Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

1901. АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ Автореферат 31 стр.
1902. АКУСТИКА ТЕЧІЙ У КАНАЛАХ З ЛОКАЛЬНИМИ НЕРЕГУЛЯРНОСТЯМИ ГЕОМЕТРІЇ Автореферат 40 стр.
1903. АКУСТИКО-ЕМІСІЙНА ОЦІНКА ВОДНЕВО-КОРОЗІЙНОГО РОЗТРІСКУВАННЯ СТАЛЕЙ Автореферат 26 стр.
1904. АКУСТИКО-ЕМІСІЙНА ОЦІНКА РАННІХ СТАДІЙ РОЗВИТКУ ТРІЩИН У БЕТОНІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОНІ 05.02.10 – ДІАГНОСТИКА МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 28 стр.
1905. АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕСПІРАТОРНОГО ТРАКТУ ЛЮДИНИ Автореферат 19 стр.
1906. АКУСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ДИСЛОКАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ KBr Автореферат 23 стр.
1907. АКУСТИЧНІ ПОЛЯ В НЕКАНОНІЧНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 35 стр.
1908. АКУСТИЧНІ РЕПЕЛЕНТИ В КОМПЛЕКСНІЙ ДЕРАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ Автореферат 24 стр.
1909. АКУСТИЧНІ ТА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЯДУ РІДИННИХ СИСТЕМ ПОБЛИЗУ КРИТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ Автореферат 23 стр.
1910. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки Автореферат 22 стр.
1911. АКУСТИЧНА ЕМІСІЯ В СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ СПОЛУК GaP, GaAs та GaN Автореферат 27 стр.
1912. АКУСТИЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ ПОЛІМЕРНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІПРОПІЛЕНГЛІКОЛЬ-LiClO4 Автореферат 23 стр.
1913. АКУСТИЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ ПОЛІМЕРНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА ОСНОВІ РОЗЧИНІВ LiClO4 В ПОЛІЕТИЛЕНОКСИДАХ Автореферат 16 стр.
1914. Акустичне відображення параметрів мезоструктури порошкових та композиційних матеріалів з дефектами і розробка методів прогнозування їх властивостей пружності Автореферат 54 стр.
1915. АКУСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОБВ’ЯЗКИ АГРЕГАТІВ ГАЗОКОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ Автореферат 23 стр.
1916. Акустооптичний метод підвищення швидкодії кореляційно-екстремальних систем самонаведення Автореферат 23 стр.
1917. АКЦІОНЕРНА ВЛАСНІСТЬ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
1918. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
1919. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ У інтегрованих корпоративних СТРУКТУРАХ України Автореферат 27 стр.
1920. АКЦІЮВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
1921. АКЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ Автореферат 28 стр.
1922. Акцентуація іменників у поезії Лесі Українки Автореферат 30 стр.
1923. Акцентуація непохідних іменників у бойківських говірках Автореферат 28 стр.
1924. АЛІМЕНТАРНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ У МОЛОДИХ ЖІНОК Автореферат 26 стр.
1925. Аліментні правовідносини в Україні Автореферат 27 стр.
1926. Алітосульфоферитні клінкери і спеціальні цементи з їх застосуванням Автореферат 21 стр.
1927. АЛАНИ-АСИ У СКЛАДІ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЄВРАЗІЙСЬКОГО СТЕПУ Автореферат 50 стр.
1928. АЛАНО-БОЛГАРСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНО- ЗАХІДНОЇ ХАЗАРІЇ В ЕТНОСОЦІАЛЬНОМУ ТА ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ПІВДНЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ Автореферат 50 стр.
1929. АЛГЕБРА ІДЕЙ ЯК АПАРАТ ФОРМАЛІЗАЦІЇ СЕМАНТИКИ ПРИРОДНОЇ МОВИ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 26 стр.
1930. АЛГЕБРАЇЧНІ МЕТОДИ В ТЕОРІЇ НЕЙРОННОЇ АСОЦІАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ Автореферат 21 стр.
1931. АЛГЕБРАЇЧНІ МНОГОВИДИ ТА ПОЛЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ ФУНКЦІЙ НАД ПСЕВДОСКІНЧЕННИМИ ПОЛЯМИ Автореферат 36 стр.
1932. алгебрАЇчні моделі ТА методи аналІзу і синтезу систем керування слабо формалізованими процесами Автореферат 43 стр.
1933. АЛГЕБРАЇЧНІ ФОРМИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ ГРУБИХ ЛІНІЙНИХ НЕПЕРЕРВНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ Автореферат 14 стр.
1934. АЛГЕБРАЇЧНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 26 стр.
1935. АЛГЕБРИ З ДОДАТКОВИМИ СТРУКТУРАМИ ТА ЇХ ЗОБРАЖЕННЯ Автореферат 28 стр.
1936. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами скінченних симетричних груп Автореферат 21 стр.
1937. АЛГЕБРИ ПРЕДИКАТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 22 стр.
