Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

16801. НАРОД ЯК ПРОТОПЕРСОНАЖ ЕПІЧНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАННОЇ ПРОЗИ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА) Автореферат 25 стр.
16802. Народні кам’яні надмогильні хрести Українських Карпат середини ХVIII – першої половини ХХ століття (історія, типологія, художні особливості) Автореферат 28 стр.
16803. Народні прикраси з бісеру Західної України XIX - першої пол. XX століття (історія, технологія, типологія, художні особливості) Автореферат 25 стр.
16804. НАРОДНА КУЛЬТУРА В ЖИТТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Автореферат 23 стр.
16805. НАРОДНА МЕТЕОРОЛОГІЯ УКРАЇНЦІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Автореферат 27 стр.
16806. НАРОДНА МУДРІСТЬ ЯК ФАКТОР ДУХОВНОЇ ЄДНОСТІ СУСПІЛЬСТВА Автореферат 24 стр.
16807. Народна обрядовість в незалежній Україні Автореферат 29 стр.
16808. НАРОДНА ОСВІТА УКРАЇНИ В ДОБУ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 рр. Автореферат 30 стр.
16809. НАРОДНА ПІСЕННІСТЬ ПОКУТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 20 стр.
16810. НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ЯК ЕТНОФОРМУЮЧИЙ ЧИННИК Автореферат 28 стр.
16811. Народна проза Куп’янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ Автореферат 26 стр.
16812. НАРОДНА ТОПОНІМІЧНА ПРОЗА ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ: СИНХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 26 стр.
16813. НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА КРИМСЬКИХ ТАТАР XIX – першої половини XX століття (до 1941 р.) У КРИМУ Автореферат 27 стр.
16814. Народна художня творчість: проблематика, ретроспекція наукового осмислення, концептуальні основи Автореферат 40 стр.
16815. НАРОДНЕ ГОРОДНИЦТВО І САДІВНИЦТВО ОПІЛЛЯ В ХХ СТОЛІТТІ Автореферат 32 стр.
16816. НАРОДНЕ ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО ПОКУТТЯ XIX-XX СТОЛІТТЯ (Історія. Типологія. Художні особливості) Автореферат 25 стр.
16817. НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Кінець ХІХ - Поч. ХХ ст.: На матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей Автореферат 25 стр.
16818. Народне ополчення та винищувальні батальйони в обороні Києва (1941 р.) Автореферат 28 стр.
16819. Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах Автореферат 24 стр.
16820. Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття Автореферат 27 стр.
16821. Народний Рух України: Волинська регіональна організація на зламі 80–90-х років Автореферат 28 стр.
16822. НАРОДНИЙ ТЕАТР ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКА БЕСІДА” У ЛЬВОВІ: ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ (1918–1924 рр.) Автореферат 29 стр.
16823. НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Автореферат 24 стр.
16824. НАРОДНОПІСЕННА ТРАДИЦІЯ ОКОЛИЦІ ЗВЕНИГОРОДА НА ЛЬВІВЩИНІ Автореферат 19 стр.
16825. НАРОДОВСЬКИЙ РУХ У ГАЛИЧИНІ ЯК СУСПІЛЬНО - ПОЛІТИЧНА ТЕЧІЯ (70-80-і роки ХІХ ст.) Автореферат 34 стр.
16826. Нарощувані процесорні ядра НВІС для виконання ортогональних перетворень в реальному масштабі часу Автореферат 24 стр.
16827. НАРУГА НАД МОГИЛОЮ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 25 стр.
16828. насіннєва продуктивність капусти білоголової пізньостиглої при використанні добрив в умовах лівобережного лісостепу україни Автореферат 24 стр.
16829. НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ САДІННЯ, МАСИ МАТОЧНИХ ЦИБУЛИН І ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
16830. НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПОВОГО ПОДНІПРОВ’Я ЗА ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ Автореферат 31 стр.
16831. НАСЕЛЕННЯ СТЕПІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я VI – початку VIII ст. Автореферат 30 стр.
16832. НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНЕСА В I - XIV ст. ЗА АНТРОПОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ Автореферат 25 стр.
16833. НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АНТРОПОЛОГІЇ Автореферат 24 стр.
16834. Насильницька злочинність осіб з психічними аномаліями та її запобігання Автореферат 25 стр.
16835. НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯВИЩА Автореферат 28 стр.
16836. НАСКРІЗНІ ТЕМИ, МОТИВИ ТА ОБРАЗИ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ М.О.НЕКРАСОВА Автореферат 30 стр.
16837. НАСЛІДКИ СПІНАЛЬНОЇ ТРАВМИ З УРАЖЕННЯМ СПИННОГО МОЗКУ НА РІВНІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ В ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ Автореферат 30 стр.
