Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дисертації та Автореферати
тут знаходиться 38874 робіт

14501. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЕЛЬНО ПРАЦЮЮЧИХ ГАЗОДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНИХ АГРЕГАТІВ Автореферат 24 стр.
14502. Методи підвищення точності і швидкодії КОМП’ЮТЕРИЗОВАНих систем контролю геометричних характеристик складних поверхонь Автореферат 29 стр.
14503. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Автореферат 27 стр.
14504. методи пІдвищеннЯ тоЧностІ ШИРОКОСМУГОВИХ ВОЛЬТМЕТРІВ СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНОЇ НАПРУГИ Автореферат 51 стр.
14505. методи підвищення частотної точності акустооптичного аналізатора спектрА радіосигналів Автореферат 25 стр.
14506. Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахистом Автореферат 35 стр.
14507. Методи паралельних обчислень і спеціалізовані засоби технологій цифрової обробки сигналів у реальному часі Автореферат 42 стр.
14508. Методи паралельних обчислень та обґрунтування рівня криптографічного захисту інформації в комп’ютерних мережах Автореферат 24 стр.
14509. Методи ПАРАМЕТРИЧНОГО діагностУВАННЯ поршневих газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій підземних сховищ газу Автореферат 20 стр.
14510. МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВІ ІНТЕРВАЛЬНИХ ДАНИХ Автореферат 25 стр.
14511. МЕТОДИ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АДАПТИВНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ "ЛЮДИНА – КОМП'ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА" НА ОCНОВІ МОДЕЛІ КОРИСТУВАЧА Автореферат 22 стр.
14512. МЕТОДИ ПОБУДОВИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ З АСОЦІАТИВНИМИ МОДЕЛЯМИ ПОДАННЯ ЗНАНЬ Автореферат 19 стр.
14513. МЕТОДИ ПОБУДОВИ ЛІНІЙНИХ БЛОКОВИХ КОДІВ З ПОКРАЩЕНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДИСКРЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ Автореферат 24 стр.
14514. МЕТОДИ ПОБУДОВИ СПЕЦПРОЦЕСОРІВ ТА АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ КОДЕРІВ В БАЗИСІ ГАЛУА Автореферат 24 стр.
14515. МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ОЦІНКИ АГРЕГОВАНИХ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ БАЗАХ ДАНИХ Автореферат 24 стр.
14516. МЕТОДИ ПОБУДОВИ ФУНКЦІЙ КЕРОВАНОСТІ ТА ПОЗИЦІЙНИХ КЕРУВАНЬ Автореферат 17 стр.
14517. МЕТОДИ ПОБУДОВИ Широкосмугових опромінюючих систем для гібридно-дзеркальних антен Автореферат 28 стр.
14518. МЕТОДИ ПОЕТАПНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ВРОДЖЕНОЮ РОЗЩІЛИНОЮ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ І ПІДНЕБІННЯ Автореферат 42 стр.
14519. методи покращення характеристик п’єзомагнітних перетворювачів числа обертів валів робочих механізмів Автореферат 22 стр.
14520. Методи попередньої обробки та автоматизоване адаптивне стиснення багатоканальних даних у системах дистанційного зондування Автореферат 26 стр.
14521. Методи пошуку несправностей в локальних обчислювальних мережах та їх сегментах Автореферат 25 стр.
14522. МЕТОДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН Автореферат 27 стр.
14523. Методи правового регулювання у кримінальному процесі України Автореферат 50 стр.
14524. Методи представлення й обробки інформації в експертній системі для управління телекомунікаційною мережею спеціального призначення Автореферат 27 стр.
14525. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЧАСУ Автореферат 18 стр.
14526. МЕТОДИ ПРИСКОРЕНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА ЗНОС ЗА СХЕМОЮ КЛИН-ПЛОЩИНА Автореферат 18 стр.
14527. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВІТРОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Автореферат 25 стр.
14528. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВВП ЗА ФАЗАМИ ВІДТВОРЕННЯ І СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ Автореферат 26 стр.
14529. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Автореферат 26 стр.
14530. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Автореферат 28 стр.
14531. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ НЕСУЧИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ Автореферат 45 стр.
14532. МЕТОДИ ПРОГРАМНОЇ ПІДТРИМКИ СКЛАДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ Автореферат 22 стр.
14533. МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОВІДВОДУ І ДРЕНАЖУ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ З ПІДВИЩЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДРЕНУВАННЯ Автореферат 16 стр.
14534. МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛОКОМПОЗИТНИХ БАЛОНІВ ВИСОКОГО ТИСКУ ДЛЯ СИСТЕМ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ І КОНВЕРСІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Автореферат 14 стр.
14535. МЕТОДИ ПРЯМОГО ВИРІШЕННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КУВАННЯ І ШТАМПУВАННЯ Автореферат 49 стр.