1938. АЛГЕБРИ, ПОРОДЖЕНІ ЛІНІЙНО ПОВ'ЯЗАНИМИ ПРОЕКТОРАМИ, ЇХ ЗОБРАЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 20 стр.
1939. АЛГЕБРО – ЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОПИСУ АРИФМЕТИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ РАЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР ОБЧИСЛЮВАЧІВ Автореферат 19 стр.
1940. АЛГЕБРО-ГРАФОВІ МОДЕЛІ СИНТЕЗУ ЧИСЛОВИХ КОДІВ З КІЛЬЦЕВОЮ СТРУКТУРОЮ Автореферат 20 стр.
1941. АЛГЕБРО-ЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ СЕМАНТИКИ РЕЧЕНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Автореферат 22 стр.
1942. АЛГЕБРО-ТОПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФУНКТОРІВ, ПОРОДЖЕНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПРОСТОРАМИ Автореферат 16 стр.
1943. АЛГЕБРОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ МОРФОЛОГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЛОГІЧНИХ МЕРЕЖАХ Автореферат 20 стр.
1944. Алгогенна дія RFa-подібних пептидів на периферичні сенсорні нерви: дані in vitro та in vivо. Автореферат 28 стр.
1945. АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПРОГРЕСУЮЧОЇ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ Автореферат 26 стр.
1946. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 24 стр.
1947. АЛГОРИТМІЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИ виРІШЕННІ БАГАТОМІРНИХ ДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧ Автореферат 21 стр.
1948. АЛГОРИТМІЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КОРЕКТОВАНОГО ГІРОСКОПІЧНОГО КОМПАСА Автореферат 22 стр.
1949. АЛГОРИТМІЧНІ ТА ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА В АВТОМОБІЛЕБУДУВАННІ Автореферат 21 стр.
1950. АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ГІРНИКІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Автореферат 35 стр.
1951. АЛГОРИТМІЧНИЙ ТА ПРОГРАМНИЙ РОЗВ'ЯЗОК ПРЯМИХ ТА ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ГРАВІМЕТРІЇ ТА МАГНІТОМЕТРІЇ У КЛАСІ ТІЛ, ЩО ЗАДАНІ ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ПЛАСТИНАМИ. Автореферат 21 стр.
1952. АЛГОРИТМИ І АПАРАТНО- ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОШУКУ ЗОБРАЖЕНЬ В ГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ Автореферат 22 стр.
1953. АЛГОРИТМИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАРМОНІЧНОГО ТА ПОЛІГАРМОНІЧНОГО СИГНАЛІВ ПРИ НЕГАУССІВСЬКИХ ЗАВАДАХ Автореферат 25 стр.
1954. Алгоритми для систем З ТЕПЛІЦЕВИМИ – МАТРИЦЯМИ та ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 20 стр.
1955. АЛГОРИТМИ КЕРУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ НА ОСНОВІ ШВИДКОГО СИМЕТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ Автореферат 18 стр.
1956. АЛГОРИТМИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ДЕКОДУВАННЯ СІМЕЙ КОДІВ РІДА-СОЛОМОНА Автореферат 20 стр.
1957. АЛГОРИТМИ ЛОКАЛЬНО -АДАПТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ НА ОСНОВІ РОБАСТНИХ ОЦІНОК ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ Автореферат 19 стр.
1958. Алгоритми оптимального використання електроенергії в системах з відновлюваними джерелами Автореферат 22 стр.
1959. Алгоритми проектування перетворювачів НАПРУГИ, електромагнітно-сумісних з мережею та навантаженням Автореферат 22 стр.
1960. АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДЕЯКИХ КЛАСІВ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ, ЯКІ ЗВОДЯТЬСЯ ДО ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ Автореферат 19 стр.
1961. АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ СИГНАЛІВ В СПЕКТРОСКОПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСКРЕТНИХ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 22 стр.
1962. АЛГОРИТМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ, ЗАДАНИХ ТОЧКОВИМ КАРКАСОМ Автореферат 22 стр.
1963. АЛГОРИТМИ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ Автореферат 23 стр.
1964. АЛЕЛОПАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ SYRINGA VULGARIS L. Автореферат 26 стр.
1965. АЛЕЛОПАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР Автореферат 25 стр.
1966. АЛЕЛОПАТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ РОДУ ЧОРНОБРИВЦІ (TAGETES L.) Автореферат 28 стр.
1967. АЛЕЛОПАТИЧНА ДІЯ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ КУЛЬТУРНИХ ЗЛАКІВ У АГРОФІТОЦЕНОЗАХ Автореферат 48 стр.
1968. АЛЕЛОПАТИЧНИЙ ВПЛИВ ВИЩИХ ВОДЯНИХ РОСЛИН НА ФУНКЦIОНАЛЬНУ АКТИВНIСТЬ ПЛАНКТОННИХ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ Автореферат 27 стр.
1969. алелопатично активні сполуки бур'янІв ТА наукові принципи розробки фіторегуляторів Автореферат 38 стр.
