Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

16201. Молекулярно-біологічні особливості злоякісних пухлин яєчника з фенотипом лікарської резистентності Автореферат 27 стр.
16202. Молекулярно-біологічні особливості субстратних клітин та механізми медикаментозної резистентності у хворих на гостру лейкемію, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС Автореферат 56 стр.
16203. МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ГЕНОМНИХ І РЕПЛІКАТИВНИХ РНК ФІТО- ТА МІКОВІРУСІВ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОСЛИННИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 57 стр.
16204. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ ПРИ Ph’-ПОЗИТИВНИХ ЛЕЙКЕМІЯХ ТА ЇХНЯ ДІАГНОСТИКА Автореферат 28 стр.
16205. Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп Автореферат 20 стр.
16206. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Автореферат 23 стр.
16207. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ПОРУШЕННЯ, АСОЦІЙОВАНІ З ГОСТРИМИ ЛЕЙКЕМІЯМИ У ДІТЕЙ Автореферат 33 стр.
16208. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МІКОБАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ, ТА ЇХ ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ Автореферат 27 стр.
16209. МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІОННОГО РОЗПИЛЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ МЕТАЛЕВИХ КЛАСТЕРІВ Автореферат 24 стр.
16210. МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ У ТВЕРДОМУ ТІЛІ ПІД ДІЄЮ ІОНІВ НИЗЬКИХ ЕНЕРГІЙ Автореферат 41 стр.
16211. МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМІВ СЕГМЕНТНИХ АНЕУСОМІЙ Автореферат 28 стр.
16212. МОЛОДІЖНИЙ РУХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 60-Х РР. ХХ СТ. В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 24 стр.
16213. МОЛОДІЖНИЙ РУХ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1920-1939) Автореферат 27 стр.
16214. молодіжний сегмент ринку праці: методологія і перспективи розвитку Автореферат 28 стр.
16215. МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У МОВЛЕННЄВІЙ СТРУКТУРІ м. ХЕРСОНА Автореферат 27 стр.
16216. МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У 70–80-Х РР. ХХ СТ. (НА ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ “СУПУТНИКА”) Автореферат 30 стр.
16217. Молода сім’я в сучасній Україні:Соціально-філософський аналіз Автореферат 25 стр.
16218. МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І РІВЕНЬ ОКРЕМИХ МЕТАБОЛІТІВ У КРОВІ ТА РУБЦЕВІЙ РІДИНІ КОРІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ У РАЦІОНАХ СОЄВОГО І РІПАКОВОГО ШРОТІВ Автореферат 22 стр.
16219. МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСНИЙ СКЛАД МОЛОКА КОРІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РЕКОМБІНАНТНОГО СОМАТОТРОПІНУ Автореферат 23 стр.
16220. Молочна продуктивність корів і ветеринарно-санітарна експертиза молока в зонах техногенного забруднення свинцем за корекції метіонатами заліза, міді та вітаміном Е Автореферат 28 стр.
16221. МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПУ І СПОСОБУ ПІДГОТОВКИ ДО ЛАКТАЦІЇ Автореферат 26 стр.
16222. МОЛЮСКИ І СТРАТИГРАФІЯ СЕРЕДНЬОЮРСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ЗОВНІШНЬОЇ (БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКОЇ) ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ Автореферат 24 стр.
16223. Молюски і стратиграфія юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат Автореферат 28 стр.
16224. МОЛЮСКИ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ (фауна, зоогеографія, екологія) Автореферат 28 стр.
16225. МОЛЮСКИ ПІДРОДИНИ PLANORBINAE (GASTROPODA : PULMONATA) УКРАЇНИ (ФАУНА, СИСТЕМАТИКА, ПОШИРЕННЯ, ЕКОЛОГІЯ) Автореферат 35 стр.
16226. МОЛЮСКИ РОДИН Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae (gASTROPODA, PECTINIBRANCHIA) ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ФАУНА, ПОШИРЕННЯ, ЕКОЛОГІЯ) Автореферат 24 стр.
16227. Монiторинг стану здоров'я дiтей дошкiльного вiку, що часто хворiють на гострi респiраторнi захворювання, та удосконалення програми їх реабiлiтацiї Автореферат 29 стр.
16228. МОНІТОРИНГ І РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОЛІЇ СОНЯШНИКОВОЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 30 стр.
16229. МОНІТОРИНГ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ Автореферат 32 стр.
16230. МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КЕРОВАНИХ ІНФЕКЦІЙ Автореферат 24 стр.
16231. Моніторинг важких металів у довкіллі та способи зниження їх надлишку в організмі тварин Автореферат 51 стр.
16232. МОНІТОРИНГ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ПЕРЕРОБЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ Автореферат 27 стр.
16233. МОНІТОРИНГ ВОД У СИСТЕМІ ЇХ ОХОРОНИ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ( в умовах техногенного впливу підприємств нафтопереробної промисловості) Автореферат 24 стр.
16234. МОНІТОРИНГ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 27 стр.
16235. МОНІТОРИНГ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ Автореферат 19 стр.
16236. МОНІТОРИНГ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВОГО КРОВООБІГУ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГІПОКСІЇ ПЛОДА Автореферат 28 стр.
16237. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РЯДУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ПОКРАЩАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ Автореферат 22 стр.
16238. МОНІТОРИНГ ПРИРОДНИХ ВТРАТ ПАЛИВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ЇХ ЗМЕНШЕННЯ Автореферат 21 стр.
16239. МОНІТОРИНГ РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 23 стр.
16240. МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ Автореферат 24 стр.
16241. МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 6-7 РІЧНОГО ВІКУ (управлінський аспект) Автореферат 27 стр.
