Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

21301. ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛІВ ВІД ВИПАДКОВИХ ОДНОРІДНИХ ПОЛІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 23 стр.
21302. ОЦІННІ НАЙМЕНУВАННЯ ОСІБ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
21303. ОЦІННИЙ ТЕЗАУРУС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: КОГНІТИВНИЙ І ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 61 стр.
21304. ОЦІННО-ЕМОТИВНА ДОМІНАНТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ СУЧАСНИХ ІСПАНСЬКИХ АНАЛІТИЧНИХ СТАТЕЙ (на матеріалі періодичних видань “El Paнs”, “El Mundo”, “ABC”) Автореферат 32 стр.
21305. Оцінно-образна номінація у структурі художнього тексту (на матеріалі української “малої прози” кінця ХІХ – початку ХХ століття) Автореферат 36 стр.
21306. Оцінювання і розвиток брендИнгової діяльності підприємств Автореферат 27 стр.
21307. ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
21308. ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ТЕПЛОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ НАВОДНЮВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 29 стр.
21309. ОЦІНЮВАННЯ ДЕФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА УМОВ РІЗНОМАНІТНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ ЗАХИСТУ У ЗОНІ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
21310. Оцінювання завадостійкості ансамблів адресних кодів для CDMA-систем Автореферат 20 стр.
21311. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 26 стр.
21312. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ МЕТОДОМ ТЕСТУВАННЯ В ПЕДАГОГІЦІ США Автореферат 29 стр.
21313. ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Автореферат 20 стр.
21314. ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 30 стр.
21315. Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі Автореферат 13 стр.
21316. ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ЗА НЕПОВНИМИ ДАНИМИ Автореферат 17 стр.
21317. Оцінювання професійного становлення майбутнього вчителя у процесі вивчення курсу “Основи педагогічної майстерності” Автореферат 24 стр.
21318. Оцінювання роботоздатності та довговічності елементів трубопроводів, підданих дії статичних навантажень та корозійних середовищ Автореферат 25 стр.
21319. ОЦІНЮВАННЯ СЛАБОСТРУКТУРОВАНИХ СКЛАДОВИХ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 34 стр.
21320. ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЦИФРОВИХ ТРАКТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ФАЗОВИХ СПОТВОРЕНЬ Автореферат 26 стр.
21321. ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 27 стр.
21322. ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ПИВА УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
21323. ОцінЮвання та РЕГУЛЮВАННЯ іНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР Автореферат 32 стр.
21324. ОцінЮвання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення Автореферат 30 стр.
21325. ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
21326. ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ЛІНОЛЕУМНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 16 стр.
21327. ОЧИСТКА ПИЛОГАЗОВИХ ПОТОКІВ В ЦИКЛОНІ З СТУПЕНЕВИМ ВІДВЕДЕННЯМ ПИЛУ Автореферат 23 стр.
21328. ОЧИСТКА ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК УРАНУ(VI) І ТОРІЮ(IV) Автореферат 19 стр.
21329. ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД МАРГАРИНО-МАЙОНЕЗНОГО ВИРОБНИЦТВА ВІД ЖИРОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ Автореферат 17 стр.
21330. ОЧИСТКА ШЛАМОВИХ ВОД ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК В НАПІРНИХ ГІДРОЦИКЛОНАХ З ПНЕВМАТИЧНИМ РЕГУЛЯТОРОМ Автореферат 20 стр.
21331. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД МЕХАНІЧНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОМІШОК У ПРЯМОТОЧНИХ ВИХРОВИХ АПАРАТАХ Автореферат 19 стр.
21332. ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД КОМПОЗИЦІЙНИХ ДОМІШОК Автореферат 21 стр.
21333. очищення стічних вод від іонів важких металів та радіоізотопів феритним методом Автореферат 26 стр.
21334. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД БАРВНИКІВ ШЛЯХОМ АДСОРБЦІЇ НА ПРИРОДНИХ ДИСПЕРСНИХ СОРБЕНТАХ Автореферат 20 стр.
21335. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ПРЯМИХ БАРВНИКІВ АКТИВОВАНИМ КЛИНОПТИЛОЛІТОМ Автореферат 31 стр.
21336. П е д а г о г і ч н і з а с а д и е с т е т и ч н о г о в и х о в а н н я у ч н і в д и т я ч и х м у з и ч н и х ш к і л Автореферат 28 стр.
21337. П Р А В О В Е Р Е Г У Л Ю В А Н Н Я М І Ж Н А Р О Д Н И Х Т У Р И С Т И Ч Н И Х В І Д Н О С И Н Автореферат 25 стр.
21338. П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ТИСКІВ ВИТРАТОМІРІВ РІДКИХ ТА ГАЗОПОДІБНИХ СЕРЕДОВИЩ Автореферат 20 стр.
21339. П'ЄСИ О.С. ПУШКІНА "БОРИС ГОДУНОВ" ТА "РУСАЛКА": АКТУАЛІЗАЦІЯ В ЖАНРІ ЛІБРЕТО Автореферат 28 стр.