14536. методи РАННЬОЇ діагностики тільності, її СТРОКІВ та ВИЗНАЧЕННЯ статі телят Автореферат 27 стр.
14537. МЕТОДИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ Автореферат 26 стр.
14538. МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ НАЙМАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ Автореферат 26 стр.
14539. МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ) Автореферат 26 стр.
14540. МетодИ реконструкцІЇ районІв 5-ПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ І житловИх БУДІВЕЛЬ масовИх серІй ВЕЛИКОпанельнИх БУДИНКІВ (на ПРИКЛАДІ жиТлоВОго районУ“ ВІДраднИй” в м. КиЄвІ Автореферат 28 стр.
14541. МЕТОДИ РОБАСТНОГО АНАЛІЗУ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ З ПІСЛЯДІЄЮ Автореферат 33 стр.
14542. МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗКУ НЕКОРЕКТНИХ ЗАДАЧ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИСКРЕТНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Автореферат 16 стр.
14543. МЕТОДИ РОЗВўўЯЗАННЯ НЕГЛАДКИХ ОПУКЛИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 25 стр.
14544. МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕКОРЕКТНИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ І ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Автореферат 50 стр.
14545. Методи розпізнавання та класифікації станів систем управління засобами нейромережевих технологій Автореферат 22 стр.
14546. МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМАХ ВИРОБНИЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Автореферат 23 стр.
14547. Методи розподілу ресурсів у системі керування трафіком на основі зворотного зв'язку в комп'ютерних мережах із заданою якістю обслуговування Автореферат 30 стр.
14548. Методи розрахунків навантаження, що діє на ракету, яка стоїть на морській стартовій платформі Автореферат 25 стр.
14549. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ І ОПТИМІЗАЦІЇ МАНЕВРЕНИХ РЕЖИМІВГРЕБНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ЕЛЕКТРОХОДІВ Автореферат 43 стр.
14550. методи розрахунку гідростатичного ПІДЙОМУ валів та режимів гідростатодинаміки опор тертя, що змащуються неньютонівськими рідинами Автореферат 18 стр.
14551. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ СПЛАЙН-ФУНКЦІЙ Автореферат 46 стр.
14552. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ І КОМПЕНСУЮЧИХ УСТАНОВОК ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НИМИ (НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕРУДНІ КАР"ЄРИ) Автореферат 44 стр.
14553. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ КОМПЛЕКТУ “РОЗРЯДНА ЛАМПА- ПУСКОРЕГУЛЮЮЧИЙ АПАРАТ” НА ОСНОВІ НОВИХ ФОРМ АПРОКСИМАЦІЇ ПРОВІДНОСТІ ЛАМП Автореферат 21 стр.
14554. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НА МІЦНІСТЬ І ЖОРСТКІСТЬ СТРУКТУРНО ЗВ'ЯЗАНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ І КОНТАКТНОМУ НАВАНТАЖЕННЯХ Автореферат 46 стр.
14555. Методи розрахунку характеристик випадкових процесів у лінійних фільтрах моделей оцінки електромагнітної сумісності в системах електропостачання загального призначення Автореферат 20 стр.
14556. Методи розрахунку циліндричних вихрових трактів ракетних і повітряно-реактивних двигунів Автореферат 20 стр.
14557. МЕТОДИ РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СИСТЕМ ПЕЛЕНГАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ШУМОВИХ ЗАВАД Автореферат 22 стр.
14558. МЕТОДИ РОЗЩЕПЛЕННЯ В ЗАДАЧАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІНЕАРИЗОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ПОЛЬОТУ Автореферат 22 стр.
14559. Методи селекції сортів озимої м'якої пшениці з підвищеною адаптивністю до умов Лісостепу і Полісся України Автореферат 60 стр.
14560. Методи синтезу і моделі компонентів нетрадиційних нейромереж Автореферат 22 стр.
14561. Методи СИНТЕЗУ алгоритмічних перетворювачів для автоматизованих систем діагностування авіаційного призначення Автореферат 27 стр.
14562. МЕТОДИ СИНТЕЗУ БАГАТОРІВНЕВИХ СХЕМ КОМПОЗИЦІЙНИХ МІКРОПРОГРАМНИХ ПРИСТРОЇВ КЕРУВАННЯ Автореферат 18 стр.
14563. МЕТОДИ СИНТЕЗУ КЕРУЮЧИХ АВТОМАТІВ НА конфІгуРОВАНИХ ЛОГІЧНИХ БЛОКАХ Автореферат 19 стр.
14564. Методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування Автореферат 17 стр.
14565. Методи синтезу марковських процесів та їх застосування Автореферат 18 стр.
