Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

16601. НАБЛИЖЕННЯ ГАРМОНІЙНИМИ ТА БІГАРМОНІЙНИМИ ІНТЕГРАЛАМИ ПУАССОНА НА КЛАСАХ -ДИФЕРЕНЦІЙОВНИХ ФУНКЦІЙ Автореферат 12 стр.
16602. НАБЛИЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ФУНКЦІЙ ЛІНІЙНИМИ МЕТОДАМИ ПІДСУМОВУВАННЯ ЇХ РЯДІВ ТА ІНТЕГРАЛІВ ФУР’Є Автореферат 13 стр.
16603. НАБЛИЖЕННЯ НЕПЕРЕРВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ СУМАМИ ВАЛЛЕ-ПУССЕНА Автореферат 24 стр.
16604. НАБЛИЖЕННЯ ОПЕРАТОРАМИ ВАЛЛЕ-ПУССЕНА ФУНКЦІЙ, ВИЗНАЧЕНИХ НА ДІЙСНІЙ ОСІ Автореферат 13 стр.
16605. НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ПОЛІНОМАМИ У ПРОСТОРІ Автореферат 15 стр.
16606. Набувальна давність у цивільному праві Автореферат 33 стр.
16607. НАБУХАЮЧІ ГРУНТИ У БАГАТОШАРОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ФУНДАМЕНТНИХ ПЛИТ І МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ Автореферат 21 стр.
16608. НАБУХАЮЧІ ҐРУНТИ ЯК ОСНОВИ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД У ПІВНІЧНО-СХІДНИХ РЕҐІОНАХ СІРІЇ Автореферат 22 стр.
16609. НАВАНТАЖЕНІСТЬ БАГАТОПАРНИХ ФРИКЦІЙНИХ ВУЗЛІВ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ БУРОВИХ ЛЕБІДОК Автореферат 23 стр.
16610. НАВЕДЕНА АНІЗОТРОПІЯ ТА РЕЛАКСАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В АМОРФНИХ ХАЛЬКОГЕНІДАХ Автореферат 29 стр.
16611. Навчальні заклади освіти України 50-80х років ХХ ст.: історіографія Автореферат 26 стр.
16612. НАВЧАЛЬНА КНИГА ЯК ЗАСІБ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1919-1939 рр.) Автореферат 28 стр.
16613. Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз Автореферат 33 стр.
16614. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Автореферат 32 стр.
16615. НАВЧАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (в умовах російсько-української двомовності) Автореферат 31 стр.
16616. НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ Автореферат 32 стр.
16617. НАВЧАЛЬНО-ІГРОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 29 стр.
16618. НАВЧАЛЬНО-ІГРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Автореферат 23 стр.
16619. НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ Автореферат 27 стр.
16620. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.) Автореферат 29 стр.
16621. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
16622. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЗНАНЬ (на базі вивчення іноземних мов) Автореферат 23 стр.
16623. Навчально-педагогічні ігри У формуванні педагогічної культури Майбутніх учителів історії і права Автореферат 26 стр.
16624. НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ЛІТЕРАТУРА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ (другА половинА XIX – початОК ХХ ст.) Автореферат 36 стр.
16625. НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННЯ ТА АУДІЮВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АУДІОКНИЖОК ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземної мови) Автореферат 31 стр.
16626. НавЧаннЯ вІльного переказу МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 26 стр.
16627. НАВЧАННЯ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РИС ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ Автореферат 30 стр.
16628. НАВЧАННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ В ПІДРУЧНИКУ “ENGLISH THROUGH COMMUNICATION” ДЛЯ 7 І 8 КЛАСІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ Автореферат 19 стр.
16629. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ СКЛАДАТИ РОЗПОВІДІ-РОЗДУМИ Автореферат 33 стр.
16630. НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ (МОНОЛОГУ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ) Автореферат 27 стр.
16631. НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДІЛОВИХ УСНИХ ТА ПИСЕМНИХ ПЕРЕГОВОРІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Автореферат 30 стр.
16632. Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь) Автореферат 26 стр.
16633. НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ДРУГОЮ ІНОЗЕМНОЮ Автореферат 27 стр.
16634. НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ Автореферат 25 стр.
16635. Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей Автореферат 28 стр.
16636. НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ З УШКОДЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ Автореферат 24 стр.