1970. АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ МІНІСАТЕЛІТНИХ ТА МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ В ПОПУЛЯЦІЯХ З РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
1971. АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ЖИТЕЛІВ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ, РОЗРОБКА ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ЇХ СВОЄЧАСНОМУ ВИЯВЛЕННЮ, ПОПЕРЕДЖЕННЮ ТА ЛІКУВАННЮ Автореферат 28 стр.
1972. АЛКІЛЬНІ І -ВІНІЛЬНІ ПОХІДНІ АЦИДОКОМПЛЕКСІВ ПЛАТИНИ ТА КАТАЛІТИЧНІ РЕАКЦІЇ ЗА ЇХ УЧАСТЮ Автореферат 45 стр.
1973. АЛКАЛОЇДИ ВОДЯНИХ РОСЛИН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ГІДРОБІОНТІВ Автореферат 24 стр.
1974. АЛОПЛАСТИЧНІ ТА АУТОЛОГІЧНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ АРТЕРІЙ ПІДКОЛІННО-ГОМІЛКОВОГО СЕГМЕНТА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОБЛІТЕРУЮЧОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ НИЖНІХ КІНЦІВОК Автореферат 47 стр.
1975. АЛЬБУМІНОВИЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ ДІАЛІЗ ЯК КОМПОНЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Автореферат 27 стр.
1976. АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МІЖВОЄННОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ЄВРОПІ Автореферат 23 стр.
1977. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА Автореферат 27 стр.
1978. альтернативнІ системИ кондицІОНУВАННя ПОВІТРЯ З прямоЮ соНЯЧНОЮ регенерацІЄЮ абсорбентУ Автореферат 23 стр.
1979. АльтернативнІ системИ охОЛОДЖЕННЯ і кондиціонування повітря з використанням випарного охолодження Автореферат 39 стр.
1980. АЛЬФВЕНІВСЬКІ ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ ТА КОНТИНУУМ МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИХ ХВИЛЬ У СТЕЛАРАТОРАХ Автореферат 20 стр.
1981. АЛЮМОСИЛІКАТНІ І КРЕМНЕЗЕМисті ВОГНЕТРИВКІ БЕТОНИ З ПІДВИЩЕНИМИ ТЕРМОМЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Автореферат 25 стр.
1982. АМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 30 стр.
1983. АМІОДАРОН ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЯ З МІЛДРОНАТОМ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ І КЛІНІЧНІЙ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ДИЛЯТАЦІЙНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ Автореферат 23 стр.
1984. АМАЛЬГАМОВАНІ ОБ’ЄДНАННЯ ҐРАТОК І ҐРАТКИ НОРМАЛЬНИХ ДІЛЬНИКІВ У ВІНЦЕВИХ ДОБУТКАХ Автореферат 15 стр.
1985. Амбулаторна екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія у лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу та шляхи розширення показань до неї Автореферат 29 стр.
1986. Амбулаторна профілактика захворюваності дітей першого року життя Автореферат 24 стр.
1987. АМЕРИКАНСЬКИЙ БІЛИЙ МЕТЕЛИК (HYPHANTRIA CUNEA DRURY) ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД НЬОГО В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 29 стр.
1988. американський білий метелик (HYPHANTRIA CUNEA DRURY) та фактори обмеження його чисельності в ЗАКАРПАТТі Автореферат 29 стр.
1989. АМЕРИКАНСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ В НІМЕЧЧИНІ Автореферат 28 стр.
1990. АМЕРИКАНСЬКИЙ ЧИННИК В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Автореферат 24 стр.
1991. АМЕРИКАНСЬКО-ЄГИПЕТСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ БЛИЗЬКОСХІДНОЇ ПОЛІТИКИ США (1952 –1991 рр.) Автореферат 23 стр.
1992. АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Автореферат 26 стр.
1993. АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ Автореферат 31 стр.
1994. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Автореферат 34 стр.
1995. АМОРФІЗАЦІЯ РОЗПЛАВІВ МЕТАЛ-МЕТАЛОЇД ПРИ ШВИДКОМУ ОХОЛОДЖЕННІ І ЕВОЛЮЦІЯ АМОРФНИХ ФАЗ ПРИ НАГРІВІ Автореферат 51 стр.
1996. АМПЕЛОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИДІЛЕННЯ МІКРОЗОН ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ НИЖНЬОДНІПРОВ'Ї Автореферат 24 стр.
1997. АМПУЛЯРІЯ ЯК НОВИЙ НЕТРАДИЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ТЕПЛОВОДНОГО РИБНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 30 стр.
1998. АНІЗОТРОПІЯ МАГНІТНИХ та НАДПРОВІДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ В НЕСТЕХІОМЕТРИЧНИХ РІДКІснОЗЕМЕЛЬНИХ ПЕРОВСКІТАХ REBa2Cu3O6+d Автореферат 19 стр.
1999. АНІМАЦІЙНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПРОЦЕСІВ В ЗАДАЧАХ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ Автореферат 22 стр.
2000. Анаеробні клейові композиції, модифіковані низькомолекулярними каучуками Автореферат 26 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  [20]  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389