16838. Наслідки шигельозів залежно від методів лікування та соматотипів хворих Автореферат 36 стр.
16839. НАСЛІДУВАННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Автореферат 28 стр.
16840. НАСТУПНІCТЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Автореферат 24 стр.
16841. Наступність і перспективність формування стилістичних умінь в учнів початкових та 5 класів загальноосвітньої школи Автореферат 27 стр.
16842. НАСТУПНІСТЬ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ “ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД” Автореферат 31 стр.
16843. Наступність допрофесійної і професійної підготовки майбутніх учителів математики в умовах комплексу “ліцей – педагогічний університет” Автореферат 31 стр.
16844. НАСТУПНІСТЬ ЗМІСТУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩАХ І ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Автореферат 30 стр.
16845. НАСТУПНІСТЬ У ВИВЧЕННІ ГЕОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВІЙ ТА ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Автореферат 29 стр.
16846. НАСТУПНІСТЬ У ЗМІСТІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Автореферат 35 стр.
16847. НАСТУПНІСТЬ У ЗМІСТІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПТУ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ Автореферат 37 стр.
16848. НАСТУПНІСТЬ У НАВЧАННІ ОПИСУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Автореферат 34 стр.
16849. НАСТУПНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ В СИСТЕМІ “ВПУ – ВИЩІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ” Автореферат 28 стр.
16850. НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЦІЛІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ ПРИРОДИ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ Автореферат 30 стр.
16851. НАСТУПНІСТЬ ФІЗИКО – МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЛІЦЕЯХ І ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ III – IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Автореферат 28 стр.
16852. НАСТУПНІСТЬ ФОРМ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ДИДАКТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ Автореферат 28 стр.
16853. НАТО в системі взаємовідносин Росії та США (1990-ті роки – початок ХХІ ст.) Автореферат 31 стр.
16854. НАТРІЙУРЕТИЧНИЙ ГОРМОН І КАЛІЙ-НАТРІЄВИЙ ОБМІН ПРИ ПОРУШЕННЯХ РИТМУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Автореферат 21 стр.
16855. НАТЯК ЯК МОВЛЕННЄВА СТРАТЕГІЯ (на матеріалі сучасної французької мови) Автореферат 26 стр.
16856. НАУКА І ОСВІТА В НООСФЕРНІЙ КОНЦЕПЦІЇ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Автореферат 29 стр.
16857. НАУКОВI ОСНОВИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ I НАДIЙНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРIОГЕННИМИ РIДИНАМИ I ГАЗАМИ Автореферат 37 стр.
16858. НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ТИPИCTOPHИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЛОКОМОТИВIВ Автореферат 41 стр.
16859. НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НЕТРАДИЦIЙНОГО СПОСОБУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВIТРЯ I ЗАКЛАДАННЯ ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ ГЛИБОКИХ ШАХТ Автореферат 39 стр.
16860. НАУКОВI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НЕТРАДИЦIЙНОГО СПОСОБУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВIТРЯ I ЗАКЛАДАННЯ ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ ГЛИБОКИХ ШАХТ Автореферат 39 стр.
16861. НАУКОВI ОСНОВИ ТЕХНОЛОГIЇ ТЕРМОЗМIЦНЕННЯ ПОЗДОВЖНЬО РОЗДIЛЕНОЇ АРМАТУРИ Автореферат 29 стр.
16862. Наукові і технологічні основи створення високоактивної газопарової фази в об’ємі металу з метою глибокої десульфурації Автореферат 45 стр.
16863. НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ І СТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК ТИТАНУ І КРЕМНІЮ З ПІДВИЩЕНОЮ ЗНОСО- І КОРОЗІЙНОЮ СТІЙКІСТЮ Автореферат 43 стр.
16864. Наукові і технологічні засади виробництва виливків, оптимізації структури і властивостей зносостійких металокомпозитів системи мідь-сталь Автореферат 42 стр.
16865. НАУКОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГАЗОТЕРМІЧНОГО НАПИЛЕННЯ АМОРФІЗОВАНИХ ПОКРИТТІВ З МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ Автореферат 51 стр.
16866. наукові і технологічні основи формування різального рельєфу шліфувальних кругів з метою підвищення ефективності обробки Автореферат 40 стр.
16867. НАУКОВІ І ХУДОЖНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА Автореферат 22 стр.
16868. НАУКОВІ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВОВА: СТАНОВЛЕННЯ, КОМПЛЕКТУВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ І КОЛЕКЦІЙ (кінець XVІІІ – 30-ті рр. ХХ ст.) Автореферат 28 стр.
