Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

15301. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИЗИКІВ Автореферат 52 стр.
15302. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат 29 стр.
15303. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ДО ПРАВА ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Автореферат 34 стр.
15304. Механізми державного управління ресурсним забезпеченням соціально-економічного розвитку регіону Автореферат 26 стр.
15305. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ Автореферат 32 стр.
15306. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ФЛУКТУАЦІЯМИ НА РІВНІ РЕГІОНУ Автореферат 28 стр.
15307. Механізми державного управління ціноутворенням в охороні здоров’я Автореферат 27 стр.
15308. Механізми дефектоутворення і термодинамічний n-p-перехід у бездомішковому та легованому кадмій телуриді при двотемпературному відпалі Автореферат 29 стр.
15309. МЕХАНІЗМИ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ У СИСТЕМАХ Pb–Sb(Bi)–Te, Pb–Sb(Bi)–Se, Sn–Sb(Bi)–Te Автореферат 30 стр.
15310. МЕХАНІЗМИ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ У БЕЗДОМІШКОВИХ І ЛЕГОВАНИХ ТЕЛУРОМ КРИСТАЛАХ СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ Автореферат 24 стр.
15311. МЕХАНІЗМИ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 22 стр.
15312. МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 34 стр.
15313. Механізми енергетичних втрат в плавлених текстурованих ВТНП в змінному магнітному полі Автореферат 22 стр.
15314. МЕХАНІЗМИ ЕРОЗІЇ ТА МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ТВЕРДИХ ТІЛ ПРИ ОПРОМІНЕННІ ПОТУЖНИМИ ПЛАЗМОВИМИ ПОТОКАМИ Автореферат 49 стр.
15315. МЕХАНІЗМИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Автореферат 28 стр.
15316. МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ Автореферат 31 стр.
15317. МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Автореферат 24 стр.
15318. МЕХАНІЗМИ ЗБУДЖЕННЯ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ІОНІВ Mn2+ В РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛАХ ZnS Автореферат 23 стр.
15319. Механізми зниження рівня тіньової економічної діяльності (на прикладі підприємств та організацій Черкаської області) Автореферат 23 стр.
15320. МЕХАНІЗМИ ЗНИЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ ДО ДІЇ СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ Автореферат 45 стр.
15321. МЕХАНІЗМИ ЗРОСТАННЯ ПЕРЕРІЗІВ НЕПРУЖНОГО РОЗСІЯННЯ АДРОНІВ В МУЛЬТИПЕРИФЕРИЧНІЙ МОДЕЛІ В МЕЖАХ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ Автореферат 23 стр.
15322. МЕХАНІЗМИ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ Автореферат 55 стр.
15323. МЕХАНІЗМИ КОМБІНОВАНОЇ СТІЙКОСТІ ДО ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ І ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ Автореферат 27 стр.
15324. МЕХАНІЗМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НЕДЕРЖАВНИМ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ Автореферат 24 стр.
15325. МЕХАНІЗМИ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ В ДИФУЗІЙНИХ ШАРАХ ШИРОКОЗОННИХ II-VI НАПІВПРОВІДНИКІВ Автореферат 42 стр.
15326. МЕХАНІЗМИ МІЖНАРОДНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ Автореферат 28 стр.
15327. Механізми міжфазної взаємодії і структуризація гетерогеної термічної плазми Автореферат 38 стр.
15328. МЕХАНІЗМИ МАРКЕТИНГОВО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 42 стр.
15329. МЕХАНІЗМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ ЗАКУПІВЕЛЬНО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 23 стр.
15330. МЕХАНІЗМИ МОБІЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНО- РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ (на прикладі Українського Причорномор'я) Автореферат 28 стр.
15331. МЕХАНІЗМИ МОДУЛЮЮЧОЇ ДІЇ NO НА СКОРОЧЕННЯ ТА К+-КАНАЛИ МЕМБРАНИ МІОЦИТІВ СОННОЇ АРТЕРІЇ ЩУРА Автореферат 27 стр.
15332. МЕХАНІЗМИ НАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВЛАДИ Автореферат 32 стр.
15333. МЕХАНІЗМИ НАКОПИЧЕННЯ ЕРГОСТЕРИНУ В КЛІТИНАХ ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ Автореферат 31 стр.
