Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

18501. ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ Автореферат 27 стр.
18502. ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ ПОРУШЕННІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ Автореферат 21 стр.
18503. ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ: ТАКТИКА І ПСИХОЛОГІЯ Автореферат 29 стр.
18504. ОГОРОДЖУЮЧІ БАГАТОШАРОВІ КОНСТРУКЦІЇ З КОМПОЗИТІВ З НАПОВНЮВАЧЕМ ІЗ ВИНОГРАДНОЇ ЛОЗИ Автореферат 18 стр.
18505. ОДЕРЖАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНІЄВИХ КОМПОЗИЦІЙ, МОДИФІКОВАНИХ ІОННО-ПЛАЗМОВИМИ ОБРОБКАМИ Автореферат 30 стр.
18506. ОДЕРЖАННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО ШТАМУ КУЛЬТИВОВАНИХ КЛІТИН АРНЕБІЇ БАРВНОЇ Arnebia euchroma (Royle) Jonst. Автореферат 20 стр.
18507. ОДЕРЖАННЯ ІЗОПРОПІЛОВОГО СПИРТУ НА ПРОТОНОПРОВІДНИХ КАТАЛІТИЧНИХ МЕМБРАНАХ Автореферат 21 стр.
18508. ОДЕРЖАННЯ АРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ І КОМПОНЕНТІВ БЕНЗИНІВ НА ВИСОКОКРЕМНЕЗЕМИСТИХ ЦЕОЛІТАХ Автореферат 24 стр.
18509. ОДЕРЖАННЯ АРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ВИСОКООКТАНОВИХ КОМПОНЕНТІВ КАТАЛІТИЧНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ НАФТОЗАВОДСЬКИХ ГАЗІВ Автореферат 23 стр.
18510. ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНОГО ПРОЛАКТИНУ ЛЮДИНИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БАКУЛОВІРУСНОЇ ЕКСПРЕСІЙНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 27 стр.
18511. ОДЕРЖАННЯ ДІІЗОПРОПІЛОВОГО ЕФІРУ НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Автореферат 20 стр.
18512. ОДЕРЖАННЯ ДіОКСИДу ЦИРКОНІЮ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРБАМіДу Автореферат 21 стр.
18513. ОДЕРЖАННЯ ЕКСТРАКТУ З КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ФРАГМЕНТІВ КСЕНОСЕЛЕЗІНКИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ АБСЦЕСАХ ЛЕГЕНІВ Автореферат 26 стр.
18514. ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛЕНУ ТА АЦЕТИЛЕНУ ОКСИДАЦІЙНОЮ ДИМЕРИЗАЦІЄЮ І ПІРОЛІЗОМ МЕТАНУ Автореферат 20 стр.
18515. Одержання калієвої селітри з хлориду калію та азотної кислоти з застосуванням оксидів марганцю Автореферат 23 стр.
18516. ОДЕРЖАННЯ КАРБОКСИЛВМІСНИХ НАФТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ Автореферат 26 стр.
18517. Одержання коолігомерів на основі суміші ненасичених вуглеводнів з використанням амінопероксидів Автореферат 22 стр.
18518. Одержання кристалів сапфіру та їх оптичні і люмінесцентні властивості Автореферат 26 стр.
18519. ОДЕРЖАННЯ ЛАНГБЕЙНІТОВОГО КОНЦЕНТРАТУ З ГАЛІТО-ЛАНГБЕЙНІТОВОГО ЗАЛИШКУ КАЛІЙНИХ РУД ПРИКАРПАТТЯ Автореферат 26 стр.
18520. ОДЕРЖАННЯ МІДІ (ІІ) СУЛЬФАТУ ТА МІДНОГО КУПОРОСУ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИМ МЕТОДОМ Автореферат 22 стр.
18521. ОДЕРЖАННЯ МОНОФАЗНОЇ ШИХТИ ТА МОНОКРИСТАЛІВ ГАЛОСИЛІКАТУ ЛАНТАНУ (ЛАНГАСИТУ) ДЛЯ П’ЄЗОТЕХНІКИ. Автореферат 20 стр.
18522. Одержання нафтополімерних смол з епоксидними групами в присутності пероксидів Автореферат 24 стр.
18523. ОДЕРЖАННЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СИМЕТРИЧНИХ ЕТЕРІВ НА ПРОТОНОПРОВІДНИХ КАТАЛІТИЧНИХ МЕМБРАНАХ Автореферат 29 стр.
