Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

2101. АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ГЕЛІКОПТЕРА НА ОСНОВІ ЧАСТОТНИХ ВИПРОБУВАНЬ Автореферат 14 стр.
2102. АНАЛІЗ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ ЯДЕРНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС Автореферат 31 стр.
2103. АНАЛІЗ, МОДЕЛІ ТА ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ ТЕПЛОГіДРАВЛіЧнИХ ЯВИЩ В еНЕРГООБладнанні АЕС Автореферат 36 стр.
2104. АНАЛІЗ, моделЮВАННЯ TA УПРАВЛІННЯ ПОТОКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ Автореферат 26 стр.
2105. АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІКИ ПУЧКІВ З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ Автореферат 12 стр.
2106. Аналітико-статистичні моделі для прогнозування та підвищення ефективності ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ митного контролю Автореферат 22 стр.
2107. АНАЛІТИКО-ЧИСЕЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ТЕРМОЧУТЛИВИХ ТІЛ ПРИ КОНВЕКТИВНОМУ ТЕПЛООБМІНІ Автореферат 21 стр.
2108. АНАЛІТИКО-ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ЗА КОНВЕКТИВНО-ПРОМЕНЕВОГО ТЕПЛООБМІНУ Автореферат 24 стр.
2109. Аналітико-числове Розв’язування одного класу нелінійних задач з вільною фазою Автореферат 18 стр.
2110. АНАЛІТИКО–ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОПРОВОДАХ ТА ПРИРОДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 46 стр.
2111. АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО І ТРЕТЬОГО ПОРЯДКІВ Автореферат 25 стр.
2112. АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ПОВЕРХОНЬ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕНЬ І ТАНГЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 21 стр.
2113. АНАЛІТИЧНІ НОМІНАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ (СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 28 стр.
2114. АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АУДИТІ (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України) Автореферат 23 стр.
2115. АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ СПРЯЖЕНИХ РЕАКЦІЙ ОКИСНЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДНОВНИКІВ ГІДРОГЕН(АЦИЛ)ПЕРОКСИДАМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ АНАЛІЗІ Автореферат 24 стр.
2116. Аналітичні та інформаційні моделі і методи ідентифікації рухомих об’єктів для систем управління вантажопотоками Автореферат 23 стр.
2117. Аналітичні та комп’ютерно-графічні моделі нетрадиційних систем проекціювання та їхніх проекціювальних поверхонь Автореферат 19 стр.
2118. АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ ОБМЕЖЕНОГО l-ІНДЕКСУ Автореферат 11 стр.
2119. АНАЛІТИЧНА ТЕОРІЯ МАРКОВСЬКИХ ВИПАДКОВИХ ЕВОЛЮЦІЙ В Rn Автореферат 10 стр.
2120. АНАЛІТИЧНА ФОТОТРІАНГУЛЯЦІЯ ПРИ ВІДОМИХ КООРДИНАТАХ ЦЕНТРІВ ПРОЕКЦІЙ АЕРОФОТОЗНІМКІВ Автореферат 21 стр.
2121. Аналітичне використання реакцій нітрогеновмісних фосфоліпідів та полімерних сполук з 12-молібдофосфатом Автореферат 27 стр.
2122. АНАЛІТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕАКЦІЙ ТІОСПОЛУК З ГАЛОГЕНІДНИМИ КОМПЛЕКСАМИ ЗОЛОТА (ІІІ) Автореферат 25 стр.
2123. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГАЗОПРОВОДАХ І ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З ДОВКІЛЛЯМ Автореферат 17 стр.
2124. Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України) Автореферат 27 стр.
2125. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЦУКРУ Автореферат 29 стр.
2126. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Автореферат 26 стр.
2127. АНАЛІТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ Автореферат 21 стр.
2128. АНАЛІТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ЯКІСНИХ СИСТЕМ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Автореферат 26 стр.
2129. АНАЛІТИЧНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ ДОМІШОК З ВОДИ І СЛАБКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ СПРЯМОВАНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
2130. Аналітичне продовження потенціального поля та його використання в алгоритмах автоматизованого підбору Автореферат 26 стр.
2131. АНАЛІТИЧНО ОРІЄНТОВАНА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА І ПРОГНОЗ АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДІВ Автореферат 25 стр.
2132. АНАЛІТИЧНО-ЧИСЕЛЬНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОВСТИХ НЕОДНОРІДНИХ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ СФЕРИЧНИХ ОБОЛОНОК Автореферат 22 стр.