15334. МЕХАНІЗМИ НЕСВІДОМОГО СОЦІАЛЬНОГО СПОТВОРЕННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ АРХЕТИПУ Автореферат 22 стр.
15335. МЕХАНІЗМИ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ “КРІОХОР” ДЛЯ ЇЇ ЛІКУВАННЯ Автореферат 48 стр.
15336. МЕХАНІЗМИ ОРГАНІЗАЦІЇ, СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ Автореферат 32 стр.
15337. МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ В ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ Автореферат 26 стр.
15338. МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Автореферат 27 стр.
15339. МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Автореферат 21 стр.
15340. МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМАННЯ КАЛЬЦІЄВОГО ГОМЕОСТАЗУ В АЦИНАРНИХ КЛІТИНАХ ПІДЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ Автореферат 63 стр.
15341. МЕХАНІЗМИ ПАСИВНОЇ ПРОНИКНОСТІ ДО НЕЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА ІНДЕКС СФЕРИЧНОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ ЛЮДИНИ Автореферат 44 стр.
15342. МЕханізми перемагнічування аморфних стрічок з гелікоїдальною магнітною анізотропією Автореферат 21 стр.
15343. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ ТА РЕЧОВИНИ У МІКРОЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРАХ ТА СЕНСОРНИХ МАСИВАХ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН У ОТОЧУЮЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ Автореферат 24 стр.
15344. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ПРОЦЕСИ В ДІОДНИХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ Hg3In2Te6 Автореферат 20 стр.
15345. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗБУДЖЕНЬ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЙОДИСТИХ КРИСТАЛАХ Автореферат 27 стр.
15346. МЕХАНІЗМИ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ В ОБ’ЄМНИХ МЕТАЛЕВИХ СТЕКЛАХ Автореферат 22 стр.
15347. МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛIЗМУ КРЕАТИНУ У ЩУРЯТ, НАРОДЖЕНИХ ВIД ОПРОМIНЕНИХ ТВАРИН Автореферат 25 стр.
15348. МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ І МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ОРГАНІЗМУ ПРИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РОЗПОВСЮДЖЕНИЙ ГНІЙНИЙ ПЕРИТОНІТ (клініко-експериментальне дослідження) Автореферат 51 стр.
15349. МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ ГУМОРАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗА УМОВ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Автореферат 23 стр.
15350. МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ Автореферат 28 стр.
15351. МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ ТЕРОРИЗМУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНІ Автореферат 27 стр.
15352. МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ВІДЕОРЯДУ НА ГЛЯДАЧА Автореферат 29 стр.
15353. Механізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердофазних взаємодій Автореферат 25 стр.
15354. Механізми реалізації імуносупресивних властивостей умовно-патогенних бактерій - етіологічних агентів гнійно-запальних захворювань. Автореферат 44 стр.
15355. механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов дії екопатогенних чинників Автореферат 53 стр.
15356. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЇ АЛЬФА-ЛАТРОТОКСИНУ ЯК СТИМУЛЯТОРА НЕЙРОСЕКРЕЦІЇ Автореферат 20 стр.
15357. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ Автореферат 33 стр.
15358. Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект Автореферат 31 стр.
15359. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ ПРИ ДУОДЕНАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ З СУПУТНЬОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КАРДІОПАТІЄЮ І ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 48 стр.
15360. Механізми регулювання антропогенних викидів ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ Автореферат 28 стр.
15361. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ Автореферат 29 стр.
15362. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ КОН`ЮНКТУРИ ПРОДУКЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 21 стр.
15363. Механізми регуляції кальцієвого гомеостазу в сомі та дендритах нейронів центральної нервової системи ссавців Автореферат 60 стр.
15364. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЧОЛОВІКІВ ІЗ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗГВАЛТУВАННЯ (Диференційна діагностика, психокорекція раптофілії) Автореферат 21 стр.
15365. механізми рекомбінаційного свічення в складних оксидах з домішками Іонів перехідних металів Автореферат 26 стр.
15366. МЕХАНІЗМИ РЕФЛЕКСІЇ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ ЛЮДИНИ Автореферат 29 стр.
15367. МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ РАЙОННОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 26 стр.
15368. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВЕНОЗНОГО ПОВНОКРОВ’Я В АДЕНОГІПОФІЗІ ПРИ ПОРУШЕННІ ПУЛЬСОВОГО ТИСКУ У ПЕЧЕРИСТИХ СИНУСАХ (експериментальне дослідження) Автореферат 27 стр.