14566. Методи синтезу робастних регуляторів для багатозв’язних квазістаціонарних об’єктів Автореферат 22 стр.
14567. МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ОПТИЧНО АКТИВНИХ АМІНОФОСФОНОВИХ І ГІДРОКСИФОСФОНОВИХ КИСЛОТ Автореферат 16 стр.
14568. Методи синтезу та спосіб обчислення булевих функцій спеціального класу для засобів захисту інформації Автореферат 19 стр.
14569. методи системи стабілізації руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини Автореферат 26 стр.
14570. МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛІВ НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ МАРКОВСЬКОГО ТИПУ Автореферат 40 стр.
14571. МЕТОДИ СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В КРУПНИХ І НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ (на прикладі м. Києва) Автореферат 19 стр.
14572. МЕТОДИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЛАВСКЛАДУ Автореферат 24 стр.
14573. МетодИ структурно-параметричНОЇ компараторноЇ ІдентифІкацІЇ моделей БАГАТОфакторного оцІнЮванНя І вИборУ рІшенЬ Автореферат 23 стр.
14574. МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО КОДУВАННЯ ДАНИХ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ Автореферат 37 стр.
14575. МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ БАЗОВИХ АРИФМЕТИЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ З ПІДВИЩЕНОЮ ШВИДКОДІЄЮ Автореферат 27 стр.
14576. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ МЕТРИКО-ЙМОВІРНІСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 26 стр.
14577. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ЗА СИГНАЛАМИ З ЛОКАЛЬНО ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ОЗНАКАМИ Автореферат 40 стр.
14578. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Автореферат 27 стр.
14579. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ВИДОБУВАННЯ ДАНИХ Автореферат 22 стр.
14580. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМ З РЕГУЛЬОВАНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ Автореферат 19 стр.
14581. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ КОМПОНЕНТНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ БОРТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ Автореферат 24 стр.
14582. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТИСКУ ЗОБРАЖЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ Автореферат 25 стр.
14583. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ КОСИНУСНИХ КОНДЕНСАТОРІВ Автореферат 23 стр.
14584. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ СИНТЕЗУ ТА АНАЛІЗУ СТИЛІВ ПРОГРАМУВАННЯ Автореферат 23 стр.
14585. Методи та алгоритми ієрархічного проектування площинної та просторової топології НВІС Автореферат 43 стр.
14586. МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ АДАПТИВНОГО РІВНОВАЖНОГО КОДУВАННЯ НА ОСНОВІ БІНОМІАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Автореферат 23 стр.
14587. МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ АНАЛІЗУ, ПРОЕКТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ПОТОКІВ В ГІДРАВЛІЧНИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ СИСТЕМАХ Автореферат 47 стр.
14588. МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Автореферат 19 стр.
14589. МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ КОМПАРАТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАТИЧНИХ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ ПРИ ОБМЕЖЕННІ НА ВХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ Автореферат 24 стр.
14590. Методи та алгоритми моделювання Web-систем Автореферат 22 стр.
14591. методИ ТА АЛГОРИТМи ОБРОБКИ вимірювань з ВИКОРИСТАННЯМ ЛІНІЙНИХ КОМБІНАЦІЙ В-СПЛАЙНІВ Автореферат 42 стр.
14592. МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ОЦІНЮВАННЯ КУТА НАДХОДЖЕННЯ ГАРМОНІЧНОГО СИГНАЛУ НА АНТЕННУ РЕШІТКУ ПРИ НЕГАУССІВСЬКИХ ЗАВАДАХ Автореферат 21 стр.
14593. МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ КАРТИ СЕРЕДОВИЩА МОБІЛЬНОГО РОБОТА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗЛИТТЯ СЕНСОРНИХ ДАНИХ Автореферат 28 стр.
14594. МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ РЕТРОСПЕКТИВНИХ ДАНИХ Автореферат 22 стр.
14595. методи та алгоритми раціональної обробки даних при автоматизованому управлінні регіональними інженерними мережами Автореферат 25 стр.
14596. МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ МЕРЕЖ ЗІ СКЛАДНОЮ СТРУКТУРОЮ Автореферат 30 стр.
14597. Методи та алгоритми системи захисту інформації на основі нейромережевих технологій Автореферат 26 стр.
14598. Методи та апаратно-орієнтовані алгоритми синтезу процесорів швидких перспективних перетворень у системах візуалізації Автореферат 20 стр.
14599. МЕТОДИ ТА АПАРАТУРА КОНТРОЛЮ СТРУКТУРНО-ГЕОМЕТРИЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА СТРУКТУР В УМОВАХ ЇХ СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА Автореферат 41 стр.
14600. Методи та апаратура неінвазивних досліджень електричної активності шлунково-кишкового тракту Автореферат 21 стр.
Сторінки:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145  [146]  147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389