Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

15001. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 50 стр.
15002. Методологічні засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті Автореферат 58 стр.
15003. Методологічні засади структуризації економічної теорії Автореферат 27 стр.
15004. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ Автореферат 46 стр.
15005. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ І СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 42 стр.
15006. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Автореферат 36 стр.
15007. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 37 стр.
15008. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРІШЕННЯ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ ПРИ ОСВОЄННІ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ Автореферат 44 стр.
15009. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВРАХУВАННЯ ФАКТОРА РИЗИКУ В ПРОФІЛАКТИЦІ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ Автореферат 47 стр.
15010. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСКОНАЛЕННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЙНИХ ІЗОЛЯТОРІВ ТА МЕТОДІВ ЇХ ВИПРОБУВАНЬ Автореферат 38 стр.
15011. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ТА ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ Автореферат 45 стр.
15012. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА Автореферат 60 стр.
15013. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ШАХТИ, ЯК ЄДИНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ З КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ Автореферат 45 стр.
15014. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ЗАПОВІДНИХ АРХІТЕКТУРНИХ КОМПЛЕКСІВ ІСТОРИЧНИХ МІСТ (на прикладі Західної України) Автореферат 57 стр.
15015. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАРКШЕЙДЕРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ВИДОБУТКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РУДНИМ КАР'ЄРОМ. Автореферат 42 стр.
15016. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Автореферат 38 стр.
15017. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВИХ ГІДРОМАШИН ВИСОКОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ Автореферат 53 стр.
15018. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Автореферат 23 стр.
15019. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ (ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ) Автореферат 24 стр.
15020. МетодологІчні основИ риЗИК-орІЄнтованого пІдходу до управління ресурсами проектІв І програм рОзвитКУ техніки Автореферат 48 стр.
15021. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНИХ СИСТЕМ (В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ТА МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ) Автореферат 51 стр.
15022. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ Автореферат 41 стр.
15023. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 38 стр.
15024. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ Автореферат 62 стр.
15025. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА Автореферат 40 стр.
15026. Методологічні основи створення ТА функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку Автореферат 42 стр.
15027. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Автореферат 54 стр.
15028. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Автореферат 46 стр.
15029. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ Автореферат 51 стр.
15030. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ Автореферат 39 стр.
15031. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ, АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 36 стр.
15032. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ІНГІБІТОРОМІСТКИХ КОНСЕРВАЦІЙНО-ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВИРОБІВ ІЗ МЕТАЛІВ Автореферат 55 стр.
15033. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБІРКОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 43 стр.
15034. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСНИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД Автореферат 49 стр.
15035. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Автореферат 32 стр.
15036. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АУДИТУ Автореферат 51 стр.
15037. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ Автореферат 44 стр.
15038. МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ ГУМАНІСТИЧНО-НООСФЕРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ У РОЗВ’ЯЗАННІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ Автореферат 25 стр.
15039. МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ КІЛЬКІСНОГО ПІДХОДУ У ДОСЛІДЖЕННІ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ Автореферат 24 стр.
15040. МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ СИНЕРГЕТИКИ У ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОМУ ПІЗНАННІ Автореферат 30 стр.
15041. МЕТОДОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ КАТЕГОРІЇ “РІВНІСТЬ” ПРИ АНАЛІЗІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У СУСПІЛЬСТВІ Автореферат 26 стр.
15042. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОДІЇ В ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ Автореферат 29 стр.
15043. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЇ ДО ЄДНОСТІ ПРИРОДНИЧОГО ТА СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ ЗА ДОБИ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ Автореферат 26 стр.
15044. МЕТОДОЛОГІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СТОХАСТИЧНОЇ ЕКОГІДРОЛОГІЇ У ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД Автореферат 59 стр.
15045. МетоДологія і практика досліджень відтворення населення України (регіональний аспект) Автореферат 56 стр.
15046. Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні Автореферат 53 стр.
15047. Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні Автореферат 47 стр.
15048. МЕТОДОЛОГІЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ Автореферат 31 стр.
15049. Методологія інтернаціоналізації діяльності промислових підприємств Автореферат 43 стр.
15050. Методологія інформаційного забезпечення вантажних та пасажирських перевезень на основі автоматизації процесів розпізнавання рухомих об’єктів залізничного транспорту Автореферат 34 стр.
15051. МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ВЧЕНИХ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ-ПОЧ.ХХСТ.) Автореферат 31 стр.
15052. МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІД РАЦІОНАЛІСТИЧНОГО МОНІЗМУ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ ДО КОМУНІКАТИВНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ К. ЯСПЕРСА Автореферат 24 стр.
15053. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКА ЕСТЕТИЧНОЇ ЯКОСТІ морфологічних властивостей АРХІТЕКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ Автореферат 48 стр.
15054. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ І ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЇХ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ Автореферат 36 стр.
15055. МЕТОДОЛОГІЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ: АНРІ БЕРГСОН ТА ЕДМУНД ГУССЕРЛЬ Автореферат 27 стр.