15369. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПОШКОДЖЕНЬ СЕРЦЯ ПРИ БАГАТОРАЗОВОМУ СТРЕСІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ Автореферат 62 стр.
15370. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЕКСУДАТИВНО-АДГЕЗИВНИЙ ПЕРИКАРДИТ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ Автореферат 33 стр.
15371. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВИХ КРОВОТЕЧ Автореферат 55 стр.
15372. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТУБУЛО-ІНТЕРСТИЦІЙНОГО СИНДРОМУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ НЕФРИТІ МАЗУГІ (експериментальне дослідження) Автореферат 25 стр.
15373. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, КЛІНІКА І КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ У ЖІНОК Автореферат 8 стр.
15374. Механізми розсіяння поверхневих та плоских електромагнітних хвиль на неоднорідностях поверхні різного масштабу Автореферат 24 стр.
15375. МЕХАНІЗМИ СИНТЕЗУ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 26 стр.
15376. МЕХАНІЗМИ СКОРОТЛИВИХ РЕАКЦІЙ ВЕНОЗНИХ СУДИН ПЕЧІНКИ НА АЦЕТИЛХОЛІН Автореферат 22 стр.
15377. МЕХАНІЗМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АСТРОНОМІЇ Автореферат 28 стр.
15378. МЕХАНІЗМИ СТІЙКОСТІ МІОКАРДУ ДО ЕКЗОГЕННИХ -СИМПАТОМІМЕТИКІВ Автореферат 37 стр.
15379. Механізми СТАНОВЛЕННЯ ТА розвитку соціального партнерства ОРГАНІВ публічної влади І неурядових некомерційних організацій Автореферат 31 стр.
15380. Механізми стимулювання рекреаційно- туристичного природокористування Автореферат 27 стр.
15381. Механізми стимулюючого впливу кредиту на розвиток економіки регіону Автореферат 25 стр.
15382. механізми стрес-індукованих уражень печінки Автореферат 24 стр.
15383. МЕХАНІЗМИ ТА МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИИХ СТАНІВ ОРГАНІЗМУ ЖІНОК ПРИ ДІЇ ЕНДОГЕНННИХ ТА ЕКЗОГЕНННИХ ФАКТОРІВ Автореферат 43 стр.
15384. МЕХАНІЗМИ ТЕМПЕРАТУРНО-ОСМОТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ Й ЗАМОРОЖУВАННІ У ПРИСУТНОСТІ НЕПРОНИКАЮЧОГО КРІОПРОТЕКТОРА Автореферат 51 стр.
15385. Механізми тензорезистивних ефектів в сильно деформованих кристалах кремнію та германію n-типу Автореферат 26 стр.
15386. МЕХАНІЗМИ ТРАНСДУКЦІЇ СИГНАЛУ В ПАРІЄТАЛЬНИХ КЛІТИНАХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ Автореферат 20 стр.
15387. МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА Автореферат 31 стр.
15388. МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Автореферат 23 стр.
15389. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ Автореферат 28 стр.
15390. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ (на прикладі міста без районного розділення) Автореферат 27 стр.
15391. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Автореферат 22 стр.
15392. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Автореферат 47 стр.
15393. Механізми управління товарною політикою підприємства у конкурентному середовищі Автореферат 22 стр.
15394. МЕХАНІЗМИ УРАЖЕННЯ ЗАХИСНОГО СЛИЗОВОГО БАР'ЄРУ ПРИ ДУОДЕНАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ В СПОЛУЧЕННІ З ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ У СТУДЕНТІВ Автореферат 23 стр.
15395. МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА У ВІДПОВІДІ РАКОВИХ КЛІТИН НА ДІЮ ДЕЯКИХ ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ Автореферат 24 стр.
15396. МЕХАНІЗМИ УШКОДЖЕННЯ ЕРИТРОЦИТІВ У ДІТЕЙ З ОПІКАМИ Автореферат 25 стр.
15397. МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА Автореферат 25 стр.
15398. Механізми фазових переходів у власних сегнетоелектриках типу Sn2P2S6 в дипольній моделі Автореферат 19 стр.
15399. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ Автореферат 22 стр.
15400. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ФІЗИЧНОЇ ТА РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ ПІД ВПЛИВОМ М’ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 27 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153  [154]  155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389