Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

17401. НЕЛIНIЙНI ХВИЛЬОВI СТРУКТУРИ В МОДЕЛЯХ СЕРЕДОВИЩ, ЩО РЕЛАКСУЮТЬ Автореферат 27 стр.
17402. НЕЛІНІЙНІ ІТЕРАТИВНІ МЕТОДИ ФІЛЬТРАЦІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА СТИСКУ ДВОВИМІРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАСИВІВ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ Автореферат 30 стр.
17403. Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування в управлінні торговою позицією інвестора Автореферат 26 стр.
17404. НЕЛІНІЙНІ АНГАРМОНІЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ ЗБУДЖЕННІ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННІ НОРМАЛЬНИХ ХВИЛЬ В КРИСТАЛІЧНОМУ ШАРІ Автореферат 25 стр.
17405. НЕЛІНІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНИХ ТРАНЗИСТОРНИХ НЕГАТРОНІВ ТА ПРИСТРОЇ АВТОМАТИКИ НА ЇХ ОСНОВІ Автореферат 22 стр.
17406. НЕЛІНІЙНІ ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ТЕОРІЇ РИЗИКУ Автореферат 19 стр.
17407. НЕЛІНІЙНІ ЕВОЛЮЦІЙНІ РІВНЯННЯ: ҐАЛІЛЕЇВСЬКА ІНВАРІАНТНІСТЬ, ТОЧНІ РОЗВ'ЯЗКИ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 39 стр.
17408. НЕЛІНІЙНІ ЕФЕКТИ В НАНОСТРУКТУРАХ З БЛИЗЬКО-РОЗТАШОВАНИМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РІВНЯМИ Автореферат 18 стр.
17409. НЕЛІНІЙНІ ЗАДАЧІ ГІДРОДИНАМІКИ ВІТРОВИХ ХВИЛЬ ТА СУДЕН В УМОВАХ МОРСЬКОГО ХВИЛЮВАННЯ Автореферат 45 стр.
17410. НЕЛІНІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНІ ФЛУКТУАЦІЇ У САМООРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУР РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ Автореферат 45 стр.
17411. НЕЛІНІЙНІ КОГЕРЕНТНІ ЕФЕКТИ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У МАГНІТОАКТИВНІЙ ПЛАЗМІ Автореферат 22 стр.
17412. НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ГНУЧКИХ В'ЯЗКОПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ Автореферат 19 стр.
17413. НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ РІДИНИ З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ В РУХОМОМУ РЕЗЕРВУАРІ ПАРАБОЛІЧНОЇ ФОРМИ Автореферат 23 стр.
17414. НЕЛІНІЙНІ МОДУЛЬОВАНІ СТАНИ ПАРАМЕТРА ПОРЯДКУ У ПОЛЯРИЗОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Автореферат 24 стр.
17415. НЕЛІНІЙНІ НАДВИСОКОЧАСТОТНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ДОВЕРШЕНИХ ЕПІТАКСІЙНИХ ПЛІВОК ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАДПРОВІДНИКА YBa2Cu3O7-д Автореферат 24 стр.
17416. Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м’язу щура Автореферат 20 стр.
17417. НЕЛІНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПЛАЗМОВІЙ ЛІНЗІ, ЩО КЕРУЄ ПУЧКАМИ ІОНІВ Автореферат 28 стр.
17418. НЕЛІНІЙНІ ПРОЦЕСИ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТА ПРУЖНИХ ХВИЛЬ З ТВЕРДОТІЛЬНОЮ ТА ГАЗОРОЗРЯДНОЮ ПЛАЗМОЮ Автореферат 37 стр.
17419. НЕЛІНІЙНІ РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА І ДИНАМІКА СОЛІТОНІВ В НИЗЬКОВИМІРНИХ СИСТЕМАХ З ДИСПЕРСІЄЮ Автореферат 37 стр.
17420. НЕЛІНІЙНІ СОЛІТОННІ ТА ВИХОРОВІ СТРУКТУРИ У НЕРІВНОВАЖНІЙ МАГНІТОАКТИВНІЙ ПЛАЗМІ Автореферат 22 стр.