16869. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ І.А.ПАНЬКЕВИЧА І ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНОЗНАВЧИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ГАЛУЗЕЙ Автореферат 26 стр.
16870. НАУКОВІ ЗАСАДИ І ТЕХНОЛОГІЯ ВОДОЗБЕРІГАЮЧОГО ПРЕВЕНТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ НА ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 44 стр.
16871. НАУКОВІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ НИЗЬКОПОРИСТИХ КОЛЕКТОРІВ ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ Автореферат 48 стр.
16872. НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ МАШИН З РЕГУЛЬОВАНОЮ ПОСАДКОЮ МАТЕРІАЛУ Автореферат 39 стр.
16873. НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ Автореферат 30 стр.
16874. Наукові засади розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів у вітчизняній педагогіці (20-ті – середина 80-х років ХХ ст.) Автореферат 27 стр.
16875. НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НА СПЛАВАХ ЗАЛІЗА КОМПОЗИЦІЙНИХ МЕТАЛОКАРБІДНИХ ШАРІВ ЗІ СТАБІЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ ТА ПІДВИЩЕНИМИ ТРИБОТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Автореферат 49 стр.
16876. НАУКОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО НАСІННИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 50 стр.
16877. НАУКОВІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ КОЛИВАНЬ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІБРОЗАХИСТУ ОБЛАДНАННЯ КАР'ЄРНИХ ЕКСКАВАТОРІВ Автореферат 46 стр.
16878. НАУКОВІ ОСНОВИ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ГІДРОРІЗАННЯ ТОНКОСТІННИХ ВИРОБІВ З НЕМЕТАЛЕВИХ КОМПОЗИТІВ Автореферат 55 стр.
16879. НАУКОВІ ОСНОВИ І АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ Автореферат 53 стр.
16880. НАУКОВІ ОСНОВИ І АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 50 стр.
16881. НауКОВІ основИ І технологІя ОТРИМАННЯ хІмІчНИХ продуктІв термодеструкцІЇ ВУГІЛЛЯ Автореферат 43 стр.
16882. НАУКОВІ ОСНОВИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВИСОКОКИПЛЯЧИХ ФРАКЦІЙ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ З ОДЕРЖАННЯМ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ Автореферат 42 стр.
16883. НАУКОВІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КИРГИЗСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ Автореферат 35 стр.
16884. НАУКОВІ ОСНОВИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ТА УСТАНОВАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Автореферат 54 стр.
16885. НАУКОВІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА КЕРУВАННЯ КІНЕТИКОЮ СУШІННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ Автореферат 40 стр.
16886. НАУКОВІ ОСНОВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ АПІФІТОПРЕПАРАТІВ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 44 стр.
16887. Наукові основи безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків: технологія і устаткування Автореферат 35 стр.
16888. НАУКОВІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДАПТИВНОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ–ДОВГУНЦЯ Автореферат 43 стр.
16889. Наукові основи вдосконалення медико-генетичної допомоги населенню України Автореферат 52 стр.
16890. Наукові основи вдосконалення технології контролю, діагностування та матеріально-технічного забезпечення при технічному обслуговуванні локомотивів Автореферат 40 стр.
16891. Наукові основи вибору конструкторсько – технологічних параметрів пристроїв для зменшення зносу бандажів коліс локомотивів Автореферат 35 стр.
16892. Наукові основи вибору структури та параметрів технологічних систем механічної обробки високоточних деталей Автореферат 42 стр.
16893. НАУКОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАКЕТІВ БАР’ЄРНОГО ОДЯГУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Автореферат 53 стр.
16894. НАУКОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РЯДУ ПОТУЖНОСТЕЙ ВАНТАЖНИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ Автореферат 35 стр.
16895. НАУКОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМАЩУВАЛЬНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ РІДИН ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ШЛІФУВАННЯ Автореферат 40 стр.
16896. НАУКОВІ ОСНОВИ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЇ ХІМІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЇХ СПІЛЬНОМУ НАДХОДЖЕННІ В ОРГАНІЗМ НА ОСНОВІ ІМУНОЛОГІЧНОГО КРИТЕРІЮ ШКІДЛИВОСТІ Автореферат 43 стр.
16897. НАУКОВІ ОСНОВИ ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ІНГІБІТОРІВ НІТРИФІКАЦІЇ Автореферат 57 стр.
16898. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ШЛІФУВАННЯ ЗІ СХРЕЩЕНИМИ ОСЯМИ АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА ОБРОБЛЮВАНОЇ ДЕТАЛІ Автореферат 47 стр.
16899. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В ПРОЕКТАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Автореферат 43 стр.
16900. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд Автореферат 46 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168  [169]  170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389