18524. ОДЕРЖАННЯ ОКСИДУ ЗАЛІЗА ХІМІЧНИМ   ЗБАГАЧЕННЯМ ЗАЛІЗОВМІСНИХ КОНЦЕНТРАТІВ Автореферат 19 стр.
18525. ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ І ДИСПЕРСНОЇ СІРКИ КИСЛОТНИМ РОЗКЛАДОМ НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТУ В ЗАКРИТІЙ СИСТЕМІ Автореферат 25 стр.
18526. ОДЕРЖАННЯ ПРЯЖІ ІЗ ЗМЕНШЕНИМ ОПОРОМ РУХУ БІГУНКА ПО КІЛЬЦЮ НА ПРЯДИЛЬНІЙ МАШИНІ Автореферат 22 стр.
18527. ОДЕРЖАННЯ СТАБІЛІЗОВАНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ СІРКИ ІЗ НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТУ ЯК ВІДХОДУ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 23 стр.
18528. Одержання та властивості монокристалів нових тетрарних сполук AgCd2GaS4, AgGaGeS4, AgGaGe3Se8 Автореферат 27 стр.
18529. ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ГРАДІЄНТНИХ КРИСТАЛІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ВІСМУТ-СУРМА Автореферат 21 стр.
18530. Одержання та застосування екологічно безпечних піноутворювачів для гасіння пожеж Автореферат 27 стр.
18531. ОДЕРЖАННЯ ХІМІЧНО ОСАДЖЕНОГО КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ З ВІДХОДІВ СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 24 стр.
18532. ОДЕРЖАННЯ ХІРАЛЬНИХ ФТОРОВМІСНИХ СТРУКТУРНИХ БЛОКІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У СИНТЕЗІ АНАЛОГІВ ПРИРОДНИХ СПОЛУК Автореферат 19 стр.
18533. Одержання хемосорбенту на основі заліза для глибокого очищення інертних газів від кисню Автореферат 18 стр.
18534. ОДЕРЖАННЯ ШЛЯХОМ ЛАЗЕРНОЇ ДІЇ БОРВМІСНИХ АМОРФНО-МІКРОКРИСТАЛІЧНИХ ПОКРИТТІВ З ПІДВИЩЕНИМИ СЛУЖБОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 20 стр.
18535. ОДЕРЖАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТІВ ОТРУТИ ЩИТОМОРДНИКА ЗВИЧАЙНОГО (Agkistrodon halys halys) Автореферат 30 стр.
18536. ОДЕСЬКА ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ Автореферат 34 стр.
18537. ОДИНИЧНЕ ТА ОСОБЛИВЕ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУПАХ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Автореферат 27 стр.
18538. ОДНО- ТА РІЗНОЛІГАНДНІ КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ ХРОМУ(III) З ЦИСТЕЇНОМ ТА ІНШИМИ a-АМІНОКИСЛОТАМИ Автореферат 21 стр.
18539. ОДНОБІЧНІ ЗСУВИ, ЩО ПОРОДЖУЮТЬСЯ СТИСКАМИ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗАДАЧ АНАЛІЗУ Автореферат 16 стр.
18540. ОДНОВИМІРНЕ РОЗУПОРЯДКУВАННЯ ШАРУВАТИХ СТРУКТУР МЕТАЛОКСИДНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ ВІСМУТУ Автореферат 22 стр.
18541. ОДНОЗНАЧНА РОЗВ’ЯЗНІСТЬ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЗАГАЛЬНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ В НАПІВАЛГЕБРАЇЧНИХ ОБЛАСТЯХ Автореферат 19 стр.
18542. Одномодові волоконні світловоди зі складними профілями показника заломлення та пристрої на їх основі Автореферат 21 стр.
18543. ОДНОПОЛЮСНЕ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ПРИ МЕДІАЛЬНИХ ПЕРЕЛОМАХ ЇЇ ШИЙКИ Автореферат 27 стр.
18544. ОДНОРІДНО- ТА РІЗНОМЕТАЛЬНІ КОМПЛЕКСОНАТИ ГЕРМАНІЮ(IV) Автореферат 22 стр.
18545. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ СЕМАНТИЧНИМ СУБ’ЄКТОМ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ 50-х – 60-х р.р. ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 32 стр.
18546. ОДНОСТАДІЙНЕ ОТРИМАННЯ ПОЛІЕПОКСИАКРИЛАТІВ В УМОВАХ ФОТОХІМІЧНО ІНІЦІЙОВАНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ Автореферат 24 стр.
18547. ОДНОСТОРОННІ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ АЛГЕБРИЧНИМИ ПОЛІНОМАМИ Автореферат 19 стр.
