Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

19101. ОПТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ГРАВІТАЦІЙНИХ ЛІНЗ Автореферат 25 стр.
19102. ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ, ЛЕГОВАНИХ ЕЛЕМЕНТАМИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ Автореферат 21 стр.
19103. ОПТИЧНІ та релаксаційні властивості невпорядкованих середовищ з наноструктурою Автореферат 22 стр.
19104. ОптичНІ ТА спектральнІ ВЛАСТИВОСТІ РІдких кристалІв З фоточуТЛИВОЮ ХІральноЮ стероЇдноЮ доМІШКОЮ Автореферат 26 стр.
19105. ОПТИЧНІ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДОТІЛЬНИХ СТРУКТУР МЕТАЛ-НАПІВПРОВІДНИК (GaAs, InP, Si) З ПЕРЕХІДНИМ ШАРОМ Автореферат 22 стр.
19106. ОПТИЧНА АКТИВНIСТЬ ДIЕЛЕКТРИЧНИХ КРИСТАЛIВ З НЕСПIВМIРНО МОДУЛЬОВАНОЮ НАДСТРУКТУРОЮ Автореферат 27 стр.
19107. ОПТИЧНА АНІЗОТРОПІЯ ДЕФОРМОВАНИХ ТА ДЕФЕКТНИХ СТРУКТУР В РІДКИХ КРИСТАЛАХ Автореферат 46 стр.
19108. Оптична діагностика щільних квазістаціонарних потоків плазми і процесів їх взаємодії з поверхнею матеріалів Автореферат 29 стр.
19109. ОПТИЧНА ПРОВІДНІСТЬ НЕВПОРЯДКОВАНИХ СПЛАВІВ ТА НАПІВПРОВІДНИКІВ Автореферат 18 стр.
19110. ОПТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ НЕБЕСНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ ЗА ДАНИМИ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ КСЗ І ФОН Автореферат 41 стр.
19111. Оптична спектроскопія електронних процесів та взаємодій у мідно-оксидних високотемпературних надпровідниках Автореферат 47 стр.
19112. ОПТОЕЛЕКТРОННІ ВИСОКОТОЧНІ ОПЕРАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ ДИСКРЕТНОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ Автореферат 23 стр.
19113. ОПТОЕЛЕКТРОННІ ОБРАЗНІ НЕЙРОПОДІБНІ МЕРЕЖІ ОКО-ПРОЦЕСОРНОГО ТИПУ Автореферат 21 стр.
19114. ОПТОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Автореферат 52 стр.
19115. ОПТОЕЛЕКТРОННІ ЧАСТОТНО - ДИНАМІЧНІ НЕЙРОННІ ЕЛЕМЕНТИ Автореферат 24 стр.
19116. ОПТОХЕМОТРОННИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЧОВИН В РІДИНАХ Автореферат 22 стр.
19117. ОПУКЛІ ГІПЕРПОВЕРХНІ В РІМАНОВИХ ПРОСТОРАХ НЕДОДАТНОЇ КРИВИНИ Автореферат 14 стр.
19118. ОРІЄНТАЦІЙНА ВПОРЯДКОВАНІСТЬ У ПРИПОВЕРХНЕВИХ ПОЛІМОЛЕКУЛЯРНИХ ШАРАХ НЕМЕЗОГЕНІВ Автореферат 43 стр.
19119. ОРІЄНТАЦІЙНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ РІДКИХ КРИСТАЛІВ В КОМІРКАХ З КОНТРОЛЬОВАНИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ Автореферат 22 стр.
19120. ОРІЄНТАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МЕДІА-ДИСКУРСУ (досвід лінгвокогнітивного аналізу) Автореферат 53 стр.
19121. ОРІЄНТАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ Автореферат 28 стр.
19122. ОРГАНIЗАЦIЙНО - ПЕДАГОГIЧНI УМОВИ УПРАВЛIННЯ ПРОФЕСIЙНО - ТЕХНIЧНИМ УЧИЛИЩЕМ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРОФIЛЮ Автореферат 30 стр.
19123. ОРГАНIЗАЦIЙНО-EKОНОМIЧНИЙ МEХАНIЗМ РEГУЛЮВАННЯ БEЗРОБIТТЯ В УKРАЇНI Автореферат 27 стр.
19124. ОРГАНIЗАЦIЙНО-ЕКОНОМIЧНИЙ МЕХАНIЗМ УПРАВЛIННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ НА РIВНI РЕГIОНУ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Автореферат 31 стр.
19125. Органiзацiйно-педагогiчнi умови адаптацiї майбутнiх iнженерiв-педагогiв Автореферат 28 стр.
19126. ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ДIЯЛЬНОСТI ВIЙСЬКОВОЇ МІЛІЦІЇ (ПОЛIЦIЇ) УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
19127. ОРГАНIЗАЦIЯ РЕГIОНАЛЬНОГО УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРI Автореферат 24 стр.
19128. організації громадянського суспільства як суб’єкти вироблення державної політики Автореферат 30 стр.
19129. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 24 стр.
19130. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНИХ ШКІЛ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 23 стр.
