Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

22301. ПАРАЛЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ РОЗКЛАДІВ, ЗАДАНИХ НА ПЕРЕСТАНОВКАХ Автореферат 24 стр.
22302. ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНІ МЕРЕЖІ ЯК СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ БАЗИС РОЗРОБКИ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ПОБУДОВИ ОБРАЗНОГО КОМП’ЮТЕРА Автореферат 29 стр.
22303. ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНІ МЕТОДИ ПЕРЕДАЧІ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У АВТОМАТИЗОВАНІЙ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ Автореферат 26 стр.
22304. ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 48 стр.
22305. Парамагнітні дефекти в оксидах кремнію з нанокристалітами та карбіді кремнію p-типу Автореферат 26 стр.
22306. Параметри і режими роботи електромагнітного вакуумного регулятора доїльного апарата Автореферат 24 стр.
22307. Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку Автореферат 35 стр.
22308. ПАРАМЕТРИ МІНЛИВОСТІ СНІГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 20 стр.
22309. Параметри та режими роботи робочих органів начіпної льонобральної машини Автореферат 23 стр.
22310. ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
22311. ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ПОЛІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ Автореферат 24 стр.
22312. ПАРАМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ ТА СТІЙКІСТЬ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЕВКЛІДОВИМИ КОМБІНАТОРНИМИ ЗАДАЧАМИ ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 15 стр.
22313. ПАРАМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ШАРУВАТИХ ТОНКОСТІННИХ П’ЄЗОЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 22 стр.
22314. ПараМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ ПЛАСТИН І ОБОЛОНОК ПРИ ВИПАДКОВОМУ ЗБУДЖЕННІ Автореферат 26 стр.
22315. ПАРАМЕТРИЧні МАГНІТОАКУСТИЧні ЕФЕКТИ У МАГНіТНИХ ДіеЛЕКТРИКАХ та КОМПОЗИТНиХ МАТЕРіАЛАХ Автореферат 28 стр.
22316. ПАРАМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ І СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛІВ ЗІ СТОХАСТИЧНОЮ ПОВТОРЮВАНІСТЮ Автореферат 30 стр.
22317. ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК З ДВОФАЗНИМ ТЕПЛОНОСІЄМ ДЛЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ Автореферат 22 стр.
22318. ПАРАМЕТРИЧНА ВЗАЄМОДІЯ МАГНІТОСТАТИЧНИХ ХВИЛЬЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЮ НАКАЧКОЮ Автореферат 21 стр.
22319. параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою Автореферат 43 стр.
22320. ПАРАМЕТРИЧНА ПОДІБНІСТЬ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 23 стр.
22321. ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ВИСОКОВИКОРИСТАНИХ ІНДУКТОРНИХ МАШИН АКСІАЛЬНО-РАДІАЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ Автореферат 22 стр.
22322. ПАРАМЕТРИЧНИй СИНТЕЗ КІЛЬЦЕВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ БЕЗ МЕХАНІЧНИХ ОПОР для ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ МАШИН З ПРЯМИМ ПРИВОДОМ Автореферат 26 стр.
22323. ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДЙОМОМ АНТЕННОЇ ЩОГЛИ ВІЙСЬКОВИХ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ Автореферат 23 стр.
22324. ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОНОМНОЇ ЕНЕРГОУСТАНОВКИ НА ОСНОВІ МНОЖИННОЇ ЛІНІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ Автореферат 17 стр.
22325. Параметричний синтез цифрових регуляторів систем управління температурою електричних і газових печей Автореферат 24 стр.
22326. ПАРАМФІСТОМАТИДОЗИ ЖУЙНИХ ТВАРИН (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА) Автореферат 28 стр.
22327. ПАРАНОЇДНА ШИЗОФРЕНІЯ: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Автореферат 49 стр.
22328. ПАРАСУПЕРСИМЕТРІЯ ТА ТЕНЗОР-БІСПІНОРНІ РІВНЯННЯ ДЛЯ ЧАСТИНОК З ВИЩИМИ НАПІВЦІЛИМИ СПІНАМИ Автореферат 14 стр.
22329. ПАРАФІЯЛЬНА СФРАГІСТИКА ПЕРЕМИСЬКОЇ ЄПАРХІЇ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Автореферат 24 стр.
22330. ПАРЕМІЙНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 29 стр.
22331. ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 47 стр.
