Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

15501. МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ В КОРОТКОМУ ОПОВІДАННІ (на матеріалі творів О.Генрі, Е.Кестнера, А.П.Чехова) Автореферат 35 стр.
15502. МОВНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ) Автореферат 30 стр.
15503. Мовні особливості почаївського стародруку “Книжиця для господарства” 1788 р. (Фонетика. Морфологія) Автореферат 28 стр.
15504. МОВНІ СТРАТЕГІЇ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ (СОЦІАЛЬНО – ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) Автореферат 27 стр.
15505. МОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОГРАФІЇ В РОСІЙСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ МАС-МЕДІА Автореферат 25 стр.
15506. Мовні формули у дипломатичних текстах сучасної української мови (функціонально-стилістичний аналіз) Автореферат 34 стр.
15507. МОВНА ПАРАДИГМА МАНІПУЛЯТИВНОЇ ГРИ В РЕКЛАМІ Автореферат 40 стр.
15508. Мовна атракція в різних дискурсивних виявах Автореферат 31 стр.
15509. Мовна майстерність Миколи Зерова Автореферат 29 стр.
15510. МОВНА МОДЕЛЬ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ В. САМІЙЛЕНКА Автореферат 24 стр.
15511. Мовна норма і варіантність в українській науковій термінології Автореферат 27 стр.
15512. МОВНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ БОГ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДИСКУРСІ XIV-XX СТОЛІТЬ Автореферат 27 стр.
15513. МОВНА ОСОБИСТІСТЬ АВТОРА У НАУКОВО-ГУМАНІТАРНОМУ ТЕКСТІ ХІХ СТ. (комунікативний, культурологічний, образно-стилістичний аспекти) Автореферат 52 стр.
15514. МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША Автореферат 28 стр.
15515. МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ДЖ.ГОЛСУОРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі романів форсайтівського циклу) Автореферат 28 стр.
15516. Мовна особистість УЛАСА сАМЧУКА /СВІТОГЛЯДНА ОРІЄНТАЦІЯ І МОВОТВОРЧІСТЬ/ Автореферат 25 стр.
15517. МОВНА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО БІЛІНГВІЗМУ (молодіжне середовище м.Києва) Автореферат 28 стр.
15518. МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ (кінець 50-х — початок 90-х рр. ХХ ст.) Автореферат 23 стр.
15519. МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СТАН ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ Автореферат 23 стр.
15520. МОВНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, ГЕТЬМАНАТУ ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР Автореферат 28 стр.
15521. МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ ДЕРЖАВИ У ПРЕСІ УКРАЇНИ (кінець 1970-х – початок 2000-х років) Автореферат 31 стр.
15522. Мовна ситуація на буковині в кінці хіх – на початку хх століття і розвиток української літературної мови Автореферат 62 стр.
15523. МОВНА СПЕЦИФІКА АРАБСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ Автореферат 18 стр.
15524. МОВНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ (СЕМАНТИЧНИЙ І СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТИ) Автореферат 25 стр.
15525. МОВНА ТВОРЧІСТЬ ТРОХИМА ЗІНЬКІВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ТВОРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Автореферат 27 стр.
15526. Мовне вираження концепту “час” у поезії Т.Г. Шевченка Автореферат 29 стр.
15527. Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900 – 1917 рр.) Автореферат 23 стр.
15528. МОВНИЙ АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ФРАНЦУЗЬКОГО РЕЧЕННЯ Автореферат 28 стр.
15529. МОВНИЙ АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ФРАНЦУЗЬКОГО РЕЧЕННЯ Автореферат 28 стр.
15530. МОВНИЙ ПРОСТІР В КОНТЕКСТІ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН Автореферат 22 стр.
15531. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМОРУ, ІРОНІЇ І САТИРИ В АМЕРИКАНСЬКИХ КОРОТКИХ ОПОВІДАННЯХ Автореферат 33 стр.
