Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

201. ІДІОЛЕКТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І СУЧАСНІ МОВНІ НОРМИ Автореферат 29 стр.
202. ІДІОМАТИЧНИЙ ПРОСТІР “HOMO SOCIALIS” У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 25 стр.
203. ІДІОСТИЛЬ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА Автореферат 21 стр.
204. ідіостиль поетичних творів святослава гординського Автореферат 28 стр.
205. ІДІОСТИЛЬ Ю.КЛЕНА У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАТОРСЬКИХ МОВНИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НЕОКЛАСИЦИЗМУ Автореферат 31 стр.
206. ІДЕЇ АНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ К.Г. ЮНГА В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 28 стр.
207. ІДЕЇ ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В РЕФОРМАТОРСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ КІНЦЯ XIX - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОЛІТТЯ Автореферат 26 стр.
208. ІДЕЇ ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 27 стр.
209. ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ГУМАНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ (ХVІ-ХVІІ ст.) Автореферат 25 стр.
210. Ідеї консенсусу в концепціях політичних еліт Автореферат 22 стр.
211. ІДЕЇ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ Автореферат 26 стр.
212. Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини ХІХ ст. Автореферат 27 стр.
213. ІДЕЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ГЛУХІВСЬКОГО ВЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ ( 1874-1917 РР.) Автореферат 24 стр.
214. ІДЕЇ РАННЬОГО РОЗВИТКУ І ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ РОЗУМОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ М. МОНТЕССОРІ Автореферат 30 стр.
215. ІДЕЇ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ПОЧАТКОВИХ ТА СЕРЕДНІХ ШКІЛ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1890-1917 рр.) Автореферат 25 стр.
216. ІДЕЇ СТОЇЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ У ВЧЕННІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ Автореферат 23 стр.
217. ІДЕЇ ХРИСТИЯНСЬКОГО ГУМАНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
218. Ідеал учителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Автореферат 31 стр.
219. ІДЕАЛЬНІ СЛІДИ В КРИМІНАЛІСТИЦІ (ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЇХ АКТУАЛІЗАЦІЇ) Автореферат 25 стр.
220. Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви Автореферат 46 стр.
221. ІДЕЙНІ ТА ПОЛІТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ Автореферат 28 стр.
222. ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІТЕРАТУРНО- КРИТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АНДРІЯ НІКОВСЬКОГО Автореферат 33 стр.
223. ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ПОШУКИ у Літературній критиЦІ Львова 20-30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах літературної періодики) Автореферат 25 стр.
224. Ідейно-естетичниЙ феномен творчості Г.Квітки-Основ’яненка: Герменевтичний АСПЕКт Автореферат 64 стр.
225. ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЯХ У КОНТЕКСТІ АЛЬТЕРНАТИВ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ (1917-1920 рр.) Автореферат 48 стр.
226. ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 24 стр.
227. ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 24 стр.
228. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ШУКАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХIХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ПРОБЛЕМАТИКА, ЖАНРИ, ХАРАКТЕРИ) Автореферат 27 стр.
229. ІДЕНТИФІКАТОР ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ Автореферат 19 стр.
230. ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 26 стр.
231. ідентифікація апроксимативних моделей методом варіювання даних Автореферат 17 стр.
232. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНОтипів СОНЯШНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ ДНК-МАРКЕРІВ Автореферат 24 стр.
233. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНУ GCR1, ЩО КОНТРОЛЮЄ КАТАБОЛІТНУ РЕПРЕСІЮ У МЕТИЛОТРОФНИХ ДРІЖДЖІВ HANSENULA POLYMORPHA Автореферат 27 стр.
234. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ З ПРОБЛЕМ ПОЛІТИКИ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Автореферат 25 стр.
235. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 23 стр.
236. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ПРОПАРЮВАННЯ БУКОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ Автореферат 18 стр.
237. Ідентифікація конфігурації парку комбайнів у проектах систем централізованого збирання ранніх зернових культур Автореферат 23 стр.
238. Ідентифікація моделей прийняття багатокритеріальних рішень в умовах інтервальної невизначеності переваг Автореферат 21 стр.
239. ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ШВИДКОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФРОНТУ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ ТА ЇХ ПРАКТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 21 стр.
240. ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ ДЕРЕВИНИ ІЗ ЗМІННИМ ВОЛОГОВМІСТОМ Автореферат 18 стр.
241. Ідентифікація об‘єктів управління за Результатами спостережень вхідного і вихідного сигналів Автореферат 20 стр.
242. ідентифікація осередків самозігрівання рослинної сировини, які спричиняють пожежі на підприємствах переробки та зберігання Автореферат 23 стр.
243. Ідентифікація параметрів І КООРДИНАТ асинхронного електропривода в режимі реального часу Автореферат 19 стр.
244. ідентифікація параметрів асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором без навантаження в складі автоматизованого комплексу Автореферат 28 стр.
245. ІДЕНТИФІКАЦІя ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА в задачах енерго- і ресурсозбереження (розвиток ТЕОРІї, РОЗРОБКА І впровадження) Автореферат 45 стр.
246. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРАМВАЯ З ТЯГОВИМИ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Автореферат 22 стр.
247. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИЛОВОЇ СХЕМИ ТА НАВАНТАЖЕННЯ В ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЧАСТОТИ Автореферат 25 стр.
248. ІдентифІкацІя професійних знань операторів автоматизованих систем управління Автореферат 23 стр.
249. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПТАШНИКА ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ Автореферат 17 стр.
250. ІДЕНТИФІКАЦІЯ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ, СТВОРЕНИХ НА БАЗІ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ПЛАЗМ Автореферат 26 стр.
251. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАНУ ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ І ОБ'ЄКТІВ ПРИ ЇХ СПОСТЕРЕЖЕННІ РАДІОФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ Автореферат 43 стр.
252. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ТА РЕГУЛЯТОРНИХ ГЕНІВ БІОСИНТЕЗУ РИБОФЛАВІНУ У ФЛАВІНОГЕННИХ ДРІЖДЖІВ CANDIDA FAMATA Автореферат 27 стр.
253. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ`ЄКТА В ІСТОРИЧНІЙ КУЛЬТУРОЛОГІЇ Автореферат 20 стр.
254. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ФОТОГРАММЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПРОЕКЦІЙНОЇ ПРИРОДИ Автореферат 21 стр.
255. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Na/Li-ПРОТИТРАНСПОРТУ В БЕТА-КЛІТИНАХ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРА Автореферат 26 стр.
256. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ІОН-ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ АТР-ГІДРОЛАЗ СПЕРМАТОЗОЇДІВ ЧОЛОВІКІВ ЗА УМОВ ОЛІГОЗООСПЕРМІЇ Автореферат 27 стр.
257. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ЛАНЦЮГА ПРОПОЗИЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 33 стр.
258. Ідентифікація та типологізація політичної харизми в контексті політичного лідерства Автореферат 24 стр.
259. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ГЕНІВ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ NotI-“ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИХ” БІБЛІОТЕК Автореферат 23 стр.
260. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФОРМИ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ СИГНАЛЬНО ТА СПЕКТРАЛЬНО-СТРУКТУРНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 18 стр.
261. ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
262. ІДЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 25 стр.
263. ІДЕОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 26 стр.
264. ІДЕОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 27 стр.
265. ІДЕОЛОГІЧНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТИ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ ЛЕКСИКИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі франко- і російськомовної преси 90-х років) Автореферат 28 стр.
266. ІДЕОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ТА ПАРТІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
267. Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-історичний контекст Автореферат 52 стр.
268. Ідеологія в еволюціонуючому соціумі Автореферат 49 стр.
269. Ідеологія системних реформ в контексті стабілізації соціально-економічного та політичного розвитку України на рубежі століть (політологічний аналіз) Автореферат 25 стр.
270. Ідеологія сталого людського розвитку в Україні в період соціальних трансформацій: проблема становлення Автореферат 24 стр.
271. Ідеологія та культура діяльності правозахисних органів України в контексті становлення громадянського суспільства (політологічний аналіз) Автореферат 25 стр.
272. ІДЕЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ПОЧАТКУ ХХ СТ. (1900-1918 РР.) Автореферат 27 стр.
273. ІДЕЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ: ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ Автореферат 31 стр.