16637. НАВЧАННЯ ПОЧАТКІВ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І ВСТУПУ ДО СТАТИСТИКИ В ЛІЦЕЯХ І КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ Автореферат 26 стр.
16638. НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ НАУКОВИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Автореферат 36 стр.
16639. НАВЧАННЯ РОЗПОВІДАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГОДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ТЕАТРАЛІЗОВАНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 30 стр.
16640. НАВЧАННЯ РОЗУМІННЯ ПРЕДИКАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ТЕКСТУ (У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ) Автореферат 19 стр.
16641. НАВЧАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ СУФІКСАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ І ПРИКМЕТНИКІВ (на матеріалі емоційно-експресивної лексики) Автореферат 25 стр.
16642. НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ МОДЕЛЕЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ БРИТАНЦІВ Автореферат 33 стр.
16643. навчаннЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ середньої ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ школи ФРАНЦУЗЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕння НА ОСНОВІ ІНТЕНСИВНОЇ МЕТОДИКИ Автореферат 30 стр.
16644. НАВЧАННЯ СТВОРЕННЯ ФАХОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 31 стр.
16645. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАПИСАННЯ НАУКОВОГО ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Автореферат 30 стр.
16646. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДІЛОВОЇ ГРИ (французька мова) Автореферат 31 стр.
16647. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УСНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНИХ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ Автореферат 31 стр.
16648. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ РОЗУМІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ЧИТАННІ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩИХ МОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Автореферат 32 стр.
16649. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ Автореферат 31 стр.
16650. Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів Автореферат 36 стр.
16651. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ІДІОМАТИЧНИХ ПРЕДИКАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ АНГЛІЙСЬКОГО РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ АВТЕНТИЧНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ Автореферат 26 стр.
16652. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ПИСЬМА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ДРУГОЮ ІНОЗЕМНОЮ (перший рік навчання) Автореферат 21 стр.
16653. НАВЧАННЯ УСНОГО АНГЛОМОВНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДЕОФОНОГРАМИ Автореферат 28 стр.
16654. НАВЧАННЯ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ ПРОСТОРОВИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ У ГРАФІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
16655. НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ КУЛЬТУРНО-КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Автореферат 28 стр.
16656. Навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою Автореферат 34 стр.
16657. НАВЧАННЯ УЧНІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ КРАЇН – ЧЛЕНІВ РАДИ ЄВРОПИ Автореферат 28 стр.
16658. НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Автореферат 22 стр.
16659. НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ Автореферат 32 стр.
16660. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України Автореферат 28 стр.
16661. НАГОЛОШЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ, ЗАЙМЕННИКІВ, ЧИСЛІВНИКІВ ТА ПРИСЛІВНИКІВ В “ЕНЕЇДІ” І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО Автореферат 26 стр.
16662. НАГРОМАДЖЕННЯ ТА РОЗПОДІЛ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНАХ КУКУРУДЗИ Автореферат 25 стр.
16663. Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України Автореферат 25 стр.
16664. НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В СУСПІЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІК Автореферат 67 стр.
16665. НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Автореферат 53 стр.
16666. Надійність і стійкість комерційних банків: оцінка та регулювання Автореферат 25 стр.
16667. НАДІЙНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРИ ВПЛИВІ ОСОБЛИВОГО ВИДУ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 18 стр.
16668. НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПІД ДІЄЮ ВИПАДКОВИХ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ Автореферат 29 стр.
16669. НАДІЙНІСТЬ ПЕРЕКРИТТІВ ІЗ МАЛОРОЗМІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА МІЦНІСТЮ ПЕРЕРІЗІВ, НОРМАЛЬНИХ ДО ПОВЗДОВЖНЬОЇ ОСІ Автореферат 20 стр.
16670. НАДІЙНІСТЬ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Автореферат 38 стр.
16671. НАДІЙНІСТЬ ТЕПЛООБМІННОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ТРУБОПРОВОДІВ ДРУГОГО КОНТУРУ АЕС З ВВЕР Автореферат 49 стр.
16672. НАДАННЯ ТКАНИНАМ, ЩО МІСТЯТЬ ВОВНУ, М’ЯКОГО ГРИФУ Автореферат 26 стр.
16673. Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект Автореферат 31 стр.