22332. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. – 1920 р.: ІСТОРІОГРАФІЯ Автореферат 25 стр.
22333. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ НІМЕЧЧИНИ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД Автореферат 27 стр.
22334. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН Автореферат 30 стр.
22335. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
22336. ПАРЛАМЕНТСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРЯДУ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД Автореферат 22 стр.
22337. Парламентська діяльність політичних партій України і Росії у пострадянський період Автореферат 24 стр.
22338. ПАРЛАМЕНТСЬКА ПРОЦЕДУРА в зарубіжних країнах: ПОРІВНЯЛЬНО – ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Автореферат 22 стр.
22339. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ Автореферат 23 стр.
22340. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 29 стр.
22341. ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, РІЗНОВИДИ Автореферат 29 стр.
22342. ПАРОДІЙНА ТВОРЧІСТЬ Д. Д. МІНАЄВА Автореферат 28 стр.
22343. Пародійна творчість К. С. Буревія: еволюція образу автора в пародіях Едварда Стріхи, політичний та естетичний дискурс, поетика комічного Автореферат 25 стр.
22344. Пародія та пародіювання у творчому світі І.С. Тургенєва Автореферат 24 стр.
22345. ПАРОКОМПРЕСІЙНІ ТЕПЛОНАСОСНІ УСТАНОВКИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ Автореферат 27 стр.
22346. Пароксизмальні надшлуночкові тахіаритмії: клінічні особливості та лікування Автореферат 43 стр.
22347. ПАРТІЇ І ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ У СУЧАСНОМУ ДЕМОКРАТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ Автореферат 28 стр.
22348. ПАРТІї В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ: УКРАїНСЬКА ПРАКТИКА І СВІТОВИЙ ДОСВІД Автореферат 28 стр.
22349. ПАРТІЙНА СИСТЕМА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА Автореферат 23 стр.
22350. ПАРТІЙНА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ (1990-2005 рр.) Автореферат 29 стр.
22351. ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РЕЛІГІЇ ТА РЕЛІГІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ 1940-1960-Х РОКІВ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС Автореферат 46 стр.
22352. ПАРТИЗАНСЬКИЙ ТА ПІДПІЛЬНИЙ РУХ У ДОНБАСІ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (серпень 1941 - вересень 1943 рр.) Автореферат 30 стр.
22353. ПАРТНЕРСТВО З ЄВРОСОЮЗОМ ЯК УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО Автореферат 26 стр.
22354. ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ громадянського СУСПІЛЬСТВА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
22355. ПАРЦЕЛЯЦІЯ В СУЧАСНІЙ ЧЕСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Автореферат 32 стр.
22356. ПАРЦЕЛЯЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 32 стр.
22357. ПАСИВНЕ ДЕМПФІРУВАННЯ КОЛИВАНЬ КОМПОЗИТНИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 23 стр.
22358. Пасивне керування захистом трас електропроводки повітряних суден від непрямого впливу блискавки" Автореферат 20 стр.
22359. ПАСТЕРЕЛЬОЗ СВИНЕЙ. РОЗРОБКА НОВИХ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ І СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ Автореферат 54 стр.
22360. ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНІ УГОДИ В АНГЛІЙСЬКОМУ, ФРАНЦУЗЬКОМУ ТА ІТАЛІЙСЬКОМУ ПРАВІ Автореферат 20 стр.
22361. ПАТЕРНАЛІЗМ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ Автореферат 23 стр.
22362. ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ І ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРЕСІЇ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В ТА С ЗА ДАНИМИ ТРЕПАНОБІОПСІЙ ПЕЧІНКИ Автореферат 31 стр.
22363. Патогенез порушень ниркових функцій при експериментальному токсичному гепатиті, індукованому чотирихлористим вуглецем Автореферат 20 стр.
22364. Патогенез порушень функцій нирок – опромінених щурів різного віку Автореферат 25 стр.
22365. ПАТОГЕНЕЗ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ Автореферат 55 стр.
22366. ПАТОГЕНЕЗ ТА ІНДУКОВАНА СТІЙКІСТЬ У РОСЛИН РОДИНИ SOLANACEAE, УРАЖЕНИХ ВІРУСОМ БРОНЗОВОСТІ ТОМАТІВ Автореферат 23 стр.
22367. ПАТОГЕНЕЗ ТОКСИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ Автореферат 27 стр.