18548. ОДНОСТРОЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПЕРІОДУНАЦІОНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917 – 1920 р. Автореферат 18 стр.
18549. ОДНОФАЗНИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРІВ СИСТЕМ МІКРОКЛІМАТУ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ Автореферат 17 стр.
18550. ОДНОФОТОННА ЕМІСІЙНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ У ДІАГНОСТИЦІ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ Автореферат 36 стр.
18551. ОДОНТОГЛІФІКА МАЛИХ КУТНІХ ЗУБІВ ВЕРХНЬОЇ, НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕП ЛЮДИНИ В НОРМІ ТА ПРИ КАРІЄСІ. Автореферат 23 стр.
18552. ОЕТИКА НАУКОВОГО ТЕКСТУ: українська наукова публіцистика ХІХ – початку ХХ ст. Автореферат 52 стр.
18553. Оздоровлення державних фінансів у період ринкової трансформації економіки України Автореферат 26 стр.
18554. ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ХЛОПЧИКІВ 12-14 РОКІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС Автореферат 23 стр.
18555. Оздоровчо–прикладне фізичне виховання студентів спеціального медичного відділення з використанням тренажерних пристроїв Автореферат 26 стр.
18556. ОЙКОНІМІЯ ОПІЛЛЯ ХІІ – ХХ СТ. Автореферат 29 стр.
18557. ОКАЗIОНАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНIЙ ФРАНЦУЗЬКIЙ МОВI (на матерiалi мови мас-медiа, Інтернет-видань i художніх творiв) Автореферат 32 стр.
18558. ОКАЗІОНАЛІЗМИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 31 стр.
18559. ОКАЗІОНАЛІЗМИ У ТВОРЧОСТІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 22 стр.
18560. ОКАЗІОНАЛЬНА ДЕРИВАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Автореферат 59 стр.
18561. ОКАЗІОНАЛЬНЕ СЛОВО В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКОМОВНІЙ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (комунікативно-прагматичний та соціокогнітивний аспекти) Автореферат 27 стр.
18562. ОКАН ТАРТАНОГЛУ "НІМА" ІШЕМІЯ МІОКАРДУ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІНФАРКТА МІОКАРДА. Автореферат 18 стр.
18563. ОКИСЛЮВАЛЬНІ ТА КОН’ЮГАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ КСЕНОБІОТИКІВ ЗА УМОВ ГОСТРОГО ТА ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 27 стр.
18564. ОКИСЛЮВАЛЬНА КОНВЕРСІЯ ЕТАНОЛУ В АЦЕТАЛЬДЕГІД КЛІТИНАМИ МЕТИЛОТРОФНИХ ДРІЖДЖІВ Автореферат 30 стр.
18565. ОКИСЛЮВАЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ МЕТАНУ НА ПЕРОВСКИТНИХ КАТАЛІЗАТОРАХ В НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ Автореферат 22 стр.
18566. ОКИСНІ ПРОЦЕСИ В МІТОХОНДРІЯХ ПІД ВПЛИВОМ КСЕНОБІОТИКІВ ТА ЇХ АЛІМЕНТАРНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 44 стр.
18567. окисне фосфорилювання і активність ферментів антиоксидантного захисту в тканинах щурів за дії аліфатичних амінів та селену Автореферат 27 стр.
18568. Окиснення аліфатичних альдегідів С2 - С6 у присутності кластерів паладію Автореферат 24 стр.
18569. ОКИСНЕННЯ АЛКІЛАРЕНІВ, ІНІЦІЙОВАНЕ СИСТЕМАМИ АЦИЛПЕРОКСИД - АМОНІЄВА СІЛЬ Автореферат 24 стр.
18570. ОКИСНЕННЯ БІЛКІВ І ЛІПІДІВ У ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE ТА МОЖЛИВА РОЛЬ КАТАЛАЗ У ЙОГО ЗАПОБІГАННІ Автореферат 22 стр.
18571. ОКИСНЕННЯ МАЛИХ МОЛЕКУЛ НА ПОВЕРХНІ ОКСИДІВ ВОЛЬФРАМУ ТА МОЛІБДЕНУ З НАНЕСЕНИМИ ПЛАТИНОВИМ МЕТАЛОМ ТА ЦЕЗІЄМ Автореферат 22 стр.
18572. ОКИСНЕННЯ НЕНАСИЧЕНИХ СПОЛУК МОЛЕКУЛЯРНИМ ТА ЗВ’ЯЗАНИМ КИСНЕМ Автореферат 42 стр.