19131. ОРГАНІЗАЦІЙНІ аСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Автореферат 25 стр.
19132. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 26 стр.
19133. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ З РОЗВИТКУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ Автореферат 30 стр.
19134. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФІНАНСОВО- БУДІВЕЛЬНІ ГРУПИ Автореферат 24 стр.
19135. ОРГАНІЗАЦІЙНІ основи РЕіНЖИНіРИНГу ПІДПРИЄМСТВ водоПОстачання і водовідведення Автореферат 22 стр.
19136. Організаційні основи розвитку фізкультурно- спортивного руху серед сільського населення України Автореферат 20 стр.
19137. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
19138. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ І СТРУКТУРИ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 25 стр.
19139. Організаційні структури корпоративних холдингових груп у житловому будівництві в сучасних умовах Автореферат 18 стр.
19140. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНО-РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА Автореферат 55 стр.
19141. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АПК Автореферат 23 стр.
19142. Організаційні та Процесуальні проблеми вдосконалення діяльності органів дізнання Автореферат 26 стр.
19143. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ В СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПІВДЕННО-СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Автореферат 20 стр.
19144. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВЕКСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКАХ Автореферат 24 стр.
19145. ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В СИСТЕМІ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН Автореферат 23 стр.
19146. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 27 стр.
19147. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАДАННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ОБДАРОВАНИМ СТУДЕНТАМ Автореферат 24 стр.
19148. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 24 стр.
19149. Організаційні, інформаційно-аналітичні та діагностичні засоби управління в галузі будівельних матеріалів Автореферат 22 стр.
19150. ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ТАКТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ У ПОТЕРПІЛИХ ІЗ ПОЄДНАНИМИ ТРАВМАМИ Автореферат 43 стр.
19151. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
19152. Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування ринкової системи Автореферат 27 стр.
19153. ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 24 стр.
19154. організаційна свідомість: діалектика індивідуального і суспільного Автореферат 26 стр.
19155. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
19156. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 26 стр.
19157. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ЕТАПАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 30 стр.
19158. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 27 стр.
19159. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ПРОЕКТАХ ЩОДО НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ Автореферат 30 стр.
19160. організаційний механізм інвестування промислового ВИРОБНИЦТВА в економічних регіонах Автореферат 22 стр.
19161. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Автореферат 44 стр.
19162. організаційний механізм реструктуризації інтегрованих корпоративних структур Автореферат 27 стр.
19163. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
19164. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ Автореферат 21 стр.
19165. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ Автореферат 26 стр.
19166. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКІВ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі західних областей України) Автореферат 28 стр.
19167. Організаційно - економічне забезпечення управління інноваціями на промислових підприємствах Автореферат 44 стр.
19168. Організаційно - ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Діяльності недержавних пенсійних фондів Автореферат 27 стр.
19169. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 47 стр.
19170. Організаційно - економічний механізм функціонування операційної системи виробничого підприємства (на прикладі підприємств машинобудування) Автореферат 21 стр.
19171. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МУЗИЧНОЇ САМООСВІТИ ТА САМОВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 28 стр.
19172. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В М'ЯСОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК РЕГІОНУ Автореферат 32 стр.
19173. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАКОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТААГ – АНГОЛА) Автореферат 22 стр.
19174. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРУ   Автореферат 27 стр.
19175. Організаційно – економічний механізм раціонального розвитку і підвищення ефективності тютюнництва (на прикладі тютюносійних господарств Придністров'я України) Автореферат 31 стр.
19176. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
19177. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ТЕХНОЛОГІЧНА ТА УПРАВЛІНСЬКА НАДІЙНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Автореферат 32 стр.
19178. ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ Автореферат 24 стр.
19179. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАЛІЗНИЦЬ Автореферат 24 стр.
19180. Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, методологія, механізми Автореферат 51 стр.
19181. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 26 стр.
19182. ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ Автореферат 28 стр.
19183. Організаційно-економічні інструменти ризик-менеджменту екологічних небезпек Автореферат 25 стр.
19184. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 24 стр.
19185. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СЕЛІ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 24 стр.
19186. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Автореферат 25 стр.
19187. Організаційно-економічні аспекти мотивації трудової діяльності на підприємствах Автореферат 26 стр.
19188. Організаційно-економічні аспекти розвитку готельного господарства регіону Автореферат 26 стр.
19189. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
19190. Організаційно-економічнІ АСПЕКТИ розвитку фермерських господарств РЕГІОНУ Автореферат 31 стр.
19191. Організаційно-економічні аспекти створення об’єднань по виробництву м’ясопродуктів Автореферат 29 стр.
19192. Організаційно-економічні аспекти стимулювання інноваційної діяльності Автореферат 30 стр.
19193. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Автореферат 28 стр.
19194. Організаційно-економічні важелі формування зовнішньоекономічних зв’язків регіону (на прикладі Івано-Франківської області) Автореферат 27 стр.
19195. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 31 стр.
19196. Організаційно-економічні засади інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку Автореферат 26 стр.
19197. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 31 стр.
19198. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Автореферат 28 стр.
19199. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 28 стр.
19200. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ Автореферат 28 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191  [192]  193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389