2133. АНАЛГОСЕДАЦІЯ ТА РАННЄ НУТРИТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК МЕТОДИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ПОСТРАЖДАЛИХ З ТЯЖКОЮ ПОЛІТРАВМОЮ Автореферат 54 стр.
2134. Аналогові біполярні інтегральні схеми для сенсорної техніки Автореферат 36 стр.
2135. АНАПЛАЗМОЗНО-БАБЕЗІОЗНА ІНВАЗІЯ ОВЕЦЬ В УМОВАХ КРИМУ Автореферат 22 стр.
2136. АНАРХІСТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ (1917 – 1921 рр.) Автореферат 28 стр.
2137. АНАРХІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН (АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 28 стр.
2138. Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіоналізму в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Автореферат 22 стр.
2139. Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини Автореферат 26 стр.
2140. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛУБОВО-СЛІПОКИШКОВОГО ПЕРЕХОДУ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 22 стр.
2141. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІЄЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 26 стр.
2142. АНАТОМІЯ ВОРІТ НИРКИ На етапах ПОСТНАТАЛЬНОго ОНТОГЕНЕЗу людини Автореферат 28 стр.
2143. Анатомія камер і кровоносного русла серця в нормі та з відкритимпередсердно-шлуночковим каналом у дітей Автореферат 28 стр.
2144. АНАТОМІЯ ЛОЗОПОДІБНОГО СПЛЕТЕННЯ ТА ЯЄЧКОВИХ ВЕН У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Автореферат 24 стр.
2145. АНАТОМІЯ НИРКОВИХ ЧАШОК ЛЮДИНИ ЗРІЛОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКІВ Автореферат 21 стр.
2146. АНАТОМО - МОРФОЛОГІЧНІ І ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕТЕРОСПЕРМії КУКУРУДЗИ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ у СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВІ Автореферат 25 стр.
2147. АНАТОМО – ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ПІСЛЯ ЦИСТЕКТОМІЇ ТА ІЛЕОНЕОЦИСТОПЛАСТИКИ Автореферат 27 стр.
2148. АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ ХВОЇ ВИДІВ РОДУ PINUS L. НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
2149. АНАТОМО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВОЛОКНА КОНОПЕЛЬ І ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В СЕЛЕКЦІЇ Автореферат 21 стр.
2150. АНАФРОДИЗІЯ ТА МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ У КОРІВ Автореферат 24 стр.
2151. АНГІОГЕНЕЗ В РАКУ ЯЄЧНИКА: ЦИТОКІННА РЕГУЛЯЦІЯ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Автореферат 29 стр.
2152. Ангіопротекторні властивості пептидної фракції аорти при експериментальному атеросклеротичному та аутоімунному ураженні судин Автореферат 27 стр.
2153. АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ Автореферат 28 стр.
2154. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти Автореферат 28 стр.
2155. англійські неологізми кінця хх століття як складова мовної картини світу Автореферат 32 стр.
2156. АНГЛІЙСЬКІ ПРИКМЕТНИКИ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ (ПАРАДИГМАТИЧНИЙ ТА СИНТАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 31 стр.
2157. АНГЛІЙСЬКІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ТЕКСТАХ З ПРОБЛЕМ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ Автореферат 30 стр.
2158. АНГЛІЙСЬКА КОМІЧНА ОПЕРА СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТРАДИЦІЇ Автореферат 30 стр.
2159. АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША (ПЕРЕКЛАДИ. КРИТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ. ТВОРЧЕ ЗАСВОЄННЯ) Автореферат 26 стр.
2160. АНГЛІЙСЬКА ЛЕКСИКА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ:СТРУКТУРНІ, СЕМАНТИЧНІТА ДИСКУРСНІ ОСОБЛИВОСТІ Автореферат 27 стр.
2161. АНГЛІЙСЬКА ЛЕКСИКА МОДИ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ Автореферат 31 стр.
2162. Англійська терміносистема ринкових взаємин: синтагматичні та парадигматичні особливості Автореферат 31 стр.
2163. Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-функціональні аспекти Автореферат 25 стр.
2164. АНГЛІЙСЬКИЙ КОННІ-КЕТЧЕРІВСЬКИЙ ПАМФЛЕТВ КОНТЕКСТІ ШАХРАЙСЬКОЇ ПРОЗИ XVI СТ. Автореферат 29 стр.
2165. АНГЛО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ НА РУБЕЖІ ХІХХХ СТОЛІТЬ: ПРОБЛЕМИ КОЛОНІАЛЬНОГО ПОДІЛУ АФРИКИ Автореферат 28 стр.
2166. АНГЛО-РОСІЙСЬКЕ СУПЕРНИЦТВО В ПЕРСІЇ: НАФТОВИЙ ФАКТОР, 1901?1917 Автореферат 25 стр.