17421. Нелінійні статичні та динамічні моделі управління запасами підприємств Автореферат 25 стр.
17422. Нелінійні структури та хвилі в пружних системах з обмеженою геометрією Автореферат 22 стр.
17423. НЕЛІНІЙНІ ЯВИЩА В ДЕФОРМОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ТА МАГНЕТИКАХ НИЗЬКОЇ РОЗМІРНОСТІ Автореферат 46 стр.
17424. НЕЛІНІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ДВОХ ЗАМКНЕНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОТОКІВ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ В АВТОГЕНЕРАТОРАХ ЗІ СХРЕЩЕНИМИ ПОЛЯМИ (ДВОКАСКАДНИЙ МАГНЕТРОННИЙ АВТОГЕНЕРАТОР) Автореферат 25 стр.
17425. нелінійна взаємодія електромагнітних хвиль у ЖОРСТКИХ НАДПРОВІДНИКАХ у критичному стані Автореферат 28 стр.
17426. НЕЛІНІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У НОРМАЛЬНИХ МЕТАЛАХ І ЖОРСТКИХ НАДПРОВІДНИКАХ Автореферат 26 стр.
17427. НЕЛІНІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ ПЕРІОДИЧНИМИ СТРУКТУРАМИ Автореферат 21 стр.
17428. НЕЛІНІЙНА ДИНАМІКА ПОРТОВИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД Автореферат 41 стр.
17429. НЕЛІНІЙНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ІМУННОГО ВІДГУКУ У ВІДКРИТИХ УМОВАХ Автореферат 19 стр.
17430. НЕЛІНІЙНА ЗАДАЧА ДІРІХЛЕ В ОБЛАСТЯХ З КУТОВИМИ ТА КОНІЧНИМИ ТОЧКАМИ Автореферат 11 стр.
17431. НЕЛІНІЙНА ПОВЗУЧІСТЬ В’ЯЗКОПРУЖНИХ ОДНОСПРЯМОВАНИХ ВОЛОКНИСТИХ КОМПОЗИТІВ ТА ЇХ КОМПОНЕНТІВ ЗА УМОВ РОЗТЯГУ Автореферат 21 стр.
17432. НЕЛІНІЙНА ТЕОРІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ХВИЛЬ НА МЕЖІ МАГНІТОАКТИВНОЇ ПЛАЗМИ З МЕТАЛОМ Автореферат 22 стр.
17433. НЕЛІНІЙНА ФІЛЬТРАЦІЯ НЕГАУССОВИХ СИГНАЛІВ У КЛАСІ СТЕПЕНЕВИХ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ Автореферат 36 стр.
17434. НЕЛІНІЙНЕ ТА АДАПТИВНЕ КЕРУВАННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВЕКТОРНО-КЕРОВАНИМИ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ Автореферат 49 стр.
17435. НЕЛІНІЙНИЙ ЗГИН ПЛАСТИНИ З ОТВОРОМ Автореферат 21 стр.
17436. Нелінійний тунельний транспорт електронів у двобар’єрних системах Автореферат 20 стр.
17437. НЕЛІНІЙНО-ОПТИЧНИЙ ВІДГУК СИСТЕМИ РІДКИЙ КРИСТАЛ З ДОМІШКОЮ ОРГАНІЧНОГО БАРВНИКА Автореферат 20 стр.
17438. НЕЛОКАЛЬНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ОПЕРАТОРНИХ РІВНЯНЬ Автореферат 26 стр.
17439. НЕМАТОДНІ ТА ГРИБНІ ХВОРОБИ СХОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 24 стр.
17440. Немедикаментозні методи в комплексній терапії хворих на епілепсію Автореферат 23 стр.
17441. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ЗІ СПАСТИЧНИМИ ФОРМАМИ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ КЛІНІКО-НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ Автореферат 24 стр.
17442. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ І ПРОФІЛАКТИКА ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Автореферат 54 стр.
17443. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ САЛЬПІНГООФОРИТИ З БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ Автореферат 24 стр.