16674. НАДВИСОКОЧАСТОТНІ СПЕКТРАЛЬНІ І РЕЛАКСАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНІТОСТАТИЧНИХ ХВИЛЬ І КОЛИВАНЬ В АНІЗОТРОПНИХ ШАРУВАТИХ СТРУКТУРАХ Автореферат 27 стр.
16675. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 – 1918 рр.) Автореферат 27 стр.
16676. НАДЕКСПРЕСИВНЕ ІНТОНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ Автореферат 26 стр.
16677. Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації у рослИн Автореферат 49 стр.
16678. НАДНАЦІОНАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ТЕОРІЯХ ІНТЕГРАЦІЇ Автореферат 31 стр.
16679. НАДПЛИННА ГІДРОДИНАМІКА ТА ТИПИ ЗБУДЖЕНЬ В КВАНТОВИХ БОЗЕ–РІДИНАХ ЗА НАЯВНОСТІ ДВОХ КОНДЕНСАТІВ Автореферат 43 стр.
16680. надпорогова аудіометрія в діагностиці порушень слухової системи людини Автореферат 49 стр.
16681. НАДПРОВІДНІ ТА НЕНАДПРОВІДНІ КУПРАТНІ ОКСИДИ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Автореферат 43 стр.
16682. Надтонкі взаємодії та стан домішок і дефектів У телуридах свинцю-олова і моноселенідах індію і галію Автореферат 45 стр.
16683. НАДХОДЖЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ЕКОСИСТЕМАХ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА “АСКАНІЯ-НОВА” Автореферат 27 стр.
16684. НАДЧИСТІ СТРУКТУРНО ДОСКОНАЛІ МОНОКРИСТАЛИ КРЕМНІЮ ДЛЯ ДЕТЕКТОРІВ І ПРИЙМАЧІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 38 стр.
16685. НАДШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА ВІДТАВАННЯ ЕМБРІОНІВ КОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕМБРАНОСТАБІЛІЗУЮЧИХ РЕЧОВИН Автореферат 28 стр.
16686. НАДШЛУНОЧКОВІ АРИТМІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА: ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ, ПРЕДИКТОРИ, КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ, ГОСПІТАЛЬНИЙ ПРОГНОЗ Автореферат 27 стр.
16687. НАЗВИ ЇЖІ Й КУХОННОГО НАЧИННЯ В ПІВДЕННИХ УЖАНСЬКО-ЛАТОРИЦЬКИХ УГОРСЬКИХ ГОВІРКАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Автореферат 24 стр.
16688. НАЗВИ ЇЖІ Й КУХОННОГО НАЧИННЯ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТСЬКИХ ГОВОРАХ Автореферат 25 стр.
16689. НАЗВИ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ ОДЯГУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 24 стр.
16690. НАЗВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СМАКУ: ЕТИМОЛОГІЯ, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІОНУВАННЯ Автореферат 25 стр.
16691. НАЗВИ ОДЯГУ В СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ ДОНЕЧЧИНИ Автореферат 20 стр.
16692. НАЗВИ ОДЯГУ В УГОРСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ Автореферат 25 стр.
16693. назви осіб У сучасній словацькій Літературній мові: словотвірний аспект Автореферат 30 стр.
16694. НАЗВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ І ПРОЦЕСІВ ЇХ ОБРОБІТКУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 28 стр.
16695. НАЗЕМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІОГЕОГРАФІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ Автореферат 28 стр.
16696. Найближчі та віддалені результати коронарного стентування у хворих на стабільну стенокардію Автореферат 58 стр.
16697. НАЙДАВНІШІ ПСАЛІЇ ДОБИ БРОНЗИ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ ЄВРАЗІЇ (ТЕХНОЛОГІЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 30 стр.
16698. НАЙКРАЩI ТРИГОНОМЕТРИЧНI НАБЛИЖЕННЯ КЛАСIВ ПЕРIОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ Автореферат 25 стр.
16699. НАЙКРАЩА РІВНОМІРНА АПРОКСИМАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОГО КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ МНОЖИНАМИ НЕПЕРЕРВНИХ ОДНОЗНАЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ Автореферат 19 стр.
16700. НАЙМАНЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО (ХVІ – СЕРЕДИНА ХVІІ СТ.): ІДЕОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВІЙСЬКОВЕ МИСТЕЦТВО Автореферат 25 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166  [167]  168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389