2167. АНГЛОАМЕРИКАНІЗМИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (на матеріалі галузевої лексики з економіки) Автореферат 29 стр.
2168. Англомовні запозичення в українській правничій термінології Автореферат 24 стр.
2169. АНГЛОМОВНІ ТЕКСТИ З КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ТА СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 29 стр.
2170. Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту (фоностилістичне дослідження) Автореферат 23 стр.
2171. Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистичного аналізу) Автореферат 31 стр.
2172. АНГЛОМОВНИЙ ДИСКУРС МІЖНАРОДНИХ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЙ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 28 стр.
2173. АНГЛОМОВНий КОМЕРЦІЙНИЙ КОНТРАКТ: лінгвопрагматичний та Лінгвокогнітивний аспекти Автореферат 31 стр.
2174. АНГЛОМОВНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ДИСКУРС Автореферат 32 стр.
2175. АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 29 стр.
2176. АНДРОГЕНЕЗ ТА ЕМБРІОКУЛЬТУРА У КУКУРУДЗИ IN VITRO Автореферат 57 стр.
2177. АНДРОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПОРУШЕННЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ В УМОВАХ ВПЛИВУ НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 29 стр.
2178. АНЕМІЯ ВАГІТНИХ: ПАТОГЕНЕЗ, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Автореферат 56 стр.
2179. АНЕМІЯ ПРИ ЮВЕНІЛЬНОМУ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ Автореферат 43 стр.
2180. АНЕМІЯ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ЗВ’ЯЗОК З МІКРОНУТРІЄНТНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, ВАЖКІСТЮ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ФАРМАКОТЕРАПІЇ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
2181. АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСТРЕНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПРОЯВАМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНОІШЕМІЧНОГО УРАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ Автореферат 29 стр.
2182. Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклапсії Автореферат 55 стр.
2183. АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНИХ РЕЗЕКЦІЙ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 30 стр.
2184. анестезія на основі пропофолу в дитячій щелепно-лицьовій хірургії Автореферат 26 стр.
2185. АНЕСТЕЗІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ Автореферат 52 стр.
2186. АНЕСТЕЗІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ Автореферат 52 стр.
2187. АНКСІОЗНІ СТАНИ В СТРУКТУРІ гіпертонічної хвороби ТА ЇХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 27 стр.
2188. АнксиознІ ПОрушенНя у онкологІчНих ХВоРИх З НЕпсихотичними ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ та їх психотерапІя Автореферат 22 стр.
2189. АНОДНі ПРОЦЕСи НА ЗОЛОТі В ГАЛОГЕНіДНО-Сульфатних Розчинах Автореферат 24 стр.
2190. Анодні процеси на оксидах неблагородних металів в електрохімічному синтезі неорганічних речовин Автореферат 51 стр.
2191. Анодні процеси на сплавах магнію з цинком і свинцем в хімічних джерелах струму і пристроях протикорозійного захисту Автореферат 23 стр.
2192. АНОДНА ОБРОБКА ОЛОВ'ЯНИХ ПОКРИТТІВ В ЛУЖНИХ ЕЛЕКТРОЛІТАХ Автореферат 22 стр.
2193. АНОМАЛІЇ СКОРОЧУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАТКИ У РОДІЛЬ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФАКТОРІВ ОХОЛОДЖЕННЯ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 51 стр.
2194. Аномалії хімічного складу зір помірних мас Автореферат 44 стр.
2195. АНОМАЛІЯ ЕБШТЕЙНА (ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ) Автореферат 48 стр.
2196. АНОМАЛЬНІ ЯВИЩА, ОБУМОВЛЕНІ ЗБУДЖЕННЯМ ПОВЕРХНЕВИХ ПОЛЯРИТОНІВ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ НА ДИФРАКЦІЙНИХ ГРАТКАХ Автореферат 27 стр.
2197. АНОМАЛЬНА РЕЛАКСАЦІЯ В СТРУКТУРНО – НЕВПОРЯДКОВАНИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛАХ У ПРИЛАДОВИХ СИСТЕМАХ Автореферат 19 стр.
2198. АНОМАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПОТІК ТА ЙОГО ГЕОТЕРМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (04.00.22 — Геофізика) Автореферат 25 стр.
2199. Анортитові легковагі вироби з мікропоруватою структурою Автореферат 28 стр.
2200. АНСАМБЛІ МАГНІТНИХ НАНОЧАСТОК З ДОМІНУЮЧИМИ ДИПОЛЬНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ Автореферат 46 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  [22]  23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389