17444. НЕМОДАЛЬНА ТЕОРІЯ СТАЛОСТІ ЗСУВНИХ ТЕЧІЙ ПЛАЗМИ Автореферат 21 стр.
17445. НЕОЄВРАЗІЙСТВО В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЇ Автореферат 24 стр.
17446. НЕОІНДУЇЗМ: ІСТОРІЯ ПОЯВЛЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЇ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ Автореферат 24 стр.
17447. НЕОАД’ЮВАНТНА ТЕРАПІЯ В КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ T1b СТАДІЇ Автореферат 23 стр.
17448. НЕОБАРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В МУЗИЦІ ХХ СТ. Автореферат 30 стр.
17449. НЕОБАРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
17450. НЕОКЛАСИЧНИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ Автореферат 28 стр.
17451. НЕОЛІБЕРАЛЬНІ МОДЕЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ Автореферат 28 стр.
17452. неолІт волинІ Автореферат 28 стр.
17453. НЕОЛІТ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
17454. НЕОМІФОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ХОРОВОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ 80-90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 38 стр.
17455. Неонатальна адаптація новонароджених від матерів зі звичним невиношуванням вагітності ендокринного генезу (патогенез, профілактика та лікування перинатальних пошкоджень) Автореферат 50 стр.
17456. НЕОНАТАЛЬНИЙ ГІПОТИРЕОЗ І ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ: ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 27 стр.
17457. неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз баасистської моделі Автореферат 30 стр.
17458. НЕОРЕАЛІСТИЧНА ПРОЗА В СЕРБСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 60–70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
17459. НЕОРЕЛІГІЙНІ МОТИВИ В ЕСТЕТИЦІ ТА МИСТЕЦТВІ ЗЛАМУ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ Автореферат 25 стр.
17460. НЕОСЛАВІЗМ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ГАЛИЧИНИ (1908–1914 pp.) Автореферат 29 стр.
17461. НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ: СТАТИКА ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 30 стр.
17462. Неофольклористичні тенденції у баянній творчості В. Зубицького Автореферат 27 стр.
17463. НЕОЯЗИЧНИЦТВО ЯК СВІТОГЛЯДНЕ ЯВИЩЕ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 30 стр.
17464. НЕПЕРЕРВНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОВЕРХНІ СРІБЛА ПРИ ІОННОМУ БОМБАРДУВАННІ Автореферат 26 стр.
17465. Непертурбативна динаміка калібрувальних полів на ґратці Автореферат 40 стр.
17466. НЕПЛАНОВАНА ВАГІТНІСТЬ (особливості перебігу вагітності та пологів, удосконалення надання допомоги в перинатальному періоді) Автореферат 56 стр.
17467. НЕПОВНОЛІТНІЙ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
17468. НЕПОВНОЛІТНІЙ ЯК СУБ’ЄКТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ Автореферат 28 стр.
17469. НЕПОВНОФАЗНІ РЕЖИМИ РОБОТИ І ЗАХИСТ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ Автореферат 23 стр.
17470. НЕПРУЖНЕ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ З ЕНЕРГІЄЮ ДО 2 ГеВ НА ЯДРАХ 2Н, 3Не, 4Не, 9Ве, 12С Автореферат 45 стр.
17471. НЕПРЯМІ ПОДАТКИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ Автореферат 29 стр.
17472. НЕПРЯМЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФОСФОРУ У ВИГЛЯДІ ГЕТЕРОПОЛІКОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСТРАКЦІЙНОГО ТА СОРБЦІЙНОГО РОЗДІЛЕННЯ Автореферат 27 стр.
17473. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Автореферат 30 стр.
17474. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ Автореферат 27 стр.
17475. НЕПСИХОТИЧНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ В УЧНІВ ШКІЛ НОВОГО ТИПУ (КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ) Автореферат 41 стр.
17476. НЕПСИХОТИЧНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ НА ФОНІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ Автореферат 24 стр.
17477. НЕПСИХОТИЧНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ(КЛІНІКО-ДИНАМІЧНИЙІ КЛІНІКО-ПАТОПСИХОЛОГІЧНИЙАНАЛІЗ) Автореферат 24 стр.