21340. П.І.ЧАЙКОВСЬКИЙ: ДІАЛЕКТИКА ОСОБИСТОСТІ І  СТИЛЮ Автореферат 40 стр.
21341. П.В.ТИХОМИРОВ ЯК ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ Автореферат 23 стр.
21342. ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛIННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРIВ Автореферат 21 стр.
21343. ПIДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТIЙКОСТI ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ В КОРОЗIЙНО-АКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ БОРИДНИМИ ПОКРИТТЯМИ Автореферат 18 стр.
21344. ПIДВИЩЕННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ ШЛЯХОМ ПОЛIПШЕННЯ УМОВ РОБОТИ ШТУЧНИХ ОСНОВ Автореферат 22 стр.
21345. ПIДВИЩЕННЯ ФIЗИЧНОЇ ПIДГОТОВЛЕНОСТI СТУДЕНТОК, ЯКI ПРОЖИВАЮТЬ В УМОВАХ РАДIАЦIЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ Автореферат 23 стр.
21346. Пiдготовка МАЙБУТНIХ уЧИТЕЛIВ до роботи з активiзації самостійної пізнавальнОї діяльності молодших школярів Автореферат 23 стр.
21347. ПIСЛЯРЕПОЗИЦIЙНИЙ ГIПЕРПРЕСІЙНИЙ СИНДРОМ ПРИ ВРОДЖЕНОМУ ВИВИХУ СТЕГНА Автореферат 20 стр.
21348. ПІАНІСТИЧНА СПАДЩИНА МУСОРГСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 30 стр.
21349. південне галицьке надзбруччя у визвольній боротьбі оун, упа у 1939-1953 рр. Автореферат 28 стр.
21350. ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА І ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ Автореферат 28 стр.
21351. Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половині ХІХ століття Автореферат 23 стр.
21352. ПІВДЕННОВОЛИНСЬКО-ПОДІЛЬСЬКЕ ДІАЛЕКТНЕ ПОРУБІЖЖЯ (за матеріалами тваринницької лексики) Автореферат 28 стр.
21353. ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ В РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – ПОЧАТКУ 1918 РОКІВ Автореферат 28 стр.
21354. ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ Автореферат 27 стр.
21355. ПІВКУЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ МЕТАБОЛІЗМУ, МОРФОЛОГІЇ МОЗКУ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ Автореферат 38 стр.
21356. ПІВКУЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ МЕТАБОЛІЗМУ, МОРФОЛОГІЇ МОЗКУ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ПОХИЛОГО ВІКУ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ У ВІДНОВНИЙ ПЕРІОД Автореферат 48 стр.
21357. ПІВНІЧНА БУКОВИНА І ХОТИНЩИНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.) Автореферат 35 стр.
21358. ПІВНІЧНЕ НАРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В XVI-XVII СТ. ФОНЕТИКА Автореферат 53 стр.
21359. Північне Причорномор’я У системі зовнішньоторговельних зв’язків Російської імперії (90-і рр. ХІХ ст. -1914 р.) Автореферат 27 стр.
21360. ПІВНІЧНОНІМЕЦЬКІ ТОПОНІМИ СЛОВ'ЯНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ Автореферат 33 стр.
21361. ПІГМЕНТНІ КЛІТИНИ ЯК ХАРАКТЕРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ГЕМОПОЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ НАЗЕМНИХ ПОЙКІЛОТЕРМНИХ ХРЕБЕТНИХ Автореферат 20 стр.
21362. ПІДБІР ІНДЕТЕРМІНАНТНИХ ГІБРИДІВ ПОМІДОРА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЇХ У ЗИМОВИХ ГІДРОПОННИХ ТЕПЛИЦЯХ Автореферат 21 стр.
21363. Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка в зимових гідропонних ангарних теплицях Автореферат 20 стр.
21364. ПІДБІР БДЖОЛОЗАПИЛЬНИХ ГІБРИДІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОГІРКА У ПЛІВКОВИХ ТЕПЛИЦЯХ НА СОЛОМІ Автореферат 24 стр.
21365. ПІДБІР ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ШТАМІВ І СУБСТРАТІВ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ПЕЧЕРИЦІ ДВОСПОРОВОЇ (AGARICUS BISPORUS /J.LGE/ IMBACH.) В УМОВАХ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
21366. ПІДБІР СОРТІВ АБРИКОСА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ У ЗАМОРОЖЕНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ОДЕРЖАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ Автореферат 19 стр.
21367. ПІДБІР СОРТИМЕНТУ ТА АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАВУНА І ДИНІ В ПЛІВКОВИХ ТЕПЛИЦЯХ Автореферат 28 стр.
21368. ПІДБІР СОРТИМЕНТУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО В ПРОДОВЖЕНІЙ КУЛЬТУРІ ЗИМОВИХ ТЕПЛИЦЬ Автореферат 27 стр.
21369. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДАМ УКРАЇНИ Автореферат 32 стр.
