЛІМАТУ В РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ РОБОТІ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ Автореферат 29 стр.
22627. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖСТАТЕВИХ СТОСУНКІВ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 29 стр.
22628. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 32 стр.
22629. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ СТАРШОГО ВІКУ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ Автореферат 26 стр.
22630. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНО-ТЬЮТОРСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ) Автореферат 33 стр.
22631. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ З ДРУКОВАНОЮ ОСНОВОЮ В ПРОЦЕС ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ Автореферат 27 стр.
22632. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Автореферат 31 стр.
22633. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУРТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ ВИЩОГО АГРАРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (теоретико-методиЧний аспект) Автореферат 30 стр.
22634. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Автореферат 35 стр.
22635. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 34 стр.
22636. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
22637. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ДІТЬМИ-ШЕСТИРІЧКАМИ У ПРОЦЕСІ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Автореферат 27 стр.
22638. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 25 стр.
22639. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩАХ Автореферат 33 стр.
22640. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОРІВНЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 27 стр.
22641. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ Автореферат 27 стр.
22642. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ В АГРАРНОМУ КОЛЕДЖІ Автореферат 33 стр.
22643. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 26 стр.
22644. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Автореферат 28 стр.
22645. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ТЕХНІКУМІ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 32 стр.
22646. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 32 стр.
22647. Педагогічні умови керівництва самостійноЮ підготовкОЮ курсантів військових вищих навчальних закладів Автореферат 24 стр.
22648. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КОМПЛЕКСНОЇ КОРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Автореферат 28 стр.
22649. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКИ ВАЖКОВИХОВУВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСі ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 29 стр.
22650. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 32 стр.
22651. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ ДИТЯЧОГО САДКА (на матеріалі англійської мови) Автореферат 28 стр.
22652. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ Автореферат 27 стр.
22653. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 28 стр.
22654. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНих МОВ МАЙБУТНІХ Інженерів-ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТіМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ Автореферат 26 стр.
22655. Педагогічні умови навчання молодших школярів основам мови образотворчого мистецтва Автореферат 29 стр.
22656. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Автореферат 28 стр.
22657. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИРАЖЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 28 стр.
22658. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩАХ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 32 стр.
22659. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ УЧНІВ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА КУЛІНАРНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 32 стр.
22660. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПТНЗ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 33 стр.
22661. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ Автореферат 29 стр.
22662. Педагогічні умови організації самовиховання студентської молоді Автореферат 21 стр.
22663. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 30 стр.
22664. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 31 стр.
22665. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 25 стр.
22666. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Автореферат 29 стр.
22667. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ У ГІМНАЗІЇ Автореферат 27 стр.
22668. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ Автореферат 25 стр.
22669. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Автореферат 29 стр.
22670. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 28 стр.
22671. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Автореферат 33 стр.
22672. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
22673. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ Автореферат 24 стр.
22674. Педагогічні умови політичної соціалізації студентської молоді в умовах великого промислового міста Автореферат 28 стр.
22675. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРИЛУЧЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НА УРОКАХ МУЗИКИ Автореферат 30 стр.
22676. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 1-11 РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ МВС УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
22677. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 27 стр.
22678. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Автореферат 30 стр.
22679. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 26 стр.
22680. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 28 стр.
22681. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ Автореферат 25 стр.
22682. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики Автореферат 25 стр.
22683. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Автореферат 26 стр.
22684. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Автореферат 27 стр.
22685. Педагогічні умови розвивального навчання майбутніх аграрників у процесі вивчення загальноінженерних дисциплін Автореферат 29 стр.
22686. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
22687. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ комунікативної культури соціальних ІНСПЕКТОРів у ПРОЦЕСІ підвищення кваліфікації Автореферат 31 стр.
22688. Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки Автореферат 26 стр.
22689. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ УЧІННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
22690. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПОТРЕБ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Автореферат 26 стр.
22691. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ (на матеріалі вивчення іноземної мови) Автореферат 28 стр.
22692. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 27 стр.
22693. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО СМАКУ У СТУДЕНТІВ КЛАСУ АКОРДЕОНА ЗАСОБАМИ ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 31 стр.
22694. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 30 стр.
22695. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
22696. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 28 стр.
22697. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ Автореферат 30 стр.
22698. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 29 стр.
22699. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СКАУТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ (ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) Автореферат 29 стр.
22700. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СПРИЯННЯ СТАНОВЛЕННЮ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДИТЯЧІЙ БІБЛІОТЕЦІ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226  [227]  228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389