17478. НЕПСИХОТИЧНІ ФОРМИ ПОРУШЕНЬ ПСИХІЧНОЇ СФЕРИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ СОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ( клініка, систематика, критерії діагностики та принципи терапії ) Автореферат 40 стр.
17479. НЕРІВНОВАЖНІ КЛАСТЕРНІ РОЗКЛАДИ В ТЕОРІЇ НЕСКІНЧЕННИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 19 стр.
17480. Нерівноважні поверхневі структури РЕАКЦІЙНО-ДИФУЗІЙНих систем типу активатор-інгібітор Автореферат 27 стр.
17481. НЕРІВНОВАЖНІ РОЗПОДІЛИ ЕЛЕКТРОНІВ У ТВЕРДОТІЛЬНІЙ ПЛАЗМІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ Автореферат 28 стр.
17482. НЕРІВНОВАЖНІ ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В КРИСТАЛАХ, ІНДУКОВАНІ ЗОВНІШНІМ ОПРОМІНЕННЯМ Автореферат 20 стр.
17483. НЕРІВНОСТІ ТИПУ ДЖЕКСОНА Автореферат 31 стр.
17484. НЕРІВНОСТІ ТИПУ КОЛМОГОРОВА І ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ Автореферат 27 стр.
17485. НЕРІВНОСТІ ТИПУ КОЛМОГОРОВА ДЛЯ ПОХІДНИХ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ Автореферат 20 стр.
17486. НЕРВОВА АНОРЕКСІЯ (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ) Автореферат 28 стр.
17487. НЕРЕВМАТИЧНІ КАРДИТИ У ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (клініко-імунологічна характеристика, лікування та реабілітація) Автореферат 29 стр.
17488. НЕРЕКУРСИВНІ ЦИФРОВІ ФІЛЬТРИ ШУМОПОДІБНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ Автореферат 25 стр.
17489. НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ І ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ Автореферат 25 стр.
17490. Неруйнівний контроль машинобудівних конструкцій методом електронної ширографії Автореферат 25 стр.
17491. НЕРУХОМІ ТОЧКИ НЕОДНОРІДНИХ ЗГЛАДЖУЮЧИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 38 стр.
17492. НЕСИМЕТРИЧНІ НЕОДНОРІДНІ НАДПРОВІДНИКОВІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ Автореферат 39 стр.
17493. НЕСИМЕТРИЧНА ДИНАМІЧНА ЗАДАЧА ДЛЯ ПЛОЩИНИ З ТРІЩИНОЮ ПРИ ВРАХУВАННІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БЕРЕГІВ Автореферат 14 стр.
17494. НЕСКІНЧЕННОВИМІРНІ АЛГЕБРАЇЧНІ ГРУПИ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ АФІННИХ ПРОСТОРІВ Автореферат 34 стр.
17495. НЕСПЕЦИФІЧНА РЕАКТИВНIСТЬ БРОНХІВ НА ФОНІ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ Автореферат 25 стр.
17496. НЕСПЕЦИФІЧНА РЕАКТИВНIСТЬ БРОНХІВ НА ФОНІ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ Автореферат 25 стр.
17497. НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ І МОРФОЛОГІЯ ДЕЯКИХ ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ КУРЕЙ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ Автореферат 30 стр.
17498. НЕСПРАВЖНЯ БОРОШНИСТА РОСА ДИНІ І ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОБМЕЖЕННЯ ЇЇ ШКОДОЧИННОСТІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 23 стр.
17499. НЕСПРИЯТЛИВІ ЕФЕКТИ ПРИ РОБОТІ З КОМП'ЮТЕРОМ: ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ ТА МОЖЛИВОСТІ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ Автореферат 24 стр.
17500. НЕСТІЙКІСТЬ ПАРОВОЇ БУЛЬБАШКИ ТА НЕОДНОРІДНИХ ПОТОКІВ В ПРОЦЕСАХ ДІСКРЕТНО-ІМПУЛЬСНОГО ВВЕДЕННЯ ЕНЕРГІЇ Автореферат 19 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174  [175]  176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389