16242. МОНІТОРИНГ ТА УПРАВЛІННЯ НАВОДНЮВАННЯМ МЕТАЛІВ У ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ Автореферат 30 стр.
16243. МОНІТОРИНГ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 27 стр.
16244. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості на регіональному рівні (на прикладі м’ясної промисловості) Автореферат 25 стр.
16245. Моніторинг центральної гемодинаміки та нервово-м’язової провідності під час анестезіологічного забезпечення лапароскопічних оперативних втручань у хворих на жовчнокам’яну хворобу Автореферат 26 стр.
16246. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ Автореферат 28 стр.
16247. моніторинг, прогноз та контроль чисельності лучного метелика і комплексу саранових в україні Автореферат 25 стр.
16248. Монаший Чин Отців Василіян у суспільно-культурному житті України Автореферат 47 стр.
16249. МОНЕТАРИСТСЬКІ ТЕОРІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ: ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 53 стр.
16250. Монетарні інструменти макроекономічного регулювання у період переходу України до ринку Автореферат 28 стр.
16251. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ Автореферат 28 стр.
16252. МОНЕТНІ СКАРБИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ ГЕТЬМАНЩИНИ (1648 – 1764 рр.) Автореферат 22 стр.
16253. МОНОГЕНЕЇ РИБ ЧОРНОГО МОРЯ ( фауна, екологія, зоогеогрфія) Автореферат 27 стр.
16254. МОНОГЕННІ ФУНКЦІЇ В КРАЙОВИХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ РІВНЯНЬ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ З ВИРОДЖЕННЯМ НА ОСІ Автореферат 39 стр.
16255. Монолітні залізобетонні перекриття з плитами, що працюють у двох напрямКах при високотемпературному нагріві Автореферат 24 стр.
16256. МОНОЛОГ ПЕРСОНАЖА ЯК РІЗНОВИД ЗОБРАЖЕНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі англомовної художньої прози) Автореферат 25 стр.
16257. мономери і полімери що містять імідні групи. Автореферат 22 стр.
16258. Мономери на основі гідроксилвмісних пероксидів Автореферат 23 стр.
16259. МОНОМОЛЕКУЛЯРНИЙ ОБРИВ ЛАНЦЮГА В КІНЕТИЦІ ПОСТПОЛІМЕРИЗАЦІЇ БІФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОНОМЕРІВ Автореферат 29 стр.
16260. МОНОПОЛІЗМ В ЕКОНОМІЦІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
16261. МОНОПОЛЬНЕ (ДОМІНУЮЧЕ) СТАНОВИЩЕ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РИНКУ Автореферат 27 стр.
16262. Монотектичне перетворення. Управління структурою та властивостями сплавів на основі Al i Si Автореферат 42 стр.
16263. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври. Семантика. Стилістика. Автореферат 27 стр.
16264. Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя хх століття Автореферат 27 стр.
16265. МОРАЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 20 стр.
16266. МОРАЛЬ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 25 стр.
16267. МОРАЛЬ ТА ПРАВО ЯК РЕГУЛЯТОРИ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ Автореферат 25 стр.
16268. МОРАЛЬ ТА СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС Автореферат 30 стр.
16269. МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВАДЖЕННЯ У ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ Автореферат 25 стр.
16270. МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА З ПРИРОДОЮ Автореферат 27 стр.
16271. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз) Автореферат 55 стр.
16272. МОРАЛЬНІСНЕ ПІДГРУНТЯ ГАЛИЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
16273. Моральна культура державних службовців: сутність, стан та особливості формування Автореферат 26 стр.
16274. МОРАЛЬНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ Автореферат 24 стр.
16275. моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності Автореферат 24 стр.
16276. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ І ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО САКРАЛЬНОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА Автореферат 30 стр.
16277. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ США (друга половина ХХ століття) Автореферат 26 стр.
16278. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ Автореферат 30 стр.
16279. Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі Автореферат 24 стр.
16280. Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу Автореферат 26 стр.
16281. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У СІЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ (80-90-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 22 стр.
16282. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА СЛОБОЖАНЩИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 27 стр.
16283. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ БУКОВИ НИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) Автореферат 25 стр.
16284. МОРАЛЬНИЙ ВИБІР ЯК УМОВА СТАНОВЛЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА Автореферат 35 стр.
16285. МОРАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ Автореферат 26 стр.
16286. МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ХРИСТИЯНСТВА В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (методологічно-релігієзнавчий аспект) Автореферат 21 стр.
16287. МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ Автореферат 27 стр.
16288. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Автореферат 28 стр.
16289. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА ФОЛЬКЛОРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Автореферат 24 стр.
16290. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ПІДПРИЄМЦЯ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 24 стр.
16291. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ (30-і роки ХІХ ст. – 90-і роки ХХ ст.) Автореферат 56 стр.
16292. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДУЧИЛИЩА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ Автореферат 23 стр.
16293. МОРАЛЬНО-ПРАВОВИЙ КОНФОРМІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФЕНОМЕН Автореферат 31 стр.
16294. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПРИКОРДОННИМИ НАРЯДАМИ Автореферат 23 стр.
16295. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ) Автореферат 30 стр.
16296. МОРСІВСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ Автореферат 14 стр.
16297. Морські кліщі (Halacaridae: Acari) північно-західної частини Чорного моря: видова різноманітність ТА екологія Автореферат 25 стр.
16298. МОРФЕМНА СТРУКТУРА ІМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ (на матеріалі англійської мови) Автореферат 25 стр.
16299. МОРФО – ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОСТІ МОХІВ ДО ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Автореферат 23 стр.
16300. МОРФО-ІМУНОЛОГІЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИ КРІОДЕСТРУКЦІЇ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Автореферат 32 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162  [163]  164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389