21370. ПІДВИЩEННЯ EФEКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПEРEРОБЛEННЯ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА НА МАРКEТИНГОВИХ ЗАСАДАХ Автореферат 27 стр.
21371. підвищення екологічної безпеки шляхом зменшення кислотоутворення в атмосфері на техногенно навантажених територіях гірничо-металургійного комплексу Автореферат 24 стр.
21372. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КАВІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 41 стр.
21373. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Автореферат 25 стр.
21374. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРИВАЦІЇ СЕЧІ ПІСЛЯ ЦИСТЕКТОМІЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ДОЛІХОСИГМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОРТОТОПІЧНОГО СЕЧОВОГО МІХУРА Автореферат 27 стр.
21375. Підвищення ефективності процесів та обладнання ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ВАПНЯКУ З ВИКОРИСТАННЯМ НВЧ - ЕНЕРГІЇ Автореферат 24 стр.
21376. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВАЖКОНАВАНТАЖЕНИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ РІЗЦІВ З ПОВЕРХНЕВОЮ ОБРОБКОЮ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ КІНЕТИКИ ЇХ ЗАТУПЛЕННЯ І МЕХАНІЗМУ ВІДКАЗУ Автореферат 24 стр.
21377. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (за матеріалами Кіровоградського адміністративно-економічного регіону України) Автореферат 23 стр.
21378. ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 25 стр.
21379. ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ РОБОТИ ТАРІЛЧАСТОЇ ТІСТОМІСИЛЬНОЇ МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ Автореферат 25 стр.
21380. ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ПРИ КОМБІНУВАННІІ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ З МІЛДРОНАТОМ ТА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ ДОБАВКАМИ ДО ЇЖІ Автореферат 27 стр.
21381. Підвищення аеродинамічної ефективності роботи вітроустановок Автореферат 22 стр.
21382. ПІДВИЩЕННЯ БЕЗВІДКАЗНОСТІ КОРМОДРОБАРОК КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ЇХ НАДІЙНОСТІ Автореферат 21 стр.
21383. Підвищення безвідмовності вагона електропоїзда прогнозуванням працездатності й удосконалюванням динамічних властивостей екіпажної частини Автореферат 28 стр.
21384. ПІДВИЩЕННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ УНІВЕРСАЛЬНИХ ШПИНДЕЛІВ НА ПІДСТАВІ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ГОЛОВНОЇ ЛІНІЇ РОБОЧИХ КЛІТЕЙ ПРОКАТНИХ СТАНІВ Автореферат 27 стр.
21385. ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ ЗА РАХУНОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Автореферат 23 стр.
21386. ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ МОНТАЖНИКІВ-ВИСОТНИКІВ Автореферат 24 стр.
21387. ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАГОНІВ-ЦИСТЕРН ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ ПІДВИЩЕНОЇ ЕНЕРГОЄМНОСТІ Автореферат 27 стр.
21388. ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ НАВАЛЮВАЛЬНИХ ВАНТАЖІВ Автореферат 24 стр.
21389. ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ОЧИСНИХ РОБІТ ПРИ ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ СПАРЕНИМИ ЛАВАМИ (НА ПРИКЛАДІ ШАХТИ “ДобропІльська”) Автореферат 29 стр.
21390. ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ПОЇЗДІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ПІДРАХУНКУ ВІСЕЙ РУХОМОГО СКЛАДУ Автореферат 26 стр.
21391. Підвищення відтворних і продуктивних якостей гусей шляхом удосконалення глибинної обробки яєць Автореферат 23 стр.
21392. ПІДВИЩЕННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ ТЕРМОГРАМ У ОПТОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОВІЗІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Автореферат 28 стр.
21393. ПІДВИЩЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КОМПОНЕНТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ УСУНЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ Автореферат 28 стр.
21394. ПІДВИЩЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ М'ЯСОПРОДУКТІВ НА ТРИХІНЕЛЬОЗ Автореферат 22 стр.
21395. Підвищення високотемпературної і корозійної циклічної тріщиностійкості сплавів системи Ti-Si-Al-Zr Автореферат 24 стр.
21396. ПІДВИЩЕННЯ ВИХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОЦИКЛОВОГО РАДІАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ГІДРОМОТОРА ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ Автореферат 25 стр.
21397. ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ ГЛИБОКИМ ПРОСОЧЕННЯМ АНТИПІРЕНАМИ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО ЕФЕКТУ Автореферат 18 стр.
21398. ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМПУЛЬСНИМ ПРОСОЧЕННЯМ АНТИПІРЕНАМИ Автореферат 22 стр.
21399. ПІДВИЩЕННЯ ВОДОСТІЙКОСТІ АСФАЛЬТОБЕТОНУ ДЛЯ РАЙОНІВ ЄМЕНУ З ВОЛОГИМ КЛІМАТОМ Автореферат 21 стр.
21400. ПІДВИЩЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИЛУЧЕННЯ ІЗ ПОКЛАДІВ УПОРЯДКОВАНОЮ ДІЄЮ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ ПЛАСТА Автореферат 47 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213  [214]  215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389