274. ІДЕЯ ВСЕЄДНОСТІ У східнохристиянській ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ І РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ І КУЛЬТУРИ) Автореферат 25 стр.
275. Ідея всебічного й гармонійного виховання особистості в епоху європейського Відродження Автореферат 68 стр.
276. ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ ТА СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII -– ПОЧАТКУ ХХ ст. Автореферат 51 стр.
277. ІДЕЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Автореферат 23 стр.
278. ІДЕЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У 1945 – 1952 рр. Автореферат 29 стр.
279. ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - початок XX століття) Автореферат 28 стр.
280. ІДЕЯ САКРАЛЬНОГО ЦЕНТРУ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ХІ СТ.– ПЕРША ТРЕТИНА ХІІІ СТ. (ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ УЯВЛЕНЬ) Автореферат 29 стр.
281. ІДЕЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНІЙ ДУМЦІ РОСІЙСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ЧАСОПИСУ “ПУТЬ” ПОЧАТКОВОГО ПЕРІОДУ) Автореферат 31 стр.
282. ІДЕЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ У ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ Т. ГОББСА І ДЖ. ЛОККА Автореферат 26 стр.
283. ІДЕЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ І ХАРАКТЕРУ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНО–ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
284. ІДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Автореферат 28 стр.
285. ІДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ЗА ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
286. ІДЕЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ (СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 24 стр.
287. Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя) Автореферат 48 стр.
288. ІЗ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ НА ЗАКАРПАТТІ (XIX — 1-ша пол. XX ст.) Автореферат 27 стр.
289. Їздці-ентедоніни (Hymenoptera: Eulophidae, Entedoninae) України: морфо-біологічний аналіз та еколого-фауністичний огляд Автореферат 34 стр.
290. ЇЗДЦІ-ЕНЦИРТИДИ (HYMENOPTERA, CHALCIDOIDEA, ENCYRTIDAE) УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Автореферат 23 стр.
291. ІЗМАЇЛЬСЬКО-БЕССАРАБСЬКА СТАРООБРЯДНИЦЬКА ЄПАРХІЯ ЯК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТА КОНФЕСІЙНИЙ ФЕНОМЕН (1857-1946 рр.) Автореферат 25 стр.
292. ІЗОМОРФНІ ЗАМІЩЕННЯ В СТРУКТУРІ ГІДРОКСОВАНАДАТУ СТРОНЦІЮ Автореферат 24 стр.
293. ІЗОМОРФНІ ЗАМІЩЕННЯ КАЛЬЦІЮ ТА СТРОНЦІЮ НА ЛУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА Y(Bi) У СТРУКТУРІ АПАТИТУ Автореферат 22 стр.
294. ІЗОМОРФНІ ЗАНУРЕННЯ І МЕТРИКА ГРОМОВА–ХАУСДОРФА ДЛЯ СКІНЧЕННИХ МЕТРИЧНИХ ПРОСТОРІВ Автореферат 18 стр.
295. Ізоморфне заміщення кальцію на лужні й рідкісноземельні елементи в синтетичному гідроксиапатиті Автореферат 23 стр.
296. ІЗОМОРФНЕ ЗАМІЩЕННЯ КАЛЬЦІЮ НА ЛУЖНІ ТА РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ В СТРУКТУРІ ВАНАДІЄВОГО АПАТИТУ Автореферат 24 стр.
297. ІЗОПОЛІ- ВАНАДАТНІ, ВОЛЬФРАМАТНІ ТА ВАНАДАТОВОЛЬФРАМАТНІ АНІОНИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ ТА У СКЛАДІ КРИСТАЛІЧНИХ СОЛЕЙ Автореферат 27 стр.
298. ІЗОТРИТІОНДИТІОЛАТИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ: СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ДЕЯКІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 24 стр.
299. ІЗОФЕРМЕНТНИЙ СКЛАД ПЕРОКСИДАЗИ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ ЗА УМОВ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕСУ Автореферат 19 стр.
300. ІЗОФОРМИ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА БІЛКОВИЙ СПЕКТР СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТРАВНОГО ТРАКТУ ПЛОДА КОРОВИ В ОНТОГЕНЕЗІ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2  [3]  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389