22368. ПАТОГЕНЕЗ ТОКСИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ, ІНДУКОВАНОЇ ГЕНТАМІЦИНОМ, І ПРИНЦИПИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Автореферат 27 стр.
22369. ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄННЯ ТВАРИН ЧОРНОКОРЕНЕМ ЛІКАРСЬКИМ Автореферат 28 стр.
22370. ПАТОГЕНЕЗ, СТРУКТУРА, ДІАГНОСТИКА, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ БІЛІАРНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ НА ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ А Автореферат 39 стр.
22371. ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІКОВИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ЗМІН ОБЛИЧЧЯ І ШИЇ, ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ І МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 41 стр.
22372. ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТУ "СОРБОГЕЛЬ"ПРИ САЛЬМОНЕЛЬОЗІ(клініко–експериментальні дослідження) Автореферат 24 стр.
22373. ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗНИЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Автореферат 29 стр.
22374. патогенетичні аспекти лікування та профілактики залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку в умовах нітратного навантаження організму Автореферат 24 стр.
22375. ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЖИРІННЯ У ВАГІТНИХ ЖІНОК, ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 26 стр.
22376. ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
22377. ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕРАПІЇ НЕЙРОПАТИЧНОЇ ФОРМИ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ Автореферат 25 стр.
22378. ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОЇ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ЗАТРИМЦІ РОЗВИТКУ ПЛОДА ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 30 стр.
22379. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ВАРІАНТИ ПОРУШЕНЬ ФЕРТИЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДНОСТІ У ХВОРИХ НА АДЕНОМІОЗ ТА ЗОВНІШНЬО-ВНУТРІШНІЙ ЕНДОМЕТРІОЗ Автореферат 52 стр.
22380. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ПАРАМЕТРІВ ЗАГАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЙНОЇ РЕАКЦІЇ ТА ІМУНІТЕТУ У УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ Автореферат 38 стр.
22381. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ І КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ЇХ ТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 59 стр.
22382. Патогенетичні механізми і терапевтичні аспекти дисфункції ендотелію при аритміях у хворих хронічною ішемічною хворобою серця з супутньою патологією Автореферат 31 стр.
22383. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ АМБЛІОПІЇ (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ) Автореферат 55 стр.
22384. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ І КОМПЛЕКСНА КОРИГУЮЧА ТЕРАПІЯ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ ТА МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ Автореферат 31 стр.
22385. Патогенетичні механізми взаємодії ліпополісахаридів бактерій з моноцитами і лімфоцитами крові людини in vitro Автореферат 20 стр.
22386. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРМАТОРЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ І СПОСОБИ КОРЕКЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 29 стр.
22387. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ДИСАДАПТАЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У СИСТЕМІ МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД, ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ У ЖІНОК, ЯКІ МЕШКАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ Автореферат 53 стр.
22388. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕПІЛЕПТОГЕНЕЗУ В ОНТОГЕНЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ (експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
22389. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕННЯ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ СТРЕС-СИНДРОМУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 57 стр.
22390. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА ЗАСОБИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 26 стр.
22391. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ НИРОК ПРИ КОМБІНОВАНІЙ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ХЛОРИСТИХ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, ЗОВНІШНЬОГО ТА ІНКОРПОРОВАНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 26 стр.
22392. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ТАКТИКА ВИБОРУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ СКЛЕРОДЕРМІЇ” Автореферат 29 стр.
22393. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ УРАЖЕННЯ КИШЕЧНИКА В УМОВАХ “КАЛЬЦІЄВОГО СТРЕСУ” У ХВОРИХ НА ДЕГЕНЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ХРЕБТА Автореферат 28 стр.
22394. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ПОВТОРНІ ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ, ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 53 стр.
22395. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ Автореферат 52 стр.
22396. патогенетичні особливості експериментальної черепно-мозКової травми за умов модуляції СИСТЕМи ЦИТОКіНіВ та дофамінергічної системи мозку Автореферат 27 стр.
22397. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПРОНИКНИХ ПОРАНЕННЯХ ЗАДНЬОГО СЕГМЕНТА ОКА І ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ Автореферат 28 стр.
22398. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ФОРМ ШИГЕЛЬОЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ Автореферат 52 стр.
22399. Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних та мікроциркуляторних порушень в дітей, хворих на пневмонію Автореферат 24 стр.
22400. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ЛОКАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННИХ БОЛЬОВИХ СИНДРОМАХ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ Автореферат 24 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223  [224]  225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389