15532. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ОБРАЗІВ МОЛОДІ (за матеріалами друкованих мас-медіа) Автореферат 30 стр.
15533. Мовностилістичні особливості створення портрета персонажа в іспанській художній літературі XIX-XX століть Автореферат 31 стр.
15534. Мовностилістична організація роману Ф.М. Достоєвського „Принижені і зневажені” Автореферат 28 стр.
15535. МОВОЗНАВЧА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ ЧАПЛЕНКА Автореферат 31 стр.
15536. МОВОСТИЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО БАРОКО Автореферат 31 стр.
15537. МОВОТВОРЧІСТЬ ПОЕТІВ -“НЕОКЛАСИКІВ” ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗБАГАЧЕННІ ВИРАЖАЛЬНО-ЗОБРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Автореферат 27 стр.
15538. МОДА В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНІХ ПРАКТИК ХХ СТОЛІТТЯ Автореферат 28 стр.
15539. МОДАЛЬНІ ЧАСТКИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (сполучуваність, парадигматика та вживання) Автореферат 24 стр.
15540. Модальність зображень впорядкованих множин. Автореферат 19 стр.
15541. МОДАЛЬНІСТЬ У ВИРАЖЕННІ ОБ’ЄКТНО-З’ЯСУВАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ Автореферат 32 стр.
15542. МОДАЛЬНА І ТЕМПОРАЛЬНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ Автореферат 29 стр.
15543. МОДАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ В ЗАДАЧАХ СУПРОВОДУ АНТЕННИМИ СИСТЕМАМИ Автореферат 20 стр.
15544. Моделі і алгоритми автоматизованого управління рівнем готовності авіадиспетчерів до дій в кризових ситуаціях Автореферат 22 стр.
15545. МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ У ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
15546. МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ВИРОБНИЦТВОМ Автореферат 24 стр.
15547. МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ Автореферат 21 стр.
15548. МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З РЕМОНТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ Автореферат 29 стр.
15549. МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОЮ ОБРОБКОЮ Автореферат 20 стр.
15550. МОДЕЛІ І ЗАСОБИ ІНЖЕНЕРІЇ КВАНТІВ ЗНАНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 22 стр.
15551. Моделі і засоби створення інтелектуальних компонентів навчальних систем   Автореферат 25 стр.
15552. МОДЕЛІ І ЗАСОБИ СТИСКУ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Автореферат 21 стр.
15553. МОДЕЛІ І МЕТОД ВІБРОЗАХИСТУ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОТКОВО-ДЕМПФІРУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ Автореферат 48 стр.
15554. МОДЕЛІ І МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ Автореферат 24 стр.
15555. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНЖЕНЕРІЇ КВАНТІВ ЗНАНЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА УМОВ ІМОВІРНІСНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Автореферат 23 стр.
15556. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНЖЕНЕРІЇ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ Автореферат 23 стр.
15557. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНЖЕНЕРІЇ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Автореферат 23 стр.
15558. МОДЕЛІ І МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ В МЕРЕЖНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ Автореферат 25 стр.
15559. Моделі і методи АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ цінниХ паперІв НА фондовоМУ ринку Автореферат 22 стр.
15560. МОДЕЛІ І МЕТОДИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ПОПИТУ Автореферат 24 стр.
15561. МОДЕЛІ і МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ НА ЕТАПАХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ Автореферат 26 стр.
15562. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОТЕНЦІЙНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
15563. Моделі і методи забезпечення безвідмовності радіоелектронних пристроїв шляхом підвищення ефективності параметричного синтезу компонентів Автореферат 23 стр.
15564. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОПЕРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ВИПАДКОВОМУ ХАРАКТЕРІ НАВАНТАЖЕННЯ Автореферат 23 стр.
15565. Моделі і методи опису форми дисперсних утворень при емульгуванні рідких палив Автореферат 25 стр.
15566. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАДІЙНОСТІ ПОВІТРЯНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Автореферат 25 стр.