15056. МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Автореферат 44 стр.
15057. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА БІЗНЕС-МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ Автореферат 47 стр.
15058. МЕТОДОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ КОРПУСІВ СУДЕН ОБМЕЖЕНИХ РАЙОНІВ ПЛАВАННЯ Автореферат 57 стр.
15059. МЕТОДОЛОГІЯ ЗАМІННОСТІ Й МОДУЛЬНОСТІ В РОЗВ Автореферат 52 стр.
15060. МЕТОДОЛОГІЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЄДИНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ Автореферат 48 стр.
15061. МЕТОДОЛОГІЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ (АСКОЕ) Автореферат 45 стр.
15062. МЕТОДОЛОГІЯ НОРМУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ Автореферат 34 стр.
15063. МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА Автореферат 26 стр.
15064. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Автореферат 57 стр.
15065. методологія оцінки та забезпечення ефективного використання економічного потенціалу регіону Автореферат 52 стр.
15066. Методологія оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану будівель і споруд ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ Автореферат 42 стр.
15067. Методологія підвищення надійності систем залізничної автоматики і телемеханіки Автореферат 35 стр.
15068. МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МЕТАФОРИЧНОГО КОНЦЕПТОПРОСТОРУ ПЕРШОТВОРУ (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків) Автореферат 29 стр.
15069. МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЕХНОГЕННО-НАВАНТАЖЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ Автореферат 27 стр.
15070. МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИУЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ Автореферат 23 стр.
15071. МЕТОДОЛОГІЯ ПОЧАТКОВОГО ВІДБОРУ ОПЕРАТОРІВ ШЛЯХОМ ЗНІМАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (за моделями динаміки „зорового каналу” та критеріальними параметрами людини при її роботі на статичному тренажері) Автореферат 25 стр.
15072. МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВОЗНАВСТВА В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Б.О. Кістяківського Автореферат 31 стр.
15073. методологія розвитку контейнерних потоків промислового вузла Автореферат 15 стр.
15074. МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 43 стр.
15075. МЕТОДОЛОГІЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 48 стр.
15076. Методологія стратегічного планування комплекснОГО соціально-економічного розвиткУ регіону Автореферат 30 стр.
15077. методологія стратегічного управління гірничодобувними підприємствами Автореферат 43 стр.
15078. Методологія та інструментарій проектування корпоративних мереж Автореферат 54 стр.
15079. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Автореферат 48 стр.
15080. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ) Автореферат 27 стр.
15081. Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності Автореферат 55 стр.
15082. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 44 стр.
15083. МЕТОДОЛОГІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕХОДУ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА РИНКОВІ УМОВИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Автореферат 46 стр.
15084. Методологія техніко-економічної оцінки проектів термореновації житлових будинків, які експлуатуються Автореферат 12 стр.
15085. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат 39 стр.
15086. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ Автореферат 42 стр.
15087. Методологія управління системою землекористування великих міст Автореферат 36 стр.
15088. методологія управління трансформаційними процесами в промисловому виробництві Автореферат 55 стр.
15089. МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ РЕГІОНУ Автореферат 26 стр.
15090. МЕТОДОЛОГО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ Автореферат 43 стр.
15091. МЕТОНІМІЧНІ ЗМІЩЕННЯ У ВИРАЖЕННІ ОЗНАЧАЛЬНИХ, ОБ’ЄКТНИХ І СУБ’ЄКТНИХ ВІДНОШЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Автореферат 22 стр.
15092. МЕТОНІМІЧНІ ПЕРЕНОСИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Автореферат 32 стр.
15093. МЕТРИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛАНДШАФТНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ НПП “ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ”) Автореферат 23 стр.
15094. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Автореферат 27 стр.
15095. МЕТРИЧНА ТА ЙМОВІРНІСНА ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ РЯДАМИ ОСТРОГРАДСЬКОГО 1-ГО ВИДУ Автореферат 18 стр.
15096. Метрологічне забезпечення інформаційних геодезичних комплексів Автореферат 22 стр.
15097. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ СИРОЇ НАФТИ Автореферат 27 стр.
15098. МЕХАНIЗМ ПРОСТОРОВИХ ЗСУВІВ ПОРІДУ ПРИКОНТУРНОМУ МАСИВІ ПРОТЯЖНОЇПІДГОТОВЧОЇ ВИРОБКИ Автореферат 21 стр.
15099. МЕХАНIЗМИ ДIЇ ХЛОРИДУ РТУТI ТА ХЛОРИДУ КОБАЛЬТУ НА АКТИВНIСТЬ -АМIНОЛЕВУЛIНАТСИНТАЗИ В ПЕЧIНЦI ЩУРIВ Автореферат 27 стр.
15100. МЕХАНIЗМИ РОЗВИТКУ ВТОРИННОЇ СУЛЬФАНIЛАМIДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТI У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ТА МЕТОДИ ЇЇ КОРЕКЦIЇ Автореферат 32 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150  [151]  152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389