18573. ОКИСНЕННЯ ТА ОКИСНЮВАЛЬНЕ АЛКОКСИЛЮВАННЯ НЕНАСИЧЕНИХ АЛЬДЕГІДІВ Автореферат 23 стр.
18574. Окиснення циклогексану в присутності поверхнево-активних РЕЧОВИН Автореферат 24 стр.
18575. ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ В МІТОХОНДРІЯХ ТКАНИН ТЕЛИЦЬ І КОРІВ ЗА УМОВ ПОЛІОВУЛЯЦІЇ, ВИКЛИКАНОЇ ГОНАДОТРОПІНАМИ Автореферат 25 стр.
18576. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності Автореферат 57 стр.
18577. ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ В ТКАНИНАХ ЯЄЧНИКА, МАТКИ ТА НАДНИРКОВОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ І ТЕЛИЦЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАНУ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ Автореферат 23 стр.
18578. ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ З МЕТАЛАМИ ПІДГРУПИ МІДІ Автореферат 25 стр.
18579. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ НА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ АЛМАЗНИХ ТА АЛМАЗОПОДІБНИХ ЕЛЕКТРОДАХ Автореферат 24 стр.
18580. окиснювальні перетворення спиртів с1-с7 у присутності кластерів паладію Автореферат 37 стр.
18581. Окиснювальні та абсорбційні процеси в технології азотної кислоти Автореферат 37 стр.
18582. Окиснювальне дегідрування етилбензолу до стиролу Автореферат 23 стр.
18583. ОКО-ПРОЦЕСОРНА ОБРОБКА ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ГЕОМЕТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ Автореферат 25 стр.
18584. ОКСИГЕН- ТА НІТРОГЕНВМІСНІ ПОХІДНІ АНГІДРИДУ БІЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-5-ЕН-ендо,ендо-2,3-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ. СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 27 стр.
18585. ОКСИДАЗИ МЕТИЛОТРОФНИХ ДРІЖДЖІВ І ЦВІЛЬОВИХ ГРИБІВ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА БІОАНАЛІТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ Автореферат 28 стр.
18586. ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ У ХОДІ ЛІКУВАННЯ Автореферат 31 стр.
18587. ОКСИДАЦІЙНА ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЯ ВИСОКОСІРКОВОГО НИЗЬКОМЕТАМОРФІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ Автореферат 21 стр.
18588. ОКСИДАЦІЙНА НЕКАТАЛІТИЧНА ОЧИСТКА ПРЯМОГОННИХ ГАСОВИХ ФРАКЦІЙ Автореферат 27 стр.
18589. ОКСИДНО-ГІДРОКСИДНІ НІКЕЛЕВІ КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ. ОТРИМАННЯ ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Автореферат 27 стр.
18590. ОКУПАЦІЙНА ПОЛІТИКА ГІТЛЕРІВСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ СТОСОВНО ЕТНІЧНИХ НІМЦІВ У РЕЙХСКОМІСАРІАТІ “УКРАЇНА” Автореферат 29 стр.
18591. ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ ТА АНТИФАШИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ НА ЛУГАНЩИНІ (1941?1943 рр.) Автореферат 32 стр.
18592. ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ У ВІЙСЬКОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ В 1941 – 1943 рр. (АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ). Автореферат 29 стр.
18593. ОЛЕКСАНДР ГРУШЕВСЬКИЙ — ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК ТА ІСТОРИК ЛІТЕРАТУРИ Автореферат 30 стр.
18594. Олександр Кониський у громадсько-політичному І культурно-освітньому житті україни (друга половина ХІХ ст.) Автореферат 30 стр.
18595. ОЛЕКСАНДР КУЛЬЧИЦЬКИЙ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ Автореферат 51 стр.
18596. ОЛЕКСАНДР ПОГОДІН ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІБЕРАЛА Автореферат 29 стр.
18597. ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ГРУШЕВСЬКИЙ – ІСТОРИК, ОРГАНІЗАТОР АРХІВНОЇ ТА БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ, ПЕДАГОГ Автореферат 33 стр.
18598. ОЛЕКСАНДР  МАКЕДОНСЬКИЙ І  ЗОРОАСТРИЗМ Автореферат 21 стр.
18599. ОЛУЛАНОЗ СВИНЕЙ У ЛІСОСТЕПУ І ПОЛІССІ УКРАЇНИ, УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ Автореферат 28 стр.
18600. ОЛФАКТИВНА ДІЯ РОСЛИННИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185  [186]  187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389