15567. Моделі і методи оптимізації показників якості систем автоматичного управління енергоблоку атомної електростанції Автореферат 40 стр.
15568. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОПТИМАЛЬНОГО ПОСЛІДОВНО- ПАРАЛЕЛЬНОГО УПОРЯДКУВАННЯ РОБІТ У СИСТЕМАХ З НЕІДЕНТИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ Автореферат 18 стр.
15569. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 30 стр.
15570. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ У СТАЦІОНАРНОМУ РЕЖИМІ Автореферат 20 стр.
15571. Моделі і методи підвищення ефективності використання електроенергії у виробничих системах (на прикладi вугiльних шахт) Автореферат 20 стр.
15572. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ РИБОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 23 стр.
15573. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПАРАЛЕЛЬНОГО УПОРЯДКУВАННЯ Автореферат 26 стр.
15574. Моделі і методи планування науково-технічних проектів на основі аналізу інвестицій Автореферат 22 стр.
15575. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРОГНОЗУ ЛОКАЛЬНОГО РУЙНУВАННЯ У ПЛАСТИНЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЙ З ТОНКИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ ТА ПІДКРІПЛЕННЯМИ ПРИ СТАЛОМУ Й ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 51 стр.
15576. МОДЕЛІ І МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦІЇ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЙ Автореферат 24 стр.
15577. МОДЕЛІ І МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У МОБІЛЬНИХ МАШИНАХ З НАЧІПНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Автореферат 38 стр.
15578. МОДЕЛІ І МЕТОДИ СПІЛЬНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОЕКТОВАНИХ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛАХ Автореферат 25 стр.
15579. МОДЕЛІ І МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Автореферат 20 стр.
15580. Моделі і методи структурної ідентифікації мобільних агрегатів Автореферат 24 стр.
15581. МОДЕЛІ І МЕТОДИ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ Автореферат 21 стр.
15582. МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ ПРОЕКТІВ І ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ В ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Автореферат 22 стр.
15583. Моделі і методи управління загальносистемними характеристиками адаптивних виробничо-економічних систем Автореферат 22 стр.
15584. МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ В УМОВАХ ЇХ ПРОГНОЗОВАНОГО РОЗВИТКУ Автореферат 22 стр.
15585. МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (в умовах інтеграції економіки України у єдиний європейський простір) Автореферат 25 стр.
15586. МОДЕЛІ І СТРУКТУРИ МУЛЬТИПРОЕКТА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ Автореферат 29 стр.
15587. МОДЕЛІ І СТРУКТУРИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ОБРОБКИ КОЛЬОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ СПЕЦЕФЕКТІВ У СИСТЕМАХ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ Автореферат 21 стр.
15588. МОДЕЛІ І СТРУКТУРИ ПРИСТРОЇВ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ СВІТЛОВИХ І ТІНЬОВИХ ЕФЕКТІВ У СИСТЕМАХ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТРЕНАЖЕРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Автореферат 24 стр.
15589. МОДЕЛІ І СТРУКТУРИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЕКТАХ Автореферат 24 стр.
15590. МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЇ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Автореферат 20 стр.
15591. Моделі інтелектуального управління процесом навчання за допомогою мультиагентних систем Автореферат 21 стр.
15592. МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ В УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ Автореферат 41 стр.
15593. МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО проектування засобів захисту від електромагнітного випромінювання Автореферат 22 стр.
15594. МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ВІДПРАВЛЕНЬ Автореферат 24 стр.
15595. МОДЕЛІ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У НЕСТАБІЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 34 стр.
15596. МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
15597. МОДЕЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ Автореферат 24 стр.
15598. МОДЕЛІ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 20 стр.
15599. МОДЕЛІ АТМОСФЕР СР ЗІРОК ГОЛОВНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ Автореферат 25 стр.
15600. МОДЕЛІ БІНАРНИХ ЛОГІЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ШТУЧНОМУ ІНТЕЛЕКТІ Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155  [156]  157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389